สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงเสาวลักษ์  ลุนละวงค์
 
1. นางนัยรันต์  บัณฑิตย์วีรกุล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงนิษฐเนตร  เอี่ยมวิจารณ์
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  เทียบพิมพ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายอรณี  เท่าสิงห์
 
1. นางวนิดา  ศรีอ่อนหล้า
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงนาฏศิลป์  ศรีสุข
 
1. นางบัวไข  เทียบโพธิ์
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. นางสาวธีราพร  ทองชมภู
 
1. นางปทุมพิทย์  โคตุทา
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงธิภาพร  คำจันทร์ดา
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงอมิตรา  สมคำ
 
1. นางอัญชนา  ยอดญาติไทย
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงญานิศา  พราวแดง
 
1. นางพุทธา  ลาธิโน
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กชายธนากร  ผิวงาม
 
1. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
10 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงกุลสตรี  สิมมะลี
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธ์วงค์
 
11 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์เกตุ
 
1. นายสุวรรณ์  มนัสสิลา
 
12 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. นางสาวนฤมล  สารเอื้อย
 
1. นายพิทยา  ลาพหรมมา
 
13 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กหญิงศิริยากร  กาดกอง
 
 
14 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กหญิงทุติมา  ดวงตา
 
1. นายคำตัน  สุดโต
 
15 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 18 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กหญิงวันวิสา  วงหาญ
 
1. นางปรีดาวรรณ  ถั่วอรัญ
 
16 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านสนาม 1. นางสาวราตรี  อ้วนเิลิง
 
1. นายสมพงษ์  น้อมนัส
 
17 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงจิราพร  ฤทธิสาร
 
1. นายปานชัย  ปาปะไพ
 
18 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงจีริกา  พจมาร
 
1. นางนวลฉวี  บึงมุม
 
19 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กชายชนะพล  พุ่มพวง
 
1. นางรัชนี  วงศ์วิลาศ
 
20 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กชายวีระยุทธ  ปะมะพุตโต
 
1. นางสงวน  อุปนิตย์
 
21 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กชายวิษณุ  แสงชำนิ
 
1. นางบาลเมือง  เอกลักษร
 
22 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 1. เด็กชายปุณณานันท์  แทนมูล
 
1. นางเยาวลักษณ์  สีหาอินทร์
 
23 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านคึมบง 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ภักดีจุ
 
1. นายประยนต์  ทัดวงษ์
 
24 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายสุเมฆา  สรรพสอน
 
1. นายศุภชัย   สุวรรณพัฒน์
 
25 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายจีรสิน  ทิ้งโคตร
 
1. นางกิ่งกานต์  สวัสดี
 
26 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กชายชวลิต  ยุภิญโญ
 
1. นายไสว  พุทธิเสน
 
27 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กหญิงมนัญญา   สาโก
 
1. นายรักวิทย์  ภวภูตานนท์
 
28 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 1. เด็กชายทิวากร  หนูแก้ว
 
1. นางยุภาภรณ์  แก้วบุดดา
 
29 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กชายชาคริต  เอกนิตย์
 
1. นางพิณรัตน์  ปะบัวบาน
 
30 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงนพนันท์  โพเทพา
 
1. นางเพ็ญนภา  คำมาศ
 
31 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กชายวีระยุทธ  ปะทังวา
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  เทียบพิมพ์
 
32 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 1. เด็กหญิงนงนภัส  ปักกาวะเล
 
1. นางไมตรี  คำบอน
 
33 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กหญิงอนุตตรีย์  เจญวิถี
 
1. นายทนงศักดิ์  สิงห์พร
 
34 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงมธุรส  ลุนราษี
 
1. นางรวงทอง โคตรสมบัติ  โคตรสมบัติ
 
35 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงสศินา สัสดี   สัสดี
 
1. นางฉวีวรรณ  ศุภสารัมย์
 
36 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายปฏิภาณ  บุญรักษ์
 
1. นายสมเดช  สีวังลาศ
 
37 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงเขมอัปสร  สอนแก้ว
 
1. นางชนากานต์  กาหลง
 
38 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม)    
39 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านดอนหมี 1. เด็กหญิงธีนิดา  นันทะสี
 
