สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐฐา  เพชรล้ำ
2. เด็กหญิงสุนิสา  งามเลิศ
3. เด็กหญิงสุปรียา  ประติทานะโต
 
1. นางรังศรี  เรืองพิสิฐ
2. นางอัญญารัตน์  พวงศรีคุณ
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุชรินทร์   จันทะปลาขาว
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    ปิดตานัง
3. เด็กชายมนตรี   นนทะสี
 
1. นางยุพิน  ธรรมษา
2. นางเข็มทอง   โพธิ์แสงดา
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงรวิสรา   ชารีอัน
 
1. นางเข็มทอง    โพธิ์แสงดา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬธิดา  แดงประเสริฐ
 
1. นางเข็มทอง   โพธิ์ แสงดา
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณฐฐิติพร  สอนเจริญ
 
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายชัยวุฒิ  มาลาหอม
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นาวิชัย
3. เด็กชายธีรภัทร  ปิดตาทะเนา
4. เด็กชายยุวรัตน์  หินไชยศรี
5. เด็กชายวันใหม่  สารโชติ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปิติทะโน
 
1. นายชัยวัฒน์  ศรีโนรินทร์
2. นายโกวิทย์  เหล่าศรี