สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  กิ่วไธสง
2. เด็กหญิงจิตรฤดี  กองไธสง
3. เด็กหญิงศุภดา  พูลเกษม
 
1. นายสุระชัย  ภูกาเมฆ
2. นางเพ็ญศิริ  ภูกาเมฆ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงจันทนิภา    จันทะสอน
 
1. นายบัณฑิต   ทาชารี
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงรุติกานต์  บัวบุญ
 
1. นางพรพิทย์  ปะวรระณะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงชวินนุช  โมสืบแสน
 
1. นางพิกุล  ศิริสอน
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา    
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. นายนิติพล  บุญเชิดชู
 
1. นางสนอง  พรมโนนศรี
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กชายณรงค์กร  โสร่วมข้อ
 
1. นางศิริพรรณ  ชุมโพธิ์น้อย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 79.2 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1. เด็กหญิงกรวลัย  อันยะ
2. เด็กชายจีระศักดิ์  แก้วแก่นคูณ
3. เด็กชายตะวันฉาย  ปัตตังตาเน
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  อ่อนพิมพ์
5. เด็กหญิงพรทิพา  คุณล้าน
6. เด็กหญิงยุวดี  หนูพร
7. เด็กหญิงศุภวรรณ  มัจฉา
8. เด็กชายสมรักษ์  ปานไธสง
9. เด็กชายสิทธิพล  จันบุดศรี
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  กงทิพย์
 
1. นายธเนศ  ภูสีฤทธิ์
2. นางสุพรรณี  สาลีงาม
3. นางอภิญญา  จิณารักษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เหวนอก
 
1. นางยุพาลักษณ์  ใจถวิล
 
10 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ปิดตานัง
 
1. นายพินิจ  บำรุง
 
11 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นางสาวชาลินี  ยิ่งสมบัติ
 
1. นางบังอร  ประโยชริด
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงปิยพร  ภูมิศรีจันทร์
2. เด็กชายศุภวัฒน์  กองเพ็ง
 
1. นายนัฐพล  หมุ่ยมาศ
 
13 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงชุติมา  หลงสอน
2. เด็กชายธนพล  เพชรสีขาว
 
1. นางสาวสาคร  แก้วทาสี
2. นายสุนันทนา  สุวรรณกูฎ
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นางสาวสายทิพย์  ปะระทัง
 
1. นางรุ่งทิพย์  ปินะสา
 
15 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองฮี 1. เด็กชายนภดล  ภาโสภะ
2. เด็กหญิงพรรภษา  ชาวสวน
3. เด็กชายรัชตะ  วิริยะ
 
1. นางจุฑาทิพย์  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์สุวรรณ
 
16 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงบุญยวีร์  มงคล
2. เด็กหญิงปวรรณา  เทพไชย
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ทบมาตย์
 
1. นางสาวบุญมี  มุ่งชู
2. นายสากล  โคตรมี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุโพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทัดไทย
3. เด็กหญิงนรา  วรรณเขียว
4. เด็กหญิงศรุตา  ทองดีนอก
5. เด็กหญิงหัฐพร  สิงหาราโท
 
1. นายอนันต์  การภักดี
2. นางอรุณี  ปลายขอก
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กหญิงพรรณภา   มาตแท่น
2. เด็กชายภัชรพงษ์   วิระโห
 
1. นางธัญภร   วัฒนบุตร
2. นางสุจินดา   จันทะกระยอม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 1. เด็กชายชัยชาญวิทย์  ปทมนอก
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองอันตัง
 
1. นางประหยัด  เชาว์ชาญ
2. นายเสน  ธนบุรี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงชรีรัตน์  ปิตตัง
2. เด็กชายศาสตรา  ทิพย์จะศา
 
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายพงศธร  แก้วสีไว
2. เด็กหญิงมาริสา  บุญประกอบ
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
2. นางอัมพวรรณ์  เดชเถร
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิทธิสำราญ
2. เด็กหญิงวิริยาพร  สุดบอนิจ
 
1. นางพิณพิมล  มะโนสา
2. นายสุรศักดิ์  บัวบาน
 
23 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงชลชนก    ปุจฉาธรรม
2. เด็กหญิงประกายมาศ    ธิตาแสง
3. เด็กหญิงวิชุดา    ดีอินทร์
 
 
24 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงพลอยริน  พงษ์พยัคฆ์
 
1. นายอาณา  ทับสีรัก
 
25 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กชายวราการ    รินสอน
 
1. นายสุภีร์    แสงสุริยา
 
26 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา    
27 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดงแคน 1. เด็กชายปรัชญา  พั่วคูขาม
2. เด็กชายศิริศักดิ์  เกษแสนศรี
3. เด็กหญิงหยาดฟ้า  หนอสิงหา
 
1. นายประสิทธิ์  นามมุงคุณ
2. นางยุพิน  ศรีสิทธิ์
 
28 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1. เด็กชายกิตติชัย   ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายชัยธวัช   ปุริโส
3. เด็กชายศักรินทร์   ลาดล้าย
 
1. นางธีรนุช   สิงหจันทร์
2. นายวิฑูรย์   เทียมทัน
 
29 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 1. เด็กชายกิตติกร   ภูคำศักดิ์
2. เด็กชายกิตติชัย   ดีด่านค้อ
3. เด็กชายภูริภัทร   น้อยบุดดี
 
1. นางจินตนา   สากาล
2. นางนิตยา   ยางนอก
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 1. เด็กหญิงศดานันท์  ไชยมงคล
 
1. นางสมหวัง  ทัพสุริย์
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1. เด็กชายกิตติเดช  พันนาเหนือ
2. เด็กชายชาตรี  สุขกาย
3. เด็กชายปณชัย  น้อยศรี
4. เด็กชายรังสรรค์  เหล็กเหม่เทพ
5. เด็กหญิงวลัยกร  พาพร
6. เด็กชายสถาพร  แก้วเมิน
 
1. นายธเนศ  ภูสีฤทธิ์
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายกฤษกร  ปริชัยยะ
2. เด็กชายเอกพงศ์  หงสะคู
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
2. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สืบสุนทร
2. เด็กหญิงวิศรุตา  คำสมัย
3. เด็กหญิงศิริพร  กิลี
 
1. นางมริยา  ศรีสังข์
2. นางวิมลรัตน์  ภัทราบุญญากุล
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายจักรภพ  อรรคโยโค
2. เด็กชายธีรภัทร  เกิดไธสง
3. เด็กชายนันทภพ  ปินถา
4. เด็กชายพลกฤต  แสงอรุณ
5. เด็กชายพลวิทย์  ธรรมบุตร
6. เด็กชายสราวุฒิ  ไชยสุข
7. เด็กชายอุทัยรัตน์  ศรีโท
8. เด็กชายเจษฎา  ไกรจันทร์
 
1. นายบุญมา  พงษ์พยัคฆ์
2. นายอาณา  ทับสีรัก
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สวัสดิผล
2. เด็กชายสิทธิพล  วิลัยเลิศ
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
36 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 79 เงิน 18 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  ประดิษฐ์
 
1. นางทัศนัยน์  ปกินำหัง
 
37 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 18 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เพิ่มทอง
2. เด็กหญิงปลายฝน  ศิรินารถ
3. เด็กหญิงสวิดา  พรมดอนกลอย
 
1. นางชูศรี  พลไชยขา
2. นางอัมพร  วงศ์แสน
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวจีระนันท์  กำไพรินทร์
2. นางสาวชรินรัตน์  คำกองแก้ว
3. นางสาวเพชรมณี  พรมโคตร
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  นามมงคล
2. นายเกียรติศักดิ์  บัวรัตน์
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงมัสยา  เกื้อเม่ง
2. เด็กหญิงศิริยากร  ผ่องลุนหิต
 