1. นางสาววันวิสาข์  ศรีภูมิ
 
40 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก   1. นางอารีย์    ปะวะเสริม
 
41 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเครือซูด    
42 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองจิก    
43 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 1. เด็กหญิงศุภนิดา  ก้อนคำใหญ่
 
1. นางฉวีวรรณ  อะโน
 
44 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงบุษบา  ทาทม
 
1. นายนันทิเดช  พรหมดี
 
45 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่    
46 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 1. เด็กหญิงณัติยาภรณ์  เล็งไธสง
 
1. นางอุไรวรรณ  ยอดสะเทิน
 
47 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กหญิงสุปีดา  ประทุมมา
 
1. นางวันเพ็ญ  ปินะกาโพธิ์
 
48 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงอินทิรา  กุมชาด
 
1. นายอุทัย  นามวิเศษ
 
49 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง    
50 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กชายคุณากร  ชุมพร
 
1. นางภัชภิชา  ติดวงษา
 
51 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายอภิชาติ  เครือจันทร์
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ
 
52 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม    
53 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงวรรณกร  แสงหิรัญ
 
1. นางอัชรายุ  ชูชะกา
 
54 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี    
55 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านนาเลา    
56 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู    
57 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 14 โรงเรียนโนนจานวิทยา    
58 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงจิรภรณ์  ทอนโพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวทหัยกาญจน์  นามมงคล
 
59 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กชายปรเมทร์  ลีหล้าน้อย
 
1. นางชุติวรรณ    ทุมโนน้อย
 
60 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย    
61 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ    
62 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. นายกิตติพันธ์  หมู่หัวนา
 
1. นางละมุล  เชื่อนิตย์
 
63 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านหนองหว้า    
64 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านสนาม    
65 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)    
66 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงศิริภาพร  โทดำมา
 
1. นางสาวอำนวยพร  ลีสี
 
67 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงศิรินภา  เดชชัย
 
1. นางบัวผัน  เพียรโคตร
 
68 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ    
69 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางสิรินาถ  วงค์สามารถ
 
70 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีกงพลี
2. เด็กชายภูษณะ  ภูมิสถาน
3. เด็กชายวิภูษิต  ถามูลเลศ
 
1. นางอนิสา  ทองศรี
2. นางอุทัยทิพ  ครองสนั่น
 
71 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงปภัสรา  คุณารักษณ์
 
1. นางดวงสมร  รัดจันทอง
 
72 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายกฤษดา  พันหล่อมโส
 
1. นายชีวิน  พัฒนวิบูลย์
 
73 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายธีรดล  ดวงกลางใต้
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
 
74 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เม็นไธสง
 
1. นายโกสินทร์  กุระดี
 
75 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชัยมีเขียว
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  สวัสดี
 
76 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายภูวดล  ต้นทอง
 
1. นายไชยณรงค์  ประพฤติใน
 
77 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงกุลนิดา  กุณาทลย์
 
1. นางสาวเจษฏาภรณ์  เทียบพิมพ์
 
78 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 1. เด็กชายชิตวร  แก้วหมื่นทรง
 
1. นายบัว  ชนะบุญ
 
79 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 7 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านคึมบง 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ปัญญากอง
 
1. นายนิน  พุดสี
 
80 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 7 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กชายถิรวุฒิ  จันทร์ภักดิ์
 
1. นายสุวิทย์  พันแสง
 
81 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 3.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 1. เด็กชายสรวิศ  สรวนรัมย์
 
1. นางเยาวลักษณ์  สีหาอินทร์
 
82 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 3.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 1. เด็กชายสุริยา  ธูปเทียน
 
