สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงกิ่งทอง  ทินราช
 
1. นางกองศรี  มั่งมี
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วมณี
 
1. นางจามรี  พิมสอน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรั่งพร้อมกุล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทรา
3. เด็กหญิงชนิดาพร  พลขุนทด
4. เด็กหญิงชลิดา  คุรุทานัง
5. เด็กหญิงดวงกมล  โพธิ์กระโทก
6. เด็กหญิงธนพร  จันทร์พล
7. เด็กหญิงธนวรรณ  เฮียงเฮี่ย
8. เด็กชายธราเทพ  จูมพลา
9. เด็กหญิงนลินี  ชาวพงษ์
10. เด็กหญิงนวรา  บางวิเศษ
11. เด็กชายพงศ์นริศร์  ราชจันทร์
12. เด็กหญิงพรไพริน  ประวันโน
13. เด็กชายศิรินทร  เภาอ้วน
14. เด็กหญิงศิริยากร  สัตนาโค
15. เด็กหญิงสุธิดา  ทองกำไร
16. เด็กหญิงสุภัทรา  บัวบาน
17. เด็กหญิงไตรทิพย์สุดา  ปักเคเต
 
1. นางจริยา  บัวบาน
2. นายถาวร  ฉายประดับ
3. นางนัยนา  ประภูชะเนย์
4. นายสมัย  มณีทัพ
5. นางสายใจ  ฉายประดับ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพทุมมา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จงรัดกลาง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญลือ
4. เด็กหญิงธนัฐดา  ปะมังคะสัง
5. เด็กหญิงธนัยพร  หาชื่น
6. เด็กหญิงธารารัตน์  หมวกอินทร์
7. เด็กหญิงธิดามาศ  พงศธร
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สินตรา
9. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ชมภูวิเศษ
10. เด็กหญิงพรไพริน  อุดมเมฆ
11. เด็กหญิงภาวินี  ประสมสี
12. เด็กหญิงรมย์จุรี  สืบสุนทร
13. เด็กหญิงอาทิตตยา  ประเสริฐสังข์
14. เด็กหญิงอินทร์ทิรา  จันทะวฤทธิ์
15. เด็กหญิงเมศิญา  ลาตะวงษ์
 
1. นางสมลักษณ์  หลาบคำ
2. นายสวัสดิ์  หลาบคำ
3. นางสุจิตรา   ปานาเต
4. นางสุภาพร  วัฒนบุตร
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา   สัตโส
 
1. นางสาวนัยนา   ประภูชะเนย์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรประสพ  ไชยกิจ
2. เด็กหญิงพัชราพรรณ  ไขศรี
 
1. นางสาวกุสุมา  โกษาทอง
2. นางเนตรดาว  ศรีพงษ์
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  หลำสุวรรณ
 
1. นางจุฬาพันธ์  นัยวัฒน์