สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 1. เด็กชายธนทัต  คมกล้า
 
1. นางเยาวลักษณ์  สีหาอินทร์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาภู 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุบผามะตะนัง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เบ้าหัวดง
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเครือซูด 1. เด็กหญิงมาริษา  ลือโสภา
 
1. นางอุดม  ป้อมยายับ
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ภูคะชาด
 
1. นางนิภา  จันทิชัย
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 1. เด็กชายจิราพงษ์  เมืองเดช
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทับละ
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงแพรวโพยม  พาเจริญสุข
 
1. นางสนอง  พรมโนนศรี
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  หงส์วงค์
 
1. นางพัชรา  พันสีเลา
 
8 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ปิดตานัง
 
1. นายพินิจ  บำรุง
 
9 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงสิริวิมล  กัดไธสง
 
1. นางกิตติวรรณ  เชาระกำ
 
10 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 1. เด็กหญิงวรัญญา  ปทุมานนท์
 
1. นางภูษณิศา  สุนนทราช
 
11 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านคึมบง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญทองโท
 
1. นายสนั่น  สาบัวน้อย
 
12 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 1. เด็กหญิงกชกร  ผาเพชร
 
1. นางนวลจันทร์  พิมพ์สิม
 
13 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กหญิงศิริมล  คำพระ
 
1. นางสาวรจเรข  บุญเจษฎารักษ์
 
14 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77.61 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ศรีกุล
 
1. นางวรุณรัตน์  ประทุมวัน
 
15 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กหญิงรักษ์จิรา  ประตินัง
 
1. นางอุมาพร  สุริยา
 
16 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 1. เด็กหญิงรินณลี  แสงอรุณ
 
1. นางสมใจ  สมอุดร
 
17 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  วงษ์ปัน
 
1. นายเถวียน  ดงเรืองศรี
 
18 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุจินตนาภรณ์  ติดวงษา
 
1. นางบัลลังก์  พรจันทร์ท้าว
 
19 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงรันดาวรรณ  จันกอ
 
1. นางประไพ  บัวสุคนธ์
 
20 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นางสาวชาลินี  ยิ่งสมบัติ
 
1. นางบังอร  ประโยชริด
 
21 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายกฤษกร  ปริชัยยะ
 
1. นายสุวรรณ์  มนัสสิลา
 
22 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนาเลา    
23 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี    
24 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองแก    
25 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กหญิงปิยนุช  สัมมาขันธ์
 
1. นางมัชฌิมา  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
26 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)    
27 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านโนน 1. นางสาวประภาศิริ  เทียมสน
 
1. นางพรทิพย์  ปะวาระณะ
 
28 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กชายมนตรี  กิ่งภาร
 
1. นายพิทยา  ลาพรมมา
 
29 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สันเสนา
 
1. นายทองดี  จันโทสุทธิ์
 
30 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กหญิงศิลาณี  แสนสุภา
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์  ถั่วอรัณ
 
31 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ    
32 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   นียากร
 
1. นางดารณี  สีเล
 
33 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชาติบุรี
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
34 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กชายศราวุฒิ  กุมไธสง
 
1. นางรัชนี  วงศ์วิลาศ
 
35 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงธวัลลักษณ์  อันทะบาล
 
1. นางอุมาพร  บุญถม
 
36 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงรุติกานต์  บัวบุญ
 
1. นางพรพิทย์  ปะวรระณะ
 
37 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กชายณรงค์กร  โสร่วมข้อ
 
1. นางศิริพรรณ  ชุมโพธิ์น้อย
 
38 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. นายนิติพล  บุญเชิดชู
 
1. นางสนอง  พรมโนนศรี
 
39 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงสุนิตา  พรมโสภา
 
1. นายทองดี  จันโทสุทธิ์
 
40 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงประณิตา  ทองนาค
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
 
41 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ไธสง
 
1. นางสาวนฤมล  ธรรมพล
 
42 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงอุไรรัตน์  วงศ์สีดา
 
1. นางสาวพัชรา  พันสีเลา
 
43 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. นางสาวกชพร  ระวงศ์
 
1. นางพิสมัย  หัตถนิรันต์
 
44 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 22 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. นางสาวธิติยาภรณ์  บุญเต็ม
 
1. นางปทุมทิพย์  โคตุทา
 
45 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงวิภาวินี  โสภาพ
 
 
46 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ประกำแหง
 
1. นางพิสมัย  หัตถนิรันต์
 
47 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 25 โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กหญิงอภัสรา  พงพันนา
 
1. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
48 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงปรัชญา  โนธราช
 
1. นายปานชัย  ปาปะไพ
 
49 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78.1 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงนริศรา  ชาดขูรู
 
1. นายทองดี  จันโทสุทธิ์
 
50 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงปิยพร  ภูมิศรีจันทร์
2. เด็กชายศุภวัฒน์  กองเพ็ง
 
1. นายนัฐพล  หมุ่ยมาศ
 
51 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงชุติมา  หลงสอน
2. เด็กชายธนพล  เพชรสีขาว
 
1. นางสาวสาคร  แก้วทาสี
2. นายสุนันทนา  สุวรรณกูฎ
 
52 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงรามาวดี  ม่วงพาที
2. เด็กหญิงสโรชา  กระทุ่มขันธ์
 
1. นางกองศรี  มั่งมี
2. นายสมัย  มณีทัพ
 
53 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงปิยะดา  บุบผามาลา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญไธสง
 
1. นางปิยะดา  เที่ยงดีฤทธิ์
 
54 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กชายกฤษฎา  สุนนทราช
2. เด็กชายศุภกิตติ์  นราวงษ์
 
1. นางรจเรข  บุญเจษฎารักษ์
 
55 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิ์คา
2. เด็กชายพันธกร  ภูมิลำเนา
 
1. นางสมใจ  สมอุดร
2. นางอุไรวรรณ  ยอดสะเทิน
 
56 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 1. เด็กหญิงอรวรรณ  วงบ้านดู่
2. เด็กหญิงอริศรา  ประทุมวี
 
1. นายประเวช  สีสุแล
 
57 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงจิรวดี  สารากุล
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญคำ
 
1. นางมลิวัลย์  รินทลึก
 
58 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กหญิงพรรณิภา  สาขจร
2. เด็กหญิงอารียา  กล้าหาญ
 
 
59 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กหญิงศศิภา  แสนสุพัน
2. เด็กหญิงอริสรา  กุมไธสง
 
1. นางรัชนี  วงศ์วิลาศ
 
60 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  ราตีนู
2. เด็กหญิงอัญชนา  บุญประถัมภ์
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
 
61 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงฐิติพร  จ้อยสุ่ม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เทียบคำ
 
1. นายสุวรรณ์  มนัสสิลา
 
62 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กชายรักเกียรติ  ทุมพร
2. นายไกรสิทธิ์  มณีกัลป์
 
1. นางสงวน  อุปนิตย์
 
63 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  พันพยัคฆ์
 
1. นางทรงสุดา  เอมราช
 
64 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นางสาวสายทิพย์  ปะระทัง
 
1. นางรุ่งทิพย์  ปินะสา
 
65 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองสระ    
66 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงปณิดา   ชาชำนาญ
2. เด็กหญิงรุ่งนิสา   ผะหว่าง
3. เด็กหญิงสมัชญา   โพธิ์ขนาบ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   คุณวงษ์
2. นางชุติวรรณ   ทุมโนน้อย
 
67 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หลงสอน
2. เด็กชายนพณัฐ  อันพิมพา
 
1. นายพันธิ์ศักดิ์  อุปเทห์
2. นางเอมอร  อุปเทห์
 
68 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ขอเหนี่ยวกลาง
2. เด็กชายหัสดิน  พิเนตรเสถียร
 