1. นางสาววัชรา  บุบผารัตน์
 
83 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  อุประ
 
1. นางทรงสุดา  เอมราช
 
84 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 1. เด็กชายพัทธพล  ชูไส
 
 
85 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์แรม
 
1. นางอุทัยทิพ  ครองสนั่น
 
86 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กหญิงโชติรัตน์  อัปมาเก
 
1. นายรัศมี  เรืองสมบัติ
 
87 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายวรวิชญ์  มงคลสกุลกิจ
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ
 
88 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายนนท์ตชัย  บุบผามาลา
 
1. นายชีวิน  พัฒนวิบูลย์
 
89 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ตะชา
 
1. นายอุทัย  นามวิเศษ
 
90 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นะราข
 
1. นายโกสินทร์  กุระดี
 
91 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายศิขริร  บางสร้อย
 
1. นางประภาศรี  สีทาสี
 
92 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 1. เด็กชายบวร  แก้วหมื่นทรง
 
1. นางอุไรวรรณ  ยอดสะเทิน
 
93 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายสหภาพ  ปินะภา
 
1. นายนพรัตน์  เมิกข่วง
 
94 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  มุกดาตระกูล
 
1. นายอินทร์  สีเชียงหา
 
95 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 1. เด็กชายธนโชติ  โนนพล
 
1. นายวุฒินันทรื  พรนิคม
 
96 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 1. เด็กชายโสภณัฐ  ปราณี
 
1. นายนิวัต  แคนสา
 
97 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  จำปา
 
1. นางปณิตา  ปิ่นสุวรรณ
 
98 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  นะมิตรัมย์
 
1. นางอารีรัตน์  ปะวะเสริม
 
99 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรพิน  เจียมใจ
2. เด็กหญิงนิศาชล  จีระออน
3. เด็กหญิงบัวทิพย์  หานนท์
 
1. นายวิไล  เขมะรัง
2. นางสุนทร  ปิดตานัง
 
100 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51.37 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1. เด็กชายธีระพงษ์  ฮุยนอก
2. เด็กชายอนุศร  แก้วขวัญข้า
3. เด็กชายไชยวัฒน์  แสงศิลา
 
1. นายทวีศักดิ์  เพชรสีสุก
 
101 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43.25 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงปณิตา  สังคะโน
2. เด็กชายปรณต  ปักสังคะเนย์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โยทะมาต
 
1. นางจินตนา  ปฏิการ
2. นางสุจิตรา  ชาวด่าน
 
102 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 42.37 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กชายคชรัตน์  พิมวัน
2. เด็กชายนวันธร  เพ็งแข
3. เด็กชายวุฒิชัย  ปาสาวัน
 
1. นางนิภา  รัตนพร
2. นางวรุณรัตน์  ประทุมวัน
 
103 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองปอ 1. เด็กหญิงภาคภูมิ  อัปมระกา
2. เด็กหญิงเจนนิสา  กองพลพรม
3. เด็กหญิงเจวรินทร์  น้อยสิงห์
 
1. นางสาวเย็น  กะวิเศษ
2. นายเอกราช  สิงหาราโท
 
104 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41.62 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กหญิงธนโชติ  ลีหล้าน้อย
2. เด็กหญิงนลิน  รัตนะ
3. เด็กหญิงวายุภักษ์  สีโท
 
1. นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
2. นางเพ็ญศรี  บุญถม
 
105 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 1. เด็กหญิงอัญชลี  จิตนอก
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ทิมะพันธ์
3. เด็กชายโชคชัย  ดวงพายัพ
 
 
106 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40.87 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กชายพลจันทร์  เรียนไธสง
2. เด็กชายภัทรภณ  ชูรัตน์
3. เด็กชายเจษฎา  ปิดตาทะสา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประเสริฐสังข์
2. นางสกุล  คำพิพจน์
 
107 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38.25 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงธนัญญา  อัปปะมะโห
2. เด็กหญิงศรณี  กรมไธสง
3. เด็กหญิงอดิสา  คำโฮง
 
1. นางจันทนา  ทับสีรัก
2. นางนิศารัตน์  ชื่นใจ
 
108 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านเตาบ่า 1. เด็กหญิงชนิดา  คำพันธ์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองตุ้ย
3. เด็กชายเจษฎากร  พลสิมมา
 