1. นางดาราวรรณ  ดวงมาลัย
2. นายสุพจน์  ชาวหนอง
 
40 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กชายณัฐภูมิ  บึงมุม
2. เด็กชายทศพร  สนรัมย์
3. เด็กชายภูริทัศน์  ตองติดลำ
 
1. นางประสพพร  ประมังคะตา
2. นางละมุน  บุรี
 
41 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงธัญสรณ์  เจียงพงษ์
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ภาพร
3. เด็กชายอภินันท์  จันทพันธ์
 
1. นางทองนาค  กำแหงพล
2. นางรำไพพรรณ  โคตรไกสร
 
42 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทินรัมย์
2. เด็กชายราชพฤกษ์  ใจถวิล
3. เด็กชายหรรษกร  ประมังคะตา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชองฟ้า
2. นางเพ็ญประภา  กาพสกุล
 
43 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายนภัทรพล  ปะวันโน
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ปะวันโน
3. เด็กชายวชิรวิทย์  ปะวะเสนะ
 
1. นางสายทอง  ปาปะไพ
2. นางเสาวนีย์  วิลาลัย
 
44 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กชายกชกร  กองวิเชียร
2. เด็กชายธีรภัทร  ลือโสภา
3. เด็กชายพชร  หลาบมาลา
 
1. นายณัฐพล  ปักสังขาเน
2. นางหนูรัก  ปักสังขาเน
 
45 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กชายถิรมน  เสียงใส
2. เด็กชายยศวฤทธิ์  ปุดทะสุ
3. เด็กชายเขมวัฒน์  รัชโพธิ์
 
1. นางชูศรี  พลไชยขา
2. นางอัมพร  วงศ์แสน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.6 เงิน 6 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ทะวงษ์เงิน
2. เด็กหญิงฐิติมา  วงษ์นันตา
3. เด็กหญิงพรรณชมภู  เสี่ยงบุญ
4. เด็กหญิงเพชรลดา  ปักการะโช
5. เด็กหญิงเสาวรส  ลุนละวงศ์
 
 
47 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเครือซูด 1. เด็กชายกิตติโชค   แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายก้องภพ   ชัยวงษ์
3. เด็กชายก้องหล้า    สิงห์คำ
4. เด็กหญิงจิรัชญา   โปสันเทียะ
5. เด็กชายฉัตรมงคล   มหาวงษ์
6. เด็กหญิงชลธิชา   บัวศรีภูมิ
7. เด็กชายชานนท์   พันดุลัย
8. เด็กหญิงณัฐณิชา   ระรงค์
9. เด็กหญิงดาวไพร   ไปพรมราช
10. เด็กหญิงธนันญพัช    บุ้งทอง
11. เด็กชายบัญญวิต    ใจตรง
12. เด็กหญิงปนัดดา    บัวศรีภูมิ
13. เด็กหญิงปพัศราพร   ปักกาโล
14. เด็กหญิงปาริฉัตร   มหาวงษ์
15. เด็กชายพงค์ภูเบศ    แก้วชนะ
16. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ชัยวงษ์
17. เด็กชายพีระพัฒน์   แซ่โคว้
18. เด็กหญิงมาริษา   ลือโสภา
19. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   บุตเต
20. เด็กหญิงวริศรา    โคตรแปร
21. เด็กชายวิศวะ    แสงสว่าง
22. เด็กหญิงศรสวรรค์    บุญพา
23. เด็กชายศิริพงษ์    คงตะใน
24. เด็กหญิงศิวมล   สุวิชา
25. เด็กชายสมชัย   ปะลาโพธิ์
26. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ประโยทิน
27. เด็กหญิงสุกัญญา   มีแก้ว
28. เด็กชายสุริยันต์   มาดาโต
29. เด็กชายอิทธินันท์    จันปัสสา
30. เด็กชายเพชรรัตน์   บุดทะสุ
 
1. นายฐิติกร    ปิตโต
2. นายถวิล    ไหวดี
3. นายปัญญา   ป้อมยายับ
4. นางยุพิน   วังหนองเสียว
5. นางหอมจันทร์   ไหวดี
6. นายอาวุธ   อุดมนาค
7. นายอุดม   ป้อมยายับ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงศุพรัตน์  น้อยบุตร
 
1. นางปราณี  แสนเมืองแก้ว
 
49 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  โสภา
 
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ปุริเส
2. เด็กหญิงสุกัญญา   ชาลี
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรชบา  จ่าพา
2. เด็กหญิงลลิตา  บุญเย็น
 
 
52 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   นียากร
 
1. นางดารณี  สีเล
 
53 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงชลธิชา    อันกอง
 
 
54 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78.25 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กหญิงกัลยา   ปิดตามานัง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เลิศฉลาด
3. เด็กหญิงวริศรา  บุบผามะตะนัง
 
1. นางยุพิน  กันบุรมย์
2. นางสกุล  คำพิพจน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  จันทะบุดดา
2. เด็กหญิงพรนิดา  ทาเพียร์
3. เด็กหญิงรัชนีพร  ไชยเวช
4. เด็กหญิงอภิญญา  เวียงใต้
5. เด็กหญิงอาธิติยา  รุ่งรัตน์
 
1. นางปริศนา  ยอดสะเทิน
2. นางสาวสุภาพร  ท่อนเสาร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.2 เงิน 15 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 1. เด็กหญิงจอมญาดา  หัวข้อ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ปิดตาทะสัง
3. เด็กหญิงดรุณี  ประยุรหาบ
4. เด็กชายธนกร  กล้าหาญ
5. เด็กหญิงวารีพร  ผุปกา
 
1. นางทัศนีย์  พิพิช
2. นายสังคม  โครตมี
 
57 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงเปรมวดี  สุดา
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายกิตติกร  แสงอรุณ
2. เด็กชายบัญญัติ  พลจารย์
3. เด็กชายอธิคม  เชาระกำ
 
1. นางสาวนารี  นิทรัพย์
2. นายบุญมา  พงษ์พยัคฆ์
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงมยุรี  ประกายสี
2. เด็กหญิงมินตรา  ปทุมสัน
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญยรัตน์
 
1. นางสาวศิวารัตน์  ประจุดทะเก
2. นางสาวอุลัยภรณ์  ประสีระเก
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงปัทมา   ยิ้มศรี
2. เด็กหญิงศิริภา   วงสุริยะ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สุพะกำ
 
1. นางชูศรี   นนทะนำ
2. นางฐิติพร    เขมะปัญญา
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงกาญจนา  จีระออน
2. เด็กหญิงปนัสดา  จีระออน
3. เด็กหญิงยุภารัตน์  เกี้ยวกั้น
 
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายนนธวัฒน์  บานเงิน
2. เด็กชายศุภวิชญ์  มะดาศรี
3. เด็กหญิงเสาวณี  ทายัง
 
1. นายไพชยนต์  จิณรักษ์
 
63 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78.1 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงนริศรา  ชาดขูรู
 
1. นายทองดี  จันโทสุทธิ์
 
64 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาภู 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุบผามะตะนัง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เบ้าหัวดง
 
65 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเครือซูด 1. เด็กหญิงมาริษา  ลือโสภา
 
1. นางอุดม  ป้อมยายับ
 
66 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ภูคะชาด
 
1. นางนิภา  จันทิชัย
 
67 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 1. เด็กชายจิราพงษ์  เมืองเดช
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทับละ
 
68 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงสิริวิมล  กัดไธสง
 
1. นางกิตติวรรณ  เชาระกำ
 
69 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กหญิงศิริมล  คำพระ
 
1. นางสาวรจเรข  บุญเจษฎารักษ์
 
70 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายกฤษกร  ปริชัยยะ
 
1. นายสุวรรณ์  มนัสสิลา
 
71 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กชายกฤษฎา  สุนนทราช
2. เด็กชายศุภกิตติ์  นราวงษ์
 
