สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  อันทามา
 
1. นายสำลี  ลาโคตร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงนวพร  โนราช
 
1. นางวีนา  ขันติโล
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองฮี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  หมื่นอักษร
 
1. นางนงเยาว์  ศรีประดู่
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงอริศรา  แทนหลาบ
 
1. นางลำดวน  ยอดสะเทิน
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดู่หนองโก 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บุญเลิศ
 
1. นางรังษี  ภาภักดี
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายรติพงษ์  ปิยวาปี
 
1. นางพิสมัย  ไชยหงษา
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกิ่งทอง  ทินราช
 
1. นางกองศรี  มั่งมี
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ติลาโพธิ์
 
1. นายชัยสิทธิ์  พรจันทร์ท้าว
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทับผา
 
1. นางวลี  ลิไธสง
 
10 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยเกตุ
 
1. นางรัติการ  ศรีสุนทร
 
11 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงสริดา  บุษดา
 
1. นางวนิดา  ศรีอ่อนหล้า
 
12 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 1. เด็กหญิงดรุษกร  ทับผา
 
1. นางแวว  เที่ยงราช
 
13 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 1. เด็กหญิงสุธิรา  แว่จิว
 
1. นางมณีรัตน์  -
 
14 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงศศิธร  พิรมรักษ์
 
1. นายภานุพงศ์  นามปักใต้
 
15 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงฐืตินันท์  ทุมทุมา
 
1. นางมณีวรรณ์  มิตราช
 
16 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  ลายนอก
 
1. นางลำดวน  ยอดสะเทิน
 
17 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายนวพล  สุวรรณพันธ์
 
1. นางสาวประเทือง  ทาอามาตย์
 
18 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สัจจัง
 
1. นางบาลเมือง  เอกรักษา
 
19 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงปาริดา  ปักษารัมย์
 
1. นางมลิวรรณ  จันทเขต
 
20 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาฝาย    
21 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงปาริชาติ  โคกศรีอำนวย
 
1. นางนวลฉวี  บึงมุม
 
22 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงเจนจิรา   บุญสะอาด
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
 
23 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย    
24 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสนาม    
25 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุตรโคตร
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
26 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงอธิติยา  อะนนท์
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
 
27 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กหญิงสุพิน  จิตร์จันทึก
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  โพธิ์พยัคฆ์
 
28 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  โยธาสุภาพ
 
1. นายอำนาจ  อินโท่โล่
 
29 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง    
30 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กหญิงมธุรส  ปะฏิพังเค
 
1. นางรัชนี  วงศ์วิลาศ
 
31 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปลาขาว    
32 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงวงเดือน  ทองใบ
 
1. นางสาวนฤบล  ธรรมพล
 
33 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. นางสาวรัญธิมา  ชัยสิทธิ์
 
 
34 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมบง 1. เด็กหญิงนิภา  วงศ์สะอาด
 
1. นายประยนต์  ทัดวงษ์
 
35 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีบู้อ่ำ
 
1. นางนิลัดดา  เนื่องศรี
 
36 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงรุจิรดา  พิมพา
 
1. นางสุพิมล  อามาตร์
 
37 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กหญิงภัชญา  หาคลัง
 
1. นางทับทิม  สิงห์สีโว
 
38 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 1. เด็กหญิงลักษิกา  บุญหมั่น
 
1. นางสุมนา  แสนเสนา
 
39 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.8 ทอง 6 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงนรรณพร  ขาวภา
 
 
40 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.3 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงฟ้าธิดา  โพธิ์พยัคฆ์
 
1. นางพิมพ์ลัดดา  ยศพล
 
41 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กหญิงจิรนันทร์  คงแสนคำ
 
1. นางภัทราพร  ดงจารย์
 
42 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงพิมพิดา  ปาปะเถ
 
1. นางอนงค์  เหล่าเคน
 
43 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาภู 1. เด็กหญิงกนลรัตน์  สีเหลือง
 
1. นางทัศนีย์  บุบผามะตะนัง
 
44 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงพินยดา  ทิพพิชัย
 
1. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
45 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.9 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กหญิงดัชนีกร  มณีกัลป์
 
1. นางพิสมัย  หัตถนิรันต์
 
46 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ปะระทัง
 
 
47 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิมศิริวัฒน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  มนไธสง
 
48 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 16 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงวิมุตา  ปธิเก
 
1. นางสาวนาตยา  แสนสท้าน
 
49 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 1. เด็กหญิงพิชญาภา  โคทนา
 
1. นายสุรชัย  เตียนพลกรัง
 
50 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงศศิธร  ประวรรณมาตา
 
1. นายจรินทร์  คณะศรี
 
51 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ปทุมวัน
 
1. นายเถวียน  ดงเรืองศรี
 
52 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาค่าย 1. เด็กชายพิเชษฐา  บริบาล
 
1. นางเปรียญ  หอมทอง
 
53 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วมณี
 
1. นางจามรี  พิมสอน
 
54 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านประแหย่ง    
55 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 1. เด็กหญิงสิรินทรา  พลศรี
 
1. นางวารุณี  นาคเสน
2. นางวารุณี  นาคเสน
 
56 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) 1. เด็กชายคงคา  สุคุณา
 
1. นางวิภาวี  ขจรโมทย์
 
57 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์คำ
 
1. นางพิสมัย  ไชยหงษา
 
58 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.7 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  เที่ยงโยธา
 
1. นางรุจิรา  แดงจันทึก
 
59 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงบุญยดา  ประเสริฐแก้ว
 
 
60 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. นางสาวสุภาวะดี  ซินวิ
 
1. นางสาวรัตนา  ประกอบนันท์
 
61 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงอรุณ
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
 
62 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นินทราช
 
1. นางสุกัญญา  แสนบุดดา
 
63 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ลานรอบ
 
 
64 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นางสาวกฤษฎาพร  สีฟิซิ
 
1. นางบังอร  ประโยชริด
 
65 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงพรชนก  หรัญราช
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
 
66 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสงโนราช
 
1. นายสุพล  แสงกะลา
 
67 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บุญกิริยารัติ
 
1. นายคำตัน  สุคโต
 
68 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.75 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กชายธีรภัทร์  พาขุนทด
 
1. นางบัวไข  เทียบโพธิ์
 
69 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงไอลดา  ศรีสมศักดิ์
 
1. นางมลิวรรณ  จันทเขต
 
70 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงอุไรพร  สิงบุดดี
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
71 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กชายธนานนท์  ปธิรูโป
2. เด็กหญิงนุชวรา  หิตายะโส
 
1. นางสมหมาย  ประมาคะเต
2. นายเถวียน  ดงเรืองศรี
 
72 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงชุติมา  ศิริสม
2. เด็กหญิงรัชนู  แก้วโพธิ์
 
 
73 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 1. เด็กชายสารัช  คาระโก
2. เด็กหญิงสไบแพร  เพชรสีสุข
 
1. นางเสาวคนธ์  ลาตรินทร์
 
74 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 1. เด็กหญิงชณัชฎา  จันทะนันต์
2. เด็กหญิงปัญญาพร  รุนพงษ์
 
1. นายวีระพันธ์  สังฆมณี
 
75 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. เด็กชายชนิสรา  ไปวันเสาร์
2. นางสาวอรัญญา  ชินพันธุ์
 
 
76 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงนิรชา  โชติกานต์
2. เด็กหญิงนิสรา  บุญลอยสงค์
 
1. นางลัดดาวัลย์  แทนรินทร์
 
77 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มณีล้อม
2. นางสาวสุนิตา  เพ็งวัด
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
2. นางสาวปราณี  พลเรืองทอง
 
78 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนน 1. นางสาวจันทิมา  น้ำทิพย์
2. นางสาวทิพย์สมัย  นิราวาศน์
 
1. นางพรทิพย์  ปะวาระณะ
 
79 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  แว่นสีลา
2. เด็กหญิงสายธาร  คงประจบ
 
1. นางอุทัย  รุ่งร่มเย็น
 
80 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. นางสาวธาวิณี  สุทุม
2. นางสาวภัทรสุดา  วันทา
 
 
81 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายอนวัช  ตันติกร
 
1. นางวนิดา  ผลินยศ
 
82 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุดดีสี
 
1. นางยุวลักษณ์   ใหญ่นอก
 
83 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงสุภาพร  มุลศรีสุข
 
1. นางสาวจิรนันท์  นาวัลย์
 
84 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนินผา
 
1. นางสุภาพร  เมิกข่วง
 
85 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงบุษกร  ประทุมมา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  สีคาม
3. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญมา
 
1. นางอำพร  ประทุมศิลา
2. นายเพียร  ประทุมศิลา
 
86 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยอดทองดี
2. เด็กหญิงศิริประภา  ดุสมศักดิ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  แสงอรุณ
 
1. นางณัฏฐพัชร์  ดีพรม
2. นางนิศารัตน์  ชื่นใจ
 
87 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 1. เด็กหญิงชลนิชา  หลงสิม
2. เด็กหญิงปริตา  จำปารี
3. เด็กชายรณรต  พานเมือง
 
1. นายวิจิตร  สีหาอินทร์
2. นางเยาวลักษณ์   สีหาอินทร์
 
88 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา    
89 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงนรินทร์  วัตรวิเศษ
2. เด็กหญิงวรรณวลี  มะโนราช
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขัตติยะวงศ์
 
1. นางกิตติยา  อินทรศิลา
2. นางสัมพันธ์  อุดมศิลป์
 
90 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงขัตติยา  อันปัญญา
2. เด็กชายพลพล  แสงอารีย์
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  จันทะดา
 
1. นางสาวอมรวรรณ  สุภาพันธ์
2. นายไกรสร  ปราสัจจัง
 
91 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายธนากร  ทูลธรรม
2. เด็กหญิงศุกร์ตรากาล  เขียวดี
3. เด็กหญิงอรชร  พรจำศีล
 
1. นางพงษ์ลัดดา  วันชา
2. นางสาวพมลพร  ยอดสะเทิน
 
92 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กหญิงพิชญาดา  ศรมณี
2. เด็กหญิงวัชราพร  วิเศษรินทอง
3. เด็กหญิงวัชราพร  ชนะบุญ
 
1. นายมานิตย์  เนาว์แก้ว
2. นายหนูกัน  มะปะเท
 
93 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กชายธนโชติ   แสนสุพัน
2. เด็กหญิงหวันยิหวา  มหาสิงห์
3. เด็กหญิงโชติกา  ศรีหวัง
 
1. นางนิภาพร   สิงห์จำเริญ
2. นางรัชนี  วงศ์วิลาศ
 
94 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหัวหมู    
95 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง    
96 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายกิติตังค์  ศรัทธาคลัง
2. เด็กชายชาญชัย  นามนนท์
3. เด็กชายธีรยุทธ  ศรัทธาคลัง
 
1. นายทองใส  พัตรภักดิ์
2. นางเฉลิมพร  สำราญสุข
 
97 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงธัญชนก  ปักษา
3. เด็กหญิงยลรดี  สมบัติ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  นุยภูเขียว
2. นางโกสุม  เรืองวิเศษ
 
98 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวนิตยา  บุญบุตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  วิเศษศรี
3. นางสาวอาทิตยา   สืบสุนทร
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  นามมงคล
2. นางอัจฉรา  ประทุมขำ
 
99 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พลนาค
2. เด็กหญิงพีรยา  กุลไธสง
3. เด็กหญิงเกวลิน  นนทริ
 
1. นางณัฏฐพัชร์  ดีพรม
2. นางนิศารัตน์  ชื่นใจ
 
100 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภูครองนาค
2. เด็กชายวิทยา   โพธิมัด
3. เด็กชายอนุชิต  บุผามาลา
 
1. นางยุพิน  กันบุรมย์
2. นางสกุล  คำพิพจน์
 
101 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายวูษณะ  พวงศรีเคน
2. เด็กหญิงไอย์รดา  แพร่เมือง
 
1. นางอนิสา  ทองศรี
2. นางอุทัยทิพ  ครองสนั่น
 
102 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายสมพร  สุทธิสา
2. เด็กชายสุรพงษ์  นวลนุกูล
 
1. นางสาวสุภาพ  ศิลารัตน์
 
103 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายฉันทพล   อาจพลไทย
 
1. นายอินทร์  สีเชียงหา
 
104 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงชลิดาภรณ์  สุริยะ
2. เด็กชายภูมินทร์  ปาปะแพ
 
1. นายธงชัย  ประจุดทะศรี
2. นายอนันต์  โสภาใฮ
 
105 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปาสาจัง
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  วงษ์ปัน
 
1. นายนุกุล  สิงห์สีโว
2. นายสุพล  โคตรสังข์
 
106 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายชัยณรงค์  ช่วยโนน
2. เด็กชายภัทรภณ  พูศรีฤทธิ์
 
1. นายพันธิ์ศักดิ์  อุปเทห์
2. นางสิรินาถ  วงค์สามารถ
 
107 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงบุษยารัตน์  กิจไธสง
2. เด็กชายภัควัติน์  เจียไธสง
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นางอัชรายุ  ชูชะกา
 
108 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. นายธีรวัฒน์  ทับทีศรี
2. นายนพรัตน์  วรรณุเสน
 
1. นายธงชัย  ประจุดทะศรี
2. นายอนันต์  โสภาใฮ
 
109 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายนวันธร  โพธิ์วงศ์
2. เด็กชายนิธิศรันย์  สุขโสม
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
2. นางสาวอาทิพร  โมสืบแสน
 
110 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายจักรรินทร์  จันทาพิมพ์
2. เด็กชายธนกร  ทิพย์โพเมือง
 
1. นายทองใส  หมื่นศรี
2. นายวัฒนา  คำมุก
 
111 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อามาตย์พล
 
1. นางยุวนิต  ประโคทัง
 
112 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 1. เด็กชายวัชระพงษ์  แสนแก้ว
 
 
113 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กชายสุริยา  สุคำภา
 
 
114 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายปิยะพันธ์  พุ่มนวล
 
1. นางสิรินาถ  วงค์สามารถ
 
115 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กชายอาทิตย์  สุวรรณศรี
 
1. นายสมสมัย  วรรณปะเก
 
116 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กชายสุทธิพงษื  แก้วสุวรรณ
 
1. นางบัวผัน  เพียรโคตร
 
117 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กชายธีรภัทร์  หลงมาดี
2. เด็กหญิงปริยา  หล้าสุดตา
3. เด็กหญิงศกุนิชญ์  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ศรีสุดา
2. นางสาวเมธาวี  มุติมรรคา
 
118 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายขวัญณรงค์พล  ศรีโยวงค์
2. เด็กหญิงจิตประภัส   พ้องเสียง
3. เด็กหญิงชรามารตรี  จันทร์สด
 
1. นางเยาวรัตน์  ชินภักดี
2. นายไพบูลย์  ธิมาศ
 
119 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายสิทธิกร  พวงณะที
2. เด็กหญิงสุพรรณวดี  เจือไธสง
3. เด็กชายหาญชนะ  คำจันทร์
 
1. นางจันทนา  ทับสีรัก
2. นางนิศารัตน์  ชื่นใจ
 
120 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. นางสาวมินประภา  คล้ายคลึง
2. นางสาววรารัตน์  ปัตตาเนย์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ปาปะไพ
 
1. นายอดุล  สุรวาทกุล
2. นางอารีวงค์  เดาขุนทด
 
121 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลาธิ
2. เด็กหญิงทิพกัญญา  บุบผามะตะนัง
3. เด็กหญิงนลิสรา  เคนบุญ
 
1. นางสาวปนัดดา  ธนกิจโสภณ
2. นางมณีวรรณ  สามูล
 
122 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  จันทร์ยาง
2. เด็กหญิงธัญสิริ  ชำนาญจันทร์
3. เด็กหญิงไออุ่น  ทุมมาลา
 
