สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรรักษ์  ป้องขวาเลา
2. เด็กชายเฉลิมฉัตร  เอ้ตุโพธิ์
 
1. นางนิภาภรณ์  วิสุงเร
2. นายสุรสิทธิ์  บัวบาน
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิพิณดา   ม่วงวันดี
 
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นางสาวกนกนภา   มาลัย
 
1. นายอารีย์   ปาสานะเก
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82.4 ทอง 4 1. นายธนาวัฒน์    ทับสรบัติ
2. นายปาณเดช    ประสานตรี
3. นายสิริวัฒน์   นามวงษ์
 
1. นายบุรินทร์   ปริปุณณะ
2. นายอารีย์   ปาสานะเก
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 85.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