1. นางรจเรข  บุญเจษฎารักษ์
 
72 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิ์คา
2. เด็กชายพันธกร  ภูมิลำเนา
 
1. นางสมใจ  สมอุดร
2. นางอุไรวรรณ  ยอดสะเทิน
 
73 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงรามาวดี  ม่วงพาที
2. เด็กหญิงสโรชา  กระทุ่มขันธ์
 
1. นางกองศรี  มั่งมี
2. นายสมัย  มณีทัพ
 
74 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงปิยะดา  บุบผามาลา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญไธสง
 
1. นางปิยะดา  เที่ยงดีฤทธิ์
 
75 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กหญิงพรรณิภา  สาขจร
2. เด็กหญิงอารียา  กล้าหาญ
 
 
76 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. นายภูวนาถ  เรียงรัมย์
2. นายสราวุฒิ  ระหารนอก
 
1. นางสุภาพร  เมิกข่วง
 
77 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ดียิ่ง
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ
 
78 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงฐนิชา  มีจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  บุญมาพิลา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เกี่ยงภา
 
1. นางศิริกัญญา  วงศ์ภาคำ
2. นายสราวุฒิ  วงศ์ภาคำ
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กชายวรรณศิลป์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงเวธินี  พรสำเดช
 
 
80 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พิสิน
2. เด็กหญิงชลกานต์    ยอดทองหลาง
3. เด็กหญิงญดาพร   พงษ์พันธ์นา
 
1. นายมิตร    สกุลจร
2. นางวันทนีย์   สกุลจร
 
81 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กชายบวร  ราชพันแสน
 
1. นางสมใจ  วงษ์หล้า
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 1. เด็กชายศรายุทธ  จันทรเทพ
 
1. นายพิชัย  ชาติแพงตา
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กชายจรัส   ไชยบุญ
 
1. นางศิริกัญญา   วงศ์กาคำ
 
84 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายธนรักษ์  อุ่นคำ
 
1. นายคเชนทร์  กำจัด
 
85 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กชายธนานนท์  ปธิรูโป
 
1. นายนุกุล  สิงห์สีโว
 
86 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ยอดสีลาวงศ์
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
87 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายอัฐพล  ตรีสอน
 
1. นายคเชนทร์  กำจัด
 
88 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)   1. นายพิทักษ์    สนรัมย์
 
89 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กชายสุปรียา   เวียงใต้
 
1. นางอุไรวรรณ   ล่อดงบัง
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คาระหัตต์
2. เด็กหญิงวิภาดา  วิดชัยพัฒน์
3. เด็กหญิงศิรินัน  ปุเรกะตัง
 
1. นางสาวนาเลา  ทิพย์อำนวย
2. นางสาวเมลดา  นนทสิงห์
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เที่ยงดีฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  คำชมภู
 
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายปุณพล  นะราช
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  สมศรี
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางสาวอภิรัชพร  ทิ้งแสน
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศิริเกษ
2. เด็กหญิงชลิดา  ไชยเกตุ
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  แซ่กัว
 
1. นางนิภารัตน์  นิราราศน์
 
94 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายสิปปกร  ศรีสว่าง
 
1. นางนุชนาถ  ทองกอง
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายชูศิกดิ์  ประสารพันธ์
2. เด็กชายธีระพงษ์  ขุนทอง
3. เด็กชายธเนตร  พะวิขุณี
4. เด็กชายปองพล  ภารมาตย์
5. เด็กชายพงศกร  พันนาสี
6. เด็กชายมงคล  เรืองศิริ
7. เด็กชายวาทิต  คำแสนเทียะ
8. เด็กชายไชยันต์  นามวงษา
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
2. นายไพรัช  กัณโสภา
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย    
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสนาม    
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองสระ    
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 1. เด็กชายกฤษฏาวุธ  ทองดวง
2. เด็กชายจตุรพร  ประทุมพร
3. เด็กชายชนินทร  ช่างสากล
4. เด็กชายธฤต  อ่ำเจริญ
5. เด็กชายบริวัฒน์  ปัจจัยคา
6. เด็กชายพงศกร  อันสุวรรณ
7. เด็กชายพุฒิพันธ์  พันธ์พุฒิ
8. เด็กชายอภิรัฐ  พลร่ม
 
1. นางนุชนภา  ห้วยทราย
2. นายไกรสร  ปราสัจจัง
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงลลิตา  ไพรสาระ
2. เด็กหญิงสิริมา  รัดทำ
3. เด็กหญิงเอกปวีย์   แก้วมาศ
 
1. นางกิตติยา  อินทรศิลา
2. นางวรรดารัตน์  พลจันทึก
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ทิพย์วงศา
2. เด็กหญิงวิชุดา  ระหารนอก
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
2. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนจานวิทยา    
103 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  คินานันท์
 
1. นางญาณ์ณิศา  แสนเมืองแก้ว
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77.75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ภาวรศรี
2. เด็กชายสุริยา  ผ่องลุนนิต
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
105 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77.61 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ศรีกุล
 
1. นางวรุณรัตน์  ประทุมวัน
 
106 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงสุนิตา  พรมโสภา
 
1. นายทองดี  จันโทสุทธิ์
 
107 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. นายธนพงษ์  พิมพ์ภักดี
2. นางสาวพัชรัยา  เกไธสง
3. เด็กหญิงเปลียววลี  พาลี
 
1. นายประหยัด  โมกศรี
2. นางเยาวรัตน์  ธนูสา
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ใจกล้า
 
 
109 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงกัลยากร   บุญยะเพ็ญ
2. เด็กหญิงจิราพร    ลดกระโทก
3. เด็กชายชัยมงคล   ลายโถ
4. เด็กหญิงฐาปนี    พันธ์รัตน์
5. เด็กชายณัฐพงษ์   อินทะเนตร
6. เด็กชายณัฐราวุฒิ   พลมีศักดิ์
7. เด็กชายธนวัฒน์   พิมูล
8. เด็กชายธนโชติ   บุตรบ้านเขวา
9. เด็กชายธรรมศักดิ์    อาดี
10. เด็กหญิงนพวรรณ   อาดี
11. เด็กหญิงนฤมล   สีหาบูราณ
12. เด็กหญิงนิรชา    เขียวอุตสา
13. เด็กหญิงพรไพลิน   ชิลชาคำ
14. เด็กชายพลศักดิ์   บุญเรือง
15. เด็กชายพีรพล    แก้วไชยพาน
16. เด็กชายพีรพัฒน์    พิมูล
17. เด็กชายพีรภัทร   ศัตรูพินาศ
18. เด็กหญิงภาพิมล   เกลี้ยงกลม
19. เด็กชายภูมินทร์   พนมรัมย์
20. เด็กหญิงมนชนัส   โสกะรัด
21. เด็กหญิงราตรี   เสนาสุ
22. เด็กหญิงวราภรณ์    บัวสอน
23. เด็กชายวีรวัฒน์   แสงเสน
24. เด็กชายวีระเดช    เกณสาคู
25. เด็กหญิงศศิภา   พันธ์รัตน์
26. เด็กชายสถิตย์   พันธ์รัตน์
27. เด็กหญิงสริตา    พลมีเดช
28. เด็กหญิงสิตา   ประทุมษา
29. เด็กชายสิทธิโชค    ยังจันทร์
30. เด็กหญิงสุธีกานต์   บุญโสม
31. เด็กชายสุธีรา   ชวนอาจ
32. เด็กชายอนุวรรตน์   บูรภักดิ์
33. เด็กหญิงอภิญญา  กันยาโพธิ์
34. เด็กชายอานนท์   สีมันตะ
 