1. นางสาวศุ๓ศิริ  ชิณวงศ์
2. นางสุชาวดี  ปัตตังเว
 
123 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองฮี 1. เด็กหญิงจิตรฤดี  จงสงวนกลาง
2. เด็กหญิงศิราพร  บุตรพรม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  พรมรังศรี
 
1. นางจุฑาทิพย์  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์สุวรรณ
 
124 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงนิภาพร  ปกป้อง
2. เด็กหญิงวิชุดา  ตันตะวาโย
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีคำ
 
1. นางมะลิวัลย์  ศรีวิเศษ
2. นางเบญจพร  คำควร
 
125 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. เด็กหญิงนัทกานต์  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงศุภพร  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงเมฆขลา  ยะพลหา
 
1. นางพัชรินทร์  โคตรสมบัติ
2. นางสมจิตร  อาจจอหอ
 
126 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปะระทัง
2. เด็กหญิงศุภธิดา  กุมชาด
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วหาวงษ์
 
1. นางยุวดี  ไลออน
2. นางสุกัญญา  ปัตตาเนย์
 
127 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงปวีณา   น้อยจันทร์วงษ์
2. เด็กหญิงอนัญญา   มหิงสาเดช
3. เด็กหญิงเกศกนก   เอ่นแคน
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์   สวัสดี
2. นางพงษ์ลดา  วรรณปะกา
 
128 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.8 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงภานุมาศ  จตุพงศา
2. เด็กหญิงมลรักษ์  ชินชาด
3. เด็กหญิงศศิธร  พลกำแหง
 
1. นางธันยพร  ประจะเนย์
2. นางสาวภัทรียา  เที่ยงแก้ว
 
129 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นนทะศรี
2. เด็กหญิงจุลนทรัพย์   เหง่าโพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงพิมชนก  สิงห์หาร
 
1. นางสาธุตา  เลื่อมใส
2. นางสาวสุจิตรา  นาครัตน์
 
130 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.8 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงชุติมา   นาพูล
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ   ประทุมวัง
3. เด็กหญิงศศิกานต์   ขุรีลัง
 
1. นายดุสิต   โมกขรัตน์
2. นางโสภิญฆ์ฎา   มนตรี
 
131 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กชายนุพร  ภูคำศักดิ์
2. เด็กชายสุริยา  จันเสนา
3. เด็กชายอดิสร  จันทร์พรม
 
1. นางนิตยา  มุ่งร่มกลาง
2. นางวันเพ็ญ  ปินะกาโพธิ์
 
132 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.4 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กชายนิวัฒน์  บัวปัด
2. เด็กหญิงมริษา  ใหมทอง
3. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วธานี
 
1. นางจงกล  ต่อโชติ
2. นางสาวสุกัญญา  ปาปะสา
 
133 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.2 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 1. เด็กชายกิตติคุณ  กุยลา
2. เด็กหญิงนฤมล  โคตรดี
3. เด็กหญิงศิรินทรา  ทศมงคล
 
1. นายบุญเลิง  สินไชย
2. นายอุดม  ศักดิ์ศรี
 
134 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.8 ทอง 14 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยธิสาร
2. เด็กหญิงประวีณา  กองพิมพ์
3. เด็กหญิงพิมพิชชา  สีหาบุดโต
 
 
135 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.8 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 1. เด็กชายก่อกุศล   สอนสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงชนิดา  การะวิโก
3. เด็กหญิงชรันดา  พันวิเศษ
 
1. นางเยาวนีย์  ทองปาน
 
136 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กชายรัชพล  ฉลองคุณ
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มโนวรรณ
3. เด็กหญิงอรจิรา  จันทนันต์
 
1. นายนิคม  บุญเข็ม
2. นางสลักจิต  บุญเข็ม
 
137 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงดรุณี  ไตรโพธ์ิท่อน
2. เด็กชายปณชัย  พรมมากุล
3. เด็กชายพีรพล  ปินะภา
 
1. นายอดุล  สุรวาทกุล
2. นางอารีวงค์  เดาขุนทด
 
138 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า    
139 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. นางสาวกาญจนา  ลานิมิต
2. นางสาวมณทิยา  ปิดตาทะโน
3. นางสาวอัมรินทร์  รักษาอินทร์
 
1. นางสาวสุพัตรา  หารโกทา
 
140 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงนันทศิริ  สุขโสม
2. เด็กชายภูวดล  ภูธรรมมา
3. เด็กหญิงยลดา  หงษ์สาหิน
 
1. นางปรีญา  ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ  ปะกำแหง
 
141 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงธิภาพร  สอนวงษ์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ผางชัยภูมิ
3. เด็กหญิงไพจิต  หมื่นพิพัฒน์
 
1. นางจงกล  ต่อโชติ
2. นางสาวสุกัญญา  ปาปะสา
 
142 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวกาญจนาพร   คำรัตน์
2. นายทิวากร    พุทธธรรม
3. นายสุทน   ปานกลาง
 
1. นางยุพา  ชาวพงษ์
2. นางสาวเปรมสิณี   ช่างยา
 
143 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปิดตาระโพธิ์
2. เด็กหญิงสกาวฟ้า  แสนหล้า
3. เด็กชายอมรเทพ  เทียบกึง
 
1. นายชูเกียรติ  ปะเสทะกัง
2. นางอุทัย  รุ่งร่มเย็น
 
144 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง    
145 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ปัจจัยโคภา
2. เด็กชายภูมิรินทร์  นาสินสง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  อะทมชาย
 
1. นางสาวรติพร  ทมทอย
2. นางสุนทรี  ไชยดี
 
146 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประทุมโต
2. เด็กหญิงกุสุมา  เบิกขุนทศ
3. เด็กหญิงตุ๊กตา  โนมะยา
 
1. นายธวัชชัย  กัตโร
2. นายบุรี   ปาปะตัง
 
147 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองเตา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทร์เสน
2. เด็กชายนันธวัฒน์   อาษากิจ
3. เด็กชายนิตินัย  แก้วประเสริฐ
 
1. นายทรงเดช  บัวไชยยา
2. นางวรรัตน์  สุวรรณศรี
 
148 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายคัฆณานนท์   กรอนหมี
2. เด็กหญิงสุดา   ทองอันชา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   ช่อชู
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   โทนรินทร์
2. นางอัชรีย์  ประวัณเนย์
 
149 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงจินดามณี  ไชยแสน
2. เด็กชายวรชน  รุ่มรื่น
3. เด็กชายสรจักร  แก้วหอม
 
1. นางสาวศุภศิริ  ชิณวงศ์
2. นางสุชาวดี  ปัตตังเว
 
150 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ชาญฉลาด
2. เด็กหญิงสิรินญา  อัปมะเทา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีสุรักษ์
 
1. นายนพราช  โนราช
2. นางสวรรยา   วัชรานุสรณ์
 
151 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชานิยันต์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตาติจันทร์
3. เด็กหญิงสุภา  ประตังเวสา
 
1. นายสมพงษ์  ปะวะถา
 
152 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 1. เด็กหญิงจันทิมา   พาโคกทม
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินธิแสง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  อนุสา
 
1. นายปฐมพงษ์  อัปมระกา
2. นางสมฤดี  สุปะติ
 
153 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กหญิงนุสรา   ข่าขันมะลิ
2. เด็กหญิงศิริพร   ประมาคะเต
3. เด็กหญิงสุวนันท์   แสงสว่าง
 
1. นางยุวพิน   มะลิมาศ
2. นางศิริพรรณ   ซุยโพธิ์น้อย
 
154 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงพรนภา  กำหัวเรือ
2. เด็กหญิงพัชรี  โพธิ์ชัยเลิศ
3. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  แหวนเครือ
 
1. นายจตุพล  ปะติตังโข
2. นางนัยน์ปพร  จันโทสุทธิ์
 
155 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  มาตรโพธิ์ทอง
2. เด็กชายสำเร็จ  โพธิมัด
3. เด็กชายเริงชัย  อุปนันท์
 
1. นางยุพิน  กันบุรมย์
2. นางสกุล  คำพิพจน์
 
156 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 1. เด็กหญิงณัฐฐา  เพชรล้ำ
2. เด็กหญิงสุนิสา  งามเลิศ
3. เด็กหญิงสุปรียา  ประติทานะโต
 
1. นางรังศรี  เรืองพิสิฐ
2. นางอัญญารัตน์  พวงศรีคุณ
 
157 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงชัญธิดา  อินทะสะ
2. เด็กหญิงศศิธร  ไชยโม
3. เด็กหญิงอัญชลี  สีทน
 
 
158 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายกีรติ  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงชาคริยา  มากามูล
3. เด็กหญิงยศวดี  คำวิเศษ
 
1. นางสาวศุภศิริ   ชิณวงศ์
2. นางสุชาวดี  ปัตตังเว
 
159 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 89.75 ทอง 4 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายคเชนทร์   อัคพิน
2. เด็กหญิงทินมณี  ตั้งตระกูล
3. เด็กหญิงประภัสสร  ปิตตานัง
 
1. นางมณีรักษ์  คำดำ
2. นางมณีวรรณ  แก้วรังษี
 
160 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 88.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงชญาดา  ปินะถา
2. เด็กชายพยุหพล  รุ่งแสง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  เสนาคม
 
1. นายทวีศิลป์  เอกรักษา
2. นางยุวดี  ประดับวัน
 
161 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 86.75 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   อินทรักษา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   บุตรมะ
3. เด็กชายอนันต์   อันนอก
 
1. นายณัฐพงษ์   รามสีดา
2. นายประยูร   ขูรีรัง
 
162 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คำสอนพันธ์
2. เด็กหญิงสุวรรณี   ไหลหาโคตร
3. เด็กหญิงอรญา  ทับชม
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
163 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 1. เด็กหญิงกาญจนา  ฮุยน้อย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พฤกษชาติ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  เรไธสง
 
1. นางหนูจีน  เนตะวงศ์
 
164 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 1. เด็กชายกฤษฏา  มะหา
2. เด็กชายวรายุทธ  ปะกำแหง
3. เด็กชายโรมรันต์  ปะวันเต
 
1. นายปฐมพงษ์  อัปมระกา
2. นางสมฤดี  สุปะติ
 
165 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 80.75 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงจิราพร   พานิชศิริ
2. เด็กชายปราบชนะ   ป้อมยาหยับ
3. เด็กชายมหัคฆพันธ์   สังเสวี
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์   สวัสดี
2. นางพิกุล  เสนาโนฤทธิ์
 
166 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 80.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองคลอง 1. เด็กชายธนัญชัย  ปะหุสี
2. เด็กชายวัชราภรณ์  โอปัณกา
3. เด็กชายสุทิน  วรรณปะมี
 
1. นางมณีวรรณ  จิตรมั่น
 
167 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายจามร  เชาระกำ
2. เด็กหญิงวรรณพร  ใจเพียร
3. เด็กหญิงสตรัรัตน์  วงศรี
 
1. นางสาวนิตยา   ปัตตายะโส
2. นางนิตย์รดี  สารจันทร์
 
168 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแก    
169 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กชายชัชวาลย์  ปาติสัตย์
2. เด็กหญิงมณฑิรา  รัชวงษ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เดชวงษา
 
1. นางทิพย์พวรรณ  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวมยุรี  ศรีวรรณะ
 
170 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า    
171 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. นายศรรักษ์  ป้องขวาเลา
2. เด็กชายเฉลิมฉัตร  เอ้ตุโพธิ์
 
1. นางนิภาภรณ์  วิสุงเร
2. นายสุรสิทธิ์  บัวบาน
 
172 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกมลชนก  นาระคล
2. เด็กหญิงกฤษณา  ปะวะโข
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
173 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวนิชย์
2. เด็กชายศุภฤกษ์   คำมณี
 
1. นางสุดา  จันทพรม
2. นางเยาวรัตน์  ชินภักดี
 
174 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 1. เด็กชายณัฐนันท์  ปลาปัง
2. เด็กชายสิทธิชัย  แป้นประโคน
 
1. นายปฐมพงษ์  อัปมระกา
2. นายสุรพงศ์  ก้านสรรไชย
 
175 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  มะธิปิไข
2. เด็กหญิงนิพาดา  โพธิมัด
 
1. นางจีม  หาทรัพย์
2. นายทวง  พรมโชติ
 
176 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กชายธีรเดช  เปรมไธสง
2. เด็กชายอดิลักษณ์   กอนไธสง
 
1. นายพรชัย   มากมน
 
177 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนหมี 1. เด็กชายคมสัน  ทัศตะคุ
2. เด็กชายวิสุทธิพร  สีโห
 
1. นายประเสริฐ   ปะระทัง
2. นายยุทธนา  ทุมมาลา
 
178 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายธนภัทร   เตชะนอก
2. เด็กชายพิชเญศ  มีชัย
 
1. นางประภาวดี  เหล่าสิทธิ์
2. นางเยาวรัตน์  ชินภักดี
 
179 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 97.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กชายกฤษดา  ปัตตายะโส
2. เด็กชายคุโนปการ  อุชี
 
 
180 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ไวยมงคุณ
2. เด็กชายวชิรวิทย์   บุญสวัสดิ์
 
1. นายธนุชัย  ดาหาญ
2. นายสมจิต  ดงอุทิศ
 
181 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายสิทธิพล  พินกอคำ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญลอยสง
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
182 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ปะตังเวโส
2. เด็กชายอิสรา  วงศ์ประโคน
 
1. สิบเอกอดุลย์  พานเมือง
 
183 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87.89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ภาษี
2. เด็กชายพีรพันธ์   คำมก
 
1. นางอัชรีย์   ประวัณเนย์
 
184 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กชายธนากร  กลางนา
2. เด็กชายสุทธี  อัปมระกัง
 
1. นายวิชชา  ทุมดี
2. นายวิชัย  แคนสุข
 
185 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กชายนิรุติ  อัปมระกัง
2. เด็กชายพศิทฐ์  พันธ์โนราช
 
1. นายสมหมาย  สุทธิเภท
 
186 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เพียกุนา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  กรมไธสง
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
187 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  บุญครอบ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พินกอคำ
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
188 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายสัญพิชญ์  บุญทะระ
2. เด็กชายอดิศร  อะมะมูล
 
1. นางจุรีวรรณ  นิไทรโยค
2. นางสุรีพร  โสภา
 
189 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายธนพล  โหมกหอม
2. เด็กชายนิพนธ์  พันทองหล่อ
 
1. นางปรีญา  ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ  ปะกำแหง
 
190 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 โรงเรียนโนนจานวิทยา    
191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงกนกอร  มาตย์สอน
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ผิวเผือก
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  พรดี
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  เจริญนนท์
5. เด็กหญิงพันนารายณ์  คิมเม
 
1. นายถนอม  ประมาคะเต
2. นางสุภาวดี  เทพรัง
 
192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาค่าย 1. เด็กหญิงบงกช  จอดนอก
2. เด็กชายพีรพร  สุทธิสาร
3. เด็กหญิงภัทรภา  คำดำ
4. เด็กชายวัฒนชัย  รุดโถ
5. เด็กชายอนุชา  พุ่มโต
 
1. นางชุติมา  ใจวงค์ผาบ
2. นางเปรียญ  หอมทอง
 
193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   น้อยมูลตรี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   คำภา
3. เด็กหญิงรัตนกร   พรอินแสง
4. เด็กหญิงสุจิตรา   ทำนา
5. เด็กหญิงอัจฉรา   แลโสภา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   โทนรินทร์
2. นายไมตรี   คำภะวา
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรอินทร์
2. เด็กหญิงขวัญเนตร  ปะริสาเก
3. เด็กหญิงจิระพร  ปะสีระเตสัง
4. เด็กหญิงศิริพร  ประโตพะยัง
5. เด็กหญิงสาวิตตี  แผงบุดดา
 
