สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงธัญชนก  ปักษา
3. เด็กหญิงยลรดี  สมบัติ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  นุยภูเขียว
2. นางโกสุม  เรืองวิเศษ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุริยา  สุคำภา
 
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4    
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  หาจันทร์
2. เด็กหญิงกุรพินท์  ฉิมนอก
3. เด็กหญิงรติมา  สุภะรักษ์
4. เด็กหญิงสุดาพร  ศรีสุระ
5. เด็กหญิงสุทาสินี  มะธิปิไข
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  นุยภูเขียว
2. นางโกสุม  เรืองวิเศษ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายปริญญา  ปานเพ็ชร
2. เด็กหญิงพรกมล  พิมพ์แพน
 
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมนตรี   กิ่งภาร
 
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายธีระนัย   ไชยสงคราม
2. เด็กชายวุฒิเดช   วงศ์อามาตย์
3. เด็กชายสุทิน   เพชรศรี
 
1. นายผจญ    พลรัตน์
2. นางอรอนงค์   จันทร์พิพัฒน์
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 93.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐพร   รามมะมะ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา   โคตรทิพย์
3. เด็กหญิงสุธิชา   เทียนหอม
 
1. นางอรอนงค์    จันทร์พิพัฒน์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.02 ทอง 11 1. เด็กหญิงกุลศิริ   สุขสนิท