1. นางวันเพ็ญ   บางวิเศษ
2. นางศิริพร   กิติวกูล
3. นางสุรัตน์วดี   โนศรี
4. นายสุวิทย์   เจริญวิริยะสุข
 
110 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.38 เงิน 6 โรงเรียนโนนจานวิทยา    
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายวิชัย  โกมล
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77.25 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า    
113 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงจันทิมา   สุขวารี
2. เด็กหญิงดารินทร์   จารุจัน
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    แวงวรรณ์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์   ทับสงเคราะห์
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ   กองไธสง
6. เด็กหญิงอรอุษา   ไชยโม
7. เด็กหญิงอรัญณา   ชุ่มกลาง
8. เด็กหญิงอารียา   บุญเพิ่ม
 
1. นางกิตติวรรณ   เชาระกำ
2. นางดวงสมร   รัดจันทอง
3. นางยุภาพรณ์    จันทเขต
4. นางอรสกุล   จันทะรัง
 
114 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กหญิงรักษ์จิรา  ประตินัง
 
1. นางอุมาพร  สุริยา
 
115 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงประณิตา  ทองนาค
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 77.1 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาภู 1. เด็กชายภูวนัตถ์  บุบผามะตะนัง
2. เด็กชายอานนท์  วันภักดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เบ้าหัวดง
 
117 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 1. เด็กชายธนทัต  คมกล้า
 
1. นางเยาวลักษณ์  สีหาอินทร์
 
118 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนาเลา    
119 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี    
120 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองแก    
121 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กหญิงปิยนุช  สัมมาขันธ์
 
1. นางมัชฌิมา  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
122 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ไธสง
 
1. นางสาวนฤมล  ธรรมพล
 
123 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 1. เด็กหญิงอรวรรณ  วงบ้านดู่
2. เด็กหญิงอริศรา  ประทุมวี
 
1. นายประเวช  สีสุแล
 
124 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กหญิงศศิภา  แสนสุพัน
2. เด็กหญิงอริสรา  กุมไธสง
 
1. นางรัชนี  วงศ์วิลาศ
 
125 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กหญิงทาริดา  ประริตะวา
 
1. นางรัศมี  เรืองสมบัติ
 
126 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงสาธิตา  ธะนะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  หงษ์ศรีหม่น
3. เด็กชายเด็กชายสหภาพ  ไชยเขียน
 
1. นางทองใส  ศรีจันทร์
2. นายวิเชียร  ประจะนัง
 
127 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงปวีณา   คำทองสุข
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี   ปะวะโก
3. เด็กหญิงสิริเกษ   โสภา
 
1. นางเต็มดวง  ทบศรี
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พันธุ์สะอาด
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สีคราม
 
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงปนัดดา  โคตรชมภู
2. เด็กชายไxรัช  คะกะเนปะ
 
1. นางทัญทร  เศษคึมบง
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กหญิงสุภิณญา  ปะติโส
2. เด็กชายเอกอมร  ภักดิโรส
 
 
131 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองผง 1. เด็กหญิงภัทรชลีพร   ปริตวา
 
1. นายวีรศักดิ์    กาหลง
 
132 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 1. เด็กชายธาดา   ปิดตานะ
2. เด็กหญิงปนัดดา    เกตุละ
 
1. นางพรทิพย์  ระวะใจ
2. นางเข็มทอง  โพธิ์แสงดา
 
133 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงมาวลี  ชาชำนาญ
2. เด็กหญิงเพียงดาว  พัจนา
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
2. นายอาณา  ทับสีรัก
 
134 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 1. เด็กหญิงจรัสภรณ์   พันธ์ชมภู
 
1. นายประจักษ์   ภูมิศรีจันทร์
 
135 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 1. เด็กหญิงสโรชา  บุราณรมย์
 
1. นางพิสมัย  สีทอนสุด
 
136 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   แท่นหิน
2. เด็กชายฌานนุวัฒน์   แอ้นไธสงค์
3. เด็กชายทิพวรรณ   สิงห์แสง
4. เด็กชายธีระพงษ์   สีคำม่วม
5. เด็กหญิงปวันรัตน์   พูลแก้ว
6. เด็กชายวัชรดล   ทองภูธร
7. เด็กหญิงวินิดา   สุทธิสา
8. เด็กหญิงศรุตา   วงสีเขา
9. เด็กชายอนันต์   พะวิชา
10. เด็กชายเกรียงไกร   อิศาสตร์
 
1. นางจำเนียร   ปะเมนาโพธิ์
2. นางวิณา   มะหัด
3. นางสาวสุธิดา   ริมสา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายปฏิภาณ   ม่วงมี
2. เด็กชายสำเร็จ  วิเศษดี
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
2. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองผง    
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองแต้    
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโนนจาน 1. เด็กชายกิตติพร  ลาวัลย์
2. เด็กชายมินธาดา  ปะวันนา
 
1. นายประพต  ปะวันนา
2. นางยุภาภรณ์  ภูชื่นแสง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโกทา    
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายธนกร  ดวงมาลัย
2. เด็กชายภูมินทร์  นะราช
 
1. นางดาราวรรณ  ดวงมาลัย
2. นายสุพจน์  ชาวหนอง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นางสาวกรรณิกา  ศรีจรัส
 
1. นางกัญจนพร  ศรีวงยาง
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย    
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี    
146 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชาติบุรี
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
147 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.67 เงิน 6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายเดชชนา   วรรณี
 
1. นายสุเนตร  ราชบัณฑิต
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76.6 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  มาลา
2. เด็กหญิงพัชราพร  ถมปัด
3. เด็กหญิงพีรภาว์  สุริวงศ์
4. เด็กหญิงศุภารมย์  ก่อเกิด
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ปินะกาตัง
 
1. นางมนิดา  สุชาติพงศ์
2. นางรัตนา  สืบเมืองซ้าย
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายภูวเดช  ลิ้มฮกไล้
 
1. นางวราภรณ์  มาตามูล
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  ศรีสุข
 
1. นางรัตนา  สืบเมืองซ้าย
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านนาภู 1. เด็กชายชินวัตร   คงคาพันธ์
 
1. นางวิมลวัลย์  บุบผามะตะนัง
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงประภานิช   พันธุเมต
2. เด็กชายฤทธิเดช   คำทุม
 
1. นางสาธุตา  เลื่อมใส
2. นางสาวสุจิตรา  นาครัตน์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76.25 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 1. เด็กชายวีระชัย  ภูวงษา
2. เด็กหญิงศศิธร  นามจำปี
 
1. นายนิรันดร์  ปาปะโข
2. นางโฉมยุพิน  หนองสี
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76.2 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงบุญยจิตร  ไปแดน
2. เด็กหญิงปวีณา  ทองรส
3. เด็กหญิงภควดี  ปาปะไพ
4. เด็กหญิงสุพัฒชา  ปะวันเณย์
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปะวะขัง
 
1. นางบัวผัน  ปะติเพนัง
2. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
155 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายอัศนัย  แถลงคำ
 
 
156 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านโนน 1. นางสาวประภาศิริ  เทียมสน
 
1. นางพรทิพย์  ปะวาระณะ
 
157 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กชายมนตรี  กิ่งภาร
 
1. นายพิทยา  ลาพรมมา
 
158 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)    
159 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงอุไรรัตน์  วงศ์สีดา
 
1. นางสาวพัชรา  พันสีเลา
 
160 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) 1. เด็กชายสหรัฐ  ไฝจันทึก
 
1. นายวินิจ  มณี
 
161 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงอภิญญา  มหารัญ
 
1. นางชนากานต์  กาหลง
 
162 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายชัชพงษ์  กฐินเทศ
 
1. นางดรุณี  ปะสังติโย
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์ไทร
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ดอนโพน
3. เด็กหญิงยลรดา  อุปะเก
4. เด็กชายวรพงศ์  จำปาโอ้ก
5. เด็กชายอนุภัทร  เสนาโนฤทธิ์
 