1. นางกาญจนา  วิชานนท์
2. นายจักรพงษ์  วิชานนท์
 
109 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ติมุลา
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  ปิดตาทะสา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ยะปะเภา
 
1. นางสาวสุพัตรา  หารโกทา
 
110 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหัวหมู    
111 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กหญิงชนิตร์นันท์  โถทอง
2. เด็กหญิงนันทนา  อ่อนอัฐ
3. เด็กหญิงอรรถภา  พวงผกา
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นายวุฒิพงศ์  ลาหนองแคน
 
112 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านหนองสระ    
113 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านสนาม    
114 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 27 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงชลธิชา   ลีหล้าน้อย
2. เด็กหญิงวรางคณา   โสภามาตย์
 
1. นายคำพันธ์   ลีหล้าน้อย
2. นายเวียงพิงค์   ทาสีทำ
 
115 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 57.07 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายดนุวัฒน์   บุญพันธ์
2. เด็กชายวีรพงษ์   ตรีรัมย์
 
1. นางสุพรรณ   เกติยะ
 
116 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 57.07 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์    
117 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 52.9 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สาระบัว
2. เด็กชายธนวัฒน์  จริยามา
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
118 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 52.08 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองแคน    
119 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 51.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านตำแย    
120 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 51.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กชายจักรพันธ์  เหง่าวังจาน
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  มัทรา
 
1. นายสมหมาย  สุทธิเภท
2. นายหนูกัน  มะปะเท
 
121 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 45.24 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายภุมรินทร์   พลศิลป์
2. เด็กชายอาณัฐ  ฮุปยาง
 
1. นางสาวภัทราวรรณ   สอนวาปีแก้ว
2. นายวัฒนา  คำมุก
 
122 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 41.76 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายสมภพ  พินิจ
2. เด็กชายเจษฎา  แสนลืม
 
1. นางปรีญา  ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ  ปะกำแหง
 
123 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 38.51 เข้าร่วม 11 โรงเรียนโนนจานวิทยา    
124 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 34.91 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก    
125 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 33.17 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตีระพา
2. เด็กชายสุริยะ  ปะทะโก
 
1. นางมณีวรรณ  สามูล
2. นายไพบูลย์  พันสุดน้อย
 
126 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 29.11 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง    
127 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 25.63 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีโกตะเพชร
2. เด็กชายสิทธิกร  ประทุมมัง
 
1. นายสุวรรณ  ประทุมเหง่า
 
128 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 24.21 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์    
129 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 19.37 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" 1. เด็กชายนวพล   สุขสำราญ
2. เด็กชายปริญญา   นามวงษ์
 
1. นางนงนุช  ฤทธิสิงห์
2. นางราตรี   แสนเย็น
 
130 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.82 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ภูบาทา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  อุดมโภชน์
 
1. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
131 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51.9 เข้าร่วม 10 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 1. เด็กชายทักษิณ  เกลี้ยงกรแก้ว
2. เด็กชายอนุชา  บุญมา
 
 
132 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51.72 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 1. เด็กชายจตุพล  คงเป็นนิจ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  คงเป็นนิจ
 
1. นายไพโรจน์  โคตรพัฒน์
 
133 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.9 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายมนตรี  คาธิพาที
2. เด็กชายเจษฎา  คุณอำสา
 
1. นางสาวปนัดดา  ธนกิจโสภณ
2. นางสุนันท์  ประทุมเมศ
 
134 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44.29 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สาระแพง
2. เด็กชายสฤษดิศักดิ์  แพงคำไหล
 
1. นางปรีญา  ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ  ปะกำแหง
 
135 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37.23 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 1. เด็กชายวัชรพล  ชนะบุญ
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุญเพ็ง
 
1. นายปฐมพงษ์  อัปมระกา
2. นางสมฤดี  สุปะติ
 
136 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายพีระพงษ์  พิมพ์ภักดี
2. เด็กชายเดชดนัย  ยานแก้ว
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
137 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.17 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนจานวิทยา    
138 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 39.21 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยุติธร
2. เด็กชายมงคล  ปะนัดตา
 
