สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายธนทัต  คมกล้า
 
1. นางเยาวลักษณ์  สีหาอินทร์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18    
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปุณณานันท์  แทนมูล
 
1. นางเยาวลักษณ์  สีหาอินทร์
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลนิชา  หลงสิม
2. เด็กหญิงปริตา  จำปารี
3. เด็กชายรณรต  พานเมือง
 
1. นายวิจิตร  สีหาอินทร์
2. นางเยาวลักษณ์   สีหาอินทร์
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 3.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายสรวิศ  สรวนรัมย์
 
1. นางเยาวลักษณ์  สีหาอินทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงจตุพร  ทบโคตร
 
1. นางพิมพ์วิมล  เทียบฤทธิ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงกิติยา  พรมน้ำฉ่า
2. เด็กชายจิรายุ  โบราณผล
3. เด็กชายภูบดินทร์  ทบซิน
 
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ฤาษ์ภิกขุณี
2. เด็กหญิงอินทรา  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แต้มต่อ
 
1. นางนันทิยา  บุญไชย
2. นางลักษณี  เทียบคำ