สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐืตินันท์  ทุมทุมา
 
1. นางมณีวรรณ์  มิตราช
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวูษณะ  พวงศรีเคน
2. เด็กหญิงไอย์รดา  แพร่เมือง
 
1. นางอนิสา  ทองศรี
2. นางอุทัยทิพ  ครองสนั่น
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  จันทร์ยาง
2. เด็กหญิงธัญสิริ  ชำนาญจันทร์
3. เด็กหญิงไออุ่น  ทุมมาลา
 
1. นางสาวศุ๓ศิริ  ชิณวงศ์
2. นางสุชาวดี  ปัตตังเว
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินดามณี  ไชยแสน
2. เด็กชายวรชน  รุ่มรื่น
3. เด็กชายสรจักร  แก้วหอม
 
1. นางสาวศุภศิริ  ชิณวงศ์
2. นางสุชาวดี  ปัตตังเว
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกีรติ  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงชาคริยา  มากามูล
3. เด็กหญิงยศวดี  คำวิเศษ
 
1. นางสาวศุภศิริ   ชิณวงศ์
2. นางสุชาวดี  ปัตตังเว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิธร  ภูสุวรรณ์
 
1. นางสมบูรณ์  การสอน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิริสุดา  จีระออน
 
1. นางสมบูรณ์  การสอน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรพล  ศรีสารคาม
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  เหลาคม
 
1. นางสาวณัฏฐนิชา  โสมเกียรติตระกูล
2. นางสุนทรา  ชัยพิพัฒน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร  พจนิช
2. เด็กชายเชิดสกุล  สุขแสง
 
1. นางสาวณัฏฐนิชา  โสมเกียรติตระกูล
2. นายสุนทรา  ชัยพิพัฒน์
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96.6 ทอง 9 1. เด็กชายกฤษกร  อันทรินทร์
2. เด็กชายคุณญภัทร  อิ่มเอิบ
3. เด็กหญิงวิรากานต์   แสนกล้า
 
1. นางสาวศิธิธร  อะมะมูล
2. นายอดุลย์  เกษไทยสงค์
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงอธิชา   สิงหะนาม
 
1. นางสาวพีระพร   โมชัย
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรสิน  ติ๊บนวล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สุทธิสา
 
1. นายนิพนธ์  ใบสน
2. นางสาวสุปรียา  ภูขาว
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชชา  เผื่อนภิญโญ
2. เด็กหญิงธนิกานต์  จำชาติ
 
1. นายนิพนธ์  ใบสน
2. นางสาวสุปรียา   ภูขาว
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวริศา  ภูมิภักดิ์
 
1. นางจริยาภรณ์  ชมภูพาน
 
15 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนพร  น้อยตาแสง
 
1. นางสาวสุวัจนา  สาทองขาว
 
16 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.75 ทอง 4 1. เด็กชายธนา   พลอาษา
 
1. นางรัศมี  พูลทา
 
17 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสกร  โคตรจันทึก
 
1. นางสาวสุวัจนา  สาทองขาว
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  เจริญเขต
 
1. นางสุวัจนา  สาทองขาว
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทราพร  ราชดา
2. เด็กหญิงวริศรา  ยอดสะเทิน
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ผจวบโชค
 
1. นางสาวปรียานุช  อนุนิวัฒน์
2. นางมณีวรรณ์  มิตราช
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญา  วัฒนวรินทร์ธร
 
1. นางวรุณกาญจน์  ฉัตรทอง