สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงมธุรส  ปะฏิพังเค
 
1. นางรัชนี  วงศ์วิลาศ
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายธนโชติ   แสนสุพัน
2. เด็กหญิงหวันยิหวา  มหาสิงห์
3. เด็กหญิงโชติกา  ศรีหวัง
 
1. นางนิภาพร   สิงห์จำเริญ
2. นางรัชนี  วงศ์วิลาศ
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 5 1. เด็กชายธีรเดช  เปรมไธสง
2. เด็กชายอดิลักษณ์   กอนไธสง
 
1. นายพรชัย   มากมน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงชาริณี  เชื่อมมะลัง
2. เด็กชายภาคภูมิ  พินิจ
 
1. นางสาวบุญมา   กาลภูธร
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอนุธิดา   วงศ์วิลาศ
 
1. นายพรชัย   มากมน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายอรรถพล   กาวไธสง
2. เด็กชายโชคชัย   ศรีบุ่งง้าว
 
1. นางสาวอุษณีย์  เศรษฐกิจ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนาพร   เสนเพ็ง
2. เด็กหญิงสิริยากร   ชื่นจิตต์
3. เด็กชายสิริวัฒน์  บุตรไธสง
 
1. นายธีระศักดิ์   นพเก้า
2. นางพรไพร   ภูลายใบ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงปรารถนา  ภูบาลชื่น
2. เด็กชายพรทวี   พรมจันทร์
3. เด็กชายเทพประทาน   พุทธปัญโญ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เศรษฐกิจ