สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  อันทามา
 
1. นายสำลี  ลาโคตร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทับผา
 
1. นางวลี  ลิไธสง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยเกตุ
 
1. นางรัติการ  ศรีสุนทร
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงศศิธร  พิรมรักษ์
 
1. นายภานุพงศ์  นามปักใต้
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สัจจัง
 
1. นางบาลเมือง  เอกรักษา
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมบง 1. เด็กหญิงนิภา  วงศ์สะอาด
 
1. นายประยนต์  ทัดวงษ์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ปทุมวัน
 
1. นายเถวียน  ดงเรืองศรี
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. นางสาวสุภาวะดี  ซินวิ
 
1. นางสาวรัตนา  ประกอบนันท์
 
9 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงไอลดา  ศรีสมศักดิ์
 
1. นางมลิวรรณ  จันทเขต
 
10 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กชายธนานนท์  ปธิรูโป
2. เด็กหญิงนุชวรา  หิตายะโส
 
1. นางสมหมาย  ประมาคะเต
2. นายเถวียน  ดงเรืองศรี
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. เด็กชายชนิสรา  ไปวันเสาร์
2. นางสาวอรัญญา  ชินพันธุ์
 
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายอนวัช  ตันติกร
 
1. นางวนิดา  ผลินยศ
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุดดีสี
 
1. นางยุวลักษณ์   ใหญ่นอก
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนินผา
 
1. นางสุภาพร  เมิกข่วง
 
15 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงบุษกร  ประทุมมา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  สีคาม
3. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญมา
 
1. นางอำพร  ประทุมศิลา
2. นายเพียร  ประทุมศิลา
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงธัญชนก  ปักษา
3. เด็กหญิงยลรดี  สมบัติ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  นุยภูเขียว
2. นางโกสุม  เรืองวิเศษ
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายวูษณะ  พวงศรีเคน
2. เด็กหญิงไอย์รดา  แพร่เมือง
 
1. นางอนิสา  ทองศรี
2. นางอุทัยทิพ  ครองสนั่น
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายชัยณรงค์  ช่วยโนน
2. เด็กชายภัทรภณ  พูศรีฤทธิ์
 
1. นายพันธิ์ศักดิ์  อุปเทห์
2. นางสิรินาถ  วงค์สามารถ
 
19 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อามาตย์พล
 
1. นางยุวนิต  ประโคทัง
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กชายสุริยา  สุคำภา
 
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายปิยะพันธ์  พุ่มนวล
 
1. นางสิรินาถ  วงค์สามารถ
 
22 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กชายธีรภัทร์  หลงมาดี
2. เด็กหญิงปริยา  หล้าสุดตา
3. เด็กหญิงศกุนิชญ์  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ศรีสุดา
2. นางสาวเมธาวี  มุติมรรคา
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายสิทธิกร  พวงณะที
2. เด็กหญิงสุพรรณวดี  เจือไธสง
3. เด็กชายหาญชนะ  คำจันทร์
 
1. นางจันทนา  ทับสีรัก
2. นางนิศารัตน์  ชื่นใจ
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลาธิ
2. เด็กหญิงทิพกัญญา  บุบผามะตะนัง
3. เด็กหญิงนลิสรา  เคนบุญ
 
1. นางสาวปนัดดา  ธนกิจโสภณ
2. นางมณีวรรณ  สามูล
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงดรุณี  ไตรโพธ์ิท่อน
2. เด็กชายปณชัย  พรมมากุล
3. เด็กชายพีรพล  ปินะภา
 
1. นายอดุล  สุรวาทกุล
2. นางอารีวงค์  เดาขุนทด
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ปัจจัยโคภา
2. เด็กชายภูมิรินทร์  นาสินสง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  อะทมชาย
 
1. นางสาวรติพร  ทมทอย
2. นางสุนทรี  ไชยดี
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กหญิงนุสรา   ข่าขันมะลิ
2. เด็กหญิงศิริพร   ประมาคะเต
3. เด็กหญิงสุวนันท์   แสงสว่าง
 
1. นางยุวพิน   มะลิมาศ
2. นางศิริพรรณ   ซุยโพธิ์น้อย
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 1. เด็กหญิงณัฐฐา  เพชรล้ำ
2. เด็กหญิงสุนิสา  งามเลิศ
3. เด็กหญิงสุปรียา  ประติทานะโต
 
1. นางรังศรี  เรืองพิสิฐ
2. นางอัญญารัตน์  พวงศรีคุณ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายจามร  เชาระกำ
2. เด็กหญิงวรรณพร  ใจเพียร
3. เด็กหญิงสตรัรัตน์  วงศรี
 
1. นางสาวนิตยา   ปัตตายะโส
2. นางนิตย์รดี  สารจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า    
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกมลชนก  นาระคล
2. เด็กหญิงกฤษณา  ปะวะโข
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายธนภัทร   เตชะนอก
2. เด็กชายพิชเญศ  มีชัย
 
1. นางประภาวดี  เหล่าสิทธิ์
2. นางเยาวรัตน์  ชินภักดี
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ไวยมงคุณ
2. เด็กชายวชิรวิทย์   บุญสวัสดิ์
 
1. นายธนุชัย  ดาหาญ
2. นายสมจิต  ดงอุทิศ
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กชายนิรุติ  อัปมระกัง
2. เด็กชายพศิทฐ์  พันธ์โนราช
 
1. นายสมหมาย  สุทธิเภท
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เพียกุนา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  กรมไธสง
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  บุญครอบ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พินกอคำ
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงกนกอร  มาตย์สอน
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ผิวเผือก
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  พรดี
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  เจริญนนท์
5. เด็กหญิงพันนารายณ์  คิมเม
 
1. นายถนอม  ประมาคะเต
2. นางสุภาวดี  เทพรัง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เจริญ
2. เด็กหญิงธนพร  ปะติตังโข
3. เด็กหญิงปิยธิดา  แพงสาร
4. เด็กหญิงมลทิรา  เนาว์เเก้ว
5. เด็กหญิงวิภาดา  มาปะเภา
 
1. นายถนอม  ประมาคะเต
2. นางสาวเกษมศรี  มาตย์คำมี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงชลธิชา  อันทอง
2. เด็กหญิงพาฝัน  พวงประยงค์
3. เด็กหญิงยลดา  ประทุมมา
4. เด็กหญิงละมุล  แสวงทรัพย์
5. เด็กหญิงเกวลิน  เป้าไธสง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โทนรินทร์
2. นางสาวชุลีกร  ปะสาทาเส
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วันคำมิโก
2. เด็กหญิงนะริตา  อันทามา
3. เด็กหญิงมัลลิษา  อทุมชาย
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์   บุญอุดม
5. เด็กหญิงสุขุมา  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางสาววรรณวิษา  วงษ์วิจารณ์
2. นายสำเนียง  สายสะอาด
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   คำแสนกอง
2. เด็กหญิงภารวี  โคตรศักดิ์
3. เด็กหญิงวาสนา  น้อยจันวงศ์
4. เด็กหญิงอริษา  ไตรภูทอน
5. เด็กหญิงเพชรรินทร์  วรแสน
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  สาทองขาว
2. นางสุมาตย์  คำมุก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวชรินรัตน์  คำกองแก้ว
2. นางสาวศิริลักษณ์  วิเศษศรี
3. นางสาวสมฤดี  เงาะเศษ
4. นางสาวสุนิสา  แก้วภา
 