1. นายพิทักษิณ  ม่วงดี
 
69 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย    
70 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนจาน    
71 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. นายภูวนาถ  เรียงรัมย์
2. นายสราวุฒิ  ระหารนอก
 
1. นางสุภาพร  เมิกข่วง
 
72 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองแก    
73 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง    
74 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กหญิงทาริดา  ประริตะวา
 
1. นางรัศมี  เรืองสมบัติ
 
75 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายปฐวี  จำปาทอง
 
1. นางโสภา  สิมสีดา
 
76 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) 1. เด็กชายสหรัฐ  ไฝจันทึก
 
1. นายวินิจ  มณี
 
77 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ดียิ่ง
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ
 
78 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงอภิญญา  มหารัญ
 
1. นางชนากานต์  กาหลง
 
79 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายชัชพงษ์  กฐินเทศ
 
1. นางดรุณี  ปะสังติโย
 
80 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. นายธนพงษ์  พิมพ์ภักดี
2. นางสาวพัชรัยา  เกไธสง
3. เด็กหญิงเปลียววลี  พาลี
 
1. นายประหยัด  โมกศรี
2. นางเยาวรัตน์  ธนูสา
 
81 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นางสาวกังสดาล  อินทร์ศรีลา
2. นางสาวธนันญา  ปาสาบุตร
3. นางสาววาสนา  พรหล่อ
 
1. นางกัญจนพร  ศรีวงยาง
2. นางสุกัญญา  ปัตตาเนย์
 
82 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์เกตุ
2. เด็กหญิงฐิติพร  จ้อยสุ่ม
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เทียบคำ
 
1. นางจุรีวรรณ  นิไทรโยค
2. นางสุรีพร  โสภา
 
83 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสระบาก    
84 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงฐนิชา  มีจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  บุญมาพิลา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เกี่ยงภา
 
1. นางศิริกัญญา  วงศ์ภาคำ
2. นายสราวุฒิ  วงศ์ภาคำ
 
85 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงสาธิตา  ธะนะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  หงษ์ศรีหม่น
3. เด็กชายเด็กชายสหภาพ  ไชยเขียน
 
1. นางทองใส  ศรีจันทร์
2. นายวิเชียร  ประจะนัง
 
86 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอนหมี 1. เด็กชายจักรพันธ์  พุทธถนอม
2. เด็กชายปัญญากร  ปะโกสันตัง
3. เด็กชายสุริยา  พุทธปัญโญ
 
1. นายประเสริฐ   ปะระทัง
2. นายแก้ว  กฐินเทศ
 
87 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79.75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  กิ่วไธสง
2. เด็กหญิงจิตรฤดี  กองไธสง
3. เด็กหญิงศุภดา  พูลเกษม
 
1. นายสุระชัย  ภูกาเมฆ
2. นางเพ็ญศิริ  ภูกาเมฆ
 
88 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองฮี 1. เด็กชายนภดล  ภาโสภะ
2. เด็กหญิงพรรภษา  ชาวสวน
3. เด็กชายรัชตะ  วิริยะ
 
1. นางจุฑาทิพย์  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์สุวรรณ
 
89 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงบุญยวีร์  มงคล
2. เด็กหญิงปวรรณา  เทพไชย
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ทบมาตย์
 
1. นางสาวบุญมี  มุ่งชู
2. นายสากล  โคตรมี
 
90 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78.25 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กหญิงกัลยา   ปิดตามานัง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เลิศฉลาด
3. เด็กหญิงวริศรา  บุบผามะตะนัง
 
1. นางยุพิน  กันบุรมย์
2. นางสกุล  คำพิพจน์
 
91 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงปวีณา   คำทองสุข
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี   ปะวะโก
3. เด็กหญิงสิริเกษ   โสภา
 
1. นางเต็มดวง  ทบศรี
 
92 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.38 เงิน 6 โรงเรียนโนนจานวิทยา    
93 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.87 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองห้าง    
94 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายจรัญ  ธงไธสง
2. เด็กชายธนวัฒน์  สารกาล
 
1. นางปรีญา  ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ  ปะกำแหง
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุโพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทัดไทย
3. เด็กหญิงนรา  วรรณเขียว
4. เด็กหญิงศรุตา  ทองดีนอก
5. เด็กหญิงหัฐพร  สิงหาราโท
 
1. นายอนันต์  การภักดี
2. นางอรุณี  ปลายขอก
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.6 เงิน 6 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ทะวงษ์เงิน
2. เด็กหญิงฐิติมา  วงษ์นันตา
3. เด็กหญิงพรรณชมภู  เสี่ยงบุญ
4. เด็กหญิงเพชรลดา  ปักการะโช
5. เด็กหญิงเสาวรส  ลุนละวงศ์
 
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  จันทะบุดดา
2. เด็กหญิงพรนิดา  ทาเพียร์
3. เด็กหญิงรัชนีพร  ไชยเวช
4. เด็กหญิงอภิญญา  เวียงใต้
5. เด็กหญิงอาธิติยา  รุ่งรัตน์
 
1. นางปริศนา  ยอดสะเทิน
2. นางสาวสุภาพร  ท่อนเสาร์
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76.6 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  มาลา
2. เด็กหญิงพัชราพร  ถมปัด
3. เด็กหญิงพีรภาว์  สุริวงศ์
4. เด็กหญิงศุภารมย์  ก่อเกิด
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ปินะกาตัง
 
1. นางมนิดา  สุชาติพงศ์
2. นางรัตนา  สืบเมืองซ้าย
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76.2 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงบุญยจิตร  ไปแดน
2. เด็กหญิงปวีณา  ทองรส
3. เด็กหญิงภควดี  ปาปะไพ
4. เด็กหญิงสุพัฒชา  ปะวันเณย์
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปะวะขัง
 
1. นางบัวผัน  ปะติเพนัง
2. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ปิดตาทะโย
2. เด็กหญิงภันทิลา  จันทะขาน
3. เด็กหญิงรินมณี  วิจามิตร
4. เด็กหญิงลักษิณา  ธงงาม
5. เด็กหญิงวรรณิภา  สุทธิสน
 
1. นายนายบุญทอม  บุญรัตน์
2. นางบัวพัน  บุญรัตน์
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สีหามาร
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ฝางขันธ์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปั้นทอง
4. เด็กหญิงวรัญญา  กองบุตร
5. เด็กชายโกวิน  ธุริวงค์
 
1. นางอมร  บัวบาน
2. นางอรุณลักษณ์  คำมณี
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.2 เงิน 15 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 1. เด็กหญิงจอมญาดา  หัวข้อ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ปิดตาทะสัง
3. เด็กหญิงดรุณี  ประยุรหาบ
4. เด็กชายธนกร  กล้าหาญ
5. เด็กหญิงวารีพร  ผุปกา
 
1. นางทัศนีย์  พิพิช
2. นายสังคม  โครตมี
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์ไทร
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ดอนโพน
3. เด็กหญิงยลรดา  อุปะเก
4. เด็กชายวรพงศ์  จำปาโอ้ก
5. เด็กชายอนุภัทร  เสนาโนฤทธิ์
 
1. นางพิกุล  พรรณศิลป์
2. นางสุภารัตน์  เขียนภักดี
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 1. เด็กหญิงชลิดา  แก้วพะเนาว์
2. เด็กหญิงชวาลา  จันวงษา
3. เด็กหญิงพนาลักษณ์  เบอร์ขุนทด
4. เด็กหญิงมินธิราทิพย์  ทองปาน
5. เด็กชายอภิรักษ์  ถิ่นวิมล
 
1. นางเยาวนีย์  ทองปาน
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงฐิติชญา  พรมโคตร
2. เด็กหญิงพรพิมล  สีใส
3. เด็กหญิงศิรัญญา  จันนา
4. เด็กหญิงศิริอัมพร  ปัญญาพิมพ์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ปะวะเข
 