1. นางพิกุล  พรรณศิลป์
2. นางสุภารัตน์  เขียนภักดี
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กหญิงจำปา  ประทุมสุติ
2. เด็กชายวีนัส  นิตนอก
 
1. นางกุลธิดา  ปัสสำราญ
2. นายวิรวิชญ์  นามวงษา
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กชายวรรธนะ  ปีเถาะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ชินเพ็ง
 
 
166 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ปินะถา
2. เด็กหญิงทิพย์มณี  เกตุแสนศรี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองอาสน์
 
1. นางหนูตุ๊  สารสวัสดิ์
 
167 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงชนาภา   แทนนำ
 
 
168 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงอรนิชา   มีศรี
2. เด็กหญิงอริสา   บุญครอง
 
1. นางพิสมัย  ยกน้อยวงษ์
 
169 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสุพัฒชา  ปะวันเณย์
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปะวะขัง
 
1. นางบัวผัน  ปะติเพนัง
2. นางวรรณิตา  ศรีบานชื่น
 
170 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคึมบง 1. เด็กชายวีระพงษ์    หันแจ้ด
 
1. นางกาญจนา   สุทธิสา
 
171 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายไชยวัฒน์    บุญลอยสง
 
1. นายบัณฑิต   ทาชารี
 
172 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 1. เด็กชายสรัน   ภาวะรัตน์
 
1. นายคำหวัน    เทพคำ
 
173 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กหญิงปิยวดี  เวียงทอง
 
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 4 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 1. เด็กชายกรกมล  พันธ์หนองหว้า
2. เด็กชายกรวิชญ์  ทานนท์
3. เด็กชายณัฐกวี  สาคำ
4. เด็กชายปุริชัย  สุระพล
5. เด็กชายศิริชัย  แอนไธสง
6. เด็กชายไกรลาศ  ประทุมสันต์
 
1. นายวิไล  เขมะรัง
2. นางสมพิศ  แพงจันทร์
3. นางอารยา  เสนาสุธรรม
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 1. เด็กหญิงจันจิรา  อินกัน
2. เด็กชายฉัตรพล  แทนคอน
3. เด็กหญิงธนาภา  สุวรรณทอง
4. เด็กหญิงศศิธร  ดอนตะโก
5. เด็กหญิงศุภกานต์  พรพุทธเจริญชัย
6. เด็กหญิงอรมณี  บุดดีพงษ์
 
1. นางนวลจันทร์  สารบุญ
2. นายพล  สานบุญ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกไร่    
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)    
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายสุทัศน์  ไพจันทึก
 
1. นางสาวอาทิพร  โมสืบแสน
 
179 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 1. เด็กหญิงรินณลี  แสงอรุณ
 
1. นางสมใจ  สมอุดร
 
180 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กชายศราวุฒิ  กุมไธสง
 
1. นางรัชนี  วงศ์วิลาศ
 
181 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. นางสาวกชพร  ระวงศ์
 
1. นางพิสมัย  หัตถนิรันต์
 
182 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75.8 เงิน 11 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บัวรัตน์
 
1. นางหนูไกร  อินละคร
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ปิดตาทะโย
2. เด็กหญิงภันทิลา  จันทะขาน
3. เด็กหญิงรินมณี  วิจามิตร
4. เด็กหญิงลักษิณา  ธงงาม
5. เด็กหญิงวรรณิภา  สุทธิสน
 
1. นายนายบุญทอม  บุญรัตน์
2. นางบัวพัน  บุญรัตน์
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กชายนเรนทร์  ตุนชัยภูมิ
 
1. นางพิชยาดา  ใจภักดี
 
185 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุทธิเภท
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
186 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  วงษ์ปัน
 
1. นายเถวียน  ดงเรืองศรี
 
187 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 22 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. นางสาวธิติยาภรณ์  บุญเต็ม
 
1. นางปทุมทิพย์  โคตุทา
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 1. เด็กหญิงชลิดา  แก้วพะเนาว์
2. เด็กหญิงชวาลา  จันวงษา
3. เด็กหญิงพนาลักษณ์  เบอร์ขุนทด
4. เด็กหญิงมินธิราทิพย์  ทองปาน
5. เด็กชายอภิรักษ์  ถิ่นวิมล
 
1. นางเยาวนีย์  ทองปาน
 
189 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75.4 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กชายกมล   สีกาวี
 
1. นายโสภณ   สิงห์ลี
 
190 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กชายนราธิป  แก้วสีขาว
 
1. นางอรุณี  ปลายขอก
 
191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.2 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  โพโม
 
1. นายชื่นชัย  เสตเตมิย์
 
192 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สันเสนา
 
1. นายทองดี  จันโทสุทธิ์
 
193 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กหญิงศิลาณี  แสนสุภา
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์  ถั่วอรัณ
 
194 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ    
195 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงวิภาวินี  โสภาพ
 
 
196 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  ราตีนู
2. เด็กหญิงอัญชนา  บุญประถัมภ์
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
 
197 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองสระ    
198 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองแก    
199 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอนหมี 1. เด็กชายจักรพันธ์  พุทธถนอม
2. เด็กชายปัญญากร  ปะโกสันตัง
3. เด็กชายสุริยา  พุทธปัญโญ
 
1. นายประเสริฐ   ปะระทัง
2. นายแก้ว  กฐินเทศ
 
200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วรสิงห์
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  ปะริโต
3. เด็กหญิงนิชชาวัลย์  ตาติจันทร์
4. เด็กหญิงสุวนันท์  บรรยง
5. เด็กหญิงอินธิรา  อินทรวงศ์เงิน
 
 
201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงนิตยา  สืบเทพ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ชัยภูมิ
 
1. นางบัวผัน  เพียรโคตร
2. นางวรุณรัตน์  ประทุมวัน
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กชายทวีชัย  สมจันทร์
2. เด็กหญิงอารีย์ญา  โนนแก้ว
 
1. นางสาวจิรวดี   ลาพานิข
 
203 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายกลศาสตร์  แป่มจำนัก
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อัตเน
3. เด็กชายสรวิศ  ยอดลองเมือง
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
2. นายไพรัช  กัณโสภา
 
204 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงพรธิตา    ปัตตาเนย์
2. เด็กหญิงศศิวิมล    สิงหาราโท
3. เด็กหญิงเจนจิรา    ปักกาโล
 
1. นางนิ่มนวล   ปักการะนัง
2. นางอำนวย    สุวรรณศรี
 
205 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 1. เด็กชายยศพล  สุวรรณโสภา
 
1. นางสาวสถิต  พันธ์โยศรี
 
206 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงวิภาวี   อันทะบาล
2. เด็กหญิงสุทธิดา   จันทะสอน
 
1. นางอุมาพร  บุญถม
 
207 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กหญิงนิชานาถ   น้อยจันทร์
2. เด็กหญิงรัตติยา   สารทนง
 
1. นางวิมลธรรม    เอกรักษา
2. นางอุไรรัตน์   ลออภักตร์
 
208 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงสุชัญญา   ปะนามะเท
 
1. นายสุรสิทธิ์   ปินะเล
 
209 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายภคพล  แย้มศรี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทะดวง
 
210 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โยวะ
2. เด็กชายทวีคูณ  ศิริสำราญ
3. เด็กหญิงนพาพร  ภิรมณ์ไกรภักดิ์
4. เด็กหญิงนริศรา  บุญมี
5. เด็กหญิงนันทิดา  นนยะโส
6. เด็กหญิงศรัญพร  นามสมบูรณ์
7. เด็กหญิงสิริกัลยา  ขัติยะ
8. เด็กหญิงอภิญญา  เคนสุโพธิ์
 