1. นางนงเยาว์   โนนหนองคู
2. นางอนงค์  สัจเขต
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เจริญ
2. เด็กหญิงธนพร  ปะติตังโข
3. เด็กหญิงปิยธิดา  แพงสาร
4. เด็กหญิงมลทิรา  เนาว์เเก้ว
5. เด็กหญิงวิภาดา  มาปะเภา
 
1. นายถนอม  ประมาคะเต
2. นางสาวเกษมศรี  มาตย์คำมี
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาค่าย 1. เด็กหญิงพรธีรา  พลรัตน์
2. เด็กชายพัรภัทร์  มีชัย
3. เด็กชายพิเชษฐา  บริบาล
4. เด็กชายวีรพงษ์  เสามั่น
5. เด็กหญิงเปรมวดี  เมืองนาม
 
1. นางอำนวย  ตังศุภศิริ
2. นางเปรียญ  หอมทอง
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กหญิงชญาพัฒน์  สวัสดี
2. เด็กหญิงประภาวดี  นาดี
3. เด็กหญิงพัชรรินทร์  บุญนาค
4. เด็กหญิงสิรัญญา  นะธาหนองแวง
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  โครตภูมิ
 
1. นางนุชนาฏ  ขันโมลี
2. นายวราธร  ผึ่งบรรหาร
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองฮี 1. เด็กหญิงณัฐพร   แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงยมลพร  ภาโสภะ
3. เด็กหญิงศิราพร  บุตรพรม
4. เด็กหญิงสุภัสรา  พรมปัญญา
5. เด็กหญิงอภิญญา  ตรีสอน
 
1. นางนงเยาว์  ศรีประดู่
2. นางสาวพิชามญชุ์   จันทร์สุวรรณ
 
199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงกาญวิภา   ทองเบ้า
2. เด็กหญิงกุลยา   สีภา
3. เด็กหญิงชลนภา   บรรจงจิตร์
4. เด็กหญิงบุษกร   ประคำนอก
5. เด็กหญิงพัชรียา   ชินสีนวล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   โทนรินทร์
2. นางอัชรีย์  ประวัณเนย์
 
200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงวชิรญา  วิชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ปะวะเสนะ
3. เด็กหญิงวิชุดา  พันหนองแสน
4. เด็กหญิงสิรินดา  ปะวะเสนัง
5. เด็กหญิงสิริวรินทร์  สมดำ
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด 1. เด็กหญิงกฤติมา  คำนาโฮม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  มาสิงห์
3. เด็กหญิงพัชวีกรณ์  แทนเตย์
4. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  พูลไธสง
5. เด็กหญิงสุณีรัตน์  ด้วงแหวะ
 
1. นางทัศนีย์  ต่างมงคล
2. นางละไม  ไชยหงษา
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหัวหนองคู 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เทียงดีฤทธิ์
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  มนัสศิลา
3. เด็กหญิงศศิมินตรา  เหลือมพล
4. เด็กหญิงสุธาริณี  จันทะโชติ
5. เด็กหญิงอริสา  สุดซา
 
1. นายบุญสม   แสนเมืองแก้ว
2. นางสุมัทนา  ทบศรี
 
203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงจิดาภา  เซ็งขุนทด
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สืบสุนทร
3. เด็กหญิงทิพยวรรณ  เรียงสันเทียะ
4. เด็กหญิงฟ้าลิตา  แกประโคน
5. เด็กหญิงรัชฎา  ชนะบูรณ์
 
1. นางมนิดา  สุชาติพงศ์
2. นางยุวดี  ประดับวัน
 
204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญมาก
2. เด็กหญิงฐิติภา  รอดสำเริง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เกลี้ยงกรแก้ว
4. เด็กชายปรเมศน์  เสาร์เนียม
5. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  โพธิ์คา
 
1. นางสาวปราณี  พลเรืองทอง
2. นายสุมิตร  สุนนทราช
 
205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  มิเล
2. เด็กหญิงพิณวดา  หล้าเพชร
3. เด็กหญิงพิมพนิต  หอมดวง
4. เด็กหญิงสุทธิการนต์  อัปมะโน
5. เด็กหญิงอินทิราลักษณ์  อังคะคำมูล
 
1. นางสมทรง  มะปะเท
2. นางอรุณี  ปลายขอก
 
206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชุมดี
2. เด็กหญิงวัลลิกา  สุดบอนิตร
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ชินละ
4. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สัมนิตย์
 
1. นายอนุราช  ลิลากุด
2. นางอรุณลักษณ์  คำมณี
 
207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองผือ    
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปุเลทะตัง
2. เด็กหญิงดลฤดี  ปินะถา
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  แสนราตรี
4. เด็กหญิงออนพิมล  ชินเพ็ง
5. เด็กหญิงอิศริยา  ปินะสา
 
1. นายสามารถ  ประเสริฐโส
 
209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงชลธิชา  อันทอง
2. เด็กหญิงพาฝัน  พวงประยงค์
3. เด็กหญิงยลดา  ประทุมมา
4. เด็กหญิงละมุล  แสวงทรัพย์
5. เด็กหญิงเกวลิน  เป้าไธสง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โทนรินทร์
2. นางสาวชุลีกร  ปะสาทาเส
 
210 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทอนเสาร์
2. เด็กหญิงณัฐชา  กองสิงห์
3. เด็กหญิงปวีณา   สุจจชารี
4. เด็กหญิงวาสนา  ตรีเมฆ
 
1. นายชื่นชัย  เสตเตมิย์
2. นางพรรณี  ปาปะไพ
 
211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  น้อยนันท้าว
2. เด็กหญิงธิมาพร  คำภาไพร
3. เด็กหญิงรัชนี  ไชยเทศ
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทองดวง
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขันชนะ
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ
2. นายสุวิทย์  คำมณี
 
212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงขนิษฐา    สงแดง
2. เด็กหญิงจิตนภาภรณ์   บุตรงาม
3. เด็กหญิงดลกมล   ตรีวิเศษ
4. เด็กหญิงนิติพล   บุญเชิดชู
5. เด็กหญิงเฉลิมพร    ทองระยะ
 
1. นายสุดใจ  อุบลบาล
2. นางอนุสรณ์  พัฒอำพันธ์
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ปิธิระโจ
2. เด็กหญิงกุลสตรี  สิมมะลี
3. เด็กหญิงจิราพร  อันทามา
4. เด็กหญิงธาริณี  วานทุม
5. เด็กหญิงพิกุล  ยอดแก้ว
 
1. นายประหยัด  ศรีสมศักดิ์
2. นางอัมพวรรณ์  เดชเถร
 
214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กชายธนากร  พุทธไทย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  นิยมชัย
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ศรีโสภา
4. เด็กหญิงอรวรรณ  มาเมือง
5. เด็กชายอัศดิน  ปะโยตัง
 
1. นางดารา  องค์ภูคำ
2. นางสงวน  อุปนิตย์
 
215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วันคำมิโก
2. เด็กหญิงนะริตา  อันทามา
3. เด็กหญิงมัลลิษา  อทุมชาย
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์   บุญอุดม
5. เด็กหญิงสุขุมา  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางสาววรรณวิษา  วงษ์วิจารณ์
2. นายสำเนียง  สายสะอาด
 
216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงทิพยดา  เกษร
2. เด็กหญิงพนิดา  ชาชำนาญ
3. เด็กหญิงอัมรินทร์  สง่าศรี
4. เด็กหญิงอินธิรา  โพธิ์สา
5. เด็กชายเดชาธร  บำรุงธรรม
 
1. นางบุษบา  เมาะสมาน
2. นางสาวพวงบุปผา  เขมะรัง
 
217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสนเย็น
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   จันเต
3. เด็กหญิงธวัลย์รัตน์   คุ้มไพทูรย์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   ทุมนาหาด
5. เด็กหญิงอริสรา  โลหากาศ
 
1. นางมะลิ  ผิวนวล
2. นางลำดวน  ยอดสะเทิน
 
218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายชนะโชค  แก้วแกมทอง
2. เด็กหญิงบุญญิสา  สายสิน
3. เด็กหญิงสิรินทรา  พลมีศักดิ์
4. เด็กหญิงสุฐิตา  คุณเลิศ
5. เด็กหญิงอุษณิสา  บุญมาพิลา
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  สาทองขาว
2. นางสุมาตย์  คำมุก
 
219 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แก้วดี
2. เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วดี
3. เด็กหญิงพรรณราย  อภิรักษ์
4. เด็กชายภัควิฌช  ทองไหล
5. เด็กหญิงศิริประภา  พันธทองหล่อ
 
1. นางมณีรัตน์  บรรจงรอด
2. นางศิริกาญจน์  เขจรศาสตร์
 
220 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงพิชญา  ปลายนอก
2. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญคำ
3. เด็กชายศิลปกร  พุฒศรี
4. เด็กชายสิริศักดิ์  สิงลี
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มริตะใน
 
1. นางสาวนพรัตน์  ทุมดี
2. นางประทวน  คันธภูมิ
 
221 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   คำแสนกอง
2. เด็กหญิงภารวี  โคตรศักดิ์
3. เด็กหญิงวาสนา  น้อยจันวงศ์
4. เด็กหญิงอริษา  ไตรภูทอน
5. เด็กหญิงเพชรรินทร์  วรแสน
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  สาทองขาว
2. นางสุมาตย์  คำมุก
 
222 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงชนิดา  ทองภู
2. เด็กหญิงนริศรา  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงพิมชนก  สิงห์หาร
4. เด็กหญิงวนพร  ประกอบนันท์
5. เด็กหญิงอรนุช  ประโพเทติ
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
 
223 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงกันติยา  ปลายนอก
2. เด็กหญิงกิตติกา  ลาภิสบ
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ปลายนอก
4. เด็กหญิงพิมมาดา  บุญพา
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทแสน
 
1. นางคำมูล  อันทะหวา
2. นางประทวน  คันธภูมิ
 
224 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 1. เด็กหญิงกุลนันท์   โมกไธสง
2. เด็กหญิงธิภาพร  ภูคำศักดิ์
3. เด็กหญิงบุษมาศ   แทนวัน
4. เด็กหญิงรัตติยา  จันทบูลย์
5. เด็กหญิงลาวัลย์  ป้ำกระโทก
 
1. นางชนิดา  มุ่งชู
2. นายชัยรินทร์   กิตติคีรีพงศ์
 
225 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตำแย 1. เด็กหญิงคัทลียา  สัตตะโส
2. เด็กหญิงนัดสุดา  สีชนะ
3. เด็กหญิงวันทนา  คำสะเมล์
4. เด็กหญิงสิราณี  ทองเพชร
5. เด็กหญิงสุจิรา  บุตรกาศ
 
1. นายปริญญา  นิคมรัตน์
2. นางอนุธิดา  ลิลากุด
 
226 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงทิพกัญญา  บุบผามะตะนัง
2. เด็กหญิงนลิสรา  เคนบุญ
3. เด็กหญิงนารีนารถ  วาปีเก
4. เด็กหญิงประภัสรา  บุญตาแสง
5. เด็กชายเจษฎา  คุณอำสา
 
1. นางสาวปนัดดา  ธนกิจโสภณ
2. นางมณีวรรณ  สามูล
 
227 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 1. เด็กชายชาญชัย  แก่นพรม
2. เด็กชายธราเทพ  สัมมาสาโก
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  อันทามา
4. เด็กชายศิวกร  แสนสุข
5. เด็กชายสัจจะพันธุ์  ฤทธิ์โคตร
 
1. นายสำเนียง  สายสะอาด
2. นายอภิสิทธิ์  วงสีสา
 
228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 1. เด็กหญิงจิรชยา  ผลผะกา
2. เด็กหญิงชนิกานต์  อ้วนวงษ์
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  กันหาพรม
4. เด็กหญิงอชิตา  มะธิมะนัง
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองบ่อ
 
1. นางสาวณัฐวรรณ   พันบุญมา
2. นายปิยพงษ์   น้อยหลุบเลา
 
229 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พิมพ์เศษ
2. เด็กหญิงลลิตา  แก่นจันทร์
3. เด็กหญิงวิภาวี  ไฝงาม
4. เด็กหญิงสุนิสา  ปริพล
5. เด็กหญิงสโรชา  ไชยนิคม
 
1. นางศิริกาญจน์  เขจรศาสตร์
2. นายสมบัติ  ภูมิศรีจันทร์
 
230 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ประกอบกิจ
2. เด็กชายวัฒนธรรม  รามางกูล
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ปะจุดทะโก
4. เด็กหญิงสุนิสา  พาราช
5. เด็กชายสุริยันต์  จันทิชัย
 
1. นายชื่นชัย  เสตเตมิย์
2. นางพรรณี  ปาปะไพ
 
231 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงกรชวิล  โฮมคำจันทร์
2. เด็กชายจักรพงษ์  เกิดสีทอง
3. เด็กหญิงตรีเนตร  ชองพูล
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  นิมะลา
5. เด็กหญิงอุทุมพร  นะตะ
 
1. นายบัญชา  กล้าหาญ
2. นางสวาท  ไลออน
 
232 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงณัฐชา  พอขุนทด
2. เด็กหญิงนฤมล  คนซียเซา
3. เด็กหญิงนันธิกานต์  นิยะดี
4. เด็กหญิงรัตมณี  หินชัยศรี
5. เด็กหญิงศุภดา  จิตรัมย์
 
1. นางวรรณภา  ผาสุขขี
2. นางสุภาพ  ศรีจันทร์
 
233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวชรินรัตน์  คำกองแก้ว
2. นางสาวศิริลักษณ์  วิเศษศรี
3. นางสาวสมฤดี  เงาะเศษ
4. นางสาวสุนิสา  แก้วภา
 
1. นายชื่นชัย   เสตเตมิย์
2. นางพรรณี  ปาปะไพ
 
234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. นางสาวธารทิพย์  สีทาป
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ประทุมพงค์
3. นางสาววนิดา  ไปด้วย
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ตะสุ้ย
5. เด็กหญิงอรัญญา  โคตะขุน
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
 
235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายธิปไตย  วงษ์สีษา
2. เด็กหญิงพรณิภา  แพงพันตอง
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  จ่าเลิศ
4. เด็กหญิงสุธารทิพย์  สะอาดจันดี
5. เด็กหญิงสุนิสา  เกสร
 
1. นางสาวนิตยา  ปักกาโล
2. นางอัมพวรรณ์  เดชเถร
 
236 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  หาจันทร์
2. เด็กหญิงกุรพินท์  ฉิมนอก
3. เด็กหญิงรติมา  สุภะรักษ์
4. เด็กหญิงสุดาพร  ศรีสุระ
5. เด็กหญิงสุทาสินี  มะธิปิไข
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  นุยภูเขียว
2. นางโกสุม  เรืองวิเศษ
 
237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงกาญจนา  มาลาวรรณ
2. เด็กหญิงปวีณา  แก้วจำปา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  เกาะสิงห์
4. เด็กหญิงหัทยา  ทองดี
5. เด็กชายเชาวลิต  ชาติชาวนา
 
1. นางพุทธมา  ลาธิโน
2. นางมยุรี  ติดวงษา
 
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงปารีชาติ   เล็กอรินทร์
2. เด็กหญิงพรธิดา   เบ้าหัวดง
3. เด็กชายภัคพงษ์   ทุไธสง
4. เด็กหญิงยุวดี   จันทะเสน
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์   เล็กอรินทร์
 
