สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิทธิสำราญ
2. เด็กหญิงวิริยาพร  สุดบอนิจ
 
1. นางพิณพิมล  มะโนสา
2. นายสุรศักดิ์  บัวบาน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงจิตติมา  อัตพล
2. เด็กหญิงศรัญพร  เพชรสุข
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
2. นายไพรัช  กัณโสภา
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) 1. เด็กชายสหรัฐ  ไฝจันทึก
 
1. นายวินิจ  มณี
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงแพรวโพยม  พาเจริญสุข
 
1. นางสนอง  พรมโนนศรี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงสิริยากร  พันชาด
 
1. นางอรุณลักษณ์  คำมณี
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายจรัญ  ธงไธสง
2. เด็กชายธนวัฒน์  สารกาล
 
1. นางปรีญา  ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ  ปะกำแหง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกุลกันยา  บุญมาศ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปทุมขำ
 
1. นางวันดี  มุสิกา
2. นายเสาวนาถ  ศิริพรทุม
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงมยุรี  ประกายสี
2. เด็กชายวุฒิชัย  ทุมณี
 
1. นางพรทิพย์  ปะวาระณะ
2. นางสาวศิวารัตน์  ประจุดทะเก
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายณัฐพงค์  ยอดผล
 
1. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นางสาวสายทิพย์  ปะระทัง
 
1. นางรุ่งทิพย์  ปินะสา
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 74.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ    
12 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงจันทิมา   สุขวารี
2. เด็กหญิงดารินทร์   จารุจัน
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    แวงวรรณ์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์   ทับสงเคราะห์
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ   กองไธสง
6. เด็กหญิงอรอุษา   ไชยโม
7. เด็กหญิงอรัญณา   ชุ่มกลาง
8. เด็กหญิงอารียา   บุญเพิ่ม
 
1. นางกิตติวรรณ   เชาระกำ
2. นางดวงสมร   รัดจันทอง
3. นางยุภาพรณ์    จันทเขต
4. นางอรสกุล   จันทะรัง
 
13 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเครือซูด 1. เด็กชายกิตติโชค   แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายก้องภพ   ชัยวงษ์
3. เด็กชายก้องหล้า    สิงห์คำ
4. เด็กหญิงจิรัชญา   โปสันเทียะ
5. เด็กชายฉัตรมงคล   มหาวงษ์
6. เด็กหญิงชลธิชา   บัวศรีภูมิ
7. เด็กชายชานนท์   พันดุลัย
8. เด็กหญิงณัฐณิชา   ระรงค์
9. เด็กหญิงดาวไพร   ไปพรมราช
10. เด็กหญิงธนันญพัช    บุ้งทอง
11. เด็กชายบัญญวิต    ใจตรง
12. เด็กหญิงปนัดดา    บัวศรีภูมิ
13. เด็กหญิงปพัศราพร   ปักกาโล
14. เด็กหญิงปาริฉัตร   มหาวงษ์
15. เด็กชายพงค์ภูเบศ    แก้วชนะ
16. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ชัยวงษ์
17. เด็กชายพีระพัฒน์   แซ่โคว้
18. เด็กหญิงมาริษา   ลือโสภา
19. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   บุตเต
20. เด็กหญิงวริศรา    โคตรแปร
21. เด็กชายวิศวะ    แสงสว่าง
22. เด็กหญิงศรสวรรค์    บุญพา
23. เด็กชายศิริพงษ์    คงตะใน
24. เด็กหญิงศิวมล   สุวิชา
25. เด็กชายสมชัย   ปะลาโพธิ์
26. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ประโยทิน
27. เด็กหญิงสุกัญญา   มีแก้ว
28. เด็กชายสุริยันต์   มาดาโต
29. เด็กชายอิทธินันท์    จันปัสสา
30. เด็กชายเพชรรัตน์   บุดทะสุ
 
1. นายฐิติกร    ปิตโต
2. นายถวิล    ไหวดี
3. นายปัญญา   ป้อมยายับ
4. นางยุพิน   วังหนองเสียว
5. นางหอมจันทร์   ไหวดี
6. นายอาวุธ   อุดมนาค
7. นายอุดม   ป้อมยายับ
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กหญิงทาริดา  ประริตะวา
 
1. นางรัศมี  เรืองสมบัติ
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  พันพยัคฆ์
 
1. นางทรงสุดา  เอมราช
 
16 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  หงส์วงค์
 
1. นางพัชรา  พันสีเลา
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กชายธนวัฒน์    มีบุญมาก
2. เด็กชายอาภรพันธ์   อินทสอน
 
1. นางสาวพิชชานันท์  อรรควัฒนางกูร
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายวิชัย  โกมล
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
19 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)   1. นายพิทักษ์    สนรัมย์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เหวนอก
 
1. นางยุพาลักษณ์  ใจถวิล
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวจีระนันท์  กำไพรินทร์
2. นางสาวชรินรัตน์  คำกองแก้ว
3. นางสาวเพชรมณี  พรมโคตร
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  นามมงคล
2. นายเกียรติศักดิ์  บัวรัตน์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว    
23 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  วัฒนประดิษฐ์
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ผลจันทร์
 
1. นายชัยรัตน์  แยงคำ
2. นายพัฒนเดช  เสตเตมิย์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. นายธนพงษ์  พิมพ์ภักดี
2. นางสาวพัชรัยา  เกไธสง
3. เด็กหญิงเปลียววลี  พาลี
 
1. นายประหยัด  โมกศรี
2. นางเยาวรัตน์  ธนูสา
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนจานวิทยา    
26 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา    
27 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงกัลยากร   บุญยะเพ็ญ
2. เด็กหญิงจิราพร    ลดกระโทก
3. เด็กชายชัยมงคล   ลายโถ
4. เด็กหญิงฐาปนี    พันธ์รัตน์
5. เด็กชายณัฐพงษ์   อินทะเนตร
6. เด็กชายณัฐราวุฒิ   พลมีศักดิ์
7. เด็กชายธนวัฒน์   พิมูล
8. เด็กชายธนโชติ   บุตรบ้านเขวา
9. เด็กชายธรรมศักดิ์    อาดี
10. เด็กหญิงนพวรรณ   อาดี
11. เด็กหญิงนฤมล   สีหาบูราณ
12. เด็กหญิงนิรชา    เขียวอุตสา
13. เด็กหญิงพรไพลิน   ชิลชาคำ
14. เด็กชายพลศักดิ์   บุญเรือง
15. เด็กชายพีรพล    แก้วไชยพาน
16. เด็กชายพีรพัฒน์    พิมูล
17. เด็กชายพีรภัทร   ศัตรูพินาศ
18. เด็กหญิงภาพิมล   เกลี้ยงกลม
19. เด็กชายภูมินทร์   พนมรัมย์
20. เด็กหญิงมนชนัส   โสกะรัด
21. เด็กหญิงราตรี   เสนาสุ
22. เด็กหญิงวราภรณ์    บัวสอน
23. เด็กชายวีรวัฒน์   แสงเสน
24. เด็กชายวีระเดช    เกณสาคู
25. เด็กหญิงศศิภา   พันธ์รัตน์
26. เด็กชายสถิตย์   พันธ์รัตน์
27. เด็กหญิงสริตา    พลมีเดช
28. เด็กหญิงสิตา   ประทุมษา
29. เด็กชายสิทธิโชค    ยังจันทร์
30. เด็กหญิงสุธีกานต์   บุญโสม
31. เด็กชายสุธีรา   ชวนอาจ
32. เด็กชายอนุวรรตน์   บูรภักดิ์
33. เด็กหญิงอภิญญา  กันยาโพธิ์
34. เด็กชายอานนท์   สีมันตะ
 
