สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงพิชญาภา  โคทนา
 
1. นายสุรชัย  เตียนพลกรัง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65.2 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงซูเซินท์  เกร็กกอรี่
 
1. นางเบญญาภา   กาญจนศรกุล
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวราพร  ปะสาวะภา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เค้ามูล
 
1. นางสุทิน  หมื่นไธสง
2. นางเบญญาภา  กาญจนศรกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83.2 ทอง 17 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวสระ
2. เด็กชายโยธิน  อันไชยบุญ
 
1. นายนรากร  พละสุข
2. นายนิยม  หมื่นไธสง
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 12 1. เด็กชายโยธิน  พูผิวขำ
 
1. นายเกียรติพงษ์  มีไธสง
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงรณิษฐา  ป้องปัดชา
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นะตะ
 
1. นางจรรยา   เลิศกุลอุยไพศาล
2. นางสุทิน  หมื่นไธสง
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  ปะโคทัง
 
1. นางสาวสาวิตรี  ปาริโต
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  หงษ์สาพันธ์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  นาราษฎร์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ปะสาวะเท
 
9 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65.25 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงเมธินี  จันทะสาร
 
1. นางสาวสาวิตรี  ปาริโต
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปิดตามาตา
2. เด็กชายภัทรพล  ปะสาวะเก
3. เด็กหญิงวราพร  พรมบุตร
 
1. นางนิพพา  มีไธสง
2. นางสุนันทา  ใบนอก