สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.2 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนลรัตน์  สีเหลือง
 
1. นางทัศนีย์  บุบผามะตะนัง
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐพล  บุบผามะตะนัง
2. เด็กหญิงนริศรา  นารี
3. เด็กชายสรวิศ   จันทร์ภักดิ์
 
1. นางอมรพรรณ  สุขเอี่ยม
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85.4 ทอง 8 1. เด็กชายวรพล  แนนไธสง
 
1. นางทัศนีย์  บุบผามะตะนัง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงเกศมณี  ศรีณรงค์
 
1. นางอมรพรรณ  สุขเอี่ยม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติกร  ตลับทอง
2. เด็กชายปณิธาน  ปะวะทัง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เบ้าหัวดง