สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  แว่นสีลา
2. เด็กหญิงสายธาร  คงประจบ
 
1. นางอุทัย  รุ่งร่มเย็น
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปิดตาระโพธิ์
2. เด็กหญิงสกาวฟ้า  แสนหล้า
3. เด็กชายอมรเทพ  เทียบกึง
 
1. นายชูเกียรติ  ปะเสทะกัง
2. นางอุทัย  รุ่งร่มเย็น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  นานอก
 
1. นายเสน  ธนบุรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 19 1. เด็กชายชัยชาญวิทย์  ปทมนอก
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองอันตัง
 
1. นางประหยัด  เชาว์ชาญ
2. นายเสน  ธนบุรี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตริมา
2. เด็กหญิงวิภาดา  หนีภัย
 
1. นายวิมาน  แสนบุญโท
2. นางสงวน   ไมตรีแพน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11    
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  วรรญาติ
2. เด็กหญิงนริศรา  ไชยมี
3. เด็กหญิงสวิตา  หายะคุณ
 
1. นางศุภลักษณ์  ชัยบาล
2. นางสุรัตนา  แสงบุญ
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัตติกา  ฝ่ายวงศ์
 
1. นางสาวธาริณี  เพิ่มทอง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายสถิต  หลงสิม
2. เด็กชายสันติ  หลงสิม
 
1. นายชูเกียรติ  ปะเสทะกัง
2. นายเสน  ธนบุรี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงกิตติภาพร  อัปการัตน์
2. เด็กหญิงอารยา  จินโจ
 
1. นายชูเกียรติ  ปะเสทะกัง
2. นายเสน  ธนบุรี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ประทาศรี
 
1. นางอุทัย  รุ่งร่มเย็น
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันจิรา  อินกัน
2. เด็กชายฉัตรพล  แทนคอน
3. เด็กหญิงธนาภา  สุวรรณทอง
4. เด็กหญิงศศิธร  ดอนตะโก
5. เด็กหญิงศุภกานต์  พรพุทธเจริญชัย
6. เด็กหญิงอรมณี  บุดดีพงษ์
 
1. นางนวลจันทร์  สารบุญ
2. นายพล  สานบุญ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงมลฤดี  ทองเกลี้ยง
2. เด็กหญิงรำไพพรรณ  วงศ์พระจันทร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  จรทะผา
 
1. นางอุทัย  รุ่งร่มเย็น
2. นายเสน  ธนบุรี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 60.35 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปทุมพร  เอี่ยมอุบล
2. เด็กหญิงปานตะวัน  ย่อมไธสง
 
1. นายชูเกียรติ  ปะเสทะกัง
2. นายเสน  ธนบุรี
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.2 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ครองเวียง
2. เด็กชายพัดชรพล  ชินชาด
3. เด็กหญิงสุพัดชราภา  น้อยเสนา
 
1. นางทองนาค  เทียบโฮม
2. นางนวลจันทร์  สารบุญ