สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  หงส์วงค์
 
1. นางพัชรา  พันสีเลา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 19    
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงอุไรรัตน์  วงศ์สีดา
 
1. นางสาวพัชรา  พันสีเลา
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวศศิธร  ฤทธิ์หาญ
2. นางสาวอริยาพร  โพธิ์พัฒน์
 
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 12    
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. นายพลฤทธิ์  พลพิทักษ์
 
1. นายสมบูรณ์  ลาดนาเลา
 
7 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรรักษ์  ป้องขวาเลา
2. เด็กชายเฉลิมฉัตร  เอ้ตุโพธิ์
 
1. นางนิภาภรณ์  วิสุงเร
2. นายสุรสิทธิ์  บัวบาน
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิพิณดา   ม่วงวันดี
 
 
9 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นางสาวกนกนภา   มาลัย
 
1. นายอารีย์   ปาสานะเก
 
10 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. นางสาวศศิธร   พลพิทักษ์
 
1. นายอารีย์   ปาสานะเก
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82.4 ทอง 4 1. นายธนาวัฒน์    ทับสรบัติ
2. นายปาณเดช    ประสานตรี
3. นายสิริวัฒน์   นามวงษ์
 
1. นายบุรินทร์   ปริปุณณะ
2. นายอารีย์   ปาสานะเก
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ใจกล้า
 
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอัจฉรา  กุมไธสง
 
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 85.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