1. นางวันเพ็ญ   บางวิเศษ
2. นางศิริพร   กิติวกูล
3. นางสุรัตน์วดี   โนศรี
4. นายสุวิทย์   เจริญวิริยะสุข
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายปฏิภาณ   ม่วงมี
2. เด็กชายสำเร็จ  วิเศษดี
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
2. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
29 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กชายธนพนธ์   หยุยไธสง
 
1. นายเผด็จ   คำคูณ
 
30 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ดียิ่ง
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 1. เด็กหญิงจันจิรา  อินกัน
2. เด็กชายฉัตรพล  แทนคอน
3. เด็กหญิงธนาภา  สุวรรณทอง
4. เด็กหญิงศศิธร  ดอนตะโก
5. เด็กหญิงศุภกานต์  พรพุทธเจริญชัย
6. เด็กหญิงอรมณี  บุดดีพงษ์
 
1. นางนวลจันทร์  สารบุญ
2. นายพล  สานบุญ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 4 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 1. เด็กชายกรกมล  พันธ์หนองหว้า
2. เด็กชายกรวิชญ์  ทานนท์
3. เด็กชายณัฐกวี  สาคำ
4. เด็กชายปุริชัย  สุระพล
5. เด็กชายศิริชัย  แอนไธสง
6. เด็กชายไกรลาศ  ประทุมสันต์
 
1. นายวิไล  เขมะรัง
2. นางสมพิศ  แพงจันทร์
3. นางอารยา  เสนาสุธรรม
 
33 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 1. เด็กชายธนทัต  คมกล้า
 
1. นางเยาวลักษณ์  สีหาอินทร์
 
34 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายปริมาภัทร  ปาถะนะ
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายสุทัศน์  ไพจันทึก
 
1. นางสาวอาทิพร  โมสืบแสน
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายธนกร  ดวงมาลัย
2. เด็กชายภูมินทร์  นะราช
 
1. นางดาราวรรณ  ดวงมาลัย
2. นายสุพจน์  ชาวหนอง
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโนนจาน 1. เด็กชายกิตติพร  ลาวัลย์
2. เด็กชายมินธาดา  ปะวันนา
 
1. นายประพต  ปะวันนา
2. นางยุภาภรณ์  ภูชื่นแสง
 
38 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นางสาวกังสดาล  อินทร์ศรีลา
2. นางสาวธนันญา  ปาสาบุตร
3. นางสาววาสนา  พรหล่อ
 
1. นางกัญจนพร  ศรีวงยาง
2. นางสุกัญญา  ปัตตาเนย์
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นายปรเมศ  ทรงรัมย์
2. นายอินทร  ตะโคตร
3. นายเกียรติศักดิ์  สอนวงษ์
 
1. นางวิมลรัตน์  ภัทราบุญญากุล
2. นายเสนีย์  ศรีสุนทร
 
40 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  คินานันท์
 
1. นางญาณ์ณิศา  แสนเมืองแก้ว
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77.25 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า    
42 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วสียา
 
 
43 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายปฐวี  จำปาทอง
 
1. นางโสภา  สิมสีดา
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองผง    
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองแต้    
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโกทา    
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายกฤษกร  ปริชัยยะ
2. เด็กชายเอกพงศ์  หงสะคู
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
2. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง    
49 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงอภิญญา  มหารัญ
 
1. นางชนากานต์  กาหลง
 
50 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายชัชพงษ์  กฐินเทศ
 
1. นางดรุณี  ปะสังติโย
 
51 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กหญิงศิริมล  คำพระ
 
1. นางสาวรจเรข  บุญเจษฎารักษ์
 
52 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงชุติมา  หลงสอน
2. เด็กชายธนพล  เพชรสีขาว
 
1. นางสาวสาคร  แก้วทาสี
2. นายสุนันทนา  สุวรรณกูฎ
 
53 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงปิยพร  ภูมิศรีจันทร์
2. เด็กชายศุภวัฒน์  กองเพ็ง
 
1. นายนัฐพล  หมุ่ยมาศ
 
54 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ยอดสีลาวงศ์
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายกลศาสตร์  แป่มจำนัก
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อัตเน
3. เด็กชายสรวิศ  ยอดลองเมือง
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
2. นายไพรัช  กัณโสภา
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงมัสยา  เกื้อเม่ง
2. เด็กหญิงศิริยากร  ผ่องลุนหิต
 
1. นางดาราวรรณ  ดวงมาลัย
2. นายสุพจน์  ชาวหนอง
 
57 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายสิปปกร  ศรีสว่าง
 
1. นางนุชนาถ  ทองกอง
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สวัสดิผล
2. เด็กชายสิทธิพล  วิลัยเลิศ
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 77.1 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาภู 1. เด็กชายภูวนัตถ์  บุบผามะตะนัง
2. เด็กชายอานนท์  วันภักดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เบ้าหัวดง
 
60 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์เกตุ
2. เด็กหญิงฐิติพร  จ้อยสุ่ม
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เทียบคำ
 
1. นางจุรีวรรณ  นิไทรโยค
2. นางสุรีพร  โสภา
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายศาสตรา  ทิพย์วงศา
 
1. นางจุรีวรรณ  นิไทรโยค
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงจันทนิภา    จันทะสอน
 
1. นายบัณฑิต   ทาชารี
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงเพชรมณี   สุโพธิ์คำ
 
1. นางอังคณาพร   คำแสนพันธ์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กลีบจำปา
 
 
65 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นางสาวกรรณิกา  ศรีจรัส
 
1. นางกัญจนพร  ศรีวงยาง
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเหล่า    
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุโพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทัดไทย
3. เด็กหญิงนรา  วรรณเขียว
4. เด็กหญิงศรุตา  ทองดีนอก
5. เด็กหญิงหัฐพร  สิงหาราโท
 
1. นายอนันต์  การภักดี
2. นางอรุณี  ปลายขอก
 
68 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองสระ    
69 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนหัน 1. เด็กชายภูวิศ  คงทอง
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  อาระหัง
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาเลา 1. นางสาวศศิธร   พลพิทักษ์
 
1. นายอารีย์   ปาสานะเก
 
71 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสระบาก 1. เด็กชายพีลพัฒน์    พื้นผา
 
1. นางวิไลวรรณ์   ภูมิศรีจันทร์
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กชายจรัส   ไชยบุญ
 
1. นางศิริกัญญา   วงศ์กาคำ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายธีรวัฒน์  น้าสุข
2. เด็กชายนิมิตร  ปรึกไธสง
3. เด็กชายปรัชญา  ข่าขันมะรี
4. เด็กชายวัชรพล  ทีหัวช้าง
5. เด็กหญิงสุธาศิณี  ประโหมด
6. เด็กหญิงไพรสน  วาปีเส
 
1. นางอำพร  ประทุมศิลา
2. นางเปรมฤดี  โคตรทองหลาง
3. นายเพียร  ประทุมศิลา
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 1. เด็กชายณัฐพล  บุญสวาย
2. เด็กชายธนพล  ดาทอง
3. เด็กชายนที  ยอดยิ่งยง
4. เด็กชายนนธวัฒน์  เขาน้อย
5. เด็กชายยุทธชัย  สังฆะมณี
6. เด็กชายศุภสัณฑ์  สมกระยอม
 
1. นายจำนงค์  เสนาโนฤทธิ์
2. นายธวัช  ประทุมขำ
3. นายวิบูลย์  ยอดญาติไทย
 
75 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงมัชฌลิตา  ราชมนตรี
 
1. นางบุญเกตุ  พิจุลย์
 
76 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หลงสอน
2. เด็กชายนพณัฐ  อันพิมพา
 