1. นางบัวผัน  ปะติเพนัง
2. นางวรรณิตา  ศรีบานชื่น
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขากาศ
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  โลหากาศ
3. เด็กหญิงวิภา  บัวชิต
4. เด็กหญิงสมฤทัย  อภัยศรี
5. เด็กหญิงไหมทอง  เพียรอุดม
 
1. นายทองอินทร์  ประโยชริด
2. นางปรียาภา  สอนจันดา
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิมมะลีราด
2. เด็กชายธนากร  บุญน้อย
3. เด็กหญิงนิชนิภา  เที่ยงเดช
4. เด็กหญิงมธุรส  บุญลาศรี
5. เด็กหญิงสุจิตรา  สมภาร
 
1. นางทองบน  มาระตา
2. นางรวงทอง  โคตรสมบัติ
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1. เด็กหญิงจิราภา  หนูพร
2. เด็กหญิงญาดา  เชื้อนิตย์
3. เด็กหญิงวิจิตรา  สมรุด
4. เด็กหญิงอนิสา  ยอดศรีลาวงษ์
5. เด็กหญิงอรจิรา  จันดาหัวดง
 
1. นางสาวสุพรรณี  สาลีงาม
2. นางอภิญญา  จิณารักษ์
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงชุติมา  ภูขีด
2. เด็กหญิงนพมาศ  หิตธิชาด
3. เด็กหญิงนันทิยา  คำสมัย
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีโยธา
5. เด็กหญิงสุมินตรา  ชินชาด
 
1. นางวัชราภรณ์  จำปาสุข
2. นางอรุณลักษณ์  คำมณี
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วรสิงห์
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  ปะริโต
3. เด็กหญิงนิชชาวัลย์  ตาติจันทร์
4. เด็กหญิงสุวนันท์  บรรยง
5. เด็กหญิงอินธิรา  อินทรวงศ์เงิน
 
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ผันนะรา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อัปมาทัง
3. เด็กหญิงชนิดา  ภูตรดา
4. เด็กหญิงอภษฎา  มะธิปิไข
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ภูตรดา
 
1. นายทอง  พรมโชติ
2. นางอวยพร  หาทรัพย์
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายกิติพงษ์   ทาดวงศรี
2. เด็กหญิงณัฐวดี   ปะการะเฉ
3. เด็กหญิงวรรณษา   สิงหาเทพ
4. เด็กหญิงศิรินทร   ทับทิมใส
5. เด็กหญิงเพชรลัดดา   จตุเทน
 
1. นางฐิฏิบุญ   อาชะนะชัย
2. นางอัชรีย์  ประวัณเนย์
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงชวินนุช  โมสืบแสน
 
1. นางพิกุล  ศิริสอน
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายภูวเดช  ลิ้มฮกไล้
 
1. นางวราภรณ์  มาตามูล
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  ศรีสุข
 
1. นางรัตนา  สืบเมืองซ้าย
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงอพิยดา  พินิจวงศ์
 
1. นางคำมูล  อันทะหวา
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายบูรพา  พุทธิเสน
 
1. นายสมจิตร  วาระโก
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1. เด็กหญิงพนิดา  แสนเสนา
 
1. นางพิสมัย  หมื่นเจริญ
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 1. เด็กหญิงอัมพกา  พรมงาม
 
1. นางสุมนา  แสนเสนา
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย 1. เด็กหญิงสิทธิยา  ปะวันนา
 
1. นางเพ็ญศรี  จันมาศ
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านนาภู 1. เด็กชายชินวัตร   คงคาพันธ์
 
1. นางวิมลวัลย์  บุบผามะตะนัง
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กชายนเรนทร์  ตุนชัยภูมิ
 
1. นางพิชยาดา  ใจภักดี
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.2 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  โพโม
 
1. นายชื่นชัย  เสตเตมิย์
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ทีสุกะ
 
1. นายหนูจันทร์  กำมหาวงษ์
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 1. เด็กชายชัยชาญวิทย์  ปทมนอก
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองอันตัง
 
1. นางประหยัด  เชาว์ชาญ
2. นายเสน  ธนบุรี
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กหญิงพรรณภา   มาตแท่น
2. เด็กชายภัชรพงษ์   วิระโห
 
1. นางธัญภร   วัฒนบุตร
2. นางสุจินดา   จันทะกระยอม
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงชรีรัตน์  ปิตตัง
2. เด็กชายศาสตรา  ทิพย์จะศา
 
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายพงศธร  แก้วสีไว
2. เด็กหญิงมาริสา  บุญประกอบ
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
2. นางอัมพวรรณ์  เดชเถร
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กชายวรรณศิลป์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงเวธินี  พรสำเดช
 
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงปนัดดา  โคตรชมภู
2. เด็กชายไxรัช  คะกะเนปะ
 
1. นางทัญทร  เศษคึมบง
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กหญิงสุภิณญา  ปะติโส
2. เด็กชายเอกอมร  ภักดิโรส
 
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พันธุ์สะอาด
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สีคราม
 
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กหญิงจำปา  ประทุมสุติ
2. เด็กชายวีนัส  นิตนอก
 
1. นางกุลธิดา  ปัสสำราญ
2. นายวิรวิชญ์  นามวงษา
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กชายวรรธนะ  ปีเถาะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ชินเพ็ง
 
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงนิตยา  สืบเทพ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ชัยภูมิ
 
1. นางบัวผัน  เพียรโคตร
2. นางวรุณรัตน์  ประทุมวัน
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กชายทวีชัย  สมจันทร์
2. เด็กหญิงอารีย์ญา  โนนแก้ว
 
1. นางสาวจิรวดี   ลาพานิข
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 79.2 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1. เด็กหญิงกรวลัย  อันยะ
2. เด็กชายจีระศักดิ์  แก้วแก่นคูณ
3. เด็กชายตะวันฉาย  ปัตตังตาเน
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  อ่อนพิมพ์
5. เด็กหญิงพรทิพา  คุณล้าน
6. เด็กหญิงยุวดี  หนูพร
7. เด็กหญิงศุภวรรณ  มัจฉา
8. เด็กชายสมรักษ์  ปานไธสง
9. เด็กชายสิทธิพล  จันบุดศรี
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  กงทิพย์
 
1. นายธเนศ  ภูสีฤทธิ์
2. นางสุพรรณี  สาลีงาม
3. นางอภิญญา  จิณารักษ์
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 74.2 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  วิจารจิตต์
2. เด็กหญิงชิดหทัย  น้อยจันวงษ์
3. เด็กหญิงนริศรา  ลาพรหมมา
4. เด็กหญิงนันธิชา  ทองกรณ์
5. เด็กหญิงนิสมา  มหาหิงส์
6. เด็กหญิงปริ่มประภา  ปิยะวงษ์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  กุลธินี
8. เด็กหญิงวิภาวดี  ปัดตายะโส
9. เด็กหญิงสมฤทัย  ลาภเจริญ
10. เด็กหญิงสุจิตรา  สุคำภา
 
1. นางสาวจันดี  สิงห์คำ
2. นางสาวหนูอี๊ด  ชินนภา
3. นางอาริยา  ตรีวิเศษ
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงจันทรา   ปะทะโก
2. เด็กหญิงจันทราวรรณ   วะภานุศรี
3. เด็กหญิงทองแท้   คชโคตร
4. เด็กหญิงนริศรา    บุรภักดิ์
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แก้วทาสี
6. เด็กหญิงศิริพร    พลทุมมา
7. เด็กหญิงสหัสริยา    ประทุมมา
8. เด็กหญิงสโรชา   สารบรรณ
9. เด็กหญิงหัตตพร   พาวิชา
10. เด็กหญิงอภิญญา   ทับผา
 
