สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  แว่นสีลา
2. เด็กหญิงสายธาร  คงประจบ
 
1. นางอุทัย  รุ่งร่มเย็น
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปิดตาระโพธิ์
2. เด็กหญิงสกาวฟ้า  แสนหล้า
3. เด็กชายอมรเทพ  เทียบกึง
 
1. นายชูเกียรติ  ปะเสทะกัง
2. นางอุทัย  รุ่งร่มเย็น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  นานอก
 
1. นายเสน  ธนบุรี
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  วรรญาติ
2. เด็กหญิงนริศรา  ไชยมี
3. เด็กหญิงสวิตา  หายะคุณ
 
1. นางศุภลักษณ์  ชัยบาล
2. นางสุรัตนา  แสงบุญ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัตติกา  ฝ่ายวงศ์
 
1. นางสาวธาริณี  เพิ่มทอง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายสถิต  หลงสิม
2. เด็กชายสันติ  หลงสิม
 
1. นายชูเกียรติ  ปะเสทะกัง
2. นายเสน  ธนบุรี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงกิตติภาพร  อัปการัตน์
2. เด็กหญิงอารยา  จินโจ
 
1. นายชูเกียรติ  ปะเสทะกัง
2. นายเสน  ธนบุรี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ประทาศรี
 
1. นางอุทัย  รุ่งร่มเย็น
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.2 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ครองเวียง
2. เด็กชายพัดชรพล  ชินชาด
3. เด็กหญิงสุพัดชราภา  น้อยเสนา
 
1. นางทองนาค  เทียบโฮม
2. นางนวลจันทร์  สารบุญ