1. นางพิไรภรณ์  แสนบุดดา
2. นางอาภรณ์  มะปะเข
 
211 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กชายกิตติภูมิ   กฐินเทศ
2. เด็กหญิงนิศารัตน์   แวงดงบัง
3. เด็กชายปัฐน์   วงษ์แก้ว
4. เด็กหญิงพีรดา   แก้วนรา
5. เด็กชายฤทธิเกียรติ   โคตรสีภูมิ
6. เด็กหญิงสิตานัน   เสียงล้ำ
7. เด็กหญิงอาทิติยา   แผงบุดดา
8. เด็กชายเมธาพนธ์   หมายงาม
 
1. นางสาวน้ำฝน  ดำหรื่อ
2. นางสาวอรพรรณ  นนทไชย
3. นางสาวอลิษา  กิจชำนาญ
 
212 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงณัฐชา   พอขุนทด
2. เด็กหญิงนฤมล   คงเซียงชา
3. เด็กหญิงนิภาพร    ปกป้อง
4. เด็กหญิงพรนิภา    ปกป้อง
5. เด็กหญิงรัตมณี   หินชัยศรี
6. เด็กหญิงวิภารัตน์   แดงกุลา
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ   ครองสิงห์
8. เด็กหญิงอนุชญา    แพงคำไหล
 
1. นางมะลิวัลย์   ศรีวิเศษ
2. นางเบญจพร    คำควร
 
213 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายปัญญาพล  อุดทาโกสม
 
1. นายอำนาจ  สืบสุนทร
 
214 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายอนุสรณ์  สุขฤทธิ์
 
1. นายอำนาจ  สืบสุนทร
 
215 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วสียา
 
 
216 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงพิกุล  เทียงคำ
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
217 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กหญิงวาสนา  สีทอง
 
 
218 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงมัชฌลิตา  ราชมนตรี
 
1. นางบุญเกตุ  พิจุลย์
 
219 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กลีบจำปา
 
 
220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ    
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเหล่า    
222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสนาม    
223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายศาสตรา  ทิพย์วงศา
 
1. นางจุรีวรรณ  นิไทรโยค
 
224 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.87 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองห้าง    
225 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงอพิยดา  พินิจวงศ์
 
1. นางคำมูล  อันทะหวา
 
226 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ทีสุกะ
 
1. นายหนูจันทร์  กำมหาวงษ์
 
227 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหารฮี 1. เด็กหญิงเฉิดฉาย   โคตาแสง
 
1. นายไชยจิตต์  มัดถาปะภา
 
228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 74.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ    
229 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงธวัลลักษณ์  อันทะบาล
 
1. นางอุมาพร  บุญถม
 
230 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงฐิติชญา  พรมโคตร
2. เด็กหญิงพรพิมล  สีใส
3. เด็กหญิงศิรัญญา  จันนา
4. เด็กหญิงศิริอัมพร  ปัญญาพิมพ์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ปะวะเข
 
1. นางบัวผัน  ปะติเพนัง
2. นางวรรณิตา  ศรีบานชื่น
 
231 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขากาศ
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  โลหากาศ
3. เด็กหญิงวิภา  บัวชิต
4. เด็กหญิงสมฤทัย  อภัยศรี
5. เด็กหญิงไหมทอง  เพียรอุดม
 
1. นายทองอินทร์  ประโยชริด
2. นางปรียาภา  สอนจันดา
 
232 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงเพชรมณี   สุโพธิ์คำ
 
1. นางอังคณาพร   คำแสนพันธ์
 
233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 74.2 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  วิจารจิตต์
2. เด็กหญิงชิดหทัย  น้อยจันวงษ์
3. เด็กหญิงนริศรา  ลาพรหมมา
4. เด็กหญิงนันธิชา  ทองกรณ์
5. เด็กหญิงนิสมา  มหาหิงส์
6. เด็กหญิงปริ่มประภา  ปิยะวงษ์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  กุลธินี
8. เด็กหญิงวิภาวดี  ปัดตายะโส
9. เด็กหญิงสมฤทัย  ลาภเจริญ
10. เด็กหญิงสุจิตรา  สุคำภา
 
1. นางสาวจันดี  สิงห์คำ
2. นางสาวหนูอี๊ด  ชินนภา
3. นางอาริยา  ตรีวิเศษ
 
234 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 1. เด็กหญิงวรัญญา  ปทุมานนท์
 
1. นางภูษณิศา  สุนนทราช
 
235 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ประกำแหง
 
1. นางพิสมัย  หัตถนิรันต์
 
236 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงฐิติพร  จ้อยสุ่ม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เทียบคำ
 
1. นายสุวรรณ์  มนัสสิลา
 
237 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงปณิดา   ชาชำนาญ
2. เด็กหญิงรุ่งนิสา   ผะหว่าง
3. เด็กหญิงสมัชญา   โพธิ์ขนาบ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   คุณวงษ์
2. นางชุติวรรณ   ทุมโนน้อย
 
238 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายจรัญ  ธงไธสง
2. เด็กชายธนวัฒน์  สารกาล
 
1. นางปรีญา  ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ  ปะกำแหง
 
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงจันทรา   ปะทะโก
2. เด็กหญิงจันทราวรรณ   วะภานุศรี
3. เด็กหญิงทองแท้   คชโคตร
4. เด็กหญิงนริศรา    บุรภักดิ์
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แก้วทาสี
6. เด็กหญิงศิริพร    พลทุมมา
7. เด็กหญิงสหัสริยา    ประทุมมา
8. เด็กหญิงสโรชา   สารบรรณ
9. เด็กหญิงหัตตพร   พาวิชา
10. เด็กหญิงอภิญญา   ทับผา
 
1. นางณกรณ์ภัคกมล   บัวชา
2. นายวีระพัฒน์    พิฑูรย์กุลเศวต
 
240 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกุลกันยา  บุญมาศ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปทุมขำ
 
1. นางวันดี  มุสิกา
2. นายเสาวนาถ  ศิริพรทุม
 
241 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงทินะประภา   ยกยอน
2. เด็กหญิงประกายกานต์   เที่ยงทำ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    บุตรมังคะ
 
1. นายสถาพร   บุญเพิ่ม
 
242 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 1. เด็กหญิงฐาปนีย์   พันหล่อมโส
 
1. นางสาวิตรี   จันทะคาม
 
243 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดอนหัน 1. เด็กหญิงพัชริดา   โกรัมย์
 
1. นายสุเมธ   เจริญภูมิ
 
244 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายปริมาภัทร  ปาถะนะ
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
245 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงทักษอร  เทียบคำ
2. เด็กชายสุชัญญา  บุญหนุน
 
1. นายจตุรชัีย  แก้วกัลยา
2. นายพนม  แพนไธสง
 
246 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กหญิงธิติยา   วงษ์บ้านดู่
2. เด็กชายสุรชัย   สุดชา
 
1. นายชะไมพร   อาทิตย์ตั้ง
 
247 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  แก้ววิเศษ
 
1. นายชูศักดิ์  ปันต๊ะ
 
248 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กชายธนพนธ์   หยุยไธสง
 
1. นายเผด็จ   คำคูณ
 
249 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นายปรเมศ  ทรงรัมย์
2. นายอินทร  ตะโคตร
3. นายเกียรติศักดิ์  สอนวงษ์
 
1. นางวิมลรัตน์  ภัทราบุญญากุล
2. นายเสนีย์  ศรีสุนทร
 
250 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนหัน 1. เด็กชายภูวิศ  คงทอง
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  อาระหัง
 
251 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายธีรวัฒน์  น้าสุข
2. เด็กชายนิมิตร  ปรึกไธสง
3. เด็กชายปรัชญา  ข่าขันมะรี
4. เด็กชายวัชรพล  ทีหัวช้าง
5. เด็กหญิงสุธาศิณี  ประโหมด
6. เด็กหญิงไพรสน  วาปีเส
 