1. นายพันธิ์ศักดิ์  อุปเทห์
2. นางเอมอร  อุปเทห์
 
77 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงมาวลี  ชาชำนาญ
2. เด็กหญิงเพียงดาว  พัจนา
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
2. นายอาณา  ทับสีรัก
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ปุริเส
2. เด็กหญิงสุกัญญา   ชาลี
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.67 เงิน 6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายเดชชนา   วรรณี
 
1. นายสุเนตร  ราชบัณฑิต
 
80 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 1. เด็กหญิงชารินา  พาลเหนือ
 
1. นางสมหวัง  ทัพสุริย์
 
81 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. นายภูวนาถ  เรียงรัมย์
2. นายสราวุฒิ  ระหารนอก
 
1. นางสุภาพร  เมิกข่วง
 
82 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงปณิดา   ชาชำนาญ
2. เด็กหญิงรุ่งนิสา   ผะหว่าง
3. เด็กหญิงสมัชญา   โพธิ์ขนาบ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   คุณวงษ์
2. นางชุติวรรณ   ทุมโนน้อย
 
83 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77.61 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ศรีกุล
 
1. นางวรุณรัตน์  ประทุมวัน
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ทิพย์วงศา
2. เด็กหญิงวิชุดา  ระหารนอก
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
2. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
85 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.38 เงิน 6 โรงเรียนโนนจานวิทยา    
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คาระหัตต์
2. เด็กหญิงวิภาดา  วิดชัยพัฒน์
3. เด็กหญิงศิรินัน  ปุเรกะตัง
 
1. นางสาวนาเลา  ทิพย์อำนวย
2. นางสาวเมลดา  นนทสิงห์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงธนภรณ์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวรัตนา  ปักกะมานัง
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ    
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนโนนจานวิทยา    
90 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กหญิงวริษฐา   ญาติโสม
 
 
91 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. เด็กชายศุภณัฐ  ปินะกาตาโพธิ์
 
 
92 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสระบาก    
93 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1. เด็กชายกฤษดากร  หนูแก้ว
 
1. นางกันทิมา  ปัตตานัง
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรชบา  จ่าพา
2. เด็กหญิงลลิตา  บุญเย็น
 
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.6 เงิน 6 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ทะวงษ์เงิน
2. เด็กหญิงฐิติมา  วงษ์นันตา
3. เด็กหญิงพรรณชมภู  เสี่ยงบุญ
4. เด็กหญิงเพชรลดา  ปักการะโช
5. เด็กหญิงเสาวรส  ลุนละวงศ์
 
 
96 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิ์คา
2. เด็กชายพันธกร  ภูมิลำเนา
 
1. นางสมใจ  สมอุดร
2. นางอุไรวรรณ  ยอดสะเทิน
 
97 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กหญิงรักษ์จิรา  ประตินัง
 
1. นางอุมาพร  สุริยา
 
98 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงรามาวดี  ม่วงพาที
2. เด็กหญิงสโรชา  กระทุ่มขันธ์
 
1. นางกองศรี  มั่งมี
2. นายสมัย  มณีทัพ
 
99 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงปิยะดา  บุบผามาลา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญไธสง
 
1. นางปิยะดา  เที่ยงดีฤทธิ์
 
100 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กชายกฤษฎา  สุนนทราช
2. เด็กชายศุภกิตติ์  นราวงษ์
 
1. นางรจเรข  บุญเจษฎารักษ์
 
101 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กชายธนานนท์  ปธิรูโป
 
1. นายนุกุล  สิงห์สีโว
 
102 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ขอเหนี่ยวกลาง
2. เด็กชายหัสดิน  พิเนตรเสถียร
 
1. นายพิทักษิณ  ม่วงดี
 
103 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงธัญญาพรรณ  พันธ์ละออ
 
1. นางพรนภา  วิลาชัย
 
104 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายธนรักษ์  อุ่นคำ
 
1. นายคเชนทร์  กำจัด
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงณัฐริดา  ภิลัยวรรณ์
2. เด็กหญิงมยุรี  ประกายสี
3. เด็กหญิงมินตรา  ปทุมสัน
 
1. นางพรทิพย์  ปะวาระณะ
2. นางสาวศิวารัตน์  ประจุดทะเก
 
106 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงพิกุล  เทียงคำ
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  อ้วนสา
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
 
108 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กหญิงนิชานาถ   น้อยจันทร์
2. เด็กหญิงรัตติยา   สารทนง
 
1. นางวิมลธรรม    เอกรักษา
2. นางอุไรรัตน์   ลออภักตร์
 
109 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองแก    
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กชายนราธิป  แก้วสีขาว
 
1. นางอรุณี  ปลายขอก
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แคนเภา
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี    
113 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.87 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองห้าง    
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  จันทะบุดดา
2. เด็กหญิงพรนิดา  ทาเพียร์
3. เด็กหญิงรัชนีพร  ไชยเวช
4. เด็กหญิงอภิญญา  เวียงใต้
5. เด็กหญิงอาธิติยา  รุ่งรัตน์
 
1. นางปริศนา  ยอดสะเทิน
2. นางสาวสุภาพร  ท่อนเสาร์
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์ไทร
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ดอนโพน
3. เด็กหญิงยลรดา  อุปะเก
4. เด็กชายวรพงศ์  จำปาโอ้ก
5. เด็กชายอนุภัทร  เสนาโนฤทธิ์
 
1. นางพิกุล  พรรณศิลป์
2. นางสุภารัตน์  เขียนภักดี
 
116 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ตันติกุลวัฒนกิจ
 
1. นางจิราภรณ์  เดชบุรัมย์
 
117 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 1. เด็กหญิงรินณลี  แสงอรุณ
 
1. นางสมใจ  สมอุดร
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  สาระถี
2. เด็กชายพิชชยา  พันหนองแสน
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สาหลาด
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุดดา
5. เด็กชายอรรถพล  พุทธิมา
6. เด็กชายอรรถพล  การี
 
1. นางบัวผัน  ปะติเพนัง
2. นางวรรณิดา  ศรีบานชื่น
3. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 1. เด็กหญิงชลิดา  แก้วพะเนาว์
2. เด็กหญิงชวาลา  จันวงษา
3. เด็กหญิงพนาลักษณ์  เบอร์ขุนทด
4. เด็กหญิงมินธิราทิพย์  ทองปาน
5. เด็กชายอภิรักษ์  ถิ่นวิมล
 
1. นางเยาวนีย์  ทองปาน
 
120 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 1. เด็กชายวีรเดช  แก้วขวัญข้า
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
 
121 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงวิศรุตา  วรแสน
 
1. นางสาวสงเคราะห์  แก้วทาสี
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสนาม    
123 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายปัญญาพล  อุดทาโกสม
 
1. นายอำนาจ  สืบสุนทร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)    
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วงศ์งาม
 
1. นายศมพง  มติกรกุล
 
126 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กชายนวพล    ธาดาบุญยานนท์
 
1. นางสาวนิตยา  ปิดตาระโพธิ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กชายวัชรินทร์  สอนวงษ์
 
 
128 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย    
129 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนจาน    
130 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง    
131 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 1. เด็กชายสหรัฐ  ชินภักดี
 
1. นางนิรมล  จันโทสุทธิ์
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กชายสุปรียา   เวียงใต้
 
1. นางอุไรวรรณ   ล่อดงบัง
 
133 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   แท่นหิน
2. เด็กชายฌานนุวัฒน์   แอ้นไธสงค์
3. เด็กชายทิพวรรณ   สิงห์แสง
4. เด็กชายธีระพงษ์   สีคำม่วม
5. เด็กหญิงปวันรัตน์   พูลแก้ว
6. เด็กชายวัชรดล   ทองภูธร
7. เด็กหญิงวินิดา   สุทธิสา
8. เด็กหญิงศรุตา   วงสีเขา
9. เด็กชายอนันต์   พะวิชา
10. เด็กชายเกรียงไกร   อิศาสตร์
 