1. นายชื่นชัย   เสตเตมิย์
2. นางพรรณี  ปาปะไพ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายจักรี  บุญไธสง
2. เด็กหญิงณัฐมน  ดียิ่ง
3. เด็กชายธนวัฒน์  โพเทพา
4. เด็กหญิงมณฑกานต์  แสงอรุณ
5. เด็กชายเอกภพ  วรรณทะวงศ์
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นายสุวิทย์  คำมณี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 1. เด็กชายก้องเกียรติ  เทียบแก้ว
2. เด็กชายขวัญชัย  จันทะเกิด
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ปิดตาระโส
4. เด็กชายธรรมรินทร์  สุดแสง
5. เด็กหญิงพิพัฒนพร  ศิริวงศ์
 
1. นายธนรัตน์  ภูครองเง้
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กชายกมชาญ  นามพิลา
2. เด็กหญิงกันตนา  มูลตรี
3. เด็กหญิงกุลธิดา  หงส์สาหิน
4. เด็กหญิงกุสุมา  มีเทียม
5. เด็กชายธีรภัทร์  อุปมี
6. เด็กชายประดิษฐ์  เีพียรศิริ
7. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กามุตเสน
8. เด็กหญิงวรัญชรี  วงศ์ล่าม
9. เด็กชายวิทยา  ฉัตรรักษา
10. เด็กหญิงวิยดา  ชัยนา
11. เด็กหญิงวิรดา  สมศรี
12. เด็กชายศักดินนท์  ชูช่วย
13. เด็กหญิงสมฤดี  ถาวร
14. เด็กหญิงสุชาดา  สุขศรี
15. เด็กหญิงสุทธิดา  อภัยไธสง
16. เด็กชายอนุรักษ์  บุตโยธี
17. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญเฮ้า
18. เด็กหญิงอรดา  นามวิชัย
19. เด็กหญิงอริศรา  จินดาศิริพันธ์
20. เด็กหญิงเกสรา  แทนไธสง
 
1. นางบังอร  สมบัติ
2. นางประนอม  ทวดอาจ
3. นางวัฒนา  ดุลยเกียรติ
4. นายสนั่น  เอกชาตรี
5. นางเพ็ญศรี  สำโรงแสง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 1. เด็กชายกฤษณะ  วานิชย์
2. เด็กชายกิตติคุณ  สุริยะ
3. เด็กชายกิตติพร  นามวิเศษ
4. เด็กชายกิติศักดิ์  แสงสว่าง
5. เด็กหญิงจันทิกา  ไวมาตร
6. เด็กหญิงจิราภา  อันทามา
7. เด็กชายจิรายุ  สุกใส
8. เด็กชายชรันดร์  แดงทุมมา
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดพิกุล
10. เด็กชายมังกร  โคตรชมภู
11. เด็กชายวทัญญู  ทิพยะบูลย์
12. เด็กหญิงวิรดา  กองพิธี
13. เด็กชายวุฒิภัทร  บุญเฮ้า
14. เด็กหญิงศิริรักษ์  เลือดนาวี
15. เด็กชายสิทธิพงศ์  ปฏิเวชวัฒนางกูร
16. เด็กชายสิทธิพล  วันกำมิโก
17. เด็กหญิงสุภาพร  ญาติโสม
18. เด็กชายอดิเทพ  พลคำ
19. เด็กหญิงอมิตรา  ปัจจัยอัง
20. เด็กหญิงโศรยา  บู่ไธสง
 
1. นางพูลสุข  ป้องชารี
2. นางภูษณิศา  สุนนทราช
3. นายสุพรรณ  หลาวเงิน
4. นายเด่นตระกูล  โคตุทา
5. นางสาวเยาวนิจ  ชะชำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยอดบุตร
 
1. นางปราณี  มติกรกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงอรไพลิน  ไกรประสิทธิ์
 
1. นางดารณี  เสวตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กชายกล้าหาญ   กลิ่นหอม
 
1. นายถาวร  ตาพล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายกนกพล  ทันที
2. เด็กหญิงวิศินี  แก้วอมร
 
1. นางนิตยา  ฤทธิ์สยาม
2. นางอมรา  พินิจ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงศศิธร  พจนิช
2. เด็กชายเชิดสกุล  สุขแสง
 
1. นางสาวณัฏฐนิชา  โสมเกียรติตระกูล
2. นายสุนทรา  ชัยพิพัฒน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จริยามา
2. เด็กชายโชคชัย  หม้อยา
 
1. นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
2. นายกาสี  ยกน้อยวงษ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. นางสาวขจีรัตน์  ปิดตัง
2. เด็กหญิงนันทนิจ  สังฆะเวช
3. เด็กหญิงนิธิตา  อินทร์นอก
4. เด็กหญิงปานตะวัน  โสดา
5. นางสาวผกายแก้ว  ปะวะเส
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปักกัดตัง
7. เด็กหญิงระดับ  ปุเรทะตัง
8. เด็กหญิงวิขุดา  ระหารนอก
9. นางสาวศิรินันท์  ปุเรทะตัง
10. นางสาวแคทรียา  อุ่นวิเศษ
 
1. นางทิพย์ไปรยา  โชติประติมา
2. นางวิจิตร  ปาปะขำ
3. นางสาวเมลดา  นนทะสิงห์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แคนอินทร์
2. เด็กหญิงพรธิตา  ธิตาแสง
3. เด็กหญิงภัญญาวีร์  ธิตาแสง
4. เด็กหญิงลำพูน  ดงตะใน
5. เด็กหญิงวนิดา  ปาลาด
6. เด็กหญิงวรัญญา  เสมอพิทักษ์
7. เด็กหญิงศุภกานต์  เต็มรัมย์
8. เด็กหญิงศุภรัตน์   คำหารพล
9. เด็กหญิงอรยา  พลคำแก้ว
10. เด็กหญิงเกษวรินทร์  นินทะสิงห์
 
