สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 -1 - - 1. เด็กหญิงตติญาดา  พระจันทร์ลา
 
1. นางนันธิดา  ทาสุธรรม
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - - 1. เด็กหญิงณัฐชญา  ตอรัมย์
 
1. นางนันธิดา  ทาสุธรรม
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - - 1. เด็กหญิงวราพร  โตพิทักษ์
 
1. นางดารณี  สีเล
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   นียากร
 
1. นางดารณี  สีเล
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  มุลศรีสุข
 
1. นางสาวจิรนันท์  นาวัลย์
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.12 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร์  หลงมาดี
2. เด็กหญิงปริยา  หล้าสุดตา
3. เด็กหญิงศกุนิชญ์  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ศรีสุดา
2. นางสาวเมธาวี  มุติมรรคา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณา  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงณัชกานณ์  ประทาน
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ปุเลโต
4. เด็กหญิงหทัยชนก  วิเทห์
5. เด็กหญิงอันดามัน  บัวสุคนธ์
 
1. นายคมสันต์  เสนาคำ
2. นายประหยัด  พลละคร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 74.2 เงิน 17 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  วิจารจิตต์
2. เด็กหญิงชิดหทัย  น้อยจันวงษ์
3. เด็กหญิงนริศรา  ลาพรหมมา
4. เด็กหญิงนันธิชา  ทองกรณ์
5. เด็กหญิงนิสมา  มหาหิงส์
6. เด็กหญิงปริ่มประภา  ปิยะวงษ์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  กุลธินี
8. เด็กหญิงวิภาวดี  ปัดตายะโส
9. เด็กหญิงสมฤทัย  ลาภเจริญ
10. เด็กหญิงสุจิตรา  สุคำภา
 
1. นางสาวจันดี  สิงห์คำ
2. นางสาวหนูอี๊ด  ชินนภา
3. นางอาริยา  ตรีวิเศษ
 
9 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติภูมิ   กฐินเทศ
2. เด็กหญิงนิศารัตน์   แวงดงบัง
3. เด็กชายปัฐน์   วงษ์แก้ว
4. เด็กหญิงพีรดา   แก้วนรา
5. เด็กชายฤทธิเกียรติ   โคตรสีภูมิ
6. เด็กหญิงสิตานัน   เสียงล้ำ
7. เด็กหญิงอาทิติยา   แผงบุดดา
8. เด็กชายเมธาพนธ์   หมายงาม
 
1. นางสาวน้ำฝน  ดำหรื่อ
2. นางสาวอรพรรณ  นนทไชย
3. นางสาวอลิษา  กิจชำนาญ
 
10 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิธรรม   หอมทอง
 
1. นางสาวอรพรรณ   นนทไชย
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายอธิวัฒน์   ชมพูนุช
 
1. นางสาวอรพรรณ   นนทไชย
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แวงดงบัง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  แสงแก้ว
 
1. นายประหยัด  พลละคร
2. นางอรอุมา  แก้วสิยา
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง 10 1. เด็กชายชลธาร  พามนอก
2. เด็กหญิงพรธิดา  ไลออน
3. เด็กหญิงลักษิกา  เจียกการ
4. เด็กหญิงอารยา  สีโส
5. เด็กหญิงเมธิญา  พุทธเสน
6. เด็กชายโกมล  ศรีนวลจัน
 
1. นางฉวีวรรณ  เขตคาม
2. นางสาวปวันรัตน์  วานทุม
3. นางสัมพันธ์  มณีอินทร์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86.4 ทอง 17 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุดมแก้ว
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ผ่องอุดม
3. เด็กหญิงพรรณทิพา  อันทรินทร์
 
1. นางคณิตถา  เทียมจัตุรัส
2. นายนิพนธ์  ศรีวิโรจน์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริญญา  วงษ์สหัสวรรษ
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  โปณะทอง
 
1. นายประหยัด  พลละคร
2. นางอรอุมา  แก้วสิยา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธงชัย  สุขสำราญ
 
1. นางสมควร  เวทพิทักษ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิริญญ์  แสงชาติ
 
1. นางอาริยา  ตรีวิเศษ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แซ่น้า
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ฤทธิ์มหา
 
1. นางดารณี  สีเล
2. นายสุริยา  อุ่นประชา
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภูสะเทือน
2. เด็กหญิงพอเพียง  จำปาทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  ยศลา
 
1. นางสุนา  ดงดินอ่อน
2. นางสุนีย์  สุทธิสน