1. นางณกรณ์ภัคกมล   บัวชา
2. นายวีระพัฒน์    พิฑูรย์กุลเศวต
 
140 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวจีระนันท์  กำไพรินทร์
2. นางสาวชรินรัตน์  คำกองแก้ว
3. นางสาวเพชรมณี  พรมโคตร
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  นามมงคล
2. นายเกียรติศักดิ์  บัวรัตน์
 
141 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77.25 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า    
142 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายกลศาสตร์  แป่มจำนัก
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อัตเน
3. เด็กชายสรวิศ  ยอดลองเมือง
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
2. นายไพรัช  กัณโสภา
 
143 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิทธิสำราญ
2. เด็กหญิงวิริยาพร  สุดบอนิจ
 
1. นางพิณพิมล  มะโนสา
2. นายสุรศักดิ์  บัวบาน
 
144 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกุลกันยา  บุญมาศ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปทุมขำ
 
1. นางวันดี  มุสิกา
2. นายเสาวนาถ  ศิริพรทุม
 
145 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว    
146 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงจิตติมา  อัตพล
2. เด็กหญิงศรัญพร  เพชรสุข
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
2. นายไพรัช  กัณโสภา
 
147 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงมยุรี  ประกายสี
2. เด็กชายวุฒิชัย  ทุมณี
 
1. นางพรทิพย์  ปะวาระณะ
2. นางสาวศิวารัตน์  ประจุดทะเก
 
148 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  วัฒนประดิษฐ์
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ผลจันทร์
 
1. นายชัยรัตน์  แยงคำ
2. นายพัฒนเดช  เสตเตมิย์
 
149 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงชลชนก    ปุจฉาธรรม
2. เด็กหญิงประกายมาศ    ธิตาแสง
3. เด็กหญิงวิชุดา    ดีอินทร์
 
 
150 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พิสิน
2. เด็กหญิงชลกานต์    ยอดทองหลาง
3. เด็กหญิงญดาพร   พงษ์พันธ์นา
 
1. นายมิตร    สกุลจร
2. นางวันทนีย์   สกุลจร
 
151 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ปินะถา
2. เด็กหญิงทิพย์มณี  เกตุแสนศรี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองอาสน์
 
1. นางหนูตุ๊  สารสวัสดิ์
 
152 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงพรธิตา    ปัตตาเนย์
2. เด็กหญิงศศิวิมล    สิงหาราโท
3. เด็กหญิงเจนจิรา    ปักกาโล
 
1. นางนิ่มนวล   ปักการะนัง
2. นางอำนวย    สุวรรณศรี
 
153 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงทินะประภา   ยกยอน
2. เด็กหญิงประกายกานต์   เที่ยงทำ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    บุตรมังคะ
 
1. นายสถาพร   บุญเพิ่ม
 
154 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงปาลิตา    ศรีสุแล
2. เด็กหญิงพรรณรายณ์    ผ่องศรีงาม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   มนต์ทิพย์
 
1. นางคำไพ   ลีหล้าน้อย
2. นางเกษีย์    แก่นผกา
 
155 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 1. เด็กหญิงปานตะวัน   กันหาสียา
 
1. นางพิไลพร   นิละปะกะ
 
156 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายภานุมาศ  เลิศสีดา
2. เด็กหญิงวิชชุดา  เรืองผิว
3. เด็กหญิงอัญชลี  พลเพ็ง
 
1. นางหนูลักษณ์  ใจดี
2. นายอุดม  ศรีโง๊ะ
 
157 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 71 เงิน 17 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐรยาน์    ทะบวงศรี
2. เด็กหญิงปวริศา    อันทะโคตร
3. เด็กหญิงเจนจิรา    มาลาม
 
1. นายจตุรชัย   แก้วกัลยา
2. นายพนม    แพนไธสง
 
158 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงพลอยริน  พงษ์พยัคฆ์
 
1. นายอาณา  ทับสีรัก
 
159 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กชายวราการ    รินสอน
 
1. นายสุภีร์    แสงสุริยา
 
160 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กชายบวร  ราชพันแสน
 
1. นางสมใจ  วงษ์หล้า
 
161 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองผง 1. เด็กหญิงภัทรชลีพร   ปริตวา
 
1. นายวีรศักดิ์    กาหลง
 
162 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงชนาภา   แทนนำ
 
 
163 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 1. เด็กชายยศพล  สุวรรณโสภา
 
1. นางสาวสถิต  พันธ์โยศรี
 
164 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดอนหัน 1. เด็กหญิงพัชริดา   โกรัมย์
 
1. นายสุเมธ   เจริญภูมิ
 
165 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 1. เด็กหญิงฐาปนีย์   พันหล่อมโส
 
1. นางสาวิตรี   จันทะคาม
 
166 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70.25 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงจิระภา    บุญจันสุนี
 
1. นายนายสถาพร    บุญเพิ่ม
 
167 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา    
168 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายปริมาภัทร  ปาถะนะ
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
169 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสระบาก 1. เด็กชายพีลพัฒน์    พื้นผา
 
1. นางวิไลวรรณ์   ภูมิศรีจันทร์
 
170 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาเลา 1. นางสาวศศิธร   พลพิทักษ์
 
1. นายอารีย์   ปาสานะเก
 
171 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 1. เด็กชายธาดา   ปิดตานะ
2. เด็กหญิงปนัดดา    เกตุละ
 
1. นางพรทิพย์  ระวะใจ
2. นางเข็มทอง  โพธิ์แสงดา
 
172 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสุพัฒชา  ปะวันเณย์
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปะวะขัง
 
1. นางบัวผัน  ปะติเพนัง
2. นางวรรณิตา  ศรีบานชื่น
 
173 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงอรนิชา   มีศรี
2. เด็กหญิงอริสา   บุญครอง
 
1. นางพิสมัย  ยกน้อยวงษ์
 
174 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงวิภาวี   อันทะบาล
2. เด็กหญิงสุทธิดา   จันทะสอน
 
1. นางอุมาพร  บุญถม
 
175 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงทักษอร  เทียบคำ
2. เด็กชายสุชัญญา  บุญหนุน
 
1. นายจตุรชัีย  แก้วกัลยา
2. นายพนม  แพนไธสง
 
176 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงมาวลี  ชาชำนาญ
2. เด็กหญิงเพียงดาว  พัจนา
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
2. นายอาณา  ทับสีรัก
 
177 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กหญิงนิชานาถ   น้อยจันทร์
2. เด็กหญิงรัตติยา   สารทนง
 
1. นางวิมลธรรม    เอกรักษา
2. นางอุไรรัตน์   ลออภักตร์
 
178 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กหญิงธิติยา   วงษ์บ้านดู่
2. เด็กชายสุรชัย   สุดชา
 
1. นายชะไมพร   อาทิตย์ตั้ง
 
179 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา   สุนทะวงษ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา   คุณพิภาค
 
1. นางจูม   ศรีสุนทร
 
180 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดงแคน 1. เด็กชายปรัชญา  พั่วคูขาม
2. เด็กชายศิริศักดิ์  เกษแสนศรี
3. เด็กหญิงหยาดฟ้า  หนอสิงหา
 
1. นายประสิทธิ์  นามมุงคุณ
2. นางยุพิน  ศรีสิทธิ์
 
181 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1. เด็กชายกิตติชัย   ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายชัยธวัช   ปุริโส
3. เด็กชายศักรินทร์   ลาดล้าย
 
1. นางธีรนุช   สิงหจันทร์
2. นายวิฑูรย์   เทียมทัน
 
182 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 1. เด็กชายกิตติกร   ภูคำศักดิ์
2. เด็กชายกิตติชัย   ดีด่านค้อ
3. เด็กชายภูริภัทร   น้อยบุดดี
 
1. นางจินตนา   สากาล
2. นางนิตยา   ยางนอก
 
183 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75.4 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กชายกมล   สีกาวี
 