1. นางชนันทิดา  โคตรุฉิน
2. นางทรงศิลป์  วิลัยสิทธิ์
3. นายสวาท  ไลออน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดงกาวัน
2. เด็กหญิงกรรณิกา  นานอก
3. เด็กหญิงชฏาธาน  ขาวภา
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ชาวหนอง
5. เด็กหญิงชลธิชา  ยังจัน
6. เด็กหญิงปิยพร  ประทุมสังข์
7. เด็กหญิงพัชรมัย  สุวิชัย
8. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ชาวพงษ์
9. เด็กหญิงวัลนิสา  ดาแก้ว
10. เด็กหญิงศรัณยา  คงสัตย์
11. เด็กหญิงสิริยากรณ์  นนตะศรี
12. เด็กหญิงอญธิสา  หลักคำพันธ์
13. เด็กหญิงอนันญา  คำภักดี
14. เด็กหญิงอาริยา  สุขเกษม
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสงโทโพธิ์
 
1. นางจินตนา  ปฏิการสุนทร
2. นางพุทธรักษ์  ภูตาโก
3. นางสุวพร  ศรีสารคาม
4. นางเกษร  จันทะกล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เหวนอก
2. เด็กหญิงกุลนิกา  พรมโสภา
3. นายณรงฤทธิ์  ภูครองนาค
4. เด็กหญิงณฤทัย  ทองจุลละ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  จอมทอง
6. เด็กหญิงดวงตะวัน  คะกาเนปะ
7. เด็กหญิงนัฐยา  มหาสิงห์
8. เด็กหญิงปิยะนุช  สัมมาขันธ์
9. เด็กหญิงพรนภา  ปุริตาเน
10. เด็กหญิงพิมนภา  สิมศิริวัฒน์
11. เด็กหญิงพิมฤดี  จำปาสุโพธิ์
12. นายสันติ  แก่นสมบัติ
13. เด็กหญิงสุนีย์  หัดนอก
14. เด็กหญิงอังคณา  ชะตารุ้ง
15. เด็กหญิงอำไพพร  ค้ากระบือ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประเสริฐสังข์
2. นางยุพาลักษณ์  ใจถวิล
3. นางยุพิน  กันบุรย์
4. นางสกุล  คำพิพจน์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่หนองโก 1. เด็กชายชยันต์  เพ็งผลา
2. เด็กชายประเสริฐ  วิเชียร
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ปักกะสัง
 
1. นางรังษี  ภาภักดี
2. นางสาวลักคนา  ปะวันโน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงอรุณ
2. นางสาวนิตยา  แสงอรุณ
3. นางสาววัชปรียา  วรเชษฐ
 
1. นายทวีพงษ์  จูศรี
2. นางสุวภี  แก้วฤทธิ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิทธิสำราญ
2. เด็กหญิงวิริยาพร  สุดบอนิจ
 
1. นางพิณพิมล  มะโนสา
2. นายสุรศักดิ์  บัวบาน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงจิตติมา  อัตพล
2. เด็กหญิงศรัญพร  เพชรสุข
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
2. นายไพรัช  กัณโสภา
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายพีระพงศ์  มากหมู่
2. เด็กหญิงวิชิตา  ร่มรื่น
3. เด็กหญิงเนติกา  เทพพระ
 
1. นางสาวปรางทิพย์  บุญท้าว
2. นางสุนิสา  เบ้าหนองบัว
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กชายศราวุธ   จั้นพลแสน
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   รัตนพล
3. เด็กหญิงแคทรินทร์   บ้งกาวงษ์
 
1. นางปาริชาติ  แผงบุดดา
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงปรางทิพย์    ศรฤทธิ์
2. เด็กชายพงศธร    แพงพงษ์มา
3. เด็กหญิงวรรณนิภา    เข็มทอง
 
1. นายสมโภชน์   มูลวงศ์
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงพรนภา   สัตโส
 
1. นางสาวนัยนา   ประภูชะเนย์
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กหญิงอรดา   ธรรมสา
 
1. นางปาริชาติ   แผงบุดดา
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงเบญจพร   ปินะถา
 
1. นายสมโภชน์   มูลวงศ์
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กชายมนตรี   กิ่งภาร
 
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. นางสาวกัลป์ยกร   พลสีธา
 
1. นายประจัก   ตำภะวา
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงกิตติยา   แก้วกุ่ม
2. เด็กหญิงธิติมา   แคนดงเมือง
 
1. นางสาวเกียรติยา   นารถสิทธิ์
2. นางโสภิญฆ์ฎา   มนตรี
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงจตุพร   อร่ามพัฒนพงษ์
2. เด็กหญิงแพรพิไล   ยุขะลัง
 
1. นางศิริพร   ศรีสุนนท์พันธ์
2. นางสาวสุปรีดา   หลาบคำ
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงรุ่งระวี   บุญคูบอน
2. เด็กหญิงวารุณี   หมั่นคง
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. นายประดิษฐ์   ใจเพียร
 
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กชายกฤษณะ   นามมนตรี
2. เด็กชายพงศกร   โพนห้วยวง
3. เด็กชายสุขสรรค์   ศรีแก้ว
 
1. นางรัตติยา   เดชบุรัมย์
2. นางศิริพร   ศรีสุนน์พันธ์
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กชายธนายุทธ   นนสีลาด
2. เด็กชายวุฒิชัย   เปรมสิงห์
3. เด็กชายอัษฎาวุธ   นารถสิทธิ์
 
1. นายดุสิต   โมกขรัตน์
2. นายผาสุก   สาสีดา
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงวรรณนิศา  สุธรรม
2. เด็กหญิงวรัญญา   ปาปะทา
3. เด็กหญิงวราพร  ต่ายจันทร์
 
1. นายจักรกฤษณ์  อนุฤทธิ์
2. นางสาวอุลัยภรณ์  ประสีระเก
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  คำภู
 
1. นายสังคม  ทองดวง
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายสุรยุทธ   นาพิมพ์แสง
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงสิราวรรณ   วงษ์ภา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เพียรโคตร
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กชายศรายุธ  ปาสาวัน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เพียรโคตร
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กชายภัทรพงษ์  พลพิทักษ์
 
1. นายสวัสดิ์  ทานะขันธ์
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายสุขสันต์  สมคิด
 
1. นายสุริยา  ปราณี
 
82 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์แก้ว
 
1. นายสมร   ศรีนนเรือง
 
83 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงนฤมล  ประวรรณมาตา
 
1. นายประยูร  ทาอามาตย์
 
84 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปีคูณ
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
85 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงสิรินทรา   ยิ่งยืน
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
86 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายมนัส   แว่นจันทร์ลา
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
87 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายพีระ   อินธิแสน
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
88 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายวรันธร   รวมฤทธิ์
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
89 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   นานกระโทก
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
90 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายทศวรรษ   พรมมาแข้
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายพีรพล  แก้วไชยพาน
 
