สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนิษฐเนตร  เอี่ยมวิจารณ์
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  เทียบพิมพ์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวีระยุทธ  ปะทังวา
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  เทียบพิมพ์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 10   1. นางอารีย์    ปะวะเสริม
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกุลนิดา  กุณาทลย์
 
1. นางสาวเจษฏาภรณ์  เทียบพิมพ์
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  นะมิตรัมย์
 
1. นางอารีรัตน์  ปะวะเสริม