1. นายโสภณ   สิงห์ลี
 
184 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา    
185 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 1. เด็กหญิงศดานันท์  ไชยมงคล
 
1. นางสมหวัง  ทัพสุริย์
 
186 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 1. เด็กหญิงจรัสภรณ์   พันธ์ชมภู
 
1. นายประจักษ์   ภูมิศรีจันทร์
 
187 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงสุชัญญา   ปะนามะเท
 
1. นายสุรสิทธิ์   ปินะเล
 
188 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหารฮี 1. เด็กหญิงเฉิดฉาย   โคตาแสง
 
1. นายไชยจิตต์  มัดถาปะภา
 
189 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   วังหนองเสียว
 
1. นางพวงผกา   เสาพาน
 
190 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.1 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ไปพบ
 
1. นางสมหวัง  ทัพสุริย์
 
191 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงจันทนิภา    จันทะสอน
 
1. นายบัณฑิต   ทาชารี
 
192 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายวิชัย  โกมล
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
193 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กชายจรัส   ไชยบุญ
 
1. นางศิริกัญญา   วงศ์กาคำ
 
194 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 1. เด็กชายศรายุทธ  จันทรเทพ
 
1. นายพิชัย  ชาติแพงตา
 
195 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.67 เงิน 6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายเดชชนา   วรรณี
 
1. นายสุเนตร  ราชบัณฑิต
 
196 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคึมบง 1. เด็กชายวีระพงษ์    หันแจ้ด
 
1. นางกาญจนา   สุทธิสา
 
197 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กชายนราธิป  แก้วสีขาว
 
1. นางอรุณี  ปลายขอก
 
198 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายภคพล  แย้มศรี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทะดวง
 
199 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  แก้ววิเศษ
 
1. นายชูศักดิ์  ปันต๊ะ
 
200 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 1. เด็กชายต้นธวัชชัย    หมื่นไธสง
 
1. นายเพ็ญศิริ   ภูกาเมฆ
 
201 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 1. เด็กชายวีรเดช  แก้วขวัญข้า
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
 
202 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงเพชรมณี   สุโพธิ์คำ
 
1. นางอังคณาพร   คำแสนพันธ์
 
203 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 1. เด็กหญิงสโรชา  บุราณรมย์
 
1. นางพิสมัย  สีทอนสุด
 
204 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงชลธิชา    อันกอง
 
 
205 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงเปรมวดี  สุดา
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
206 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ใจกล้า
 
 
207 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงจันทนิภา   จันทะสอน
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
 
208 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงพัชรา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาวนาเลา  ทิพย์อำนวย
 
209 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเครือซูด 1. เด็กชายกิตติโชค   แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายก้องภพ   ชัยวงษ์
3. เด็กชายก้องหล้า    สิงห์คำ
4. เด็กหญิงจิรัชญา   โปสันเทียะ
5. เด็กชายฉัตรมงคล   มหาวงษ์
6. เด็กหญิงชลธิชา   บัวศรีภูมิ
7. เด็กชายชานนท์   พันดุลัย
8. เด็กหญิงณัฐณิชา   ระรงค์
9. เด็กหญิงดาวไพร   ไปพรมราช
10. เด็กหญิงธนันญพัช    บุ้งทอง
11. เด็กชายบัญญวิต    ใจตรง
12. เด็กหญิงปนัดดา    บัวศรีภูมิ
13. เด็กหญิงปพัศราพร   ปักกาโล
14. เด็กหญิงปาริฉัตร   มหาวงษ์
15. เด็กชายพงค์ภูเบศ    แก้วชนะ
16. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ชัยวงษ์
17. เด็กชายพีระพัฒน์   แซ่โคว้
18. เด็กหญิงมาริษา   ลือโสภา
19. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   บุตเต
20. เด็กหญิงวริศรา    โคตรแปร
21. เด็กชายวิศวะ    แสงสว่าง
22. เด็กหญิงศรสวรรค์    บุญพา
23. เด็กชายศิริพงษ์    คงตะใน
24. เด็กหญิงศิวมล   สุวิชา
25. เด็กชายสมชัย   ปะลาโพธิ์
26. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ประโยทิน
27. เด็กหญิงสุกัญญา   มีแก้ว
28. เด็กชายสุริยันต์   มาดาโต
29. เด็กชายอิทธินันท์    จันปัสสา
30. เด็กชายเพชรรัตน์   บุดทะสุ
 
1. นายฐิติกร    ปิตโต
2. นายถวิล    ไหวดี
3. นายปัญญา   ป้อมยายับ
4. นางยุพิน   วังหนองเสียว
5. นางหอมจันทร์   ไหวดี
6. นายอาวุธ   อุดมนาค
7. นายอุดม   ป้อมยายับ
 
210 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงกัลยากร   บุญยะเพ็ญ
2. เด็กหญิงจิราพร    ลดกระโทก
3. เด็กชายชัยมงคล   ลายโถ
4. เด็กหญิงฐาปนี    พันธ์รัตน์
5. เด็กชายณัฐพงษ์   อินทะเนตร
6. เด็กชายณัฐราวุฒิ   พลมีศักดิ์
7. เด็กชายธนวัฒน์   พิมูล
8. เด็กชายธนโชติ   บุตรบ้านเขวา
9. เด็กชายธรรมศักดิ์    อาดี
10. เด็กหญิงนพวรรณ   อาดี
11. เด็กหญิงนฤมล   สีหาบูราณ
12. เด็กหญิงนิรชา    เขียวอุตสา
13. เด็กหญิงพรไพลิน   ชิลชาคำ
14. เด็กชายพลศักดิ์   บุญเรือง
15. เด็กชายพีรพล    แก้วไชยพาน
16. เด็กชายพีรพัฒน์    พิมูล
17. เด็กชายพีรภัทร   ศัตรูพินาศ
18. เด็กหญิงภาพิมล   เกลี้ยงกลม
19. เด็กชายภูมินทร์   พนมรัมย์
20. เด็กหญิงมนชนัส   โสกะรัด
21. เด็กหญิงราตรี   เสนาสุ
22. เด็กหญิงวราภรณ์    บัวสอน
23. เด็กชายวีรวัฒน์   แสงเสน
24. เด็กชายวีระเดช    เกณสาคู
25. เด็กหญิงศศิภา   พันธ์รัตน์
26. เด็กชายสถิตย์   พันธ์รัตน์
27. เด็กหญิงสริตา    พลมีเดช
28. เด็กหญิงสิตา   ประทุมษา
29. เด็กชายสิทธิโชค    ยังจันทร์
30. เด็กหญิงสุธีกานต์   บุญโสม
31. เด็กชายสุธีรา   ชวนอาจ
32. เด็กชายอนุวรรตน์   บูรภักดิ์
33. เด็กหญิงอภิญญา  กันยาโพธิ์
34. เด็กชายอานนท์   สีมันตะ
 
1. นางวันเพ็ญ   บางวิเศษ
2. นางศิริพร   กิติวกูล
3. นางสุรัตน์วดี   โนศรี
4. นายสุวิทย์   เจริญวิริยะสุข
 
211 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   แท่นหิน
2. เด็กชายฌานนุวัฒน์   แอ้นไธสงค์
3. เด็กชายทิพวรรณ   สิงห์แสง
4. เด็กชายธีระพงษ์   สีคำม่วม
5. เด็กหญิงปวันรัตน์   พูลแก้ว
6. เด็กชายวัชรดล   ทองภูธร
7. เด็กหญิงวินิดา   สุทธิสา
8. เด็กหญิงศรุตา   วงสีเขา
9. เด็กชายอนันต์   พะวิชา
10. เด็กชายเกรียงไกร   อิศาสตร์
 