1. นางอำพร  ประทุมศิลา
2. นางเปรมฤดี  โคตรทองหลาง
3. นายเพียร  ประทุมศิลา
 
252 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 1. เด็กชายณัฐพล  บุญสวาย
2. เด็กชายธนพล  ดาทอง
3. เด็กชายนที  ยอดยิ่งยง
4. เด็กชายนนธวัฒน์  เขาน้อย
5. เด็กชายยุทธชัย  สังฆะมณี
6. เด็กชายศุภสัณฑ์  สมกระยอม
 
1. นายจำนงค์  เสนาโนฤทธิ์
2. นายธวัช  ประทุมขำ
3. นายวิบูลย์  ยอดญาติไทย
 
253 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงจริยา  นนทะชัย
2. เด็กหญิงจิตรานุช  ชำนิมาศ
3. เด็กหญิงศิราณี  กองแก้ว
 
1. นางสาวสาคร  แก้วทาสี
2. นางสุนันทนา  สุวรรณกูฏ
 
254 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหัวหมู    
255 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนโนนจานวิทยา    
256 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 25 โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กหญิงอภัสรา  พงพันนา
 
1. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายบูรพา  พุทธิเสน
 
1. นายสมจิตร  วาระโก
 
258 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   วังหนองเสียว
 
1. นางพวงผกา   เสาพาน
 
259 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายศรายุทธ  พยังเฆ
 
 
260 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นางสาวกังสดาล  อินทร์ศรีลา
2. นางสาวธนันญา  ปาสาบุตร
3. นางสาววาสนา  พรหล่อ
 
1. นางกัญจนพร  ศรีวงยาง
2. นางสุกัญญา  ปัตตาเนย์
 
261 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงปรัชญา  โนธราช
 
1. นายปานชัย  ปาปะไพ
 
262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิมมะลีราด
2. เด็กชายธนากร  บุญน้อย
3. เด็กหญิงนิชนิภา  เที่ยงเดช
4. เด็กหญิงมธุรส  บุญลาศรี
5. เด็กหญิงสุจิตรา  สมภาร
 
1. นางทองบน  มาระตา
2. นางรวงทอง  โคตรสมบัติ
 
263 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.25 เงิน 14 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กชายเตรียมวิทย์  วังทัน
 
 
264 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงแพรวโพยม  พาเจริญสุข
 
1. นางสนอง  พรมโนนศรี
 
265 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านคึมบง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญทองโท
 
1. นายสนั่น  สาบัวน้อย
 
266 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุจินตนาภรณ์  ติดวงษา
 
1. นางบัลลังก์  พรจันทร์ท้าว
 
267 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กชายรักเกียรติ  ทุมพร
2. นายไกรสิทธิ์  มณีกัลป์
 
1. นางสงวน  อุปนิตย์
 
268 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง    
269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ผันนะรา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อัปมาทัง
3. เด็กหญิงชนิดา  ภูตรดา
4. เด็กหญิงอภษฎา  มะธิปิไข
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ภูตรดา
 
1. นายทอง  พรมโชติ
2. นางอวยพร  หาทรัพย์
 
270 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว    
271 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงจิตติมา  อัตพล
2. เด็กหญิงศรัญพร  เพชรสุข
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
2. นายไพรัช  กัณโสภา
 
272 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงปาลิตา    ศรีสุแล
2. เด็กหญิงพรรณรายณ์    ผ่องศรีงาม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   มนต์ทิพย์
 
1. นางคำไพ   ลีหล้าน้อย
2. นางเกษีย์    แก่นผกา
 
273 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 1. เด็กชายต้นธวัชชัย    หมื่นไธสง
 
1. นายเพ็ญศิริ   ภูกาเมฆ
 
274 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กหญิงวริษฐา   ญาติโสม
 
 
275 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 1. เด็กหญิงชารินา  พาลเหนือ
 
1. นางสมหวัง  ทัพสุริย์
 
276 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. เด็กชายศุภณัฐ  ปินะกาตาโพธิ์
 
 
277 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  สาระถี
2. เด็กชายพิชชยา  พันหนองแสน
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สาหลาด
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุดดา
5. เด็กชายอรรถพล  พุทธิมา
6. เด็กชายอรรถพล  การี
 
1. นางบัวผัน  ปะติเพนัง
2. นางวรรณิดา  ศรีบานชื่น
3. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
278 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กชายคมกฤษ  พรจำศิล
2. เด็กหญิงจาฤดี  ภักดีกาล
3. เด็กหญิงพัชราพร  พรจำศิล
 
1. นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
2. นางเพ็ญศรี  บุญถม
 
279 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ    
280 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แคนเภา
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
 
281 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กชายธนวัฒน์    มีบุญมาก
2. เด็กชายอาภรพันธ์   อินทสอน
 
1. นางสาวพิชชานันท์  อรรควัฒนางกูร
 
282 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงธนภรณ์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวรัตนา  ปักกะมานัง
 
283 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72.25 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำผา
 
1. นางนุ่มนวล  กะตะศิลา
 
284 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงจันทนิภา   จันทะสอน
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
 
285 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  อ้วนสา
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
 
286 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 1. เด็กหญิงกชกร  ผาเพชร
 
1. นางนวลจันทร์  พิมพ์สิม
 
287 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  พันพยัคฆ์
 
1. นางทรงสุดา  เอมราช
 
288 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หลงสอน
2. เด็กชายนพณัฐ  อันพิมพา
 
1. นายพันธิ์ศักดิ์  อุปเทห์
2. นางเอมอร  อุปเทห์
 
289 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์เกตุ
2. เด็กหญิงฐิติพร  จ้อยสุ่ม
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เทียบคำ
 
1. นางจุรีวรรณ  นิไทรโยค
2. นางสุรีพร  โสภา
 
290 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายกิติพงษ์   ทาดวงศรี
2. เด็กหญิงณัฐวดี   ปะการะเฉ
3. เด็กหญิงวรรณษา   สิงหาเทพ
4. เด็กหญิงศิรินทร   ทับทิมใส
5. เด็กหญิงเพชรลัดดา   จตุเทน
 
1. นางฐิฏิบุญ   อาชะนะชัย
2. นางอัชรีย์  ประวัณเนย์
 
291 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1. เด็กหญิงพนิดา  แสนเสนา
 
1. นางพิสมัย  หมื่นเจริญ
 
292 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 1. เด็กหญิงปานตะวัน   กันหาสียา
 
1. นางพิไลพร   นิละปะกะ
 
293 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา   สุนทะวงษ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา   คุณพิภาค
 
1. นางจูม   ศรีสุนทร
 
294 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงดุษฎี  ปุ้งไชย
 
1. นางอรสา  เผ่าฉนวน
 
295 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ปักการะโถ
 
 
296 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงธัญญาพรรณ  พันธ์ละออ
 
1. นางพรนภา  วิลาชัย
 
297 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1. เด็กชายกฤษดากร  หนูแก้ว
 
1. นางกันทิมา  ปัตตานัง
 
298 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 1. เด็กชายชัยณวัฒน์  จิตรเสงี่ยม
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ปะการะถา
3. เด็กชายปารเมศ  พลลาภ
4. เด็กชายปาลิน  อุทัยอินทร์
5. เด็กชายอัมรินทร์  ภูตะดำ
6. เด็กชายอานุภาพ  วิลัยกล
 
1. นายจรูญ  ราชเจริญ
2. นายจีม  หาทรัพย์
3. นายสนอง  โคตรสีเขียว
 
299 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ    
300 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ    
301 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงณัฐริดา  ภิลัยวรรณ์
2. เด็กหญิงมยุรี  ประกายสี
3. เด็กหญิงมินตรา  ปทุมสัน
 
