สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงวิมุตา  ปธิเก
 
1. นางสาวนาตยา  แสนสท้าน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85.4 ทอง 13 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา   บัวชา
2. เด็กชายเกียรติภูมิ   ล่ามแขก
 
1. นางณกรณ์ภัคกมล   บัวชา
2. นายวีระพัฒน์   พิฑูรย์กุลเศวต
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญชนก    ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงทิพย์ชนก   เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงปิยะพร   สาวิสิทธิ
 
1. นายสถาพร    บุญเพิ่ม
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงศศินิภา   กุลธินี
 
1. นายสถาพร   บุญเพิ่ม
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 91.25 ทอง 18 1. เด็กชายธีรศักดิ์    พุทธศรี
2. เด็กชายนธรถ   รุ่งเรืองโรจน์
3. เด็กชายภัทรพล    ปาริโต
 
1. นายสถาพร   บุญเพิ่ม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายวรวิทย์   ทัตโร
2. เด็กหญิงสิริธิดา   ด่านแก้ว
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  ธิวรรณ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.4 ทอง 12 1. เด็กชายธนกร    นิตไธสง
2. เด็กหญิงธนัญญา   จันทร์ศรี
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  ธิวรรณ