1. นางจำเนียร   ปะเมนาโพธิ์
2. นางวิณา   มะหัด
3. นางสาวสุธิดา   ริมสา
 
212 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กชายกิตติภูมิ   กฐินเทศ
2. เด็กหญิงนิศารัตน์   แวงดงบัง
3. เด็กชายปัฐน์   วงษ์แก้ว
4. เด็กหญิงพีรดา   แก้วนรา
5. เด็กชายฤทธิเกียรติ   โคตรสีภูมิ
6. เด็กหญิงสิตานัน   เสียงล้ำ
7. เด็กหญิงอาทิติยา   แผงบุดดา
8. เด็กชายเมธาพนธ์   หมายงาม
 
1. นางสาวน้ำฝน  ดำหรื่อ
2. นางสาวอรพรรณ  นนทไชย
3. นางสาวอลิษา  กิจชำนาญ
 
213 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงณัฐชา   พอขุนทด
2. เด็กหญิงนฤมล   คงเซียงชา
3. เด็กหญิงนิภาพร    ปกป้อง
4. เด็กหญิงพรนิภา    ปกป้อง
5. เด็กหญิงรัตมณี   หินชัยศรี
6. เด็กหญิงวิภารัตน์   แดงกุลา
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ   ครองสิงห์
8. เด็กหญิงอนุชญา    แพงคำไหล
 
1. นางมะลิวัลย์   ศรีวิเศษ
2. นางเบญจพร    คำควร
 
214 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โยวะ
2. เด็กชายทวีคูณ  ศิริสำราญ
3. เด็กหญิงนพาพร  ภิรมณ์ไกรภักดิ์
4. เด็กหญิงนริศรา  บุญมี
5. เด็กหญิงนันทิดา  นนยะโส
6. เด็กหญิงศรัญพร  นามสมบูรณ์
7. เด็กหญิงสิริกัลยา  ขัติยะ
8. เด็กหญิงอภิญญา  เคนสุโพธิ์
 
1. นางพิไรภรณ์  แสนบุดดา
2. นางอาภรณ์  มะปะเข
 
215 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงจันทิมา   สุขวารี
2. เด็กหญิงดารินทร์   จารุจัน
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    แวงวรรณ์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์   ทับสงเคราะห์
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ   กองไธสง
6. เด็กหญิงอรอุษา   ไชยโม
7. เด็กหญิงอรัญณา   ชุ่มกลาง
8. เด็กหญิงอารียา   บุญเพิ่ม
 
1. นางกิตติวรรณ   เชาระกำ
2. นางดวงสมร   รัดจันทอง
3. นางยุภาพรณ์    จันทเขต
4. นางอรสกุล   จันทะรัง
 
216 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายธนรักษ์  อุ่นคำ
 
1. นายคเชนทร์  กำจัด
 
217 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายปัญญาพล  อุดทาโกสม
 
1. นายอำนาจ  สืบสุนทร
 
218 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กชายธนานนท์  ปธิรูโป
 
1. นายนุกุล  สิงห์สีโว
 
219 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ยอดสีลาวงศ์
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
220 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายอัฐพล  ตรีสอน
 
1. นายคเชนทร์  กำจัด
 
221 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายไชยวัฒน์    บุญลอยสง
 
1. นายบัณฑิต   ทาชารี
 
222 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายอนุสรณ์  สุขฤทธิ์
 
1. นายอำนาจ  สืบสุนทร
 
223 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)   1. นายพิทักษ์    สนรัมย์
 
224 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กชายธนพนธ์   หยุยไธสง
 
1. นายเผด็จ   คำคูณ
 
225 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กชายสุปรียา   เวียงใต้
 
1. นางอุไรวรรณ   ล่อดงบัง
 
226 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 1. เด็กชายสรัน   ภาวะรัตน์
 
1. นายคำหวัน    เทพคำ
 
227 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คาระหัตต์
2. เด็กหญิงวิภาดา  วิดชัยพัฒน์
3. เด็กหญิงศิรินัน  ปุเรกะตัง
 
1. นางสาวนาเลา  ทิพย์อำนวย
2. นางสาวเมลดา  นนทสิงห์
 
228 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ปุริเส
2. เด็กหญิงสุกัญญา   ชาลี
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นายปรเมศ  ทรงรัมย์
2. นายอินทร  ตะโคตร
3. นายเกียรติศักดิ์  สอนวงษ์
 
1. นางวิมลรัตน์  ภัทราบุญญากุล
2. นายเสนีย์  ศรีสุนทร
 
230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1. เด็กชายกิตติเดช  พันนาเหนือ
2. เด็กชายชาตรี  สุขกาย
3. เด็กชายปณชัย  น้อยศรี
4. เด็กชายรังสรรค์  เหล็กเหม่เทพ
5. เด็กหญิงวลัยกร  พาพร
6. เด็กชายสถาพร  แก้วเมิน
 
1. นายธเนศ  ภูสีฤทธิ์
 
231 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโนนจาน 1. เด็กชายกิตติพร  ลาวัลย์
2. เด็กชายมินธาดา  ปะวันนา
 
1. นายประพต  ปะวันนา
2. นางยุภาภรณ์  ภูชื่นแสง
 
232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองแต้    
233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโกทา    
234 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายธนกร  ดวงมาลัย
2. เด็กชายภูมินทร์  นะราช
 
1. นางดาราวรรณ  ดวงมาลัย
2. นายสุพจน์  ชาวหนอง
 
235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองผง    
236 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายปฏิภาณ   ม่วงมี
2. เด็กชายสำเร็จ  วิเศษดี
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
2. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
237 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77.75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ภาวรศรี
2. เด็กชายสุริยา  ผ่องลุนนิต
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
238 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงประภานิช   พันธุเมต
2. เด็กชายฤทธิเดช   คำทุม
 
1. นางสาธุตา  เลื่อมใส
2. นางสาวสุจิตรา  นาครัตน์
 
239 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76.25 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 1. เด็กชายวีระชัย  ภูวงษา
2. เด็กหญิงศศิธร  นามจำปี
 
1. นายนิรันดร์  ปาปะโข
2. นางโฉมยุพิน  หนองสี
 
240 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายกิตติกร  แสงอรุณ
2. เด็กชายบัญญัติ  พลจารย์
3. เด็กชายอธิคม  เชาระกำ
 
1. นางสาวนารี  นิทรัพย์
2. นายบุญมา  พงษ์พยัคฆ์
 
241 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงปัทมา   ยิ้มศรี
2. เด็กหญิงศิริภา   วงสุริยะ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สุพะกำ
 
1. นางชูศรี   นนทะนำ
2. นางฐิติพร    เขมะปัญญา
 
242 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงมยุรี  ประกายสี
2. เด็กหญิงมินตรา  ปทุมสัน
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญยรัตน์
 
1. นางสาวศิวารัตน์  ประจุดทะเก
2. นางสาวอุลัยภรณ์  ประสีระเก
 
243 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงกาญจนา  จีระออน
2. เด็กหญิงปนัสดา  จีระออน
3. เด็กหญิงยุภารัตน์  เกี้ยวกั้น
 
 
244 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายนนธวัฒน์  บานเงิน
2. เด็กชายศุภวิชญ์  มะดาศรี
3. เด็กหญิงเสาวณี  ทายัง
 
1. นายไพชยนต์  จิณรักษ์
 
245 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายปุณพล  นะราช
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  สมศรี
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางสาวอภิรัชพร  ทิ้งแสน
 
246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เที่ยงดีฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  คำชมภู
 
 
247 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายกฤษกร  ปริชัยยะ
2. เด็กชายเอกพงศ์  หงสะคู
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
2. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
248 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงมัสยา  เกื้อเม่ง
2. เด็กหญิงศิริยากร  ผ่องลุนหิต
 
1. นางดาราวรรณ  ดวงมาลัย
2. นายสุพจน์  ชาวหนอง
 
249 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรชบา  จ่าพา
2. เด็กหญิงลลิตา  บุญเย็น
 