1. นางจำเนียร   ปะเมนาโพธิ์
2. นางวิณา   มะหัด
3. นางสาวสุธิดา   ริมสา
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76.6 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  มาลา
2. เด็กหญิงพัชราพร  ถมปัด
3. เด็กหญิงพีรภาว์  สุริวงศ์
4. เด็กหญิงศุภารมย์  ก่อเกิด
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ปินะกาตัง
 
1. นางมนิดา  สุชาติพงศ์
2. นางรัตนา  สืบเมืองซ้าย
 
135 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กหญิงธิติยา   วงษ์บ้านดู่
2. เด็กชายสุรชัย   สุดชา
 
1. นายชะไมพร   อาทิตย์ตั้ง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงพัณฑิลา  จันทะนัน
 
1. นางเกวรินทร์  สุทธะพินทุ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 1. เด็กชายชัยณวัฒน์  จิตรเสงี่ยม
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ปะการะถา
3. เด็กชายปารเมศ  พลลาภ
4. เด็กชายปาลิน  อุทัยอินทร์
5. เด็กชายอัมรินทร์  ภูตะดำ
6. เด็กชายอานุภาพ  วิลัยกล
 
1. นายจรูญ  ราชเจริญ
2. นายจีม  หาทรัพย์
3. นายสนอง  โคตรสีเขียว
 
138 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กหญิงพรรณิภา  สาขจร
2. เด็กหญิงอารียา  กล้าหาญ
 
 
139 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  วงษ์ปัน
 
1. นายเถวียน  ดงเรืองศรี
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76.2 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงบุญยจิตร  ไปแดน
2. เด็กหญิงปวีณา  ทองรส
3. เด็กหญิงภควดี  ปาปะไพ
4. เด็กหญิงสุพัฒชา  ปะวันเณย์
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปะวะขัง
 
1. นางบัวผัน  ปะติเพนัง
2. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงฐิติชญา  พรมโคตร
2. เด็กหญิงพรพิมล  สีใส
3. เด็กหญิงศิรัญญา  จันนา
4. เด็กหญิงศิริอัมพร  ปัญญาพิมพ์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ปะวะเข
 
1. นางบัวผัน  ปะติเพนัง
2. นางวรรณิตา  ศรีบานชื่น
 
142 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โยวะ
2. เด็กชายทวีคูณ  ศิริสำราญ
3. เด็กหญิงนพาพร  ภิรมณ์ไกรภักดิ์
4. เด็กหญิงนริศรา  บุญมี
5. เด็กหญิงนันทิดา  นนยะโส
6. เด็กหญิงศรัญพร  นามสมบูรณ์
7. เด็กหญิงสิริกัลยา  ขัติยะ
8. เด็กหญิงอภิญญา  เคนสุโพธิ์
 
1. นางพิไรภรณ์  แสนบุดดา
2. นางอาภรณ์  มะปะเข
 
143 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงณัฐชา   พอขุนทด
2. เด็กหญิงนฤมล   คงเซียงชา
3. เด็กหญิงนิภาพร    ปกป้อง
4. เด็กหญิงพรนิภา    ปกป้อง
5. เด็กหญิงรัตมณี   หินชัยศรี
6. เด็กหญิงวิภารัตน์   แดงกุลา
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ   ครองสิงห์
8. เด็กหญิงอนุชญา    แพงคำไหล
 
1. นางมะลิวัลย์   ศรีวิเศษ
2. นางเบญจพร    คำควร
 
144 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงฐนิชา  มีจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  บุญมาพิลา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เกี่ยงภา
 
1. นางศิริกัญญา  วงศ์ภาคำ
2. นายสราวุฒิ  วงศ์ภาคำ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงลลิตา  ไพรสาระ
2. เด็กหญิงสิริมา  รัดทำ
3. เด็กหญิงเอกปวีย์   แก้วมาศ
 
1. นางกิตติยา  อินทรศิลา
2. นางวรรดารัตน์  พลจันทึก
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสนาม    
147 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงดุษฎี  ปุ้งไชย
 
1. นางอรสา  เผ่าฉนวน
 
148 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 1. เด็กชายสรัน   ภาวะรัตน์
 
1. นายคำหวัน    เทพคำ
 
149 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กชายกิตติภูมิ   กฐินเทศ
2. เด็กหญิงนิศารัตน์   แวงดงบัง
3. เด็กชายปัฐน์   วงษ์แก้ว
4. เด็กหญิงพีรดา   แก้วนรา
5. เด็กชายฤทธิเกียรติ   โคตรสีภูมิ
6. เด็กหญิงสิตานัน   เสียงล้ำ
7. เด็กหญิงอาทิติยา   แผงบุดดา
8. เด็กชายเมธาพนธ์   หมายงาม
 
1. นางสาวน้ำฝน  ดำหรื่อ
2. นางสาวอรพรรณ  นนทไชย
3. นางสาวอลิษา  กิจชำนาญ
 
150 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา   สุนทะวงษ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา   คุณพิภาค
 
1. นางจูม   ศรีสุนทร
 
151 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา    
152 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงชลธิชา    อันกอง
 
 
153 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ปิดตานัง
 
1. นายพินิจ  บำรุง
 
154 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุจินตนาภรณ์  ติดวงษา
 
1. นางบัลลังก์  พรจันทร์ท้าว
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 1. เด็กชายกันทรากร  ประกอบนันท์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  คำธร
3. เด็กชายนิรุช  โคตรชาลี
4. เด็กชายมงคล  สุทธิสาร
5. เด็กชายวิชชากร  เจาะรัตน์
6. เด็กชายเสกสรรค์  แก้วดี
 
1. นางกันยา  จอมศรีกระยอม
2. นายสุพจน์  จอมศรีกระยอม
3. นายสุระ  ธีรวัฒนากร
 
156 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70.25 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงจิระภา    บุญจันสุนี
 
1. นายนายสถาพร    บุญเพิ่ม
 
157 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กหญิงศศิภา  แสนสุพัน
2. เด็กหญิงอริสรา  กุมไธสง
 
1. นางรัชนี  วงศ์วิลาศ
 
158 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงนรินทรา  พิจุลย์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  อัฐิปา
 
159 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงสาธิตา  ธะนะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  หงษ์ศรีหม่น
3. เด็กชายเด็กชายสหภาพ  ไชยเขียน
 
1. นางทองใส  ศรีจันทร์
2. นายวิเชียร  ประจะนัง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายธนาคาร  สรสิทธิ์
 
1. นางพรทิพย์  ปะวาระณะ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงศุพรัตน์  น้อยบุตร
 
1. นางปราณี  แสนเมืองแก้ว
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงชวินนุช  โมสืบแสน
 
1. นางพิกุล  ศิริสอน
 
163 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงเปรมวดี  สุดา
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กชายนเรนทร์  ตุนชัยภูมิ
 
1. นางพิชยาดา  ใจภักดี
 
165 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงชลชนก    ปุจฉาธรรม
2. เด็กหญิงประกายมาศ    ธิตาแสง
3. เด็กหญิงวิชุดา    ดีอินทร์
 
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขากาศ
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  โลหากาศ
3. เด็กหญิงวิภา  บัวชิต
4. เด็กหญิงสมฤทัย  อภัยศรี
5. เด็กหญิงไหมทอง  เพียรอุดม
 
1. นายทองอินทร์  ประโยชริด
2. นางปรียาภา  สอนจันดา
 
167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สืบสุนทร
2. เด็กหญิงวิศรุตา  คำสมัย
3. เด็กหญิงศิริพร  กิลี
 
1. นางมริยา  ศรีสังข์
2. นางวิมลรัตน์  ภัทราบุญญากุล
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1. เด็กชายวรพล  ติมุลา
2. เด็กชายสมชาย  โตเคน
3. เด็กชายสิทธิชัย  อินสำราญ
4. เด็กชายอนุวัติ  จุลวง
5. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ตันสิน
6. เด็กชายเกริกพล  นามภักดิ์
 