1. นางสุรัตน์วดี  โนศรี
 
92 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงกีรนันท์  เเก้วบัวดี
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปะนัดตะนัง
3. เด็กชายณัฐพล  พิมพ์บาล
4. เด็กหญิงนฤมล  ประวรรณมาตา
5. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์แก้ว
6. เด็กชายพงศกร   ภูวงค์
7. เด็กชายวีรยุทธ  สมอบ้าน
8. เด็กหญิงสุดาพร  สุขวันดี
 
1. นายจักรพงษ์  จันทราศรี
2. นางรุ่งทิวา  หารสุโพธิ์
3. นายสมพร  รักษาภายใน
 
93 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายกฤษตฤณนันท์   แคนติ
2. เด็กชายกษิดิศ   สุพะกำ
3. เด็กชายจตุรพร   ปะทังโข
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปัดชัยสังข์
5. เด็กหญิงชมพูนุช   บุตรดาวงศ์
6. เด็กชายฐิตินันท์   โสภาพร
7. เด็กหญิงฑิตฐิตา  โสภาพร
8. เด็กหญิงณัฐธิดา    แก่นภักดี
9. เด็กหญิงดวงกมล   แคนติ
10. เด็กหญิงปนัดดา   แก่นภักดี
11. เด็กชายปริญญา  ทองอาสน์
12. เด็กชายพรชัย  ศรีพรายม์น้อย
13. เด็กชายภควัตร   แคนติ
14. เด็กชายภูมิพัฒน์   ปัตวงศ์
15. เด็กชายรัชพล   ปัตตาเคนัง
16. เด็กหญิงสิริกิตติยา   สีสังข์
17. เด็กชายสุทธิพงษ์  แสงสุข
18. เด็กชายสุพชา  ภักดียา
19. เด็กหญิงเบญจวรรณ   จันทะกล
20. เด็กชายแสนเก่ง   อะทุมชาย
 
1. นายทองมา  ปัดตาปัดโต
2. นายธีระ  ทบทอบ
3. นางสาวศรัญญา   แสงเนตร
4. นางสาวศุภกัญญา   พิลานนท์
5. นายสุวิชัย  มัธยมนันท์
 
94 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. นางสาวกาญจนา   ลามินิตน์
2. เด็กชายกายสิทธิ์   โสพันโต
3. เด็กชายคมสัน   ปิดตาทะนัง
4. นางสาวจันทร์จิรา   เทวรัตน์
5. นางสาวจุฑามาตร   ธรรมกาโร
6. นางสาวจุ๋ม   ปัจจัยคา
7. เด็กชายชนินท์   ปิดตาลาพา
8. เด็กชายชัยยา   ทับหัวหนอง
9. เด็กชายชำนาญ   เอกรักษา
10. นางสาวชไมพร   ชอบธรรม
11. นายณัฐวัฒน์   เที่ยงโยธา
12. นางสาวดลนภา   ภาระโถ
13. นางสาวธิติยาภรณ์   บุญเต็ม
14. เด็กชายธีรพงษ์  ติมุลา
15. นายธีรภัทร์   มูลประถม
16. นางสาวธีราพร   ทองชมพู
17. เด็กชายนวาธร   มูลประถม
18. เด็กหญิงนัฐกานต์   ติมุลา
19. นางสาวนัฐพร   นามประเส
20. นางสาวนิรชา   ปิดตาลาโพ
21. นางสาวปนัดดา   โคตรชมพู
22. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   รางศรี
23. นางสาวพิมหฤดา   โคตบุตโต
24. นางสาวมลทิยา   ปิดตาทะโน
25. เด็กหญิงวรรณฤดี   ปิดตาทะสา
26. เด็กชายวรวุฒิ   ขอบคุณ
27. นางสาววันสว่าง   เพวงศ์
28. นายศักดิ์ดา   เวียงอินทร์
29. นายสราวุธ   ระหารนอก
30. เด็กชายสายชล   ขัติยะ
31. เด็กหญิงสุดธิดา   ขมิ้นเครือ
32. เด็กหญิงสุภาพร   อบกลิ่น
33. เด็กชายอภิราช   หวายสุด
34. เด็กชายอภิวัฒน์   รางศรี
35. นายอภิวัฒน์   นพบรรลัง
36. เด็กหญิงอรวรรณ   ยะปะเภา
37. นายอัตพล   แคนอินทร์
38. นางสาวอัมรินทร์   รักษาอินทร์
39. เด็กชายโชคทวัฒน์   ปิดตาระโส
40. เด็กชายไพรัตน์   นุ่นปิ่นปัก
 
1. นายคำพันธ์  ทบวอ
2. นายบุญเหลือ  ประทานัง
3. นางปทุมทิพย์  โคตุทา
4. นายมงคล  โคนาโล
5. นางวรรณา  พลสอน
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายทวี  พลวิเศษ
 
1. นางพงษ์ลัดดา  วันชา
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. นายพลวัฒน์    รามสีดา
 
1. นางเอมอร   ปานจำลอง
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปฏิมากร  ประภาวิชา
 
1. นางวิมลรัตน์  เทพนนท์กลาง
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กหญิงอนุธิดา   วงศ์วิลาศ
 
1. นายพรชัย   มากมน
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวงัว 1. เด็กชายสหัสวรรษ   แสงสวาท
 
1. นางสาวถนอมศิลป์  โทบุญ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  วรรณปะเก
 
1. นางทับทิม  สิงห์สีโว
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายโชคอนันต์  นางสีคุณ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงมัลลิกา    พุฒพันธ์
 
1. นายธงชัย    สุทธะพินทุ
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. นายนุกูล   ปัญจะแก้ว
 
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประแหย่ง 1. เด็กชายวรวุฒิ   ราชแก้ว
 
1. นายนิภา   จันทิชัย
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายทวี  พลวิเศษ
 
1. นางพงษ์ลัดดา  วันชา
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  แสงอรุณ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีบู้อ่ำ
 
1. นางธัญพิชชา   ทิพสีลาด
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย 1. เด็กหญิงปาริชาด   โพธิ์รินทร์
 
1. นางปัทมา  ฉายาภักดี
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพเทพา
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงอนุสรา   ขอพันกลาง
 