 
250 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สืบสุนทร
2. เด็กหญิงวิศรุตา  คำสมัย
3. เด็กหญิงศิริพร  กิลี
 
1. นางมริยา  ศรีสังข์
2. นางวิมลรัตน์  ภัทราบุญญากุล
 
251 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศิริเกษ
2. เด็กหญิงชลิดา  ไชยเกตุ
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  แซ่กัว
 
1. นางนิภารัตน์  นิราราศน์
 
252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กชายธนวัฒน์    มีบุญมาก
2. เด็กชายอาภรพันธ์   อินทสอน
 
1. นางสาวพิชชานันท์  อรรควัฒนางกูร
 
253 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 1. เด็กหญิงอรนิช  หันยัง
 
 
254 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงปานรพี  ปะนัดเท
 
1. นางสาวสุคัณธามาศ  จุลนาถ
 
255 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงศุพรัตน์  น้อยบุตร
 
1. นางปราณี  แสนเมืองแก้ว
 
256 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75.8 เงิน 11 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บัวรัตน์
 
1. นางหนูไกร  อินละคร
 
257 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายศรายุทธ  พยังเฆ
 
 
258 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 71.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กหญิงชนิตา  พานิช
 
1. นางนุ่มนวล  กะตะศิลา
 
259 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เหวนอก
 
1. นางยุพาลักษณ์  ใจถวิล
 
260 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  คินานันท์
 
1. นางญาณ์ณิศา  แสนเมืองแก้ว
 
261 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นางสาวกรรณิกา  ศรีจรัส
 
1. นางกัญจนพร  ศรีวงยาง
 
262 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงธนภรณ์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวรัตนา  ปักกะมานัง
 
263 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  อ้วนสา
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
 
264 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กชายวัชรินทร์  สอนวงษ์
 
 
265 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงพัณฑิลา  จันทะนัน
 
1. นางเกวรินทร์  สุทธะพินทุ
 
266 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสนาม    
267 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วสียา
 
 
268 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนหัน 1. เด็กชายภูวิศ  คงทอง
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  อาระหัง
 
269 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กหญิงวริษฐา   ญาติโสม
 
 
270 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. เด็กชายศุภณัฐ  ปินะกาตาโพธิ์
 
 
271 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 1. เด็กหญิงชารินา  พาลเหนือ
 
1. นางสมหวัง  ทัพสุริย์
 
272 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงดุษฎี  ปุ้งไชย
 
1. นางอรสา  เผ่าฉนวน
 
273 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงนรินทรา  พิจุลย์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  อัฐิปา
 
274 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กชายกัลธนัสฐ์   ระถี
 
1. นายวีระพัฒน์  พิฑูรย์กุลเศวต
 
275 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 1. เด็กชายชญานนท์  กุยรัมย์
 
 
276 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 1. เด็กหญิงชลิตา  ปัจจัยยัง
 
 
277 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงพิกุล  เทียงคำ
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
278 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ตันติกุลวัฒนกิจ
 
1. นางจิราภรณ์  เดชบุรัมย์
 
279 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงวิศรุตา  วรแสน
 
1. นางสาวสงเคราะห์  แก้วทาสี
 
280 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 1. เด็กชายสหรัฐ  ชินภักดี
 
1. นางนิรมล  จันโทสุทธิ์
 
281 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กหญิงวาสนา  สีทอง
 
 
282 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กหญิงปิยวดี  เวียงทอง
 
 
283 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.25 เงิน 14 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กชายเตรียมวิทย์  วังทัน
 
 
284 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72.25 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำผา
 
1. นางนุ่มนวล  กะตะศิลา
 
285 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  โสภา
 
 
286 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายอัศนัย  แถลงคำ
 
 
287 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุทธิเภท
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
288 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ปักการะโถ
 
 
289 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงสุขณภา   ศรีสมศักดิ์
 
1. นางสริตา   จีบค้างพลู
 
290 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ทอนเสาร์
 
1. นายกัมปนาท  ศรีสุนทร
 
291 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายสิปปกร  ศรีสว่าง
 
1. นางนุชนาถ  ทองกอง
 
292 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงมัชฌลิตา  ราชมนตรี
 
1. นางบุญเกตุ  พิจุลย์
 
293 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงธัญญาพรรณ  พันธ์ละออ
 
1. นางพรนภา  วิลาชัย
 
294 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กชายนวพล    ธาดาบุญยานนท์
 
1. นางสาวนิตยา  ปิดตาระโพธิ์
 
295 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กลีบจำปา
 
 
296 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1. เด็กชายกฤษดากร  หนูแก้ว
 
1. นางกันทิมา  ปัตตานัง
 
297 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 4 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 1. เด็กชายกรกมล  พันธ์หนองหว้า
2. เด็กชายกรวิชญ์  ทานนท์
3. เด็กชายณัฐกวี  สาคำ
4. เด็กชายปุริชัย  สุระพล
5. เด็กชายศิริชัย  แอนไธสง
6. เด็กชายไกรลาศ  ประทุมสันต์
 
1. นายวิไล  เขมะรัง
2. นางสมพิศ  แพงจันทร์
3. นางอารยา  เสนาสุธรรม
 
298 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 1. เด็กหญิงจันจิรา  อินกัน
2. เด็กชายฉัตรพล  แทนคอน
3. เด็กหญิงธนาภา  สุวรรณทอง
4. เด็กหญิงศศิธร  ดอนตะโก
5. เด็กหญิงศุภกานต์  พรพุทธเจริญชัย
6. เด็กหญิงอรมณี  บุดดีพงษ์
 
1. นางนวลจันทร์  สารบุญ
2. นายพล  สานบุญ
 
299 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายธีรวัฒน์  น้าสุข
2. เด็กชายนิมิตร  ปรึกไธสง
3. เด็กชายปรัชญา  ข่าขันมะรี
4. เด็กชายวัชรพล  ทีหัวช้าง
5. เด็กหญิงสุธาศิณี  ประโหมด
6. เด็กหญิงไพรสน  วาปีเส
 
1. นางอำพร  ประทุมศิลา
2. นางเปรมฤดี  โคตรทองหลาง
3. นายเพียร  ประทุมศิลา
 
300 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 1. เด็กชายณัฐพล  บุญสวาย
2. เด็กชายธนพล  ดาทอง
3. เด็กชายนที  ยอดยิ่งยง
4. เด็กชายนนธวัฒน์  เขาน้อย
5. เด็กชายยุทธชัย  สังฆะมณี
6. เด็กชายศุภสัณฑ์  สมกระยอม
 
1. นายจำนงค์  เสนาโนฤทธิ์
2. นายธวัช  ประทุมขำ
3. นายวิบูลย์  ยอดญาติไทย
 
301 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  สาระถี
2. เด็กชายพิชชยา  พันหนองแสน
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สาหลาด
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุดดา
5. เด็กชายอรรถพล  พุทธิมา
6. เด็กชายอรรถพล  การี
 
1. นางบัวผัน  ปะติเพนัง
2. นางวรรณิดา  ศรีบานชื่น
3. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 1. เด็กชายชัยณวัฒน์  จิตรเสงี่ยม
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ปะการะถา
3. เด็กชายปารเมศ  พลลาภ
4. เด็กชายปาลิน  อุทัยอินทร์
5. เด็กชายอัมรินทร์  ภูตะดำ
6. เด็กชายอานุภาพ  วิลัยกล
 
1. นายจรูญ  ราชเจริญ
2. นายจีม  หาทรัพย์
3. นายสนอง  โคตรสีเขียว
 
303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 1. เด็กชายกันทรากร  ประกอบนันท์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  คำธร
3. เด็กชายนิรุช  โคตรชาลี
4. เด็กชายมงคล  สุทธิสาร
5. เด็กชายวิชชากร  เจาะรัตน์
6. เด็กชายเสกสรรค์  แก้วดี
 