1. นายยอดเยี่ยม  มะลาศรี
2. นางสาวยุวดี  ปักษ์สังคะเนย์
3. นางสุวณี  สุวรรณพันธ์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย    
170 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   นียากร
 
1. นางดารณี  สีเล
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหัวหมู    
172 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสนาม    
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ปิดตาทะโย
2. เด็กหญิงภันทิลา  จันทะขาน
3. เด็กหญิงรินมณี  วิจามิตร
4. เด็กหญิงลักษิณา  ธงงาม
5. เด็กหญิงวรรณิภา  สุทธิสน
 
1. นายนายบุญทอม  บุญรัตน์
2. นางบัวพัน  บุญรัตน์
 
174 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงสิริวิมล  กัดไธสง
 
1. นางกิตติวรรณ  เชาระกำ
 
175 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75.8 เงิน 11 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บัวรัตน์
 
1. นางหนูไกร  อินละคร
 
176 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78.1 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงนริศรา  ชาดขูรู
 
1. นายทองดี  จันโทสุทธิ์
 
177 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชาติบุรี
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
178 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 1. เด็กหญิงอรวรรณ  วงบ้านดู่
2. เด็กหญิงอริศรา  ประทุมวี
 
1. นายประเวช  สีสุแล
 
179 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  ราตีนู
2. เด็กหญิงอัญชนา  บุญประถัมภ์
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
 
180 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงพลอยริน  พงษ์พยัคฆ์
 
1. นายอาณา  ทับสีรัก
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายภูวเดช  ลิ้มฮกไล้
 
1. นางวราภรณ์  มาตามูล
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สีหามาร
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ฝางขันธ์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปั้นทอง
4. เด็กหญิงวรัญญา  กองบุตร
5. เด็กชายโกวิน  ธุริวงค์
 
1. นางอมร  บัวบาน
2. นางอรุณลักษณ์  คำมณี
 
183 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 1. เด็กชายศรายุทธ  จันทรเทพ
 
1. นายพิชัย  ชาติแพงตา
 
184 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  โสภา
 
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิมมะลีราด
2. เด็กชายธนากร  บุญน้อย
3. เด็กหญิงนิชนิภา  เที่ยงเดช
4. เด็กหญิงมธุรส  บุญลาศรี
5. เด็กหญิงสุจิตรา  สมภาร
 
1. นางทองบน  มาระตา
2. นางรวงทอง  โคตรสมบัติ
 
186 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงรันดาวรรณ  จันกอ
 
1. นางประไพ  บัวสุคนธ์
 
187 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กชายกัลธนัสฐ์   ระถี
 
1. นายวีระพัฒน์  พิฑูรย์กุลเศวต
 
188 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอนหมี 1. เด็กชายจักรพันธ์  พุทธถนอม
2. เด็กชายปัญญากร  ปะโกสันตัง
3. เด็กชายสุริยา  พุทธปัญโญ
 
1. นายประเสริฐ   ปะระทัง
2. นายแก้ว  กฐินเทศ
 
189 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กชายวราการ    รินสอน
 
1. นายสุภีร์    แสงสุริยา
 
190 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 1. เด็กหญิงชลิตา  ปัจจัยยัง
 
 
191 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศิริเกษ
2. เด็กหญิงชลิดา  ไชยเกตุ
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  แซ่กัว
 
1. นางนิภารัตน์  นิราราศน์
 
192 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พิสิน
2. เด็กหญิงชลกานต์    ยอดทองหลาง
3. เด็กหญิงญดาพร   พงษ์พันธ์นา
 
1. นายมิตร    สกุลจร
2. นางวันทนีย์   สกุลจร
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกไร่    
194 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 1. เด็กชายชญานนท์  กุยรัมย์
 
 
195 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กหญิงวาสนา  สีทอง
 
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.2 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  โพโม
 
1. นายชื่นชัย  เสตเตมิย์
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  ศรีสุข
 
1. นางรัตนา  สืบเมืองซ้าย
 
198 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ใจกล้า
 
 
199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายจักรภพ  อรรคโยโค
2. เด็กชายธีรภัทร  เกิดไธสง
3. เด็กชายนันทภพ  ปินถา
4. เด็กชายพลกฤต  แสงอรุณ
5. เด็กชายพลวิทย์  ธรรมบุตร
6. เด็กชายสราวุฒิ  ไชยสุข
7. เด็กชายอุทัยรัตน์  ศรีโท
8. เด็กชายเจษฎา  ไกรจันทร์
 
1. นายบุญมา  พงษ์พยัคฆ์
2. นายอาณา  ทับสีรัก
 
200 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาภู 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุบผามะตะนัง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เบ้าหัวดง
 
201 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเครือซูด 1. เด็กหญิงมาริษา  ลือโสภา
 
1. นางอุดม  ป้อมยายับ
 
202 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ภูคะชาด
 
1. นางนิภา  จันทิชัย
 
203 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 1. เด็กชายจิราพงษ์  เมืองเดช
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทับละ
 
204 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กชายศราวุฒิ  กุมไธสง
 
1. นางรัชนี  วงศ์วิลาศ
 
205 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงจิรวดี  สารากุล
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญคำ
 
1. นางมลิวัลย์  รินทลึก
 
206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโคกไร่    
207 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงฐิติพร  จ้อยสุ่ม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เทียบคำ
 
1. นายสุวรรณ์  มนัสสิลา
 
208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายนวพล  พงษ์พยัคฆ์
2. เด็กชายบุลากร  แสงอรุณ
3. เด็กชายมงคล  ปาระมี
4. เด็กชายมนชิต  ศรีบุญชัย
5. เด็กชายศุภกร  กรมไธสง
6. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีไธสง
 
1. นายกาญจนา  จูศรี
2. นางปาริชาติ  นุริศักดิ์
 
209 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ปินะถา
2. เด็กหญิงทิพย์มณี  เกตุแสนศรี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองอาสน์
 
1. นางหนูตุ๊  สารสวัสดิ์
 
210 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายกิตติกร  แสงอรุณ
2. เด็กชายบัญญัติ  พลจารย์
3. เด็กชายอธิคม  เชาระกำ
 
1. นางสาวนารี  นิทรัพย์
2. นายบุญมา  พงษ์พยัคฆ์
 
211 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงมยุรี  ประกายสี
2. เด็กหญิงมินตรา  ปทุมสัน
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญยรัตน์
 
1. นางสาวศิวารัตน์  ประจุดทะเก
2. นางสาวอุลัยภรณ์  ประสีระเก
 
212 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.1 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ไปพบ
 
1. นางสมหวัง  ทัพสุริย์
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1. เด็กหญิงจิราภา  หนูพร
2. เด็กหญิงญาดา  เชื้อนิตย์
3. เด็กหญิงวิจิตรา  สมรุด
4. เด็กหญิงอนิสา  ยอดศรีลาวงษ์
5. เด็กหญิงอรจิรา  จันดาหัวดง
 
1. นางสาวสุพรรณี  สาลีงาม
2. นางอภิญญา  จิณารักษ์
 
214 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงปัทมา   ยิ้มศรี
2. เด็กหญิงศิริภา   วงสุริยะ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สุพะกำ
 
1. นางชูศรี   นนทะนำ
2. นางฐิติพร    เขมะปัญญา
 
215 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงจันทนิภา   จันทะสอน
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
 
216 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายศรายุทธ  พยังเฆ
 
 
217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 1. เด็กชายกฤษณัย  ประกาเล
2. เด็กชายกิตติชัย  สังวรณ์
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พรมดอนกลอย
4. เด็กชายพงศกร  ศรีพรรณ
5. เด็กชายศรัญญูู  แม้นศรลา
6. เด็กชายศรุตยา  จันโทสี
 