 
111 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัลละภา
2. เด็กชายกรรภิรมย์    สิงมาดา
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จำปานิล
4. เด็กชายกัณฑิมา   นาคสูงเนิน
5. เด็กชายกิตติศักดิ์   มาลาวรรณ
6. เด็กชายก้องเกียรติ   วัลละภา
7. เด็กชายจักรพล  เกไธสง
8. เด็กชายจิรายุทธ    ดวงตา
9. เด็กหญิงชลธิชา  ใจวงษ์
10. เด็กชายชัยภัคดิ์    ไอยะ
11. เด็กชายชาคริต  เชื้อนิตย์
12. เด็กหญิงณัฐพร  กระออมกลาง
13. เด็กชายธนาวุฒิ   พิมพาซ้อย
14. เด็กหญิงนริศรา  นาคนวล
15. เด็กชายปริญญา   คำตา
16. เด็กหญิงพรรณทิพา    มาลาวรรณ
17. เด็กชายพันพิชาติ  โพธิขำ
18. เด็กหญิงภนิดา  ศรีสุวรรณ
19. เด็กชายภาณุพงศ์   นวนมิตร
20. เด็กชายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
21. เด็กชายราชวัตร   อาปัดชิง
22. เด็กชายวรวิทชญ์  มงคลสกุลกิจ
23. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์เทศ
24. เด็กชายสิทธิพัศ   คำภาไพร
25. เด็กหญิงอรชุดา   บุตรวงค์
26. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีสิทธิ์
27. เด็กชายอาทิตย์   ชุนรัมย์
28. เด็กหญิงอารยากุล  นางสีคุณ
29. เด็กชายอิทธิพล   มูลตื้อ
30. เด็กชายเทิดศักดิ์   จันทร์วิจิตร
31. เด็กหญิงเบญจมาศ    สุบุญมี
32. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    บุตรสีสวย
 
1. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
2. นางวรรณรัตน์  ศรีรัง
3. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
4. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
112 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   น้อยนันท้าว
2. เด็กชายจักรี  บุญไธสง
3. เด็กหญิงจิรานันท์  คำนนท์
4. เด็กชายฐานันดร  เอ็มประโคน
5. เด็กชายณัฐพล  แก้วดอนรี
6. เด็กหญิงณัฐมน  ดียิ่ง
7. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองนอก
8. เด็กชายธนวัฒน์  โพเทพา
9. เด็กหญิงธิมาพร  คำภาไพร
10. เด็กชายนัทธกานต์  โชงรัมย์
11. เด็กหญิงนัธมล  ปะทะรัมย์
12. เด็กชายนันทวัฒน์  ชินบุตร
13. เด็กหญิงพรนภา  นวนมิตร
14. เด็กหญิงพิราวรรณ  สมมัชฉา
15. เด็กชายพุฒิพงษ์  คำหลวง
16. เด็กหญิงภัทนาวดี  เชื้อนิตย์
17. เด็กหญิงมณฑกานต์  แสงอรุณ
18. เด็กหญิงมณฑิรา  จำปานิล
19. เด็กชายรวิชญ์  ส่วนบุญ
20. เด็กชายรัฐกิจ  สายาง
21. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พานิชศิริ
22. เด็กหญิงวิรดา  นาคนวล
23. เด็กหญิงวิราวรรณ  โนนสังข์
24. เด็กหญิงวิราสิณี  เกลี้ยงกรแก้ว
25. เด็กหญิงศรีสกุล  สังสุวรรณ์
26. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขันชนะ
27. เด็กชายอดุลย์  พลมีเดช
28. เด็กชายอนุพงษ์  สีดาชมภู
29. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีทน
30. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงตา
31. เด็กชายอรรคพล  โพธิ์เทพา
32. เด็กชายอรรถพล  พลวิเศษ
33. เด็กหญิงอริสา  วัลละภา
34. เด็กหญิงเจนจิรา  ปกสันเที๊ยะ
35. เด็กชายเปรมวดี  สุดา
36. เด็กชายโชคอนันต์  นางสีคุณ
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ
2. นางสาวพรรณี  ตัณฑ์ประศาสน์
3. นางรัตนา  ศิลป์ศิริวานิชย์
4. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
5. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
6. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
7. นายสุวิทย์  คำมณี
 
113 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงจินดาหรา  จัตวี
2. เด็กหญิงจิราพร  ยอดสง่า
3. เด็กหญิงจิราภรณ์   ล่อดงบัง
4. เด็กชายธีระพล  ตาตะนันท์
5. เด็กชายปิยะราช  ล่อดงบัง
6. เด็กชายยุทธพล  หารฮุย
7. เด็กชายสิทธิโชค   แน่นชารี
8. เด็กหญิงเปียวดี  เทพสถิต
 
1. นางสาวปริชาติ  อินทศิลา
2. นายสมบัติ  คุณโน
3. นางโสภา  คุณโน
 
114 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายกาญจนา   มาลาวรรณ
2. เด็กชายคำพันธ์    พันสถาน
3. เด็กหญิงดวงนภา    อ่วมสันเทียะ
4. เด็กหญิงทัศนีวรรณ    จูสันเทียะ
5. เด็กชายพลวัตร   ไปรณรงค์
6. เด็กหญิงภควรรธน์   คำจันทร์วงษ์
7. เด็กชายสิมิหลา    อองบางน้อย
8. เด็กชายสุทัศน์    เบิกบาน
9. เด็กชายสุพะนิช   ปัสโก
10. เด็กหญิงอนุธิดา    กิ้นบุราณ
 
1. นางภัทรพร   ปินะภา
2. นายศิริพรรณ   ละครแก้ว
3. นางไพฑูรย์   ยิ่งยืน
 
115 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อันธิชัย
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีบุญชัย
3. เด็กหญิงภิรดา  มาตรพรมราช
4. เด็กหญิงมัสยา  จุมพลมา
5. เด็กหญิงรัตนาพร  บุญถม
6. เด็กหญิงศศิธร  ลิวไธสง
7. เด็กหญิงสุภัสตรา  ชินวงศ์
8. เด็กหญิงอภิญญา  นามน้อย
 
1. นางบัวแก้ว  ทรงศิลา
 
116 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   มูลทรัพย์
2. เด็กหญิงประกายเพชร   เช่นพิมาย
3. เด็กหญิงภัทรวดี   ประดับการ
4. เด็กหญิงวิภาวิณ    รัตน์ไพร
5. เด็กหญิงศิริวรรณ   หมั่นยืน
6. เด็กหญิงสุมณฑา   มูลสาร
 
1. นายวัลลภ   ประวารณะ
2. นางสุรพิน   รักษาพันธ์
3. นางเพชรพันธุ์  ประภาศรี
 
117 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงกรกมล  พิลาแดง
2. เด็กหญิงนิศรา  รัตทะรินทร์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  พันธ์หนองหว้า
4. เด็กหญิงอุรวดี  ศรีประเสริฐ
5. เด็กหญิงเจนภา  พาสนิท
6. เด็กหญิงเบญญาภรณ์  วงศ์ประเมตฐ์
7. เด็กหญิงโชติกา  โพนเงิน
8. เด็กหญิงโชษิตา  จันทร์เทพ
 
1. นางถนอม  อรรควัฒนากูร
2. นางพิมพ์ภักดิ์  อุทปา
3. นางอมรา  เนื่องโคตะ
4. นางสาวเสาวนีย์  อามาตย์เสนา
 
