สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วรสิงห์
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  ปะริโต
3. เด็กหญิงนิชชาวัลย์  ตาติจันทร์
4. เด็กหญิงสุวนันท์  บรรยง
5. เด็กหญิงอินธิรา  อินทรวงศ์เงิน
 
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงฐาปนีย์   พันหล่อมโส
 
1. นางสาวิตรี   จันทะคาม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ราชวงศ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  บรรเทา
3. เด็กหญิงศิรินาถ  ปะทิเก
 
1. นางศุภมาศ  สิทธิศรีจันทร์
2. นางเมธาวี  นพผล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 12    
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 11