1. นางสุมาลย์  จันทร์ศิริ
2. นายไกรสร  ปราสัจจัง
 
218 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงกาญจนา  จีระออน
2. เด็กหญิงปนัสดา  จีระออน
3. เด็กหญิงยุภารัตน์  เกี้ยวกั้น
 
 
219 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายนนธวัฒน์  บานเงิน
2. เด็กชายศุภวิชญ์  มะดาศรี
3. เด็กหญิงเสาวณี  ทายัง
 
1. นายไพชยนต์  จิณรักษ์
 
220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ    
221 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  กิ่วไธสง
2. เด็กหญิงจิตรฤดี  กองไธสง
3. เด็กหญิงศุภดา  พูลเกษม
 
1. นายสุระชัย  ภูกาเมฆ
2. นางเพ็ญศิริ  ภูกาเมฆ
 
222 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายอัศนัย  แถลงคำ
 
 
223 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ทีสุกะ
 
1. นายหนูจันทร์  กำมหาวงษ์
 
224 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคึมบง 1. เด็กชายวีระพงษ์    หันแจ้ด
 
1. นางกาญจนา   สุทธิสา
 
225 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1. เด็กชายกิตติเดช  พันนาเหนือ
2. เด็กชายชาตรี  สุขกาย
3. เด็กชายปณชัย  น้อยศรี
4. เด็กชายรังสรรค์  เหล็กเหม่เทพ
5. เด็กหญิงวลัยกร  พาพร
6. เด็กชายสถาพร  แก้วเมิน
 
1. นายธเนศ  ภูสีฤทธิ์
 
226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายชูศิกดิ์  ประสารพันธ์
2. เด็กชายธีระพงษ์  ขุนทอง
3. เด็กชายธเนตร  พะวิขุณี
4. เด็กชายปองพล  ภารมาตย์
5. เด็กชายพงศกร  พันนาสี
6. เด็กชายมงคล  เรืองศิริ
7. เด็กชายวาทิต  คำแสนเทียะ
8. เด็กชายไชยันต์  นามวงษา
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
2. นายไพรัช  กัณโสภา
 
227 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กชายณัฐภูมิ  บึงมุม
2. เด็กชายทศพร  สนรัมย์
3. เด็กชายภูริทัศน์  ตองติดลำ
 
1. นางประสพพร  ประมังคะตา
2. นางละมุน  บุรี
 
228 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงธัญสรณ์  เจียงพงษ์
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ภาพร
3. เด็กชายอภินันท์  จันทพันธ์
 
1. นางทองนาค  กำแหงพล
2. นางรำไพพรรณ  โคตรไกสร
 
229 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทินรัมย์
2. เด็กชายราชพฤกษ์  ใจถวิล
3. เด็กชายหรรษกร  ประมังคะตา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชองฟ้า
2. นางเพ็ญประภา  กาพสกุล
 
230 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายนภัทรพล  ปะวันโน
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ปะวันโน
3. เด็กชายวชิรวิทย์  ปะวะเสนะ
 
1. นางสายทอง  ปาปะไพ
2. นางเสาวนีย์  วิลาลัย
 
231 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กชายกชกร  กองวิเชียร
2. เด็กชายธีรภัทร  ลือโสภา
3. เด็กชายพชร  หลาบมาลา
 
1. นายณัฐพล  ปักสังขาเน
2. นางหนูรัก  ปักสังขาเน
 
232 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กชายถิรมน  เสียงใส
2. เด็กชายยศวฤทธิ์  ปุดทะสุ
3. เด็กชายเขมวัฒน์  รัชโพธิ์
 
1. นางชูศรี  พลไชยขา
2. นางอัมพร  วงศ์แสน
 
233 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงรุติกานต์  บัวบุญ
 
1. นางพรพิทย์  ปะวรระณะ
 
234 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กชายรักเกียรติ  ทุมพร
2. นายไกรสิทธิ์  มณีกัลป์
 
1. นางสงวน  อุปนิตย์
 
235 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายภคพล  แย้มศรี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทะดวง
 
236 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงชุติมา  ภูขีด
2. เด็กหญิงนพมาศ  หิตธิชาด
3. เด็กหญิงนันทิยา  คำสมัย
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีโยธา
5. เด็กหญิงสุมินตรา  ชินชาด
 
1. นางวัชราภรณ์  จำปาสุข
2. นางอรุณลักษณ์  คำมณี
 
237 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงจริยา  นนทะชัย
2. เด็กหญิงจิตรานุช  ชำนิมาศ
3. เด็กหญิงศิราณี  กองแก้ว
 
1. นางสาวสาคร  แก้วทาสี
2. นางสุนันทนา  สุวรรณกูฏ
 
238 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายอัฐพล  ตรีสอน
 
1. นายคเชนทร์  กำจัด
 
239 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายปุณพล  นะราช
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  สมศรี
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางสาวอภิรัชพร  ทิ้งแสน
 
240 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กชายบวร  ราชพันแสน
 
1. นางสมใจ  วงษ์หล้า
 
241 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 1. เด็กหญิงศดานันท์  ไชยมงคล
 
1. นางสมหวัง  ทัพสุริย์
 
242 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดงแคน 1. เด็กชายปรัชญา  พั่วคูขาม
2. เด็กชายศิริศักดิ์  เกษแสนศรี
3. เด็กหญิงหยาดฟ้า  หนอสิงหา
 
1. นายประสิทธิ์  นามมุงคุณ
2. นางยุพิน  ศรีสิทธิ์
 
243 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุทธิเภท
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
244 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงพัชรา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาวนาเลา  ทิพย์อำนวย
 
245 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 71.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กหญิงชนิตา  พานิช
 
1. นางนุ่มนวล  กะตะศิลา
 
246 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองฮี 1. เด็กชายนภดล  ภาโสภะ
2. เด็กหญิงพรรภษา  ชาวสวน
3. เด็กชายรัชตะ  วิริยะ
 
1. นางจุฑาทิพย์  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์สุวรรณ
 
247 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงพรธิตา    ปัตตาเนย์
2. เด็กหญิงศศิวิมล    สิงหาราโท
3. เด็กหญิงเจนจิรา    ปักกาโล
 
1. นางนิ่มนวล   ปักการะนัง
2. นางอำนวย    สุวรรณศรี
 
248 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 1. เด็กชายกฤษฏาวุธ  ทองดวง
2. เด็กชายจตุรพร  ประทุมพร
3. เด็กชายชนินทร  ช่างสากล
4. เด็กชายธฤต  อ่ำเจริญ
5. เด็กชายบริวัฒน์  ปัจจัยคา
6. เด็กชายพงศกร  อันสุวรรณ
7. เด็กชายพุฒิพันธ์  พันธ์พุฒิ
8. เด็กชายอภิรัฐ  พลร่ม
 
1. นางนุชนภา  ห้วยทราย
2. นายไกรสร  ปราสัจจัง
 
249 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย    
250 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสนาม    
251 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองสระ    
252 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงธวัลลักษณ์  อันทะบาล
 
1. นางอุมาพร  บุญถม
 
253 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงบุญยวีร์  มงคล
2. เด็กหญิงปวรรณา  เทพไชย
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ทบมาตย์
 
1. นางสาวบุญมี  มุ่งชู
2. นายสากล  โคตรมี
 
254 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กหญิงปิยวดี  เวียงทอง
 
 
255 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เที่ยงดีฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  คำชมภู
 
 
256 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1. เด็กชายกิตติชัย   ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายชัยธวัช   ปุริโส
3. เด็กชายศักรินทร์   ลาดล้าย
 