118 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. นางสาวชุติมา   กูลรัตน์
2. นางสาวนุชรีพร   ช่างไถ
3. นางสาวมัลลิกา    อู่อรุณ
4. นางสาวศศิรักษ์    แสนบุดดา
5. นางสาวสุธาทิพย์    ต้นงาม
 
1. นางกัณลยาณีย์   ทิพย์พิชัย
2. นางสุกัญญา   แสนบุดดา
3. นางเอมอร   ปานจำลอง
4. นายโชติวัติ   โคตรรุฉิน
 
119 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่านาเชือก 1. เด็กหญิงกฤษกร  นามัสเก
2. เด็กชายกฤษฎาง  ล่ำสุง
3. เด็กหญิงจุติพร  การสัย
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขอบใจ
5. เด็กชายธนศาสตร์  ปะสาวะเท
6. เด็กชายบรรจง  สงเสริฐ
7. เด็กหญิงรสิตา  พะกะยะ
8. เด็กหญิงวิชุดาภรณ์  ทิพย์รัมย์
9. เด็กหญิงสุภาพร  ปัดตาเทสัง
10. เด็กชายอรจิรา  สมอ่อน
11. เด็กหญิงอารียา  ทุมปัด
12. เด็กชายเจษฎาพงษ์  เสนหาญ
 
1. นายธนวิชญ์  ทวีวัฒนาปัญญากุล
2. นางสาวสถิต  พันธ์โยศรี
 
120 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงกมลชนก  อินธิจักร
2. เด็กหญิงดวงเดือน  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรมพิมล
4. เด็กหญิงประพิมพร  แตงรื่น
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชิดทอง
6. เด็กหญิงวันจิรา  พันธ์สีภูมิ
7. เด็กหญิงสมิตา  ขวัญเมือง
8. เด็กหญิงเรนุกา  พรมพิมล
 
1. นายชินรัตน์  จงเพิ่มกลาง
2. นางชูผกา  ประจะเนย์
3. นายธนากร  ประจะเนย์
4. นางบุญร่วม  ศรีสุนารถ
5. นายสุเมธ  ศรีอ่อนหล้า
 
121 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 94.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  มณีศรี
2. เด็กชายยิ่งพันธ์   ดีสมุทร
3. เด็กชายศุภกร  ดวงภักดีรัมย์
4. เด็กชายอรรถพล  พลวิเศษ
5. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ศรีสิทธิ์
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ
2. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
122 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. นายรณธพร   จันทิชัย
 
1. นายผิน   ดาวเรือง
 
123 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงจิรัชญา   โคตรแก้ว
 
1. นายประเคน   มะหัด
 
124 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. นายวิสา  บัวบุญ
 
1. นายธนกฤต  มะธุเสน
 
125 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   ประธาน
 
1. นายบัวผิน   สุระมาศ
 
126 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  ปะทุติตา
 
1. นางปาริฉัตร  อินทร์ไชย
 
127 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายศุภชัย   ศรีคุณ
 
1. นายชัยวัฒน์   มะหัด
 
128 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายนฤพนธ์  ประทุมแสง
 
1. นางอาภรณ์  อำพินธุ์
 
129 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายธนกร   นนทะคำจันทร์
 
1. นางอรวรรณ  พ้องเสียง
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงกฤตยา   มะธิปิไข
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    โม้ทองศรี
3. เด็กหญิงจิรัชญา   โคตรแก้ว
4. เด็กชายชัยรัตน์  วิจิตรศักดิ์
5. เด็กชายชิณกร   สะแกทอง
6. เด็กชายชินวัตร   ปัตถามัง
7. เด็กหญิงฐนิชา    ประกอบสำเนียง
8. เด็กชายณัฐชัย   สุปะมา
9. เด็กหญิงดาราวรรณ   ราชมี
10. เด็กหญิงทับทิม   พึ่งกุล
11. เด็กชายธนกร   นนทะคำจันทร์
12. เด็กหญิงธิดารัตน์   จันทับ
13. เด็กชายนนทวัฒน์   มะลาพิมพ์
14. เด็กชายนราธิป   มะธิปีไข
15. เด็กหญิงพีระดา   มาดแท่น
16. เด็กชายภานิกร   สุปะมา
17. เด็กหญิงมณีรัตน์   สัตพันธ์
18. เด็กชายรุ่งเรือง   โนนศิลา
19. เด็กชายวรายุ   ภูมิฐาน
20. เด็กหญิงวิลาวัลย์   สีหาโบราณ
21. เด็กชายวิศวกร   มะธิปิไข
22. เด็กหญิงศิริวรรณ   ประธาน
23. เด็กชายศุภชัย   ศรีคุณ
24. เด็กหญิงสุจิตรา   ศรีสารคาม
25. เด็กหญิงสุฑาทิพย์   พันธ์คลอง
26. เด็กหญิงสุธาสินี   ปะริเตสัง
27. เด็กชายอนุวัฒน์   โม้ทองศรี
28. เด็กชายอภิชัย   ก้อนแก้ว
29. เด็กหญิงอังสุมาลิน   คนซื่อ
30. เด็กหญิงเกษฎาพร   อัปมาทัง
 
1. นางสาวกิ่งดาว  วรรณปะเก
2. นายชัยวัฒน์  มะหัด
3. นายบัวผิน   สุระมาศ
4. นายประเคน   มะหัด
5. นายรักบรรชา   พิมพระจันทร์
6. นางสาววิรดา  แสนงาม
7. นางอรวรรณ   พ้องเสียง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงจินตวีณ์  อันเวลา
2. เด็กหญิงธนิษฐา  พานมาต
 
1. นางสาวเพชรศิริวรรณ  อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา  เสนา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายชุษณะ  ประสีระตา
2. เด็กชายธนพล  โม่งเครือ
3. เด็กชายอภินันท์  ปักกังเวสัง
 
1. นางนงนุช  บุดดีสี
2. นายอดิศร  บุดดีสี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. นายทรงพล  ลาหนองแก
2. นายสมชาย  แก้วฉาย
3. นายสรวิชญ์  ไกรจันทร์
 
1. นายบัวผิน  ฝาแก้ว
2. นางเยาวรัตน์  ธนูสา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กชายพิสิฐ  อัปมะโห
2. เด็กหญิงภัทราพร  จันนา
3. เด็กหญิงอรทัย  ภูดวงตา
 
1. นายณัฐพงษ์   รามสีดา
2. นายประยูร   ขูรีรัง
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. นางสาวมินตรา  วรรณสุข
2. นางสาวเนตรสกาว  ธิมาไชย
 