1. นางกันยา  จอมศรีกระยอม
2. นายสุพจน์  จอมศรีกระยอม
3. นายสุระ  ธีรวัฒนากร
 
304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1. เด็กชายวรพล  ติมุลา
2. เด็กชายสมชาย  โตเคน
3. เด็กชายสิทธิชัย  อินสำราญ
4. เด็กชายอนุวัติ  จุลวง
5. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ตันสิน
6. เด็กชายเกริกพล  นามภักดิ์
 
1. นายยอดเยี่ยม  มะลาศรี
2. นางสาวยุวดี  ปักษ์สังคะเนย์
3. นางสุวณี  สุวรรณพันธ์
 
305 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายนวพล  พงษ์พยัคฆ์
2. เด็กชายบุลากร  แสงอรุณ
3. เด็กชายมงคล  ปาระมี
4. เด็กชายมนชิต  ศรีบุญชัย
5. เด็กชายศุภกร  กรมไธสง
6. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีไธสง
 
1. นายกาญจนา  จูศรี
2. นางปาริชาติ  นุริศักดิ์
 
306 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 1. เด็กชายกฤษณัย  ประกาเล
2. เด็กชายกิตติชัย  สังวรณ์
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พรมดอนกลอย
4. เด็กชายพงศกร  ศรีพรรณ
5. เด็กชายศรัญญูู  แม้นศรลา
6. เด็กชายศรุตยา  จันโทสี
 
1. นางสุมาลย์  จันทร์ศิริ
2. นายไกรสร  ปราสัจจัง
 
307 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโคกไร่    
308 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายจักรภพ  อรรคโยโค
2. เด็กชายธีรภัทร  เกิดไธสง
3. เด็กชายนันทภพ  ปินถา
4. เด็กชายพลกฤต  แสงอรุณ
5. เด็กชายพลวิทย์  ธรรมบุตร
6. เด็กชายสราวุฒิ  ไชยสุข
7. เด็กชายอุทัยรัตน์  ศรีโท
8. เด็กชายเจษฎา  ไกรจันทร์
 
1. นายบุญมา  พงษ์พยัคฆ์
2. นายอาณา  ทับสีรัก
 
309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย    
310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสนาม    
311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองสระ    
312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 1. เด็กชายกฤษฏาวุธ  ทองดวง
2. เด็กชายจตุรพร  ประทุมพร
3. เด็กชายชนินทร  ช่างสากล
4. เด็กชายธฤต  อ่ำเจริญ
5. เด็กชายบริวัฒน์  ปัจจัยคา
6. เด็กชายพงศกร  อันสุวรรณ
7. เด็กชายพุฒิพันธ์  พันธ์พุฒิ
8. เด็กชายอภิรัฐ  พลร่ม
 
1. นางนุชนภา  ห้วยทราย
2. นายไกรสร  ปราสัจจัง
 
313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายชูศิกดิ์  ประสารพันธ์
2. เด็กชายธีระพงษ์  ขุนทอง
3. เด็กชายธเนตร  พะวิขุณี
4. เด็กชายปองพล  ภารมาตย์
5. เด็กชายพงศกร  พันนาสี
6. เด็กชายมงคล  เรืองศิริ
7. เด็กชายวาทิต  คำแสนเทียะ
8. เด็กชายไชยันต์  นามวงษา
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
2. นายไพรัช  กัณโสภา
 
314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงลลิตา  ไพรสาระ
2. เด็กหญิงสิริมา  รัดทำ
3. เด็กหญิงเอกปวีย์   แก้วมาศ
 
1. นางกิตติยา  อินทรศิลา
2. นางวรรดารัตน์  พลจันทึก
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย    
316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกไร่    
317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ    
318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงจริยา  นนทะชัย
2. เด็กหญิงจิตรานุช  ชำนิมาศ
3. เด็กหญิงศิราณี  กองแก้ว
 
1. นางสาวสาคร  แก้วทาสี
2. นางสุนันทนา  สุวรรณกูฏ
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กชายคมกฤษ  พรจำศิล
2. เด็กหญิงจาฤดี  ภักดีกาล
3. เด็กหญิงพัชราพร  พรจำศิล
 
1. นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
2. นางเพ็ญศรี  บุญถม
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ    
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ    
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ    
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเหล่า    
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ    
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงณัฐริดา  ภิลัยวรรณ์
2. เด็กหญิงมยุรี  ประกายสี
3. เด็กหญิงมินตรา  ปทุมสัน
 
1. นางพรทิพย์  ปะวาระณะ
2. นางสาวศิวารัตน์  ประจุดทะเก
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สวัสดิผล
2. เด็กชายสิทธิพล  วิลัยเลิศ
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ทิพย์วงศา
2. เด็กหญิงวิชุดา  ระหารนอก
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
2. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี    
329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)    
330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสนาม    
331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหัวหมู    
332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนจานวิทยา    
333 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง    
334 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 74.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ    
335 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 77.1 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาภู 1. เด็กชายภูวนัตถ์  บุบผามะตะนัง
2. เด็กชายอานนท์  วันภักดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เบ้าหัวดง
 
336 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายสุทัศน์  ไพจันทึก
 
1. นางสาวอาทิพร  โมสืบแสน
 
337 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายศาสตรา  ทิพย์วงศา
 
1. นางจุรีวรรณ  นิไทรโยค
 
338 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนโนนจานวิทยา    
339 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แคนเภา
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
 
340 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสนาม    
341 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วงศ์งาม
 
1. นายศมพง  มติกรกุล
 
342 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายธนาคาร  สรสิทธิ์
 
1. นางพรทิพย์  ปะวาระณะ
 
343 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายณัฐพงค์  ยอดผล
 
1. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
 
344 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงสิริยากร  พันชาด
 
1. นางอรุณลักษณ์  คำมณี
 
345 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 79 เงิน 18 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  ประดิษฐ์
 
1. นางทัศนัยน์  ปกินำหัง
 
346 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทินรัมย์
2. เด็กชายราชพฤกษ์  ใจถวิล
3. เด็กชายหรรษกร  ประมังคะตา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชองฟ้า
2. นางเพ็ญประภา  กาพสกุล
 
347 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายนภัทรพล  ปะวันโน
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ปะวันโน
3. เด็กชายวชิรวิทย์  ปะวะเสนะ
 
1. นางสายทอง  ปาปะไพ
2. นางเสาวนีย์  วิลาลัย
 
348 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กชายกชกร  กองวิเชียร
2. เด็กชายธีรภัทร  ลือโสภา
3. เด็กชายพชร  หลาบมาลา
 
1. นายณัฐพล  ปักสังขาเน
2. นางหนูรัก  ปักสังขาเน
 
349 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กชายถิรมน  เสียงใส
2. เด็กชายยศวฤทธิ์  ปุดทะสุ
3. เด็กชายเขมวัฒน์  รัชโพธิ์
 
1. นางชูศรี  พลไชยขา
2. นางอัมพร  วงศ์แสน
 
350 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กชายณัฐภูมิ  บึงมุม
2. เด็กชายทศพร  สนรัมย์
3. เด็กชายภูริทัศน์  ตองติดลำ
 
1. นางประสพพร  ประมังคะตา
2. นางละมุน  บุรี
 
351 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงธัญสรณ์  เจียงพงษ์
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ภาพร
3. เด็กชายอภินันท์  จันทพันธ์
 
1. นางทองนาค  กำแหงพล
2. นางรำไพพรรณ  โคตรไกสร
 
352 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 18 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เพิ่มทอง
2. เด็กหญิงปลายฝน  ศิรินารถ
3. เด็กหญิงสวิดา  พรมดอนกลอย
 
1. นางชูศรี  พลไชยขา
2. นางอัมพร  วงศ์แสน