1. นางธีรนุช   สิงหจันทร์
2. นายวิฑูรย์   เทียมทัน
 
257 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 1. เด็กชายกิตติกร   ภูคำศักดิ์
2. เด็กชายกิตติชัย   ดีด่านค้อ
3. เด็กชายภูริภัทร   น้อยบุดดี
 
1. นางจินตนา   สากาล
2. นางนิตยา   ยางนอก
 
258 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วรสิงห์
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  ปะริโต
3. เด็กหญิงนิชชาวัลย์  ตาติจันทร์
4. เด็กหญิงสุวนันท์  บรรยง
5. เด็กหญิงอินธิรา  อินทรวงศ์เงิน
 
 
259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงอพิยดา  พินิจวงศ์
 
1. นางคำมูล  อันทะหวา
 
260 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. นายนิติพล  บุญเชิดชู
 
1. นางสนอง  พรมโนนศรี
 
261 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กชายณรงค์กร  โสร่วมข้อ
 
1. นางศิริพรรณ  ชุมโพธิ์น้อย
 
262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กชายคมกฤษ  พรจำศิล
2. เด็กหญิงจาฤดี  ภักดีกาล
3. เด็กหญิงพัชราพร  พรจำศิล
 
1. นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
2. นางเพ็ญศรี  บุญถม
 
263 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงทินะประภา   ยกยอน
2. เด็กหญิงประกายกานต์   เที่ยงทำ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    บุตรมังคะ
 
1. นายสถาพร   บุญเพิ่ม
 
264 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 1. เด็กชายธาดา   ปิดตานะ
2. เด็กหญิงปนัดดา    เกตุละ
 
1. นางพรทิพย์  ระวะใจ
2. นางเข็มทอง  โพธิ์แสงดา
 
265 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายไชยวัฒน์    บุญลอยสง
 
1. นายบัณฑิต   ทาชารี
 
266 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.25 เงิน 14 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กชายเตรียมวิทย์  วังทัน
 
 
267 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ปักการะโถ
 
 
268 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  แก้ววิเศษ
 
1. นายชูศักดิ์  ปันต๊ะ
 
269 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองผง 1. เด็กหญิงภัทรชลีพร   ปริตวา
 
1. นายวีรศักดิ์    กาหลง
 
270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ผันนะรา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อัปมาทัง
3. เด็กหญิงชนิดา  ภูตรดา
4. เด็กหญิงอภษฎา  มะธิปิไข
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ภูตรดา
 
1. นายทอง  พรมโชติ
2. นางอวยพร  หาทรัพย์
 
271 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายบูรพา  พุทธิเสน
 
1. นายสมจิตร  วาระโก
 
272 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 1. เด็กหญิงจรัสภรณ์   พันธ์ชมภู
 
1. นายประจักษ์   ภูมิศรีจันทร์
 
273 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77.75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ภาวรศรี
2. เด็กชายสุริยา  ผ่องลุนนิต
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
274 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 1. เด็กหญิงวรัญญา  ปทุมานนท์
 
1. นางภูษณิศา  สุนนทราช
 
275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1. เด็กหญิงพนิดา  แสนเสนา
 
1. นางพิสมัย  หมื่นเจริญ
 
276 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสุพัฒชา  ปะวันเณย์
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปะวะขัง
 
1. นางบัวผัน  ปะติเพนัง
2. นางวรรณิตา  ศรีบานชื่น
 
277 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายอนุสรณ์  สุขฤทธิ์
 
1. นายอำนาจ  สืบสุนทร
 
278 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายกิติพงษ์   ทาดวงศรี
2. เด็กหญิงณัฐวดี   ปะการะเฉ
3. เด็กหญิงวรรณษา   สิงหาเทพ
4. เด็กหญิงศิรินทร   ทับทิมใส
5. เด็กหญิงเพชรลัดดา   จตุเทน
 
1. นางฐิฏิบุญ   อาชะนะชัย
2. นางอัชรีย์  ประวัณเนย์
 
279 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงสุขณภา   ศรีสมศักดิ์
 
1. นางสริตา   จีบค้างพลู
 
280 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72.25 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำผา
 
1. นางนุ่มนวล  กะตะศิลา
 
281 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงอรนิชา   มีศรี
2. เด็กหญิงอริสา   บุญครอง
 
1. นางพิสมัย  ยกน้อยวงษ์
 
282 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงวิภาวี   อันทะบาล
2. เด็กหญิงสุทธิดา   จันทะสอน
 
1. นางอุมาพร  บุญถม
 
283 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงสุชัญญา   ปะนามะเท
 
1. นายสุรสิทธิ์   ปินะเล
 
284 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงปาลิตา    ศรีสุแล
2. เด็กหญิงพรรณรายณ์    ผ่องศรีงาม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   มนต์ทิพย์
 
1. นางคำไพ   ลีหล้าน้อย
2. นางเกษีย์    แก่นผกา
 
285 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78.25 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กหญิงกัลยา   ปิดตามานัง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เลิศฉลาด
3. เด็กหญิงวริศรา  บุบผามะตะนัง
 
1. นางยุพิน  กันบุรมย์
2. นางสกุล  คำพิพจน์
 
286 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ    
287 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ    
288 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงชนาภา   แทนนำ
 
 
289 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75.4 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กชายกมล   สีกาวี
 
1. นายโสภณ   สิงห์ลี
 
290 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.2 เงิน 15 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 1. เด็กหญิงจอมญาดา  หัวข้อ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ปิดตาทะสัง
3. เด็กหญิงดรุณี  ประยุรหาบ
4. เด็กชายธนกร  กล้าหาญ
5. เด็กหญิงวารีพร  ผุปกา
 
1. นางทัศนีย์  พิพิช
2. นายสังคม  โครตมี
 
291 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 1. เด็กชายต้นธวัชชัย    หมื่นไธสง
 
1. นายเพ็ญศิริ   ภูกาเมฆ
 
292 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านคึมบง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญทองโท
 
1. นายสนั่น  สาบัวน้อย
 
293 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 1. เด็กชายยศพล  สุวรรณโสภา
 
1. นางสาวสถิต  พันธ์โยศรี
 
294 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 79.2 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1. เด็กหญิงกรวลัย  อันยะ
2. เด็กชายจีระศักดิ์  แก้วแก่นคูณ
3. เด็กชายตะวันฉาย  ปัตตังตาเน
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  อ่อนพิมพ์
5. เด็กหญิงพรทิพา  คุณล้าน
6. เด็กหญิงยุวดี  หนูพร
7. เด็กหญิงศุภวรรณ  มัจฉา
8. เด็กชายสมรักษ์  ปานไธสง
9. เด็กชายสิทธิพล  จันบุดศรี
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  กงทิพย์
 
1. นายธเนศ  ภูสีฤทธิ์
2. นางสุพรรณี  สาลีงาม
3. นางอภิญญา  จิณารักษ์
 
295 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงปวีณา   คำทองสุข
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี   ปะวะโก
3. เด็กหญิงสิริเกษ   โสภา
 
1. นางเต็มดวง  ทบศรี
 
296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 1. เด็กหญิงอัมพกา  พรมงาม
 
1. นางสุมนา  แสนเสนา
 
297 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 1. เด็กหญิงปานตะวัน   กันหาสียา
 
1. นางพิไลพร   นิละปะกะ
 
298 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงประภานิช   พันธุเมต
2. เด็กชายฤทธิเดช   คำทุม
 
1. นางสาธุตา  เลื่อมใส
2. นางสาวสุจิตรา  นาครัตน์
 
299 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 1. เด็กหญิงอรนิช  หันยัง
 
 
300 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงทักษอร  เทียบคำ
2. เด็กชายสุชัญญา  บุญหนุน
 