1. นางปรีญา  ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ  ปะกำแหง
 
139 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 37.4 เข้าร่วม 5 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 1. เด็กชายปิยวัติ  เขียวอุตสา
2. เด็กชายภูชิต  สำราญดี
 
 
140 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 37.25 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กชายรัชพล  ทานอก
2. เด็กชายสราวุธ  ศาลางาม
 
1. นายสราวุฒิ  วงศ์ภาคำ
 
141 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 36.58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายพงศธร  เข็มงาม
2. เด็กชายภานุพงษ์  เอี่ยมไธสง
 
1. นายบรรลุ  เทศสาย
 
142 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35.14 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ปรองผดุง
2. เด็กชายมินธาดา  โพธิ์รินทร์
 
1. สิบเอกอดุลย์  พานเมือง
 
143 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 33.39 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 1. เด็กชายวิทวัส  ดำรงกิจเจริญ
2. เด็กชายไกรภพ  ไปพรมราช
 
1. นายไพโรจน์  โคตรพัฒน์
 
144 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32.82 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 1. เด็กชายณัฐนันท์  ปลาปัง
2. เด็กชายสิทธิชัย  แป้นประโคน
 
1. นายปฐมพงษ์  อัปมระกา
2. นายสุรพงศ์  ก้านสรรไชย
 
145 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30.36 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายพีระพัฒน์  สีละมี
2. เด็กชายวัชราวุธ  สุขเกษมศิลป์
 
1. นางเยาวรัตน์  ชินภักดี
 
146 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30.36 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จ้อยนุแสง
2. เด็กชายนภปฎล  หมื่นแก้ว
 
1. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
147 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30.34 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวยจันทร์
2. เด็กชายวัชรกร  ณะสีแสง
 
1. นางสาวปนัดดา  ธนกิจโสภณ
2. นายเจริญพล  ประทุมเมศ
 
148 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 25.63 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายกาณวัฒน์  คลังแสง
2. เด็กชายคีตภัทร  คำกองแก้ว
 
1. นายสมจิตร  โนศรี
 
149 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสว่าง    
150 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ    
151 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" 1. เด็กชายพัดสน   สาสีดา
2. เด็กชายอนุชิต   หัสโก
 
1. นางภคพร   มูลธรา
2. นายวีระชัย   แสงโทโพธิ์
 
152 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโนนจาน    
153 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร    
154 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงพุทธรี  พิมพะ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ลาดเสน
 
1. นายปรีชา  ไปแดน
 
155 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. นางสาวจุรีรักษ์   ภาเจริญสุข
2. นางสาวทิพย์อักษร   มหาดไทย
 
1. นายกิตติศักดิ์  พลสิทธิ์
2. นายสุดใจ    อุบลบาล
 
156 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี    
157 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง    
158 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. นายวัชรินทร์  คลื่นสนั่น
2. นางสาวอรอุมา  ดงนอก
 
1. นายกฤษดา  สวัสดิ์ถาวร
2. นายจิตรกร  ลีหล้านอย
 
159 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. นายธวัชวงค์   แก้วคำจันทร์
2. นายปฏิภาณ   ปัจจัยยัง
 
1. นางนวลอนงค์   กางมาเทศ
2. นายนาวา   แก้วหานาม
 
160 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง    
161 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. นายกิตติภัฎ  ผดาวัน
2. นายศตพล  กระแสเทพ
 
1. นางสถาพร  บุตรสำราญ
2. นายอนุรักษ์  บูรณธนิต
 
162 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีประย่า
2. นางสาวสุกัญญา  คุณพิภาค
 
1. นายกัมปนาท  ศรีสุนทร
2. นายเกียรติศักดิ์  บัวรัตน์
 
163 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านเหล่า    
164 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. นางสาวสุนีย์  หัดนอก
2. นางสาวอังคณา  ชะตารุ้ง
 
