สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงดรุษกร  ทับผา
 
1. นางแวว  เที่ยงราช
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4    
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81.4 ทอง 12 1. เด็กชายจิราวัฒน์  หนูบ้านเลาะ
2. เด็กชายชินาวุฒิ  วงค์โชติ
3. เด็กหญิงฐิติมา  สาสุข
4. เด็กชายธนพงศ์  คำทองสุข
5. เด็กหญิงพรพรรณ  นามสมบูรณ์
6. เด็กหญิงพรพิมล  วงคำจันทร์
7. เด็กชายวรวุฒิ  นิลนารถ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  อันชื่น
9. เด็กชายอภิวัฒน์  โยธายุทธ
10. เด็กหญิงเปรมกมล  ทศมงคล
 
1. นายอภิชาติ  เที่ยงราช
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงพัชรา   พลสอน
2. เด็กหญิงสุภลักษณ์   ทองลอย
 
1. นางจริญญา   ปัตติยะวงศ์
2. นางสมนึก   ทองจำปา
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายชญานนท์  กุยรัมย์