สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - - 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มุลนิล
 
1. นางสุกัญญา  เพียพยัคฆ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐืตินันท์  ทุมทุมา
 
1. นางมณีวรรณ์  มิตราช
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - - 1. เด็กหญิงแทนใจ  เกษแก้วเกลี้ยง
 
1. นางโสภา  สิมสีดา
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีกงพลี
2. เด็กชายภูษณะ  ภูมิสถาน
3. เด็กชายวิภูษิต  ถามูลเลศ
 
1. นางอนิสา  ทองศรี
2. นางอุทัยทิพ  ครองสนั่น
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวูษณะ  พวงศรีเคน
2. เด็กหญิงไอย์รดา  แพร่เมือง
 
1. นางอนิสา  ทองศรี
2. นางอุทัยทิพ  ครองสนั่น
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายปฐวี  จำปาทอง
 
1. นางโสภา  สิมสีดา
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์แรม
 
1. นางอุทัยทิพ  ครองสนั่น
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  จันทร์ยาง
2. เด็กหญิงธัญสิริ  ชำนาญจันทร์
3. เด็กหญิงไออุ่น  ทุมมาลา
 
1. นางสาวศุ๓ศิริ  ชิณวงศ์
2. นางสุชาวดี  ปัตตังเว
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินดามณี  ไชยแสน
2. เด็กชายวรชน  รุ่มรื่น
3. เด็กชายสรจักร  แก้วหอม
 
1. นางสาวศุภศิริ  ชิณวงศ์
2. นางสุชาวดี  ปัตตังเว
 
10 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกีรติ  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงชาคริยา  มากามูล
3. เด็กหญิงยศวดี  คำวิเศษ
 
1. นางสาวศุภศิริ   ชิณวงศ์
2. นางสุชาวดี  ปัตตังเว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิธร  ภูสุวรรณ์
 
1. นางสมบูรณ์  การสอน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิริสุดา  จีระออน
 
1. นางสมบูรณ์  การสอน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรพล  ศรีสารคาม
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  เหลาคม
 
1. นางสาวณัฏฐนิชา  โสมเกียรติตระกูล
2. นางสุนทรา  ชัยพิพัฒน์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร  พจนิช
2. เด็กชายเชิดสกุล  สุขแสง
 
1. นางสาวณัฏฐนิชา  โสมเกียรติตระกูล
2. นายสุนทรา  ชัยพิพัฒน์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรศักดิ์  กล้าแข็ง
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ปะนันโต
 
1. นางวิไลวรรณ  อิสสระวงศ์
2. นายอนุวัต  อิสสระวงศ์
 
16 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96.6 ทอง 9 1. เด็กชายกฤษกร  อันทรินทร์
2. เด็กชายคุณญภัทร  อิ่มเอิบ
3. เด็กหญิงวิรากานต์   แสนกล้า
 
1. นางสาวศิธิธร  อะมะมูล
2. นายอดุลย์  เกษไทยสงค์
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงอธิชา   สิงหะนาม
 
1. นางสาวพีระพร   โมชัย
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กชายธนวัฒน์  แก้ววิเศษ
 
1. นายชูศักดิ์  ปันต๊ะ
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรสิน  ติ๊บนวล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สุทธิสา
 
1. นายนิพนธ์  ใบสน
2. นางสาวสุปรียา  ภูขาว
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชชา  เผื่อนภิญโญ
2. เด็กหญิงธนิกานต์  จำชาติ
 
1. นายนิพนธ์  ใบสน
2. นางสาวสุปรียา   ภูขาว
 
21 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวริศา  ภูมิภักดิ์
 
1. นางจริยาภรณ์  ชมภูพาน
 
22 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนพร  น้อยตาแสง
 
1. นางสาวสุวัจนา  สาทองขาว
 
23 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.75 ทอง 4 1. เด็กชายธนา   พลอาษา
 
1. นางรัศมี  พูลทา
 
24 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสกร  โคตรจันทึก
 
1. นางสาวสุวัจนา  สาทองขาว
 
25 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  เจริญเขต
 
1. นางสุวัจนา  สาทองขาว
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทราพร  ราชดา
2. เด็กหญิงวริศรา  ยอดสะเทิน
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ผจวบโชค
 
1. นางสาวปรียานุช  อนุนิวัฒน์
2. นางมณีวรรณ์  มิตราช
 
27 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญา  วัฒนวรินทร์ธร
 
1. นางวรุณกาญจน์  ฉัตรทอง
 
28 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทินรัมย์
2. เด็กชายราชพฤกษ์  ใจถวิล
3. เด็กชายหรรษกร  ประมังคะตา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชองฟ้า
2. นางเพ็ญประภา  กาพสกุล