สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤติมา  คำนาโฮม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  มาสิงห์
3. เด็กหญิงพัชวีกรณ์  แทนเตย์
4. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  พูลไธสง
5. เด็กหญิงสุณีรัตน์  ด้วงแหวะ
 
1. นางทัศนีย์  ต่างมงคล
2. นางละไม  ไชยหงษา
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายอดิเทพ   มาสิงห์
2. เด็กชายอภิเดช    แก้ววันทา
3. เด็กหญิงอรอนงค์    ดวงโพธิ์พิมพ์
 
1. นางละไม   ไชยหงษา
2. นางเกษมศรี   นพเก้า