1. นางนิภา  รัตนพร
2. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เพียงเกตุ
2. เด็กหญิงนฤมล  ปะมะโข
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์   วงศา
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายณัฐพล  แกมไธสง
2. เด็กชายสัญญา  ยกน้อยวงษ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สำราญดี
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  มูลศรีสุข
2. เด็กชายจุมพล  รอดสุโข
3. เด็กชายอนุชิต  สงแซม
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแคน 1. นายประกาย  เสนาบุญ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โคตรทิพย์
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 1. เด็กหญิงกฤษณา  ปะกิระนา
2. เด็กหญิงชลธิชา  แพรนาพันธ์
3. เด็กหญิงนิตยา  ปะติเส
4. เด็กชายภูวดล  ปาปะเพ
5. เด็กหญิงรัชนีกร  สุขภู่
6. เด็กชายวุฒิพงษ์  ปะมาถา
 
1. นายธนุชัย  ดาหาญ
2. นางประยงค์  รัฐเมือง
3. นางสุจิต  ขันชะพัฒน์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงนันทพร  เขียวอุดสา
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ภารวงษ์
3. เด็กหญิงพรวิไล  สายนาค
4. เด็กชายอนุรักษ์  ยังจันทร์
5. เด็กหญิงเขมิกา  คำพะอุ
6. เด็กหญิงเสาวรักษณ์  พวงพันธ์
 
1. นางนวลฉวี  บึงมุม
2. นางพันทิพา   ปัจจังคะตา
3. นางมยุรี  นะราวัง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  บุญเรือ
2. เด็กหญิงชลดา  รจนาสม
3. เด็กหญิงนัฐสิมา  พลตรี
 
1. นางสมัย  คุณสีขาว
2. นายสุรินทร์  เณรสุวรรณ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงกันตยา  ทุมลี
2. เด็กหญิงฐนิชา  แก้วกองนอก
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
2. นางสาวแสง  สมสา
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายนนทกร  กดไธสง
2. นางสาวมณีรัตน์  พิมพ์ภักดี
3. นางสาวอุไร  เสไธสง
 
1. นางพรทิพย์  โมกศรี
2. นางพิสมัย  ยกน้อยวงษ์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงปัณณพร  พรมแสง
2. เด็กชายเดชาธร  สารีบุตร
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
2. นางอนงค์  เหล่าเคน
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 1. เด็กชายธีรภัทร  น้อยจันวงษ์
2. เด็กชายนนทกาญจน์  น้อยจันวงษ์
3. เด็กชายพีรยุทธ  โยธิบาล
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  พันบุญมา
2. นายปิยพงษ์  น้อยหลุบเลา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายจีรสิน  ติ๊บนวล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สุทธิสา
 
1. นายนิพนธ์  ใบสน
2. นางสาวสุปรียา  ภูขาว
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายฐานะ  ทิพย์อำนวย
2. เด็กชายอพิทักษ์  กงซุย
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
2. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงธิดา  เมสัง
2. เด็กชายพรพิสิทธิ์  จันขุนทด
3. เด็กชายเอกพล  สุวรรณกูฏ
 
1. นางศิริพร  สุทธิยา
2. นายสฤษดิ์  สุทธิยา
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลีหล้าน้อย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ปาละโค
3. เด็กหญิงวิญาดา  มงคุล
 
1. นางสาวนฤบล  บุญส่งตระกูล
2. นางลัดดา  อาปัดชิง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงธนัชชา  เผื่อนภิญโญ
2. เด็กหญิงธนิกานต์  จำชาติ
 
1. นายนิพนธ์  ใบสน
2. นางสาวสุปรียา   ภูขาว
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  จันทรวงศ์
2. เด็กหญิงนันทศิริ  สุขโสม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญสะอาด
 
1. นางสาวนฤบล  บุญส่งตระกูล
2. นางสายศิลป์   เจริญพันธุวงศ์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงกมลพร  ฮุ้ยพรมมา
2. เด็กหญิงธนัญญา  โยธาจันทร์
3. เด็กหญิงรินรดา  พระมะโส
 
1. นางสาวนงนุช  มหา
2. นางรัชนี  เอกชาตรี
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงกรกช  สุปะติ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลาดนาเลา
3. เด็กหญิงธารทิพย์  จันทร์พู
 
1. นางฉวีวรรณ  พร้อมสมุด
2. นางพรทิพย์  บุปผารัตน์
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ศิริ
2. เด็กชายศรายุทธ  แดงวิบูลย์
 
1. นางดาราวรรณ  ดวงมาลัย
2. นายสุพจน์  ชาวหนอง
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มะลิกัน
2. เด็กชายฉันทพล  อาจพลไทย
 
1. นางพิรุณมาศ   ประเสริฐโส
2. นายวิระพงษ์  ปะนามะเส
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงจันทร์ดี  ประทุมแบน
2. เด็กชายธนพล  พาชัย
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  พระมะโส
 
1. นายบุญร่วม  บุตรทา
2. นางสุกัญญา  เชาระกำ
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวปาริชาติ  สืบสุนทร
2. นางสาวมณีนุช  อ๊อดทอง
3. นางสาวสุธิตา  โพธิ์ไพร
 
1. นางวิมลรัตน์  ภัทราบุญญากุล
2. นายเสนีย์  ศรีสุนทร
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เหล่าจันทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  นามา
 
1. นายทองชัย  ภูตะลุน
2. นายอนันต์  โสภาใฮ
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงนรศรา  ผิวบาง
2. เด็กหญิงปิยะดา  มิละถาโก
3. เด็กหญิงวรัญญา  มลิเลิศ
 
1. นางกุลธิดา  ภารวงษ์
2. นางอัมพร  ลดาวัลย์
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นางสาวกนกพร  จันทะกา
2. นางสาวดวงลดา  แสงอรุณ
3. นางสาวรัติติยากร  พลยามา
 
1. นางอัมพร   ลดาวัลย์
2. นางเกวรินทร์  สุทธะพินทุ
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงนิตยา  สอนกลาง
2. เด็กหญิงพนิดา  ยอดคำ
3. เด็กหญิงลลิตา  ธนาภูมิพิทักษ์
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กชายนิภัทร์  ประธรรมโย
2. เด็กชายอภินันท์  รักษาภักดี
 
1. นายพัฒนเดช  เสตเตมิย์
2. นางละมุล  เชื่อนิตย์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กชายธงชัย  สุขสำราญ
 