1. นางพรทิพย์  ปะวาระณะ
2. นางสาวศิวารัตน์  ประจุดทะเก
 
302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง    
303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสนาม    
304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วงศ์งาม
 
1. นายศมพง  มติกรกุล
 
305 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงรันดาวรรณ  จันกอ
 
1. นางประไพ  บัวสุคนธ์
 
306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1. เด็กหญิงจิราภา  หนูพร
2. เด็กหญิงญาดา  เชื้อนิตย์
3. เด็กหญิงวิจิตรา  สมรุด
4. เด็กหญิงอนิสา  ยอดศรีลาวงษ์
5. เด็กหญิงอรจิรา  จันดาหัวดง
 
1. นางสาวสุพรรณี  สาลีงาม
2. นางอภิญญา  จิณารักษ์
 
307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 1. เด็กหญิงอัมพกา  พรมงาม
 
1. นางสุมนา  แสนเสนา
 
308 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 1. เด็กหญิงอรนิช  หันยัง
 
 
309 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 71.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กหญิงชนิตา  พานิช
 
1. นางนุ่มนวล  กะตะศิลา
 
310 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กชายวัชรินทร์  สอนวงษ์
 
 
311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สีหามาร
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ฝางขันธ์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปั้นทอง
4. เด็กหญิงวรัญญา  กองบุตร
5. เด็กชายโกวิน  ธุริวงค์
 
1. นางอมร  บัวบาน
2. นางอรุณลักษณ์  คำมณี
 
312 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงชุติมา  ภูขีด
2. เด็กหญิงนพมาศ  หิตธิชาด
3. เด็กหญิงนันทิยา  คำสมัย
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีโยธา
5. เด็กหญิงสุมินตรา  ชินชาด
 
1. นางวัชราภรณ์  จำปาสุข
2. นางอรุณลักษณ์  คำมณี
 
313 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.1 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ไปพบ
 
1. นางสมหวัง  ทัพสุริย์
 
314 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ขอเหนี่ยวกลาง
2. เด็กชายหัสดิน  พิเนตรเสถียร
 
1. นายพิทักษิณ  ม่วงดี
 
315 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงมยุรี  ประกายสี
2. เด็กชายวุฒิชัย  ทุมณี
 
1. นางพรทิพย์  ปะวาระณะ
2. นางสาวศิวารัตน์  ประจุดทะเก
 
316 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 71 เงิน 17 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐรยาน์    ทะบวงศรี
2. เด็กหญิงปวริศา    อันทะโคตร
3. เด็กหญิงเจนจิรา    มาลาม
 
1. นายจตุรชัย   แก้วกัลยา
2. นายพนม    แพนไธสง
 
317 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายภานุมาศ  เลิศสีดา
2. เด็กหญิงวิชชุดา  เรืองผิว
3. เด็กหญิงอัญชลี  พลเพ็ง
 
1. นางหนูลักษณ์  ใจดี
2. นายอุดม  ศรีโง๊ะ
 
318 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาเลา 1. นางสาวศศิธร   พลพิทักษ์
 
1. นายอารีย์   ปาสานะเก
 
319 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสระบาก 1. เด็กชายพีลพัฒน์    พื้นผา
 
1. นางวิไลวรรณ์   ภูมิศรีจันทร์
 
320 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 1. เด็กชายวีรเดช  แก้วขวัญข้า
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
 
321 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงปานรพี  ปะนัดเท
 
1. นางสาวสุคัณธามาศ  จุลนาถ
 
322 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงนรินทรา  พิจุลย์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  อัฐิปา
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1. เด็กชายวรพล  ติมุลา
2. เด็กชายสมชาย  โตเคน
3. เด็กชายสิทธิชัย  อินสำราญ
4. เด็กชายอนุวัติ  จุลวง
5. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ตันสิน
6. เด็กชายเกริกพล  นามภักดิ์
 
1. นายยอดเยี่ยม  มะลาศรี
2. นางสาวยุวดี  ปักษ์สังคะเนย์
3. นางสุวณี  สุวรรณพันธ์
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 1. เด็กชายกันทรากร  ประกอบนันท์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  คำธร
3. เด็กชายนิรุช  โคตรชาลี
4. เด็กชายมงคล  สุทธิสาร
5. เด็กชายวิชชากร  เจาะรัตน์
6. เด็กชายเสกสรรค์  แก้วดี
 
1. นางกันยา  จอมศรีกระยอม
2. นายสุพจน์  จอมศรีกระยอม
3. นายสุระ  ธีรวัฒนากร
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายธนาคาร  สรสิทธิ์
 
1. นางพรทิพย์  ปะวาระณะ
 
326 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงสุขณภา   ศรีสมศักดิ์
 
1. นางสริตา   จีบค้างพลู
 
327 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงพัณฑิลา  จันทะนัน
 
1. นางเกวรินทร์  สุทธะพินทุ
 
328 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70.25 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงจิระภา    บุญจันสุนี
 
1. นายนายสถาพร    บุญเพิ่ม
 
329 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ทอนเสาร์
 
1. นายกัมปนาท  ศรีสุนทร
 
330 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  หงส์วงค์
 
1. นางพัชรา  พันสีเลา
 
331 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงจิรวดี  สารากุล
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญคำ
 
1. นางมลิวัลย์  รินทลึก
 
332 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย    
333 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนจาน    
334 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายปฐวี  จำปาทอง
 
1. นางโสภา  สิมสีดา
 
335 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสระบาก    
336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย 1. เด็กหญิงสิทธิยา  ปะวันนา
 
1. นางเพ็ญศรี  จันมาศ
 
337 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  วัฒนประดิษฐ์
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ผลจันทร์
 
1. นายชัยรัตน์  แยงคำ
2. นายพัฒนเดช  เสตเตมิย์
 
338 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงพัชรา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาวนาเลา  ทิพย์อำนวย
 
339 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสนาม    
340 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 1. เด็กหญิงชลิตา  ปัจจัยยัง
 
 
341 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กชายกัลธนัสฐ์   ระถี
 
1. นายวีระพัฒน์  พิฑูรย์กุลเศวต
 
342 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 1. เด็กชายชญานนท์  กุยรัมย์
 
 
343 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 1. เด็กชายสหรัฐ  ชินภักดี
 
1. นางนิรมล  จันโทสุทธิ์
 
344 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ตันติกุลวัฒนกิจ
 
1. นางจิราภรณ์  เดชบุรัมย์
 
345 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงวิศรุตา  วรแสน
 
1. นางสาวสงเคราะห์  แก้วทาสี
 
346 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กชายนวพล    ธาดาบุญยานนท์
 
1. นางสาวนิตยา  ปิดตาระโพธิ์
 
347 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายนวพล  พงษ์พยัคฆ์
2. เด็กชายบุลากร  แสงอรุณ
3. เด็กชายมงคล  ปาระมี
4. เด็กชายมนชิต  ศรีบุญชัย
5. เด็กชายศุภกร  กรมไธสง
6. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีไธสง
 
1. นายกาญจนา  จูศรี
2. นางปาริชาติ  นุริศักดิ์
 
348 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 1. เด็กชายกฤษณัย  ประกาเล
2. เด็กชายกิตติชัย  สังวรณ์
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พรมดอนกลอย
4. เด็กชายพงศกร  ศรีพรรณ
5. เด็กชายศรัญญูู  แม้นศรลา
6. เด็กชายศรุตยา  จันโทสี
 
1. นางสุมาลย์  จันทร์ศิริ
2. นายไกรสร  ปราสัจจัง
 
349 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโคกไร่    
350 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ    
351 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายณัฐพงค์  ยอดผล
 
1. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
 
352 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงสิริยากร  พันชาด
 
1. นางอรุณลักษณ์  คำมณี