สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนาฏศิลป์  ศรีสุข
 
1. นางบัวไข  เทียบโพธิ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 12    
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.75 ทอง 11 1. เด็กชายธีรภัทร์  พาขุนทด
 
1. นางบัวไข  เทียบโพธิ์
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีละบุตร
2. นางสาวอริสรา  พลสอน
 
1. นางบัวไข  เทียบโพธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4    
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.12 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนลินนิภา  สาสีเสาร์
2. เด็กหญิงสิริภาพร  เทียงดี
3. เด็กหญิงอัญธิชา  พาชิน
 
1. นางสาวบุญมี  มุ่งชู
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10    
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 8    
9 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงบุญยวีร์  มงคล
2. เด็กหญิงปวรรณา  เทพไชย
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ทบมาตย์
 
1. นางสาวบุญมี  มุ่งชู
2. นายสากล  โคตรมี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผลเจริญ
2. เด็กชายทินกร  สุขเสริม
 
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 30    
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 1. เด็กชายนันทกร   เทียบมา
 
1. นายวุฒิ   เทียบโพธิ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภัสศร  โพธิรินทร์
 
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 17 1. เด็กหญิงวัชรี  ปะทิเก
 
1. นางศรินทร์ณา  ประทุมมาตร์