1. นายจตุรชัีย  แก้วกัลยา
2. นายพนม  แพนไธสง
 
301 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ทอนเสาร์
 
1. นายกัมปนาท  ศรีสุนทร
 
302 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหารฮี 1. เด็กหญิงเฉิดฉาย   โคตาแสง
 
1. นายไชยจิตต์  มัดถาปะภา
 
303 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76.25 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 1. เด็กชายวีระชัย  ภูวงษา
2. เด็กหญิงศศิธร  นามจำปี
 
1. นายนิรันดร์  ปาปะโข
2. นางโฉมยุพิน  หนองสี
 
304 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงสุนิตา  พรมโสภา
 
1. นายทองดี  จันโทสุทธิ์
 
305 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายภานุมาศ  เลิศสีดา
2. เด็กหญิงวิชชุดา  เรืองผิว
3. เด็กหญิงอัญชลี  พลเพ็ง
 
1. นางหนูลักษณ์  ใจดี
2. นายอุดม  ศรีโง๊ะ
 
306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านนาภู 1. เด็กชายชินวัตร   คงคาพันธ์
 
1. นางวิมลวัลย์  บุบผามะตะนัง
 
307 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 1. เด็กหญิงสโรชา  บุราณรมย์
 
1. นางพิสมัย  สีทอนสุด
 
308 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 71 เงิน 17 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐรยาน์    ทะบวงศรี
2. เด็กหญิงปวริศา    อันทะโคตร
3. เด็กหญิงเจนจิรา    มาลาม
 
1. นายจตุรชัย   แก้วกัลยา
2. นายพนม    แพนไธสง
 
309 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นางสาวชาลินี  ยิ่งสมบัติ
 
1. นางบังอร  ประโยชริด
 
310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย 1. เด็กหญิงสิทธิยา  ปะวันนา
 
1. นางเพ็ญศรี  จันมาศ
 
311 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงปานรพี  ปะนัดเท
 
1. นางสาวสุคัณธามาศ  จุลนาถ
 
312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ    
313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 74.2 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  วิจารจิตต์
2. เด็กหญิงชิดหทัย  น้อยจันวงษ์
3. เด็กหญิงนริศรา  ลาพรหมมา
4. เด็กหญิงนันธิชา  ทองกรณ์
5. เด็กหญิงนิสมา  มหาหิงส์
6. เด็กหญิงปริ่มประภา  ปิยะวงษ์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  กุลธินี
8. เด็กหญิงวิภาวดี  ปัดตายะโส
9. เด็กหญิงสมฤทัย  ลาภเจริญ
10. เด็กหญิงสุจิตรา  สุคำภา
 
1. นางสาวจันดี  สิงห์คำ
2. นางสาวหนูอี๊ด  ชินนภา
3. นางอาริยา  ตรีวิเศษ
 
314 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดอนหัน 1. เด็กหญิงพัชริดา   โกรัมย์
 
1. นายสุเมธ   เจริญภูมิ
 
315 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 1. เด็กหญิงฐาปนีย์   พันหล่อมโส
 
1. นางสาวิตรี   จันทะคาม
 
316 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   วังหนองเสียว
 
1. นางพวงผกา   เสาพาน
 
317 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 1. เด็กหญิงกชกร  ผาเพชร
 
1. นางนวลจันทร์  พิมพ์สิม
 
318 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 79 เงิน 18 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  ประดิษฐ์
 
1. นางทัศนัยน์  ปกินำหัง
 
319 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 18 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เพิ่มทอง
2. เด็กหญิงปลายฝน  ศิรินารถ
3. เด็กหญิงสวิดา  พรมดอนกลอย
 
1. นางชูศรี  พลไชยขา
2. นางอัมพร  วงศ์แสน
 
320 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายกฤษกร  ปริชัยยะ
 
1. นายสุวรรณ์  มนัสสิลา
 
321 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงประณิตา  ทองนาค
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
 
322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงจันทรา   ปะทะโก
2. เด็กหญิงจันทราวรรณ   วะภานุศรี
3. เด็กหญิงทองแท้   คชโคตร
4. เด็กหญิงนริศรา    บุรภักดิ์
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แก้วทาสี
6. เด็กหญิงศิริพร    พลทุมมา
7. เด็กหญิงสหัสริยา    ประทุมมา
8. เด็กหญิงสโรชา   สารบรรณ
9. เด็กหญิงหัตตพร   พาวิชา
10. เด็กหญิงอภิญญา   ทับผา
 
1. นางณกรณ์ภัคกมล   บัวชา
2. นายวีระพัฒน์    พิฑูรย์กุลเศวต
 
323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กหญิงพรรณภา   มาตแท่น
2. เด็กชายภัชรพงษ์   วิระโห
 
1. นางธัญภร   วัฒนบุตร
2. นางสุจินดา   จันทะกระยอม
 
324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงชรีรัตน์  ปิตตัง
2. เด็กชายศาสตรา  ทิพย์จะศา
 
 
325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายพงศธร  แก้วสีไว
2. เด็กหญิงมาริสา  บุญประกอบ
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
2. นางอัมพวรรณ์  เดชเถร
 
326 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ไธสง
 
1. นางสาวนฤมล  ธรรมพล
 
327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 1. เด็กชายชัยชาญวิทย์  ปทมนอก
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองอันตัง
 
1. นางประหยัด  เชาว์ชาญ
2. นายเสน  ธนบุรี
 
328 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กหญิงปิยนุช  สัมมาขันธ์
 
1. นางมัชฌิมา  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
329 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนาเลา    
330 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี    
331 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองแก    
332 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงอุไรรัตน์  วงศ์สีดา
 
1. นางสาวพัชรา  พันสีเลา
 
333 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. นางสาวกชพร  ระวงศ์
 
1. นางพิสมัย  หัตถนิรันต์
 
334 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 22 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. นางสาวธิติยาภรณ์  บุญเต็ม
 
1. นางปทุมทิพย์  โคตุทา
 
335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กชายวรรณศิลป์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงเวธินี  พรสำเดช
 
 
336 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงวิภาวินี  โสภาพ
 
 
337 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กชายมนตรี  กิ่งภาร
 
1. นายพิทยา  ลาพรมมา
 
338 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านโนน 1. นางสาวประภาศิริ  เทียมสน
 
1. นางพรทิพย์  ปะวาระณะ
 
339 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)    
340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงปนัดดา  โคตรชมภู
2. เด็กชายไxรัช  คะกะเนปะ
 
1. นางทัญทร  เศษคึมบง
 
341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กหญิงสุภิณญา  ปะติโส
2. เด็กชายเอกอมร  ภักดิโรส
 
 
342 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ประกำแหง
 
1. นางพิสมัย  หัตถนิรันต์
 
343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พันธุ์สะอาด
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สีคราม
 
 
344 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 25 โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กหญิงอภัสรา  พงพันนา
 
1. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
345 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กหญิงศิลาณี  แสนสุภา
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์  ถั่วอรัณ
 
346 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงปรัชญา  โนธราช
 
1. นายปานชัย  ปาปะไพ
 
347 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สันเสนา
 
1. นายทองดี  จันโทสุทธิ์
 
348 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ    
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กหญิงจำปา  ประทุมสุติ
2. เด็กชายวีนัส  นิตนอก
 
1. นางกุลธิดา  ปัสสำราญ
2. นายวิรวิชญ์  นามวงษา
 
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กชายวรรธนะ  ปีเถาะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ชินเพ็ง
 
 
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงนิตยา  สืบเทพ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ชัยภูมิ
 
1. นางบัวผัน  เพียรโคตร
2. นางวรุณรัตน์  ประทุมวัน
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กชายทวีชัย  สมจันทร์
2. เด็กหญิงอารีย์ญา  โนนแก้ว
 
1. นางสาวจิรวดี   ลาพานิข