1. นางอุธร    แหล่งสุข
2. นายเวียงพงค์   ทาสีทำ
 
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงกิติพร  ศรีชูยงศ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก่นมี
3. เด็กหญิงธัญญภรณ์  คูณแก้ว
4. เด็กหญิงสุนิสา  มัสบิ้ง
5. เด็กหญิงสุภาพร  อบกลิ่น
 
1. นางทัญทร  เศษคึมบง
 
240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายปฏิภาณ  ขาวงาม
2. เด็กหญิงรสิกา  หาญชนะ
3. เด็กหญิงสุนิษา  คงจันทร์
4. เด็กหญิงอริศรา  ศิริ
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เสริมไธสง
 
1. นายสมนึก  เสนีย์วงศ์
2. นางสาวแสง  สมสา
 
241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กชายปฏิภาณ  ขาวงาม
2. เด็กหญิงสุนิสา  คงจันทร์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  น้อยบาท
4. เด็กหญิงอริศรา  แสวงเงิน
5. เด็กหญิงอังคณา  พลรักษ์
 
1. นายกวีภัทร  ชื่นใจ
2. นางสาวแสง  สมสา
 
242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายจักรี  บุญไธสง
2. เด็กหญิงณัฐมน  ดียิ่ง
3. เด็กชายธนวัฒน์  โพเทพา
4. เด็กหญิงมณฑกานต์  แสงอรุณ
5. เด็กชายเอกภพ  วรรณทะวงศ์
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นายสุวิทย์  คำมณี
 
243 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นายจารุเดช  สัตถาระโห
2. เด็กหญิงช่อรักษ์  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงมนทการณ์  คำพิละ
4. เด็กหญิงวิภาดา  ยาลัยศรี
5. นายศตวรรณ  พรรณา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ภวภูตานนท์
2. นายอัษฏากร  เกตมาลา
 
244 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 1. เด็กชายก้องเกียรติ  เทียบแก้ว
2. เด็กชายขวัญชัย  จันทะเกิด
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ปิดตาระโส
4. เด็กชายธรรมรินทร์  สุดแสง
5. เด็กหญิงพิพัฒนพร  ศิริวงศ์
 
1. นายธนรัตน์  ภูครองเง้
 
245 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงกฤษณา  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงณัชกานณ์  ประทาน
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ปุเลโต
4. เด็กหญิงหทัยชนก  วิเทห์
5. เด็กหญิงอันดามัน  บัวสุคนธ์
 
1. นายคมสันต์  เสนาคำ
2. นายประหยัด  พลละคร
 
246 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  บุญสิทธิ์
2. เด็กชายธีราวัฒน์  ชัยลิ้นฟ้า
3. เด็กหญิงบุญนิกา  นันทชาติ
4. เด็กหญิงรักนา  ฤทธาโบ
5. เด็กหญิงอธิฐญา  มะกา
 
1. นายสิทธิวัฒน์  บุญทองโท
2. นางเพ็ญภักดิ์  ศรีพลลา
 
247 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมทรัพย์
2. เด็กหญิงพัชรนันท์  ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่กวาง
4. เด็กหญิงสุกุลขา  ติชะรา
5. เด็กชายเอกราช  สีอ่อนน้อย
 
1. นายรักวิทย์  ภวภูตานนท์
 
248 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ผวงโป่งแก้ว
2. เด็กหญิงนริศรา  ผาสุขศรี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สุขเสริม
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ชมภูสิงห์
5. เด็กชายสิรวิชญ์  จำเดิม
 
1. นายสุนันท์  พลอาษา
2. นายอัษฎากร  เกตมาสา
 
249 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พรนิรันดร์กาล
2. เด็กหญิงธิชาภรณ์  จันทะแสน
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ชำนาญนา
4. เด็กหญิงอรพิน  ปะทิเก
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ทบแก้ว
 
1. นายณัฐธนสิทธิ์  มาตย์คำมี
2. นายวิเชียร  เทียบแก้ว
 
250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บริบาล
2. เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์แป้น
3. เด็กชายวันชนะ  สุริยันต์
4. เด็กหญิงศศิธร  สุขแสวง
5. เด็กหญิงเกวลิน  ผุยหัวดง
 
1. นางกิตติภูมิ  สาชะรุง
2. นางอนุสรณ์  พัฒอำพันธุ์
 
251 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กชายกมชาญ  นามพิลา
2. เด็กหญิงกันตนา  มูลตรี
3. เด็กหญิงกุลธิดา  หงส์สาหิน
4. เด็กหญิงกุสุมา  มีเทียม
5. เด็กชายธีรภัทร์  อุปมี
6. เด็กชายประดิษฐ์  เีพียรศิริ
7. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กามุตเสน
8. เด็กหญิงวรัญชรี  วงศ์ล่าม
9. เด็กชายวิทยา  ฉัตรรักษา
10. เด็กหญิงวิยดา  ชัยนา
11. เด็กหญิงวิรดา  สมศรี
12. เด็กชายศักดินนท์  ชูช่วย
13. เด็กหญิงสมฤดี  ถาวร
14. เด็กหญิงสุชาดา  สุขศรี
15. เด็กหญิงสุทธิดา  อภัยไธสง
16. เด็กชายอนุรักษ์  บุตโยธี
17. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญเฮ้า
18. เด็กหญิงอรดา  นามวิชัย
19. เด็กหญิงอริศรา  จินดาศิริพันธ์
20. เด็กหญิงเกสรา  แทนไธสง
 
1. นางบังอร  สมบัติ
2. นางประนอม  ทวดอาจ
3. นางวัฒนา  ดุลยเกียรติ
4. นายสนั่น  เอกชาตรี
5. นางเพ็ญศรี  สำโรงแสง
 
252 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรั่งพร้อมกุล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทรา
3. เด็กหญิงชนิดาพร  พลขุนทด
4. เด็กหญิงชลิดา  คุรุทานัง
5. เด็กหญิงดวงกมล  โพธิ์กระโทก
6. เด็กหญิงธนพร  จันทร์พล
7. เด็กหญิงธนวรรณ  เฮียงเฮี่ย
8. เด็กชายธราเทพ  จูมพลา
9. เด็กหญิงนลินี  ชาวพงษ์
10. เด็กหญิงนวรา  บางวิเศษ
11. เด็กชายพงศ์นริศร์  ราชจันทร์
12. เด็กหญิงพรไพริน  ประวันโน
13. เด็กชายศิรินทร  เภาอ้วน
14. เด็กหญิงศิริยากร  สัตนาโค
15. เด็กหญิงสุธิดา  ทองกำไร
16. เด็กหญิงสุภัทรา  บัวบาน
17. เด็กหญิงไตรทิพย์สุดา  ปักเคเต
 
1. นางจริยา  บัวบาน
2. นายถาวร  ฉายประดับ
3. นางนัยนา  ประภูชะเนย์
4. นายสมัย  มณีทัพ
5. นางสายใจ  ฉายประดับ
 
253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 1. เด็กชายกันตชาติ  ช่างผา
2. เด็กหญิงกิตติยา  แหลมจันทึก
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  ดลเอี่ยม
4. เด็กชายจิระพงษ์  ภูสีดิน
5. เด็กชายจุลพัฒน์  ปัจตาทะยัง
6. เด็กชายชลสิทธิ์  ไชยสา
7. เด็กชายทัตพร  หันแจ้ด
8. เด็กชายธงธวัช  อินโส
9. เด็กชายธรรมมงคล  มิเล
10. เด็กหญิงธิติพร  ชัยสมพิศ
11. เด็กชายธีระพล  ขุนวารินทร์
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุดพันธ์
13. เด็กชายปฏิภัทร  ภูมินา
14. เด็กชายประเสริฐชัย  เชื้อกล้า
15. เด็กชายปะมะวิทธ์  ประธรรมสาร
16. เด็กชายรัฐศาสตร์  มูลต้น
17. เด็กชายวิทวัฒน์  ปะมา
18. เด็กชายสุริยา   หัดที
 
1. นายบุญโฮม  สุวรรณเหลา
2. นางพงษ์สุวรรณ  แสงเนตร
3. นางสมหมาย  วังหนองเสียว
4. นางสำลี  รักสุทธี
5. นายอภัย  วังหนองเสียว
 
254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงกรวิภา  ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยิ่งยืน
3. เด็กหญิงจิรนันท์  อัยยะโก
4. เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยเสนา
5. เด็กชายธนกฤต  ครอบครองวงษ์
6. เด็กชายนันตกร  ปิตตานะ
7. เด็กหญิงนันธิดา  พิชัยช่วง
8. เด็กชายปริวัฒน์  แก้มแสนเมือง
9. เด็กชายพลจิตต์  ทานะสี
10. เด็กหญิงวรรณวิสา  วรรณา
11. เด็กชายศุภกิจ  มาพงษ์
12. เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันทเขต
13. เด็กหญิงสุธารินี  ทุมนาหาด
14. เด็กหญิงสุพรรษา  วรรณา
15. เด็กหญิงสุพัชชา  ปักกาเวสูง
16. เด็กชายอภิวัฒน์  คู่กะสงข์
17. เด็กชายเกียรติพงษ์  พงษ์สวัสดิ์
18. เด็กชายเฉลิมวงค์  บุญสวาย
19. เด็กชายเมธาสิทธ์  ตะวัน
20. เด็กหญิงโสภิตรา  ขามจ้าน
 
1. นายธีรศักธิ์  ภูชะวี
2. นายประยูร  บุญยัสสะ
3. นางพจมาลย์  ป้อมจาหยับ
4. นางมะลิ  ผิวนวล
5. นางลำดวน  ยอดสะเทิน
 
255 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 1. เด็กชายกฤษณะ  วานิชย์
2. เด็กชายกิตติคุณ  สุริยะ
3. เด็กชายกิตติพร  นามวิเศษ
4. เด็กชายกิติศักดิ์  แสงสว่าง
5. เด็กหญิงจันทิกา  ไวมาตร
6. เด็กหญิงจิราภา  อันทามา
7. เด็กชายจิรายุ  สุกใส
8. เด็กชายชรันดร์  แดงทุมมา
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดพิกุล
10. เด็กชายมังกร  โคตรชมภู
11. เด็กชายวทัญญู  ทิพยะบูลย์
12. เด็กหญิงวิรดา  กองพิธี
13. เด็กชายวุฒิภัทร  บุญเฮ้า
14. เด็กหญิงศิริรักษ์  เลือดนาวี
15. เด็กชายสิทธิพงศ์  ปฏิเวชวัฒนางกูร
16. เด็กชายสิทธิพล  วันกำมิโก
17. เด็กหญิงสุภาพร  ญาติโสม
18. เด็กชายอดิเทพ  พลคำ
19. เด็กหญิงอมิตรา  ปัจจัยอัง
20. เด็กหญิงโศรยา  บู่ไธสง
 
1. นางพูลสุข  ป้องชารี
2. นางภูษณิศา  สุนนทราช
3. นายสุพรรณ  หลาวเงิน
4. นายเด่นตระกูล  โคตุทา
5. นางสาวเยาวนิจ  ชะชำ
 
256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยอดบุตร
 
1. นางปราณี  มติกรกุล
 
257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ศรีสมเพชร
 
1. นางยุพิน  แก่นผกา
 
258 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงรสิตา  ปาปะโพธิ์
 
1. นายพยงค์  ภวภูตานนท์
 
259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.8 ทอง 4 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงศศิธร  ภูสุวรรณ์
 
1. นางสมบูรณ์  การสอน
 
260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงบุญยจิตร  ไปแดน
 
1. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายสิทธิชัย  ไตรรัตน์
 
1. นางสาวภัชรา  ไวยมาตร์
 
262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงวิชญาพร  สมดง
 
1. นางมณีวรรณ  สามูล
 
263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 1. เด็กหญิงแพรวา  ทองชนะ
 
1. นางแสงเดือน  อินทร์วังดู่
 
264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงจรรยพร  เที่ยงคาม
 
1. นางทัศนีย์  มาตรา
 
265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงอรไพลิน  ไกรประสิทธิ์
 
1. นางดารณี  เสวตร
 
266 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุริศรี
 
1. นายจรูญ  แก้วรังษี
 
267 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทูลธรรม
 
1. นางพิกุล  ศิริสอน
 
268 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.5 ทอง 4 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงสิริสุดา  จีระออน
 
1. นางสมบูรณ์  การสอน
 
269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงชญาดา  บุญนาน
 
1. นางรุจิรา  แดงจันทึก
 
270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงพิรดา  จันทะนัน
 
1. นางนิศารัตน์  สุวรรณพัฒน์
 
271 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.75 ทอง 7 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีหาวงศ์
 
1. นางวรรดารัตน์  พลจันทึก
 
272 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) 1. เด็กหญิงจิณัฎฎา  ประสงค์สันต์
 
1. นางวิภาวี  ขจรโมทย์
 
273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงมธุลิน  พูลวงษ์
 
1. นางบังอร  สมบัติ
 
274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  ปาปะไพ
 
1. นางอุลัย  ม่วงทำ
 
275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 1. เด็กหญิงเพชรรดา  แสงวิเศษ
 
1. นายมนูญ  อุตรินทร์
 
276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.25 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 1. เด็กชายภูวเดช  ศรีภูมิชน
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
277 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  มะโร
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  วาลมูลตรี
 
278 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.25 ทอง 14 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 1. เด็กหญิงอมินตรา  พรดี
 
1. นางอรุณ  จ้อยอารีย์
 
279 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 1. เด็กหญิงจตุพร  ทบโคตร
 
1. นางพิมพ์วิมล  เทียบฤทธิ์
 
280 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กชายรัฐกร  เกตุแสนสี
 
1. นายวีระศักดิ์  มาตรา
 
281 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กชายกล้าหาญ   กลิ่นหอม
 
1. นายถาวร  ตาพล
 
282 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. นายสันติ  แก่นสมบัติ
 
1. นายเสนอ  สุทธิเจริญ
 
283 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นายวุฒิชัย  ปัดถาเวตัง
 
1. นายทองอินทร์  ประโยชริด
 
284 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงทิพย์ประภา  ธรรมนิยม
 
1. นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
 
285 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงกุลสินี  โดนมงคล
 
1. นางอัมพวรรณ์  เดชเถร
 
286 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กชายธรรมศาสตร์  วุฒิยา
 
1. นายบัญชา  ปัญโญ
 
287 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงสัจจพร  ออ่นไธสง
 
1. นายสุนันท์  พลอาษา
 
288 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  นานอก
 
1. นายเสน  ธนบุรี
 
289 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงเบญจพร  ปินะถา
 
1. นายอดุล  สุรวาทกุล
 
290 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายกนกพล  ทันที
2. เด็กหญิงวิศินี  แก้วอมร
 
1. นางนิตยา  ฤทธิ์สยาม
2. นางอมรา  พินิจ
 
291 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายวรพล  ศรีสารคาม
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  เหลาคม
 
1. นางสาวณัฏฐนิชา  โสมเกียรติตระกูล
2. นางสุนทรา  ชัยพิพัฒน์
 
292 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ประกิระสา
2. เด็กชายติณห์  ผึ่งบรรหาร
 
1. นางกฤษณา  กิตติเสรีบุตร
2. นายสุวิทย์  จ่าพา
 
293 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายพีรภาส  นรการ
2. เด็กหญิงอรัญญา  ศิริสำราญ
 
1. นางประเพียร  จันทร์สด
2. นางเกษร  จันทะกล
 
294 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  มูลวัต
2. เด็กชายเจษฎา  วังหนองแสียว
 
1. นางสมหมาย  วังหนองเสียว
2. นายอภัย  วังหนองเสียว
 
295 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงชลดา  แก้วทอง
2. เด็กชายตรีภพ  เวินเสียง
 
1. นางทัศนีย์  กำมะไชยคำ
2. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หลงสิม
2. เด็กชายสุริยา  บุญเกิน
 
