สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่านาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลนันท์   โมกไธสง
2. เด็กหญิงธิภาพร  ภูคำศักดิ์
3. เด็กหญิงบุษมาศ   แทนวัน
4. เด็กหญิงรัตติยา  จันทบูลย์
5. เด็กหญิงลาวัลย์  ป้ำกระโทก
 
1. นางชนิดา  มุ่งชู
2. นายชัยรินทร์   กิตติคีรีพงศ์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 17 1. เด็กชายรพีภัทร  ปักการะโต
 
1. นางสาวโชติรส  พรมชา
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.4 ทอง 12 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  โคนไธสง
 
1. นางสาวสถิต  พันธ์โยศรี
 
4 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษกร  นามัสเก
2. เด็กชายกฤษฎาง  ล่ำสุง
3. เด็กหญิงจุติพร  การสัย
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขอบใจ
5. เด็กชายธนศาสตร์  ปะสาวะเท
6. เด็กชายบรรจง  สงเสริฐ
7. เด็กหญิงรสิตา  พะกะยะ
8. เด็กหญิงวิชุดาภรณ์  ทิพย์รัมย์
9. เด็กหญิงสุภาพร  ปัดตาเทสัง
10. เด็กชายอรจิรา  สมอ่อน
11. เด็กหญิงอารียา  ทุมปัด
12. เด็กชายเจษฎาพงษ์  เสนหาญ
 
1. นายธนวิชญ์  ทวีวัฒนาปัญญากุล
2. นางสาวสถิต  พันธ์โยศรี