1. นางสมควร  เวทพิทักษ์
 
165 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    หนอสีหา
 
1. นางนุชนาถ  ทองกอง
 
166 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงศุภกานต์   จงเทพ
 
1. นางสาววิมลฉัตร   นามมนตรี
 
167 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงปวริศา  ภูมิภักดิ์
 
1. นางจริยาภรณ์  ชมภูพาน
 
168 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กหญิงญาณิศา  มะปะเท
 
1. นางอรุณี  ทุมดี
 
169 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงอัจฉรา    อ่อนศิลา
 
1. นางสาววิมลฉัตร   นามมนตรี
 
170 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงจิรประภา  ใจหาญ
 
1. นางสาวศิริมา  จันทะคาม
 
171 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงวรรณณิสา   โยธาวงศ์
 
1. นางสาววิมลฉัตร   นามมนตรี
 
172 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงนภัสกร  โคตรจันทึก
 
1. นางสาวสุวัจนา  สาทองขาว
 
173 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงอรชุมา   สีแหงโคตร
 
1. นางสาววิมลฉัตร   นามมนตรี
 
174 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กชายนันทพงษ์  บุญรินทร์
2. เด็กชายบัญญธร   ประจุคะเนย์
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ปาปะเค
4. เด็กหญิงพรรณิภา  พรมลี
5. เด็กหญิงศศิวิมล  สายยศ
 
1. นายกวีภัทร  ชื่นใจ
2. นางบัวผัน  เพียรโคตร
 
175 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีวรรณะ
 
1. Mr.GUI  LINGQIN
 
176 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงรัตติยา  อินอ่อน
 
1. นางวันทนีย์  พินิจ
 
177 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงศุภัสรา  อินเทพ
 
1. นางสาวสุคัณธามาศ  จุลนาถ
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  อุ่นอก
2. เด็กหญิงธันยพร  แก้ววิเศษ
3. เด็กชายภูมินทร์  ดงขันตี
4. เด็กหญิงวรัญญา  วรลักษณ์
5. เด็กหญิงอนุสรา  เวียงสิมา
6. เด็กชายอาทิตย์  สิมวงศ์
 
1. นายสมชาย  สิงหะนาม
2. นางหอมรับ  ซุ้ยไกร
3. นายไสว  หอมมาลัย
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1. เด็กชายกฤษฎา  พันธไชย
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  พลพราหมณ์
3. เด็กชายณัฐพล  ผุยพันธุ์
4. เด็กชายธีรวัฒน์  โพธิ์ผา
5. เด็กชายนครินทร์  คงเจริญ
6. เด็กชายบริญญา  พันวัน
7. เด็กชายสิทธิพงษ์   ประมูลจักโก
 
1. นายศรีจันทร์  จักษุมา
2. นายสมศักดิ์  เหลืองทอง
3. ส.ต.อ.อุทร  ซุ้ยไกร
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เหล่าราช
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วรรณพิรุณ
3. เด็กชายตรีวิทย์  ปาปะกี
4. นายพงศกร  ศรีวรรณะ
5. เด็กชายวรวิทย์  ภูแม่นเขียน
6. เด็กชายศิลา  ปาปะขำ
7. เด็กชายอนุพงษ์  ปาปะขำ
8. เด็กชายเสกสรร  สุขเจริญ
 
1. นายถาวร  ตาพล
2. นายธงชัย  ประจุดทะศรี
3. นายอำนาจ   อินโท่โล่
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงทองคำ  กองแก้ม
2. เด็กหญิงปาริมา  ชัญถาวร
3. เด็กชายพันธกานต์  รูขะจี
4. เด็กชายภานุวัชร  ยอดปราสาท
5. เด็กหญิงวิภาดา  พวงเพชร
6. เด็กหญิงวิมลศิริ  ทาสีนวล
7. เด็กชายศุภศักดิ์  ยิ่งเสมอ
8. เด็กชายศุภศักดิ์  ทองนาค
9. เด็กชายอภิชัย  ดอกมะลิ
10. เด็กชายโยธิน  ภักดี
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
2. นางสาวอาทิพร  โมสืบแสน
3. นายไพรัช  กัณโสภา
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายจิราวัฒน์  ดวงแพงมาตร
2. เด็กหญิงทิพกัญญา  บุบผามะตะนัง
3. เด็กชายธีระพงษ์  ประทุมชัน
4. เด็กหญิงนารีนารถ  วาปีเก
5. เด็กหญิงประภัสรา  บุญตาแสง
6. เด็กชายปองพล  ฝ่ายพลแสน
7. เด็กชายมนตรี  คาธิพาที
8. เด็กชายวัชรกร  ณะสีแสง
9. เด็กหญิงอรจิรา  จันดา
10. เด็กหญิงเนตรนภา  ปะธิตัง
 
1. นางสาวขวัญสุดา  โยวะผุย
2. นายบัวเรียน  วาปีสา
3. นางมณีวรรณ  สามูล
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายคณิตศร  ทาชาลี
2. เด็กหญิงชรัญธร  แพงพงษ์มา
3. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เสถียรวัฒนา
4. เด็กหญิงอริสา  การิโก
5. เด็กหญิงเบญญา  แพนไธสง
 
1. นางมลิวรรณ  จันทเขต
2. นายวันชาติ  ชัยพิพัฒน์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปะติเต
2. เด็กชายกฤษฎา  สวาทพันธ์
3. เด็กหญิงรังสิมา  ปัจจัยคา
 
1. นางดารา  กงคูคำ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงนฤมล  จินโจ
2. เด็กหญิงพรชนก  เพียกุนา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ชุมสีดา
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
2. นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า    
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายคุณากร  ทานะสี
2. เด็กหญิงปวีณา  น้อยจันทร์วงษ์
 
1. นางนุชนาถ  ทองกอง
2. นางสมควร  สีเชียงหา
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายธนวัฒน์  กุมไธสง
2. เด็กหญิงสรินญา  พูลเจริญ
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" 1. เด็กหญิงขวัญลิสา   ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงชัญญา   ชินโคตร
 
1. นายวัชรินทร์   ศรีโยวงค์
2. นายวีระชัย   แสงโทโพธิ์
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  วังงาม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองประดับ
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายคุณากร  ทานะสี
2. เด็กชายวรพล  เกษหอม
 
1. นางพจมาลย์  ป้อมจาหยับ
2. นางลำดวน  ยอดสะเทิน
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงศิวพร  ดวงภักดีรัมย์
 
1. นายสุวิทย์  คำมณี
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ภูมิกระจ่าง
 
1. นางอุไรวรรณ  ราชบัณฑิต
 
194 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงรัชดากร  สีละออง
 
1. นางเยาวลักขณ์  คิดประเสริฐ
 
195 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 1. เด็กหญิงนริศรา  ยอดเสนา
2. เด็กชายสิรภัทร  พูลวงศ์
3. เด็กหญิงอลิสา  น้อยสุพรรณ
 
1. นางอรชร  ปะวันโน
 
196 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงนิธิษา  เกี้ยงกรแก้ว
2. เด็กหญิงวริศรา  สะตะ
3. เด็กหญิงศิริกานต์  พุทไธสง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แพงเวียงจันทร์
2. นางจงรักษ์  ลุนทองทา