1. นางพิไลวรรณ์  วัชรสุนทร
2. นางวรกมล  ปัตตาเนย์
 
297 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงนันทการณ์  มุ่งแฝงกลาง
2. เด็กชายสถาพร  คำนนท์
 
1. นางวิลาวรรณ  สุนทร
 
298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กองประสิทธิ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ทะทา
 
 
299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84.25 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1. เด็กชายวรวุฒิ  หล่าหนูเหม่า
2. เด็กหญิงวรัญญา  มิ่งสูญ
 
1. นางปิยมาศ  ศรีธิสาร
 
300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84.25 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ปัตตาลาโพธิ์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สัจจัง
 
1. นายทวีศิลป์  เอกรักษา
2. นางรัตนา  สืบเมืองซ้าย
 
301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83.25 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตาลอก 1. เด็กหญิงธาริณี  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายพิชชากร  ปลึ่งไธสง
 
1. นางศศิธร  วาระโก
2. นายสมพงษ์  สุคำภา
 
302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82.25 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พรมศา
2. เด็กชายสุภัทรชัย  โพธิ์มัด
 
1. นางปราณี  ศิรินู
2. นางมนัชยา  หอมหวล
 
303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82.25 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สนิทไทย
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ชัยธานี
 
1. นางสายฝน  หล้าสุดตา
2. นางสุวิมล  จันทราศรี
 
304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82.25 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงพจนีย์  ภูมิภักดิ์
2. เด็กชายเพชรน้ำหนึ่ง  ศรีชุม
 
1. นางจามรี  ลอยนอก
2. นางวาสนา  อุทัยชัย
 
305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81.75 ทอง 16 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกชกร  ปินะกา
2. เด็กชายธีรภัทร์  สระแก้ว
 
1. นายประชา  สาคำ
2. นางสุนนย์  ปิดตานัง
 
306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายยศวิน  ชื่นตา
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ทองพลขวา
 
1. นางทัศนีย์  มาตรา
 
307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงศศิธร  พจนิช
2. เด็กชายเชิดสกุล  สุขแสง
 
1. นางสาวณัฏฐนิชา  โสมเกียรติตระกูล
2. นายสุนทรา  ชัยพิพัฒน์
 
308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงธนพร  ชาวแขก
2. เด็กชายพงศธร  พงษ์มิตร
 
1. นางกฤษณา  กิตติเสรีบุตร
2. นายสุวิทย์  จ่าพา
 
309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงพิมฑิกา  ทวีสินธ์
2. เด็กชายมังกร  ไชยราษฎร์
 
1. นางทัศนีย์  กำมะไชยคำ
2. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 89.8 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 1. เด็กชายปิยะราช  ล่อดงบัง
2. เด็กหญิงเปียวดี  เทสถิต
 
1. นายปริชาติ  อินทศิลา
2. นางโสภา  คุณโน
 
311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 88.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงศศิชา  สุวรรณภิญญา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิมพ์โพธิ์
 
1. นางวิลาวรรณ  สุนทร
 
312 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 1. เด็กชายธีรภัทร  ปักการะโถ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  กาบทุม
 
1. นางคำเผย  วัชรานุสรณ์
2. นายทองเสาร์  เมฆลา
 
313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87.8 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐวดี  รุดโถ
2. เด็กชายปองพล  เอื้อนไธสง
 
1. นางนิตยา  ฤทธิ์สยาม
2. นางอมรา  พินิจ
 
314 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1. เด็กชายบารมี  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงแพรวนภา   ปินะกัง
 
1. นางปิยมาศ  ศรีธิสาร
 
315 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงจารุมน  นามหาพิสม์
2. เด็กชายชัยโย  โพธิ์หล้า
 
 
316 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายเทพวรรณ  ดุสมศักดิ์
 
1. นางสมเพชร  ขวัญสู่
2. นางสุวภี  แก้วฤทธิ์
 
317 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายพุทธรักษ์  ทัศวงษ์
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ลิปอพาน
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  สาทองขาว
2. นางสุมาตย์  คำมุก
 
318 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เที่ยงโยธา
2. เด็กหญิงอารยา  น้าสุข
 
1. นางจามรี  ลอยนอก
2. นางวาสนา  อุทัยชัย
 
319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85.4 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา   บัวชา
2. เด็กชายเกียรติภูมิ   ล่ามแขก
 
1. นางณกรณ์ภัคกมล   บัวชา
2. นายวีระพัฒน์   พิฑูรย์กุลเศวต
 
320 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายพลวัฒน์  จันทร์พล
2. เด็กหญิงยอดชีวัน  วรรณสิงห์
 
1. นางทัศนีย์  มาตรา
 
321 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84.8 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยังจันทร์
2. เด็กชายปรณต  ปักสังคะเนย์
 
 
322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กชายธีรภัทร์  สุวรรณขันธ์
2. เด็กหญิงบุษกร  ยางงาม
 
 
323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวสระ
2. เด็กชายโยธิน  อันไชยบุญ
 
1. นายนรากร  พละสุข
2. นายนิยม  หมื่นไธสง
 
324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กหญิงกัลญาณี  ศีสนา
2. เด็กชายนที  นามประพัด
 
1. นางจิราวรรณ  คณะศรี
 
325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จริยามา
2. เด็กชายโชคชัย  หม้อยา
 
1. นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
2. นายกาสี  ยกน้อยวงษ์
 
326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายพีรณัฐ  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงภาวิณี  หงษ์คำ
 
 
327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงพีรพรรณ  มะลิเลิศ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อัปปะมายา
 
1. นางทัศนีย์  กำมะไชยคำ
2. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
328 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงดารุณี  กานัง
2. เด็กชายวัฒนโชติ  เตจ๊ะวงศ์
 
1. นางสมเพชร  ขวัญสู่
2. นางสุวภี  แก้วฤทธิ์
 
329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงกนกพร  วรรณสินธุ์
2. เด็กชายภิรเดช  ประไชโย
 
1. นางจิลาวัลย์  ประจุดทะศรี
2. นายถาวร   ตาพล
 
330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กชายปริญญา  ปานเพ็ชร
2. เด็กหญิงพรกมล  พิมพ์แพน
 
 
331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายกิตติธร  อินธรรม
2. เด็กหญิงชรัญธร  แพงพงษ์มา
 
1. นายบุญโสม  พันธ์ภักดี
2. นางหนูนวล  พันธ์ภักดี
 
332 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงชลินดา  ปะกิระณา
2. เด็กชายศราวุธ  จันดำ
 
 
333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงจันจิรา  ละหว้า
2. เด็กชายวัชระ  รักษาภักดี
 
1. นายเอกวิทย์  คุ้มสุวรรณ
 
334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  คำละมูล
2. เด็กชายสุรพงษ์  ศรีประย่า
 
1. นางพรรณี  ปาปะไพ
2. นางภัทรา  นครศรี
 
335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กชายศรายุทธ  วรรณศักดิ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ลานรอบ
 
 
336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผลเจริญ
2. เด็กชายทินกร  สุขเสริม
 
 
337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงพัชรี  สมบัติดี
2. เด็กชายศราวุฒิ  ชุมพล
 
1. นางอุธร   แหล่งสุข
 
338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงพรพิมล  ปาปะโน
2. เด็กชายพลกฤษณ์  สาริทา
 
1. นางกัญญารัตน์  พานเมือง
2. นางพิชยาดา  ใจภักดี
 
339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายกฤษฎา  พันธ์อุทัย
2. เด็กหญิงวริศรา  อันยะ
 
 
340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  สายแก้วดี
2. เด็กหญิงสิริกานต์  เอี่ยมเจริญ
 
 
341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นางสาวปัทมวรรณ  แดงสีดา
2. นายวิชญ์พล  หอมกลาง
 
 
342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กหญิงชาริณี  เชื่อมมะลัง
2. เด็กชายภาคภูมิ  พินิจ
 
1. นางสาวบุญมา   กาลภูธร
 
343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. นางสาวขจีรัตน์  ปิดตัง
2. เด็กหญิงนันทนิจ  สังฆะเวช
3. เด็กหญิงนิธิตา  อินทร์นอก
4. เด็กหญิงปานตะวัน  โสดา
5. นางสาวผกายแก้ว  ปะวะเส
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปักกัดตัง
7. เด็กหญิงระดับ  ปุเรทะตัง
8. เด็กหญิงวิขุดา  ระหารนอก
9. นางสาวศิรินันท์  ปุเรทะตัง
10. นางสาวแคทรียา  อุ่นวิเศษ
 
1. นางทิพย์ไปรยา  โชติประติมา
2. นางวิจิตร  ปาปะขำ
3. นางสาวเมลดา  นนทะสิงห์
 
344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แคนอินทร์
2. เด็กหญิงพรธิตา  ธิตาแสง
3. เด็กหญิงภัญญาวีร์  ธิตาแสง
4. เด็กหญิงลำพูน  ดงตะใน
5. เด็กหญิงวนิดา  ปาลาด
6. เด็กหญิงวรัญญา  เสมอพิทักษ์
7. เด็กหญิงศุภกานต์  เต็มรัมย์
8. เด็กหญิงศุภรัตน์   คำหารพล
9. เด็กหญิงอรยา  พลคำแก้ว
10. เด็กหญิงเกษวรินทร์  นินทะสิงห์
 
1. นางชนันทิดา  โคตรุฉิน
2. นางทรงศิลป์  วิลัยสิทธิ์
3. นายสวาท  ไลออน
 
345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงจุฑาพร  นุชาญรัมย์
2. เด็กหญิงช่อผกามาศ  บาตโพธิ์
3. เด็กหญิงณัฐวรา  บัณฑิต
4. เด็กหญิงธณพร  คำดำ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีวังลาศ
6. เด็กหญิงนัทญา  น้อยจันทร์วงศ์
7. เด็กหญิงพรพรรษา  คุ้มไพฑูรย์
8. เด็กหญิงพรพิชา  แทนนำ
9. เด็กหญิงระพีพร  เกิดผิวดี
10. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  เกี้ยงกลอนแก้ว
 
1. นางวันเพ็ญ  บางวิเศษ
2. นางศิริพร  กิติวกูล
3. นางสุรัตน์วดี  โนศรี
 
346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 1. เด็กหญิงกฤษณา  อินทะ
2. เด็กหญิงดวงพร  สร้างนานอก
3. เด็กหญิงดวงใจ  ปิดตานัง
4. เด็กหญิงบัวสวรรค์  แคนติ
5. เด็กหญิงพิมนะภา  โสพันโต
6. เด็กหญิงฤทัย  นามโครต
7. เด็กหญิงวินครา  กันหาสยา
8. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  พวงจำปา
9. เด็กหญิงอรดา  สีทองสา
10. เด็กหญิงเอมอร  สร้างนานอก
 
1. นางสาวกอบกุล  ปะกำแหง
2. นางสมควร  ผาวงษา
3. นายสมบุรณ์  ปะกำแหง
 
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ปัดตาเนย์
2. เด็กหญิงกิตติมา  ภูคำศักดิ์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยอดบุญมา
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ปัดตาลาโพธิ์
5. เด็กหญิงภัทรวดี  สวัสดิ์นที
6. เด็กหญิงศิริรักษ์  ปาสารัก
7. เด็กหญิงสุปราณี  ปินะสา
8. เด็กหญิงอภิสรา  พิมยัง
9. เด็กหญิงเกวลิน  กันหาเรียง
10. เด็กหญิงเขมิกา  จันภักดี
 
1. นางพิไลวรรณ์  วัชรสุนทร
2. นางมะลิวัลย์  พุ่มอยู่
 
348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ์   สุปะเทา
2. เด็กหญิงชมพูนุช   เพชรจินดา
3. เด็กหญิงนริศรา   มาตย์แท่น
4. เด็กหญิงบุญญารัตน์   สุขนะล้ำ
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์    เฮียงเหี่ย
6. เด็กหญิงศิราพร   เชียรประโคน
7. เด็กหญิงสิริยากร   ประมาคะเต
8. เด็กหญิงอนัญญา   อุดร
9. เด็กหญิงอรนภา   มาแก้ว
10. เด็กหญิงอัญมณี   ไชยปะปา
 
1. นางสุลักษณ์   ตาลวงค์
2. นางอุบล   ฤทธิ์สอน
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดู่หนองโก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปะมะคะมา
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  เจิมแสน
3. เด็กหญิงนฤทธิ์ตรา  ศิลาเกษ
4. เด็กหญิงพัชนิดา  ประวันเณย์
5. เด็กหญิงวรัญญา   แสบขุนทด
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  นุสนศาลา
7. เด็กหญิงสุนันทา  นุสนศาลา
8. เด็กหญิงสุภนิดา  ปักกะสัง
9. เด็กหญิงอริษา  ลีหล้าน้อย
10. เด็กหญิงอรุโณทัย  ชัยสนาม
 
1. นางปภัชญา  รักษาพล
2. นางรังษี  ภาภักดี
3. นายองอาจ  เชิงสะอาด
 
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองฮี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พลายงาม
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ขนันดูล
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  เทียงคาม
5. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วลาน
6. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยสงคราม
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  กอบัว
8. เด็กหญิงอริสรา  วงหงษ์
9. เด็กหญิงอักษราภัค  สุรินทร์
10. เด็กหญิงอัญชิษฐา  คู่กระสังข์
 
1. นางนงเยาว์  ศรีประดู่
2. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์สุวรรณ
 
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 84.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศิริแพทย์
2. เด็กหญิงทิพกัญญา  บุบผามะตะนัง
3. เด็กชายธนภัทร  ปาประโน
4. เด็กหญิงนารีนารถ  วาปีเก
5. เด็กหญิงภัทรินทร์  ภาคะ
6. เด็กหญิงรัตติยากร  ทิพวงษ์ศา
7. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สาไธสง
8. เด็กหญิงอรจิรา  จันดา
9. เด็กหญิงเนตรนภา  ปะธิตัง
10. เด็กหญิงเมทาวินี  บรรยง
 
1. นายนิคม  จุปะมะนัย
2. นายปริญญา  ระถี
3. นางอรวรรณ  สุระศรี
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 84.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงปราณี  สีสอง
2. เด็กหญิงปัทมาพร  บุตรรัตน์
3. เด็กหญิงวรวรรณ  รุ่งนิยม
4. เด็กหญิงวรัญญา  ชาติบุรี
5. เด็กหญิงวรุณยุพา  สกุณี
6. เด็กหญิงวิลดา  ยอดยาดี
7. เด็กหญิงอลิศรา  โสดาโคตร
8. เด็กหญิงอังคณา  สุรพล
9. เด็กหญิงอัจจิมา  จรรยากรณ์
10. เด็กหญิงอินทพร  ทองมีค่า
 
1. นางทัศนีย์  กำมะไชยคำ
2. นางสาววิลาวัลย์  จันทะดวง
3. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83.25 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 1. เด็กหญิงจินทภา  วิเศษ
2. เด็กหญิงฐิติยา  กิติราช
3. เด็กหญิงปนัดดา  บุญมาก
4. เด็กหญิงมนัสชญา  นามกันยา
5. เด็กหญิงวรัญญา  คาหนองแห้ว
6. เด็กหญิงศศิธร  ดอกชา
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปักกัดตัง
8. เด็กหญิงสุรีย์พร  ปักกาเวสา
9. เด็กหญิงอำไพ  มโนรมย์
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุญมาก
 
