สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  หงส์วงค์
 
1. นางพัชรา  พันสีเลา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 19    
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงอุไรรัตน์  วงศ์สีดา
 
1. นางสาวพัชรา  พันสีเลา
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. นางสาวศศิธร   พลพิทักษ์
 
1. นายอารีย์   ปาสานะเก
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ใจกล้า