สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  มุลศรีสุข
 
1. นางสาวจิรนันท์  นาวัลย์
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.12 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร์  หลงมาดี
2. เด็กหญิงปริยา  หล้าสุดตา
3. เด็กหญิงศกุนิชญ์  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ศรีสุดา
2. นางสาวเมธาวี  มุติมรรคา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณา  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงณัชกานณ์  ประทาน
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ปุเลโต
4. เด็กหญิงหทัยชนก  วิเทห์
5. เด็กหญิงอันดามัน  บัวสุคนธ์
 
1. นายคมสันต์  เสนาคำ
2. นายประหยัด  พลละคร
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิธรรม   หอมทอง
 
1. นางสาวอรพรรณ   นนทไชย
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายอธิวัฒน์   ชมพูนุช
 
1. นางสาวอรพรรณ   นนทไชย
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แวงดงบัง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  แสงแก้ว
 
1. นายประหยัด  พลละคร
2. นางอรอุมา  แก้วสิยา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง 10 1. เด็กชายชลธาร  พามนอก
2. เด็กหญิงพรธิดา  ไลออน
3. เด็กหญิงลักษิกา  เจียกการ
4. เด็กหญิงอารยา  สีโส
5. เด็กหญิงเมธิญา  พุทธเสน
6. เด็กชายโกมล  ศรีนวลจัน
 
1. นางฉวีวรรณ  เขตคาม
2. นางสาวปวันรัตน์  วานทุม
3. นางสัมพันธ์  มณีอินทร์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86.4 ทอง 17 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุดมแก้ว
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ผ่องอุดม
3. เด็กหญิงพรรณทิพา  อันทรินทร์
 
1. นางคณิตถา  เทียมจัตุรัส
2. นายนิพนธ์  ศรีวิโรจน์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริญญา  วงษ์สหัสวรรษ
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  โปณะทอง
 
1. นายประหยัด  พลละคร
2. นางอรอุมา  แก้วสิยา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธงชัย  สุขสำราญ
 
1. นางสมควร  เวทพิทักษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิริญญ์  แสงชาติ
 
1. นางอาริยา  ตรีวิเศษ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แซ่น้า
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ฤทธิ์มหา
 
1. นางดารณี  สีเล
2. นายสุริยา  อุ่นประชา
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภูสะเทือน
2. เด็กหญิงพอเพียง  จำปาทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  ยศลา
 
1. นางสุนา  ดงดินอ่อน
2. นางสุนีย์  สุทธิสน