1. นางคำเผย  วัชรานุสรณ์
2. นางสาวเบญจรงค์  แก่นไธสง
 
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิดตาระโต
2. เด็กชายจิรพัฒน์  พลมนตรี
3. เด็กชายชาญชล  โคตุทา
4. เด็กชายปัญญา  นามหนวด
5. เด็กหญิงพรณภา  กลางสวัสดิ์
6. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ทาทองคำ
7. เด็กหญิงลักษมี  วารสิทธิ์
8. เด็กชายสิทธิชัย  ตรวจนอก
9. เด็กหญิงสุภาพร  บุผามาลา
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  กงทิพย์
 
1. นางปิยะดา  เที่ยงดีฤทธิ์
2. นางรัศมี  เทียมมาลา
3. นายสากล  เนตะวงศ์
 
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 1. เด็กชายจิราวัฒน์  หนูบ้านเลาะ
2. เด็กชายชินาวุฒิ  วงค์โชติ
3. เด็กหญิงฐิติมา  สาสุข
4. เด็กชายธนพงศ์  คำทองสุข
5. เด็กหญิงพรพรรณ  นามสมบูรณ์
6. เด็กหญิงพรพิมล  วงคำจันทร์
7. เด็กชายวรวุฒิ  นิลนารถ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  อันชื่น
9. เด็กชายอภิวัฒน์  โยธายุทธ
10. เด็กหญิงเปรมกมล  ทศมงคล
 
1. นายอภิชาติ  เที่ยงราช
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81.2 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กหญิงสุนิสา  โสวะคุณ
2. เด็กหญิงเสาวนิต  มีลี
 
 
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หอมหวน
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เทียมสันเทียะ
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุตรโครต
4. เด็กหญิงบุษกร  ปัดจัตุรัส
5. เด็กหญิงยุพิน  หนีเมืองนอก
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  พลจารย์
7. เด็กหญิงลักษณา  จันทร
8. เด็กหญิงศศิธร  มาลาศรี
9. เด็กหญิงสุวนันท์  ฮุยน้อย
10. เด็กหญิงเจนจิรา   คาระมาตย์
 
1. นายเทียมศักดิ์  โสมี
2. นางโสภา  ยศติลือ
 
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 1. เด็กหญิงดารุณี  ชาวงษ์
2. เด็กหญิงนงนภัส  สามงามยา
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ประมูลศิลป์
4. เด็กหญิงบังอร  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงวิยะดา  มะลาศรี
6. เด็กหญิงศิริญากรณ์  อุ่นแก้ว
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตู้ทอง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  อาสายศ
9. เด็กหญิงอมลวรรณ  ศรีสุข
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทศร
 
1. นายกิติพันธ  จันทิชัย
2. นางนิภา  จันทิชัย
3. นายสงกรานต์  ฤทธิ์ตา
 
359 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดงกาวัน
2. เด็กหญิงกรรณิกา  นานอก
3. เด็กหญิงชฏาธาน  ขาวภา
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ชาวหนอง
5. เด็กหญิงชลธิชา  ยังจัน
6. เด็กหญิงปิยพร  ประทุมสังข์
7. เด็กหญิงพัชรมัย  สุวิชัย
8. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ชาวพงษ์
9. เด็กหญิงวัลนิสา  ดาแก้ว
10. เด็กหญิงศรัณยา  คงสัตย์
11. เด็กหญิงสิริยากรณ์  นนตะศรี
12. เด็กหญิงอญธิสา  หลักคำพันธ์
13. เด็กหญิงอนันญา  คำภักดี
14. เด็กหญิงอาริยา  สุขเกษม
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสงโทโพธิ์
 
1. นางจินตนา  ปฏิการสุนทร
2. นางพุทธรักษ์  ภูตาโก
3. นางสุวพร  ศรีสารคาม
4. นางเกษร  จันทะกล
 
360 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไก่นา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณรัก
2. เด็กชายชาติสมัย  สิงห์คำป้อง
3. เด็กหญิงดาหวัน  ไชยมี
4. เด็กหญิงนภาพร  ก่อเกียรติพงษ์
5. เด็กหญิงภัทธิรา  วงค์พรมมา
6. เด็กหญิงรัชนีกร  อัฒจักร์
7. เด็กหญิงรินดา  เหลา
8. เด็กหญิงรุ้งนภา  ปะวันนา
9. เด็กชายสัจพงษ์   เหลา
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหลา
11. เด็กหญิงสไบทิพย์  เพชรอิน
12. เด็กชายอนุรักษ์  ประไพรเพชร
13. เด็กหญิงอภิญญา  ธงเอก
14. เด็กหญิงอรพรรณ  แสงงาม
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  ปะวะโข
 
1. นางพรชนก  สีหาบุดโต
2. นางสัมฤทธิ์  ประสงค์สุข
3. นายอุดร  ไชยเสนา
4. นางอ้อยใจ  ประกอบคำ
 
361 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปอ 1. เด็กหญิงขัตติยา  อาปะมาเถ
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  ปะนัดสุนัง
3. เด็กชายธนพนธ์  ปากเมย
4. เด็กชายธนพัฒน์  ดาดี
5. เด็กชายนราทร  บุญโพธิ์
6. เด็กหญิงปรารถนา  สีหาบุญทอง
7. เด็กชายพลฤทธิ์  ศรีน้อย
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  พันโนราช
9. เด็กหญิงหฤทัย  บุญญาชีพ
10. เด็กหญิงอภิฤทัย  แสนแก้ว
11. เด็กหญิงอมรยุรี  ลาดศรี
12. เด็กหญิงอรพรรณ  หงส์บุญ
13. เด็กหญิงอัณณา  อาดอัน
14. เด็กหญิงเกษกนก  โคตรศรีภูมิ
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธรรมกาโร
 
1. นางสาวนัยนา  คำใส
2. นายอัมพร  คำบุญเรือง
3. นางสาวเย็น  กะวิเศษ
4. นายเอกราช  สิงหาราโท
 
362 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนแคน    
363 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โยตะคง
2. เด็กหญิงกุลสตรี  ยามไธสง
3. เด็กหญิงชลธิชา  โยตะคง
4. เด็กหญิงชลธิชา  เดิมทำรัมย์
5. เด็กหญิงณัฐริกา  มูลศรีสุข
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บาลศิริ
7. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีบู้อ่ำ
8. เด็กหญิงสาวิตรี  โพธิ์แสงดา
9. เด็กหญิงสิริกัลยา  เจริญดี
10. เด็กหญิงสุธิดา  พลไชยขา
11. เด็กหญิงสุนิตา  สมพร
12. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เสลา
13. เด็กหญิงอภิญญา  น้อนจันวงษ์
14. เด็กหญิงอมลธีรา  สอนวงษ์แก้ว
15. เด็กหญิงอักษราภัก  กองศิริ
 
1. นางนิลัดดา  เนื่องศรี
2. นางยุพาภรณ์  เสลานอก
3. นางสาววรรณรัตน์  แก้วเกษเกลี้ยง
4. นางอัญชรินทร์  สีปอพาน
 
364 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 1. เด็กหญิงกนกพร  ศาลาแดง
2. เด็กหญิงกุลนรี  ครองสี
3. เด็กหญิงชนัญญธิดา  เพชรแสง
4. เด็กหญิงนราวัล  ครองสิงห์
5. เด็กหญิงนริศรา  ปะกิลาพัง
6. เด็กหญิงนลิณี  ศรีธรณ์
7. เด็กหญิงนันทกานต์  แก้วหานาม
8. เด็กหญิงปณิตา  โคตรแก้ว
9. เด็กหญิงพรพิมล  บุญใหม่
10. เด็กหญิงพิศมัย  ครองสิงห์
11. เด็กหญิงภัสภาพัน  ยาวดี
12. เด็กหญิงมัลลิกา  จันทับ
13. เด็กหญิงวรรณเลขา  สุภะกำ
14. เด็กหญิงอารียา  พรดี
 
1. นายคูรศักดิ์  เมิกข่วง
2. นางถวิตา  เจริญโชพัฒน์
3. นายนิวัฒน์  โตศิลา
4. นางสาวประดับ  ปะกิลาภัง
 
365 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพทุมมา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จงรัดกลาง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญลือ
4. เด็กหญิงธนัฐดา  ปะมังคะสัง
5. เด็กหญิงธนัยพร  หาชื่น
6. เด็กหญิงธารารัตน์  หมวกอินทร์
7. เด็กหญิงธิดามาศ  พงศธร
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สินตรา
9. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ชมภูวิเศษ
10. เด็กหญิงพรไพริน  อุดมเมฆ
11. เด็กหญิงภาวินี  ประสมสี
12. เด็กหญิงรมย์จุรี  สืบสุนทร
13. เด็กหญิงอาทิตตยา  ประเสริฐสังข์
14. เด็กหญิงอินทร์ทิรา  จันทะวฤทธิ์
15. เด็กหญิงเมศิญา  ลาตะวงษ์
 
1. นางสมลักษณ์  หลาบคำ
2. นายสวัสดิ์  หลาบคำ
3. นางสุจิตรา   ปานาเต
4. นางสุภาพร  วัฒนบุตร
 
366 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุคำภา
2. เด็กชายกรกต  บุญชาญ
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โสกันต์
4. เด็กหญิงณัฐติญา  โอทอง
5. เด็กหญิงณัฐพร  สอนเสนา
6. เด็กหญิงธัญชนก  ชาชำนาญ
7. เด็กหญิงปนิดา  เมืองแนว
8. เด็กหญิงพรทิพภา  มาฤทธิ์
9. เด็กหญิงพัชรี  พงษ์สระ
10. เด็กหญิงพิยะดา  สุขทวี
11. เด็กหญิงรจนา  ตาลเอียม
12. เด็กหญิงวารี  ศิรินัย
13. เด็กหญิงศุภวรรณ  จำทุ่งวัง
14. เด็กหญิงสุชาดา  นามแฝง
15. เด็กชายอานนท์  เกษี
 
1. นายวิจิตร  แก่นผกา
2. นายสุภาพ  ยศไกร
3. นางสาวอนุสรณ์  จันทะพิมพ์
4. นายเสมอ  ดวงแก้ว
 
367 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 1. เด็กชายกิตติ  สอนวงษ์แก้ว
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุนทะวงศ์
3. เด็กหญิงจริยา  ยอดประทุม
4. เด็กหญิงฐาปณีกรณ์  ทอนโพธิ์แก้ว
5. เด็กชายทักษิณ  น้อยบุดดี
6. เด็กชายธวัชชัย  ยองมณี
7. เด็กหญิงนัยชนก  เงินไธสง
8. เด็กหญิงนิพาดา  วงศ์กัณหา
9. เด็กหญิงปนัดดา  ปินะสา
10. เด็กชายราชันย์  ปัตติลาพัง
11. เด็กหญิงศราญรัตน์  ประสานพันธ์
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ยิ่งสุข
13. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ปล้องทา
14. เด็กหญิงสุวัณณา  อนุศิริ
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองชนะ
 
1. นางจินตนา  สารพล
2. นางนิตยา  ยางนอก
3. นางละมัย  ปาปะขำ
4. นางสมจิตร  ธรรมอินทร์
 
368 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงจิรา  โพพยัคฆ์
2. เด็กหญิงชลนิชา  สุพะกำ
3. เด็กหญิงญานัท  จ้อยศักดา
4. เด็กหญิงธนันชนก  โพพยัคฆ์
5. เด็กหญิงนพมาศ  สุขเทศ
6. เด็กหญิงนราภรณ์  โทรา
7. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ลีหล้าน้อย
8. เด็กหญิงปุณยาพร  โคกสีนอก
9. เด็กหญิงพาณิภัค  ศรีมหาพรม
10. เด็กหญิงมุทิตา  มุงคุณ
11. เด็กหญิงวรัญญา  วิชานนท์
12. เด็กหญิงสาธิมา  โพธิ์พยัคฆ์
13. เด็กหญิงสาวิกา  สิงธิมาตร
14. เด็กหญิงสุจิตรา  สนิท
15. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีบุตรโคตร
 
1. นางชูศรี  นนทะนำ
2. นางทองพูน  สอนบุญชู
3. นางทัศนีย์  พลตื้อ
4. นางหทัยรัตน์  ศิริ
 
369 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สังเกตกิจ
2. เด็กหญิงนิชารีย์  ฤทธิ์ไธสง
3. เด็กหญิงปนัดา  พลยามา
4. เด็กหญิงปนิดา  พรลำเดช
5. เด็กหญิงปิยะนุช  พินิจกิจ
6. เด็กหญิงมณฑิตา  นาคชา
7. เด็กหญิงวิรดา  เรื่อศรีจันทร์
8. เด็กหญิงศรินญา  พูลมะณี
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  มัควัลย์
10. เด็กหญิงสุภาวดี  สำราญดี
11. เด็กหญิงสุมาลี  สำราญดี
12. เด็กหญิงอภิสรา  อันเสนา
13. เด็กหญิงอริสา  แก่นศิริ
14. เด็กหญิงอันธิกา  ช่วงสันเทียะ
15. เด็กหญิงเกวลี  เลนคำมี
 
1. นางนิลัดดา  อุทปา
2. นางภัทรธิดา  เดโชเม็ง
 
370 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เหวนอก
2. เด็กหญิงกุลนิกา  พรมโสภา
3. นายณรงฤทธิ์  ภูครองนาค
4. เด็กหญิงณฤทัย  ทองจุลละ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  จอมทอง
6. เด็กหญิงดวงตะวัน  คะกาเนปะ
7. เด็กหญิงนัฐยา  มหาสิงห์
8. เด็กหญิงปิยะนุช  สัมมาขันธ์
9. เด็กหญิงพรนภา  ปุริตาเน
10. เด็กหญิงพิมนภา  สิมศิริวัฒน์
11. เด็กหญิงพิมฤดี  จำปาสุโพธิ์
12. นายสันติ  แก่นสมบัติ
13. เด็กหญิงสุนีย์  หัดนอก
14. เด็กหญิงอังคณา  ชะตารุ้ง
15. เด็กหญิงอำไพพร  ค้ากระบือ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประเสริฐสังข์
2. นางยุพาลักษณ์  ใจถวิล
3. นางยุพิน  กันบุรย์
4. นางสกุล  คำพิพจน์
 
371 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงนัทกานต์  หมื่นลือ
2. เด็กหญิงปรียานุช  แว่นจันลา
3. เด็กหญิงพรพิมล  พัดตังโม
4. เด็กหญิงภาลินี  ทนิตไธสง
5. เด็กหญิงมนทิรา  โมนาติ
6. เด็กหญิงวรรณา  สุรพล
7. เด็กหญิงวรัญญา  คำชนะชัย
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  เหล็กเหม่เทพ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  เพ็งหวัง
10. เด็กหญิงสุพัตรา  สุรพล
11. เด็กหญิงสุภาพร  พรมโคตร
12. เด็กหญิงสุมาลี  แสงสว่าง
13. เด็กหญิงเกตฤดี  ราชวินทร์
14. เด็กหญิงเขมิกา  อะปะมายา
15. เด็กหญิงเจนจิรา   อะปะมายา
 
1. นางสาวนภาภรณ์  จตุรปา
2. นายพานิช  วิริยะ
3. นางสาววิลาวัลย์  จันทะดวง
4. นายสราวุฒิ  จันทรสมบัติ
 
372 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กหญิงกนกพร  แดงกันจัน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดจำปี
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  มาตมูล
4. เด็กหญิงกาจนา  ผาสุข
5. เด็กหญิงบุญพา  สีทอง
6. เด็กหญิงประภาพร  คำบาง
7. เด็กหญิงวงสนา  สีทอง
8. เด็กชายสกล  คุ้มสุวรรณ
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผ่อนผาแดง
10. เด็กหญิงสุธิดา  เครือจันทร์
11. เด็กหญิงสุวนันท์  พันลอ
12. เด็กหญิงอาทิตติญา  สิมมะลี
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยอินสูญ
14. เด็กหญิงเบณมาศ  สุขศิริ
 