1. นายสังคม  สุระศรี
2. นายเสนอ  สุทธิเจริญ
 
165 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านนาฝาย    
166 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ    
167 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)    
168 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กชายเกรียงไกร   ทุมโนน้อย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   แดงทุมมา
 
1. นายสุทัศน์   ลาหนองแคน
 
169 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านหนองแก    
170 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านสระบาก    
171 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านสนาม    
172 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 30 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง    
173 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงนภากานต์  สีสันเทียะ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  แซ่กัว
 
1. สิบเอกสัญชัย  ภาจันคู
 
174 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม    
175 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงวรรณณิภา  วรรณะวิจิต
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ปะโมทะโก
 
1. นางสาวนฤบล  ธรรมพล
2. นางสาวอำนวยพร  ลีสี
 
176 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จันกอ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ภูสนงาม
 
1. นางภัทรพร   ปินะภา
2. นางมยุรี  ติดวงษา
 
177 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายธนากร  ปานกล่ำ
2. เด็กชายภานุพงษ์  โฮนทุมมา
 
1. นางมลิวรรณ  จ
2. นายวันชาติ  ชัยพิพัฒน์
 
178 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงศิวิมล  จันทะปลาขาว
2. เด็กชายอาธิป  ปิดตาทะสา
 
1. นายทองคำ  ปะติกานัง
 
179 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 53.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงปัญจมา  ปาละโค
2. เด็กหญิงมนัสดี  ชัยอินศูนย์
3. เด็กหญิงรัชนก  ไพจันทึก
4. เด็กชายวงศกร  พันทองหล่อ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  พวงศรีเคน
6. เด็กหญิงอริสรา  ปัตติลาพัง
 
1. นางสาวกฤษราภรณ์  ภูศรี
2. นางลัดดา  อาปัดชิง
 
180 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงชนิดา  ปุริสังข์
 
1. นางสาววิสาขะ  สิริสัมพันธ์ชัย
 
181 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ดงพระจันทร์
 
1. นางสาวปิยพร  อาระหัง
 
182 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กหญิงณัฐสุดา   ชัยดา
 
1. นางนริศร   ปทุมพร
 
183 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงกาญจนา  หินไธสง
 
1. นางญาณ์ณิศา  แสนเมืองแก้ว
 
184 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงนวลฉวี  ปะกิระคะ
 
1. นายกัมปนาท  ศรีสุนทร
 
185 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงอัจฉรา  กุมไธสง
 
 
186 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กหญิงศิริยากร  กาดทอง
 
 
187 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  วิไลพรหม
 
 
188 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์ศรีษะ
 
1. นางเกื้อกูล ชุมศรี  ชุมศรี
 
189 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. นางสาวประกายฟ้า  ปะกิคะเนย์
 
 
190 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จิตซ้าย
 
 
191 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงเกศรา  ปะนามเท
 
1. นางอังคณาพร  คำแสนพันธ์
 
192 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงมนัสวี  คามภู
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
193 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. นางสาวอารียา  มนตรี
 
1. นางวันทนีย์  พินิจ
 
194 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงวิสาพร  สุขกับหลง
 
1. นายกัมปนาท  ศรีสุนทร
 
195 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. นางสาวศิราภรณ์  แก้วบุตรสา
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
 
196 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงมธุรส  สังข์ทอง
 
 
197 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นางสาวสุดารัตน์  มณีล้อม
 
1. นางเกวรินทร์  สุทธะพินทุ
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชารีโย
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วอนันต์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  อัฐิปา
2. นางบุญเกตุ  พิจุลย์
 
199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง    
200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองผือ    
201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ    
202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ดาบุตรดี
2. เด็กชายปฐมพงษ์   ชิณศรี
 
1. นายบรรเทิง   รัตนเถรา
2. นายวัชรินทร์   ศรีโยวงค์
 
203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกาญศิริ  แสนศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  แสงโพธิ์ดา
 
1. นายวิไล  เขมะรัง
2. นางอารยา  เสนาสุธรรม
 
204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองแก