สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ปะตังเวโส
2. เด็กชายอิสรา  วงศ์ประโคน
 
1. สิบเอกอดุลย์  พานเมือง
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35.14 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ปรองผดุง
2. เด็กชายมินธาดา  โพธิ์รินทร์
 
1. สิบเอกอดุลย์  พานเมือง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงสิทธิยา  ปะวันนา
 
1. นางเพ็ญศรี  จันมาศ
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91.4 ทอง 17 1. เด็กหญิงกิตศิริ  เจริญศรี
2. เด็กหญิงภัสสร  ปะวะถา
3. เด็กหญิงสุปรียา  วาดเขียน
 
1. นางสาวสุภาวดี   ประดิษฐ์
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 92.75 ทอง 12 1. เด็กชายธงชัย    แสนโชติ
2. เด็กหญิงปาริสา   สารคาม
 
1. นางปัทมา   ฉายาภักดี
2. นางสาวอารยา   พันธุ์บุบผา
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาด   โพธิ์รินทร์
 
1. นางปัทมา  ฉายาภักดี
 
7 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญานาธร  ปะมะโน
2. เด็กชายภานุพันธ์  สักกุนัน
3. เด็กหญิงรุ่งธิดา  ประทุมโม
4. เด็กชายวิศรุต  โนนพล
5. เด็กหญิงศรีสุนันท์  คณะโท
6. เด็กชายศิริวัฒน์  โนนพล
7. เด็กชายสายันต์  พันอินจ่อง
8. เด็กหญิงสุจิตตา  บุระภักดิ์
 
1. นางสาวอารยา  พันธุ์บุบผา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.2 ทอง 14 1. เด็กชายกิตติ  ปะวะถา
2. เด็กชายทิวากร  ทำนานอก
3. เด็กชายอัศวิน  พรมบุบผา
 
1. นายบุญถม  คำพิพจน์