1. นางมุทิณี  แวงแสน
2. นางสุภาพร  สุริยา
 
373 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่หนองโก 1. เด็กชายชยันต์  เพ็งผลา
2. เด็กชายประเสริฐ  วิเชียร
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ปักกะสัง
 
1. นางรังษี  ภาภักดี
2. นางสาวลักคนา  ปะวันโน
 
374 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ปาละโค
2. เด็กหญิงศรินยา  บุตรบ้านเขวา
3. เด็กหญิงอนุศรา  สืบราศี
 
1. นางกันยา  จอมศรีกระยอม
2. นายสุพจน์  จอมศรีกระยอม
 
375 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงชดาวรรณ  พันสีเงิน
2. เด็กหญิงภัคจีรา  เห็มไธสง
3. เด็กหญิงเขมิกา  โคตรไกรสร
 
1. นายทวีพงษ์  จูศรี
2. นางสุวภี  แก้วฤทธิ์
 
376 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงกมลา  ุคุณโน
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  อุทาหรณ์
3. เด็กหญิงอทิติยา  ยะถีโล
 
1. นางถนอม  อรรควัฒนากูร
2. นางสมบูรณ์  เทียมพยุหา
 
377 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  บัวรัตน์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วธานี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์ไพ
 
1. นางบัวไข  รุจิรเมธากุล
2. นางรัชนี  ศรีมงคล
 
378 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายธนาธิป  นิลคำ
2. เด็กชายยุพาวดี  ทองมา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สินเมฆา
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
2. นางปุณรดา  สิงหโยทะกา
 
379 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  รัชวงษ์
2. เด็กหญิงสุวิไล  บุญสิน
3. เด็กหญิงอารียา  โทอรัญ
 
1. นายอนุราช  ลิลากุด
2. นางอรุณลักษณ์  คำมณี
 
380 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงนำทิพย์  เปตานัง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ชัยษา
3. เด็กหญิงอารียา   ไอยะรา
 
1. นางทองบน  มาระตา
2. นางสุพัตตา  ลาวัลย์
 
381 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทือกมูล
2. เด็กหญิงรัชดา  แคนโอง
3. เด็กหญิงโคมแก้ว  ทบแก้ว
 
1. นายพีรนัย  พัดทะอำพันธุ์
2. นายอดิศักดิ์   ตั้งหลัก
 
382 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงอชิรญา  วีระพันธ์
3. เด็กหญิงเมธาพร  บัณฑิตเสน
 
1. นายมานิตย์  เนาว์แก้ว
2. นางสมทรง  มะปะเท
 
383 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82.75 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายธวัชชัย  จันทร์กลาง
2. เด็กชายสิทธิชัย  พากเพียร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  กิมพา
 
1. นายไกรทอง  พนาดร
 
384 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝ่าย 1. เด็กชายณัฐพล  ภูตะดา
2. เด็กหญิงปนัดดา   ปัตตาลาโพธิ์
3. เด็กหญิงปิยมาศ  ไปยะโพธิศรี
 
1. นางทองทรัพย์  พรมโชติ
2. นางสาวศิริพรรณ  พร้อมพิมพ์
 
385 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงอรุณ
2. นางสาวนิตยา  แสงอรุณ
3. นางสาววัชปรียา  วรเชษฐ
 
1. นายทวีพงษ์  จูศรี
2. นางสุวภี  แก้วฤทธิ์
 
386 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ    
387 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายพีระพงศ์  มากหมู่
2. เด็กหญิงวิชิตา  ร่มรื่น
3. เด็กหญิงเนติกา  เทพพระ
 
1. นางสาวปรางทิพย์  บุญท้าว
2. นางสุนิสา  เบ้าหนองบัว
 
388 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กหญิงพิมพิลา    เอี่ยมสำอาง
2. เด็กหญิงสุพัตรา   อินจิโน
3. เด็กหญิงอักษรสวรรค์   สวรรณศรี
 
1. นายรักวิทย์   ภวภูตานนท์
2. นายราชิต    โสภาไฮ
 
389 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กหญิงวีนัสศราย์   ทุริดไธสง
2. เด็กหญิงอาธิตยา   ศรีสมบูรณ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา    แก้วกั้น
 
1. นางนุชนาฎ    ขันโมลี
2. นางปาริชาติ   แผงบุดดา
 
390 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 1. เด็กหญิงนุชรินทร์   จันทะปลาขาว
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    ปิดตานัง
3. เด็กชายมนตรี   นนทะสี
 
1. นางยุพิน  ธรรมษา
2. นางเข็มทอง   โพธิ์แสงดา
 
391 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กหญิงชนกันต์   นราวงษ์
2. เด็กหญิงนงนภัส   กะตะศิลา
3. เด็กหญิงวิภาวิณี   ปิยวงศ์
 
1. นายวิสิทธิ์   แฝงสมศรี
2. นายสุภีร์   แสงสุริยา
 
392 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด    
393 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  วรรญาติ
2. เด็กหญิงนริศรา  ไชยมี
3. เด็กหญิงสวิตา  หายะคุณ
 
1. นางศุภลักษณ์  ชัยบาล
2. นางสุรัตนา  แสงบุญ
 
394 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงวรรณษา  โคตรก่ำ
2. เด็กหญิงศิริยากร  บุญเขื่อง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีวันคำ
 
1. นางนางประภาวดี  เหล่าสิทธิ์
2. นางภัทรา  อุ่นใจ
 
395 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงพัทธมน   พลทองมาก
2. เด็กหญิงวรรณิภา    กายงาม
3. เด็กหญิงวริษา   ปรุงเปรี่ยม
 
1. นางพิสมัย   ยกน้อยวงษ์
 
396 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กชายศราวุธ   จั้นพลแสน
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   รัตนพล
3. เด็กหญิงแคทรินทร์   บ้งกาวงษ์
 
1. นางปาริชาติ  แผงบุดดา
 
397 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงปภาวดี  วิชานนท์
2. เด็กชายศราวุธ  อนุศิริ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มหา
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงษ์
2. นายอดุล  สุรวาทกุล
 
398 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงดี
2. เด็กชายทวีโชค  โสมา
3. เด็กชายประเสริฐ  วิเศษดี
 
1. นางสุนิสา  เบ้าหนองบัว
2. นางอุไรรัตน์  ปาปะขัง
 
399 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97.8 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงขวัญชนก    ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงทิพย์ชนก   เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงปิยะพร   สาวิสิทธิ
 
1. นายสถาพร    บุญเพิ่ม
 
400 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงนริศรา  อันทะริน
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ยอดเจริญ
3. เด็กหญิงอรอุมา  ปิตตังนาโพธิ์
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
2. นายอาณา  ทับสีรัก
 
401 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาภู 1. เด็กหญิงณัฐพล  บุบผามะตะนัง
2. เด็กหญิงนริศรา  นารี
3. เด็กชายสรวิศ   จันทร์ภักดิ์
 
1. นางอมรพรรณ  สุขเอี่ยม
 
402 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายชนะภูมิ  ประชายูร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีวรรณะ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โพธิ์พยัคฆ์
 
1. นางสาวกุสุมา  สมศรี
2. นางจริยา  บุญเลิศ
 
403 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงชลิตา    อามาตย์
3. เด็กชายธัญกร    ปาสานะตัง
 
1. นางสาวปรียาพัชร   หงษ์ษา
2. นายสุภีร์    แสงสุริยา
 
404 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96.6 ทอง 9 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายกฤษกร  อันทรินทร์
2. เด็กชายคุณญภัทร  อิ่มเอิบ
3. เด็กหญิงวิรากานต์   แสนกล้า
 
1. นางสาวศิธิธร  อะมะมูล
2. นายอดุลย์  เกษไทยสงค์
 
405 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96.4 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กชายจักรพรรดิ์   มะโฮงชัย
2. เด็กชายนัฐติพงษ์   โอปาก
3. เด็กชายอำนาจ   ภูกิ่ง
 
1. นายณัฐพงษ์   รามสีดา
2. นายประยูร   ขูรีรัง
 
406 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง 11 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันเรืองศรี
2. เด็กหญิงพรรณราย  พุงธิสาร
3. เด็กหญิงศศิธร  เกตุแสง
 
1. นางหนูลักษณ์  ใจดี
2. นายอนุราช  ลิลากุด
 
407 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95.8 ทอง 12 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงฉัตรทอง  โสภาคำ
2. เด็กหญิงปานตะวัน  ชัยยุทธ
3. เด็กหญิงปิยะพัชร  หิตายะโส
 
1. นางภัทรา  อุ่นใจ
2. นางมณีรักษ์  คำดำ
 
408 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  มิเล
2. เด็กหญิงสิรินารถ  ปะมา
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ปะมา
 
1. นายสมชาติ  ราชจำเริญ
2. นางแสงจันทร์  ภูมาศ
 
409 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 1. เด็กหญิงสิรินญา   ศรีปัตเนตร
2. เด็กหญิงสุธิตา   จันทร์สาย
3. เด็กหญิงอัญชลีพร   ประวันเทา
 
1. นางพิไลพร   นิละปะกะ
2. นางหนูจีน    เนตะวงศ์
 
410 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94.2 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 1. เด็กหญิงบุษราคำ  ซ้ายสนาม
2. เด็กหญิงภัคนันท์  มีศรี
3. เด็กหญิงหัทยา  ไชยสงค์
 
1. นายประเทือง  ทัพสุริย์
2. นางสมหวัง  ทัพสุริย์
 
411 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93.8 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเครือซูด 1. เด็กชายจักรวาลย์   วงษ์สว่าง
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    บุมาต
3. เด็กชายวรวัฒน์   สพพะโส
 
 
412 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย 1. เด็กหญิงกิตศิริ  เจริญศรี
2. เด็กหญิงภัสสร  ปะวะถา
3. เด็กหญิงสุปรียา  วาดเขียน
 
1. นางสาวสุภาวดี   ประดิษฐ์
 
413 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กหญิงปวีณา   ปิดตาสัง
2. เด็กหญิงอรพิชชา   ศรีสมเพชร
3. เด็กหญิงเขมิกา   กัสโป
 
 
414 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงปรางทิพย์    ศรฤทธิ์
2. เด็กชายพงศธร    แพงพงษ์มา
3. เด็กหญิงวรรณนิภา    เข็มทอง
 
1. นายสมโภชน์   มูลวงศ์
 
415 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงปาริชาติ   รับไธสง
2. เด็กหญิงวาสนา   ถอนโพธิ์
3. เด็กหญิงสุจิตรา   แลโสภา
 
1. นายประจักษ์   คำภะวา
 
416 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงพีรนุช  ทูลนอก
2. เด็กหญิงอาริสา  แสงอรุณ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงอรุณ
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
2. นายอาณา  ทับสีรัก
 
417 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กชายธนารินทร์    ใจตรง
2. เด็กหญิงวรรณิสา    แสนศิลา
3. เด็กหญิงอลิสา   ใจเพียร
 
1. นายราชิต   โสภาไฮ
 
418 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงพรนภา   สัตโส
 
1. นางสาวนัยนา   ประภูชะเนย์
 
419 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กหญิงสุภาวดี   ทิ้งโคตร
 
1. นายสมชาติ    ราชจำเริญ
 
420 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสรัญญา  ทองพูล
 
1. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
421 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กหญิงโชติกา   พันธุ์งาม
 
1. นายสุภีร์   แสงสุริยา
 
422 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายธีรภัทร   ราชเจริญ
 
1. นางพิกุล  เสนาโนฤทธิ์
 
423 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงอริษา    ศรีภูวงษ์
 
1. นางอำนวย   สุวรรณศรี
 
424 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ทนอุบล
 
1. นางอุไรวรรณ  ดวงทองพูล
 
425 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กชายนิรมล   จุรัมย์
 
1. นายวสันต์ศิลป์    พะยังเฆ
 
426 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทิ้งโคตร
 
1. นายสมชาติ  ราชจำเริญ
 
427 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายพลอนันท์  แสนโคตร
 
1. นางสุนิสา  เบ้าหนองบัว
 
428 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายชีวกร  พันสีเงิน
 
1. นางสาวสุภัค  พันสีเงิน
 
429 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 1. เด็กชายโยธิน  พูผิวขำ
 
1. นายเกียรติพงษ์  มีไธสง
 
430 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 1. เด็กหญิงรวิสรา   ชารีอัน
 
1. นางเข็มทอง    โพธิ์แสงดา
 
431 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงอติกานต์   นัตรพักตร์
 
1. นางชนันธิดา    โคตรุฉิน
 
432 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 1. เด็กชายกิตติทัต   พูลมณี
 
1. นายคมสันต์    สิงหะทรัพย์สาคร
 
433 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กชายเขมทัต  ผดาวัน
 
1. นางสถาพร  บุตรสำราญ
 
434 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 1. เด็กชายรพีภัทร  ปักการะโต
 
1. นางสาวโชติรส  พรมชา
 
435 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กหญิงอรดา   ธรรมสา
 
1. นางปาริชาติ   แผงบุดดา
 
436 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 1. เด็กหญิงจุฬธิดา  แดงประเสริฐ
 
1. นางเข็มทอง   โพธิ์ แสงดา
 
437 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงปภาวดี  วิชานนท์
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงศ์
 
438 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงวริศรา   สารากาล
 
1. นายสง่า   พิมพ์ดอนอัด
 
439 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายวรพจน์  คงแสนคำ
 
1. นางสุนิสา  เบ้าหนองบัว
 
440 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงศศินิภา   กุลธินี
 
1. นายสถาพร   บุญเพิ่ม
 
441 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ช่วยรัมย์
 
1. นางหนูลักษณ์  ใจดี
 
442 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองปอ 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  ปะนัดสุนัง
 
1. นางศุภกาญจน์  ดงจารย์
 
443 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนหมี 1. เด็กชายดุษฏี  ตรีเมืองซ้าย
 
1. นางสุนีพร   รัฐการวิวัฒน์
 
444 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กหญิงอติกาญจน์   แสนวัง
 
1. นายราชิต    โสภาไฮ
 
445 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงเบญจพร   ปินะถา
 
1. นายสมโภชน์   มูลวงศ์
 
446 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. นางสาวขวัญจิรา  แก่นไธสง
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
447 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กชายอดิศร   พรไธสง
 
1. นายนิคม   ฆารสว่าง
 
448 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86.5 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งลาวรัลย์    บัวรัตน์
 
 
449 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงอลัญนาฏ    ปินะสา
 
 
450 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงอินทิรา  วันโพธิ์
 
1. นางอธิกา  โพธิสัย
 
451 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84.25 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กหญิงดารุณี   ซิวา
 
1. นางชะไมพร   อาทิตย์ตั้ง
 
452 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงสิพิณดา   ม่วงวันดี
 
 
453 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ประทุมสูติ
 
1. นายอาคม  งามสพรั่ง
 
454 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กชายมนตรี   กิ่งภาร
 
 
455 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพเดช
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
456 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กชายวราพล   จัตตุจันทร์
 
1. นายนิคม  ฆารสว่าง
 
457 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาเลา 1. นางสาวกนกนภา   มาลัย
 
1. นายอารีย์   ปาสานะเก
 
458 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสระบาก 1. เด็กชายพงศธร   แก้วสีดา
 
1. นายวิไลวรรณ   ภูมิศรีจันทร์
 
459 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์    วิโรพรหม
 
 
460 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. นางสาวกัลป์ยกร   พลสีธา
 
1. นายประจัก   ตำภะวา
 
461 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กชายอรรถชัย  ชุมจันทร์
 
1. นายเสนอ  สุทธิเจริญ
 
462 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงกิตติยา   แก้วกุ่ม
2. เด็กหญิงธิติมา   แคนดงเมือง
 
