สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ปาละโค
2. เด็กหญิงศรินยา  บุตรบ้านเขวา
3. เด็กหญิงอนุศรา  สืบราศี
 
1. นางกันยา  จอมศรีกระยอม
2. นายสุพจน์  จอมศรีกระยอม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงจินตนา  สุคำภา
2. เด็กหญิงพิมพิสา  จันทะสี
3. เด็กหญิงอริสา  เหมวิพัฒน์
 
1. นางกันยา  จอมศรีกระยอม
2. นางสาวสุจิตรา  ไสยาศรี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายนัททวัฒน์  สร้อยทอง
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  งามสง่า
3. เด็กชายยุทธนา  โสนาอุ่น
4. เด็กชายศราวุธ  สุทธิสน
5. เด็กชายศุภกร  คงทรง
6. เด็กชายสุทธิภัทร์  แข้งแรง
 
1. นางกันยา  จอมศรีกระยอม
2. นายสุพจน์  จอมศรีกระยอม
3. นายสุระ  ธีรวัฒนากร
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุลิษา  พะมูลลิลา
 
1. นางสาวศิรินทร์ธร  แก้วนารี
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์  กรองแก้ว
2. เด็กหญิงปณิดา  ชัชวาล
3. เด็กหญิงเกศรา  เพียรศิริ
 
1. นางสาวสุวรรณา  แตงกวารัมย์
2. นางเพ็ญพักตร์  เพชรอาวุธ