สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.2 ทอง 13 1. เด็กชายกิตติคุณ  กุยลา
2. เด็กหญิงนฤมล  โคตรดี
3. เด็กหญิงศิรินทรา  ทศมงคล
 
1. นายบุญเลิง  สินไชย
2. นายอุดม  ศักดิ์ศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กองประสิทธิ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ทะทา
 
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงนฤมล  โคตรดี
2. เด็กหญิงนฤมล  บุดดีวงศ์
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  มุ่งชู
 
1. นางบุญเลิง  สินไชย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.4 ทอง 10 1. เด็กชายปัญญาสิทธิ์  แทนชิน
 
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงทิพเนตร  แทนชิน