1. นางสาวเกียรติยา   นารถสิทธิ์
2. นางโสภิญฆ์ฎา   มนตรี
 
463 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงวราลี  พลรักษ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สองสี
 
1. นางประดิษฐ์  บุ้งทอง
2. นางสถาพร  บุตรสำราญ
 
464 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงรัตติยา  ประจวบโชค
2. เด็กหญิงไพรสน  วาปีโส
 
1. นางจามรี  ลอยนอก
2. นางวาสนา  อุทัยชัย
 
465 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กชายธนาวุฒิ   จำปา
2. เด็กหญิงพัชราพร   แก้วกาเหรียญ
 
 
466 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 1. เด็กหญิงชุติมนฑน์   บดีรัฐ
2. เด็กหญิงอัชราพร    ปิยะวงษ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์   พิรุณ
2. นางสุภาณี  กลับสุข
 
467 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 1. เด็กหญิงรณิษฐา  ป้องปัดชา
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นะตะ
 
1. นางจรรยา   เลิศกุลอุยไพศาล
2. นางสุทิน  หมื่นไธสง
 
468 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเครือซูด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ขึ้นนกคุ้ม
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ   บุษภาค
 
1. นางหนูลักษณ์   ใจดี
2. นายอุดม   ศรีโงะ
 
469 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชัยอินศูนย์
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ลีหล้าน้อย
 
1. นางลัดดา  อาปัดชิง
2. นายสำราญ  บุรี
 
470 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวงัว 1. เด็กหญิงพรทิดา   มีสูนย์
2. เด็กหญิงอัมรา   คำภูพา
 
1. นางสาวถนอมศิลป์    โทบุญ
2. นางเยาวลักษณ์   ประพาศพงษ์
 
471 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขึ้นนกคุ้ม
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  บุษภาค
 
1. นางหนูลักษณ์  ใจดี
2. นายอุดม  ศรีโง๊ะ
 
472 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีคูณ
2. เด็กหญิงปรัตดา  ปินะถา
 
1. นางหนูตุ๊  สารสวัสดิ์
 
473 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองคลอง 1. เด็กหญิงทัศนีย์   พันธ์คลอง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   ดวงคำ
 
1. นางพรรณิภา   อันสุวรรณ
2. นางราศรี   จำปาทอง
 
474 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองปอ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ทดทศรี
2. เด็กหญิงอรรถยา  ศาลางาม
 
1. นางศุภกาญจน์  ดงจารย์
2. นายแส  แก้วงาม
 
475 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงจตุพร   อร่ามพัฒนพงษ์
2. เด็กหญิงแพรพิไล   ยุขะลัง
 
1. นางศิริพร   ศรีสุนนท์พันธ์
2. นางสาวสุปรีดา   หลาบคำ
 
476 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ทวยไธสง
2. เด็กหญิงนิระชา  อินวังดู่
 
1. นายปิยพงษ์  น้อยหลุบเลา
2. นางแสงเดือน  อินทร์วังดู่
 
477 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงแคน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  น้อยไธสง
 
1. นางพูนพิศ  อุ่นศิริวงศ์
 
478 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กหญิงอัญชลีพร    พรรษา
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา   ดาวรายรัมย์
 
 
479 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  กองบุตร
2. เด็กหญิงเจตสุภา  จันชา
 
1. นางหนูลักษณ์  ใจดี
2. นายอาคม  ศิริเสาร์
 
480 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1. เด็กชายพงศกร   เอ๊ะรัมย์
2. เด็กหญิงรุ่งรัชฎา   บุพโต
 
1. นายศรีจันทร์   จักษุมา
2. นายสินธุ์   คุณสีขาว
 
481 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงพิสมัย  แข็งแรง
2. เด็กหญิงภูมิชญา  จงเกษกรณ์
 
1. นางประภาวดี  เหล่าสิทธิ์
2. นางมณีรักษ์  คำดำ
 
482 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เรืองสมบัติ
2. เด็กหญิงอริสา  จันทรา
 
1. นางสุมาลี  พุทธิเสน
2. นายไสว  พุทธิเสน
 
483 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงณีรนุช  แก้วลาด
2. เด็กหญิงวิไลภรณ์  เผ่าสุขดี
 
1. นางสาวกฤษราภรณ์  ภูศรี
2. นางลัดดา  อาปัดชิง
 
484 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงญานี  วาปีเก
2. เด็กหญิงพรสุดา  อยู่จัตุรัส
 
1. นางจามรี  ลอยนอก
2. นางทองกร  กางโสภา
 
485 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงจิรกัญญา  แก้ววรรณศิลป์
2. เด็กหญิงแสงเทียน  วงศ์สมบูรณ์
 
1. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
486 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองผง 1. เด็กหญิงฑิตยา   ปะวังคะภู
2. เด็กหญิงปรียานุช    สิงห์เพ็ชร
 
1. นางรุ่ง   ปะระทัง
 
487 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 1. เด็กหญิงพัชรา   พลสอน
2. เด็กหญิงสุภลักษณ์   ทองลอย
 
1. นางจริญญา   ปัตติยะวงศ์
2. นางสมนึก   ทองจำปา
 
488 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองคลอง 1. เด็กหญิงนารินทิพย์   หัดที
2. เด็กหญิงพัชรี   ชารีผาย
 
1. นางราศรี  จำปาทอง
2. นางวัลลภา    อันสุวรรณ์
 
489 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงรุ่งระวี   บุญคูบอน
2. เด็กหญิงวารุณี   หมั่นคง
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
490 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. นางสาววนิดา  บุพเต
2. นางสาวศุภาวรรณ  สีพรมมา
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงศ์
2. นายอดุล  สุรวาทกุล
 
491 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายยุทธกาญ   ทิพย์อำนวย
2. เด็กชายยุทธการ    แคนเภา
 
1. นางจุรีวรรณ   นิไทรโยค
2. นางสาวนาเลา   ทิพย์อำนวย
 
492 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสระบาก 1. เด็กชายประกาย   สิงห์คำ
2. เด็กหญิงโสรญา   พวงผกา
 
1. นางพัชรินทร์   สวัสดิผล
2. นางละมัย   สุวรรณทา
 
493 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงวาสนา  แก้วกองนอก
2. เด็กชายวีระพล  แสงกล้า
 
1. นางลัดดา  อาปัดชิง
2. นางอธิกา  โพธิสัย
 
494 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. นายประดิษฐ์   ใจเพียร
 
 
495 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กชายชาตรี   ชัยลิ้นฟ้า
 
 
496 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นายวุฒิศักดิ์   สืบเทพ
 
1. นายสุมิตร   ลดาวัลย์
 
497 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายอลงกรณ์  กองแก้ม
 
1. นางอธิกา  โพธิสัย
 
498 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายณัฐดนัย  ปิติลาพัง
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงศ์
 
499 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงเกวลิน  นนทริ
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
500 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กหญิงพรศิริ   ตื้อเปลี่ยน
 
1. นายเดลิก   ถุงออด
 
501 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    อุนอก
 
 
502 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายกรรชัย   ประพันธมิตร
 
 
503 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาตะชาด
 
1. นายวิรัตน์  ม่วงทำ
 
504 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ธรรมโส
 
1. นายเสนอ  สุทธิเจริญ
 
505 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงสายใจ   ภารมาตย์
 
1. นายนิคม ฆารสว่าง  ฆารสว่าง
 
506 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ   โพธิ์ชัยเลิศ
 
1. นายโสภณ   สิงห์ลี
 
507 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. นางสาวประกายฟ้า   ปะกิคะเนย์
 
 
508 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสระบาก 1. นายนนทพงษ์   กำเบ้า
 
 
509 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กชายกฤษณะ   นามมนตรี
2. เด็กชายพงศกร   โพนห้วยวง
3. เด็กชายสุขสรรค์   ศรีแก้ว
 
1. นางรัตติยา   เดชบุรัมย์
2. นางศิริพร   ศรีสุนน์พันธ์
 
510 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนจาน 1. เด็กชายกานต์  ทองพลอย
2. เด็กชายธีระพงษ์  ปะวะเสนัง
3. เด็กหญิงเกสรปทุมมา  อยู่อินทร์
 
1. นางยุภาภรณ์  ภูชื่นแสง
2. นางเจียมจิต  สมสรี
 
511 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 1. เด็กชายชัยภักดิ์  วิชาชาด
2. เด็กชายนัฐพล  ลาลาด
3. เด็กชายส่งศักดิ์  ฤิทธิ์จันดี
 
1. นายปฐมพงษ์  อัปมระกา
2. นางวันพร  มะหัด
 
512 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเครือซูด 1. เด็กชายธนวัฒน์    แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงประภัสสร  ดุงตะโน
3. เด็กหญิงสุชาวดี   ฝ่าฝน
 
1. นายปัญญา   ป้อมยายับ
2. นางอุดม   ป้อมยายับ
 
513 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงปาณิศา   ดวงมาลัย
2. เด็กชายวรพล   อุ่นสนธ์
3. เด็กหญิงสุวิมล   เสริฐวาสนา
 
1. นางกิตติวรรณ   เชาระกำ
2. นางดวงสมร   รัดจันทอง
 
514 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด 1. เด็กชายอดิเทพ   มาสิงห์
2. เด็กชายอภิเดช    แก้ววันทา
3. เด็กหญิงอรอนงค์    ดวงโพธิ์พิมพ์
 
1. นางละไม   ไชยหงษา
2. นางเกษมศรี   นพเก้า
 
515 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กชายธีระนัย   ไชยสงคราม
2. เด็กชายวุฒิเดช   วงศ์อามาตย์
3. เด็กชายสุทิน   เพชรศรี
 
1. นายผจญ    พลรัตน์
2. นางอรอนงค์   จันทร์พิพัฒน์
 
516 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประจวบโชค
2. เด็กชายธนกฤต  ตาไธสง
3. เด็กชายปรัชญา  ข่าขันมะรี
 
1. นายบุรี   ปาปะตัง
2. นางอำพร  ประทุมศิลา
 
517 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุบผารัตน์
2. เด็กหญิงจุฑามณี  คำดำ
3. เด็กหญิงสุภิสรัตน์  ธรรมโส
 
1. นางมณีรักษ์  คำดำ
2. นางไขนภา  ศรีโยวงค์
 
518 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายธีรพจน์  แสงอรุณ
2. เด็กชายวรวุฒ  แก้วชุมพล
3. เด็กชายสุนทร   ทูลนอก
 
1. นางกาญจนา  จูศรี
2. นางปาริชาติ  นุริศักดิ์
 
519 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กชายพีรภัทร์   อนุวาร
2. เด็กชายวัตชรากร   จันทรักษ์
3. เด็กหญิงอนิศรา   พันภักดี
 
1. นางสาวมธุรส   เรืองสมบัติ
2. นายรัศมี   เรืองสมบัติ
 
520 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 86.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายจีระศักดิ์   สุนทรอินทร์
2. เด็กชายธนวัติ    วงศ์ศรีษะ
3. เด็กชายธนัญชนก    เกนสาคูร
 
1. นางนางกันหา   คุณโน
2. นางนารี   ทุมมาลา
 
521 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กชายธนายุทธ   นนสีลาด
2. เด็กชายวุฒิชัย   เปรมสิงห์
3. เด็กชายอัษฎาวุธ   นารถสิทธิ์
 
1. นายดุสิต   โมกขรัตน์
2. นายผาสุก   สาสีดา
 
522 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายธนกฤษพิพัฒน์  สวัสดี
2. เด็กชายธนชาติ  ยศคำลือ
3. เด็กชายธีระภัทร  ประสีระเตนัง
 
1. นายจักรกฤษณ์  อนุฤทธิ์
2. นางพรรณดร  กองบุตร
 
523 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ    
524 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 94.5 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กชายธนบดี   พรมมาแข้
2. เด็กชายพงศกร    พม่า
3. เด็กชายพงษ์ภัค  วิลาศ
 
1. นางทัศนีย์   พลตื้อ
2. นายนิคม   ฆารสว่าง
 
525 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 94.25 ทอง 5 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 1. เด็กชายภูมิรพี   เชื้อคำจันทร์
2. เด็กชายศตวรรษ    ยิ้มสบาย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   วชะโก
 
1. นายจตุรชัย    แก้วกัลยา
2. นายพนม    แพนไธสง
 
526 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 1. เด็กชายวัชรพล  ชนะบุญ
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุญเพ็ง
3. เด็กชายสุทธินนท์  อินธิแสง
 
1. นางวันพร  มะหัด
2. นายสุรพงศ์  ก้านสรรไชย
 
527 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 93.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเครือซูด    
528 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 93.5 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กชายจิระศักดิ์    บัวสาย
2. เด็กชายสหรัฐ   ปินะถา
3. เด็กชายสหัสวรรษ    ประกอบใจ
 
 
529 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 93.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กชายธนกฤต    รุดโถ
2. เด็กชายธีรพัฒน์    บุญประถัมป์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์   บุญประถัมภ์
 
1. นางรุ่งรัตนา  อัยแก้ว
2. นายวัฒนสิทธิ์   แก้วสิทธิ์
 
530 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 93.25 ทอง 10 โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร   รามมะมะ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา   โคตรทิพย์
3. เด็กหญิงสุธิชา   เทียนหอม
 
1. นางอรอนงค์    จันทร์พิพัฒน์
 
531 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 93 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายวรวุฒิ  วันยาว
2. เด็กหญิงวันวิสา  ปัจจัยคา
3. เด็กชายไชบพล  ไชยวงษ์
 
1. นางปราณี  แสนเมืองแก้ว
 
532 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 92.75 ทอง 12 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย 1. เด็กชายธงชัย    แสนโชติ
2. เด็กหญิงปาริสา   สารคาม
 
1. นางปัทมา   ฉายาภักดี
2. นางสาวอารยา   พันธุ์บุบผา
 
533 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 92.5 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สืบสิงห์
2. เด็กชายธนวัฒน์   นาราษฎร์
3. เด็กชายอมรเทพ    พินิจดี
 
1. นางจูม    ศรีสุนทร
2. นางสลับศรี    อะโน
 
534 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 92.25 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโคกเต่า 1. เด็กชายคมคาย   กุมผัน
2. เด็กชายปกรศิลป์   แสงสุดตา
3. เด็กชายอนุพงษ์   โคตรบรรเทา
 
1. นายมานิต    อาจนิยม
 
535 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 92 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   ศรีภพ
2. เด็กหญิงชลธิชา   ยิ้มสาระ
3. เด็กหญิงปานชีวา   อาจวาที
 
1. นางอุมาพร  บุญถม
 
536 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 91.75 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร    
537 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 91.5 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาฝาย    
538 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 91.25 ทอง 18 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กชายธีรศักดิ์    พุทธศรี
2. เด็กชายนธรถ   รุ่งเรืองโรจน์
3. เด็กชายภัทรพล    ปาริโต
 
1. นายสถาพร   บุญเพิ่ม
 
539 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงวรรณนิศา  สุธรรม
2. เด็กหญิงวรัญญา   ปาปะทา
3. เด็กหญิงวราพร  ต่ายจันทร์
 
1. นายจักรกฤษณ์  อนุฤทธิ์
2. นางสาวอุลัยภรณ์  ประสีระเก
 
540 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. นายธีรวัฒน์   แหวงเงิน
2. นายพลวัฒน์    รามสีดา
3. นายอรรถชัย   นะธิไทย
 
1. นายโชติวัติ   โคตรรุฉิน
2. นายไพฑูรย์   มะเสนะ
 
541 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กชายธนากร  สีหาบุญลี
2. เด็กชายวีระยุทธ  ไชยแสงคุณ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มัชปะโต
 
1. นายถาวร  ตาพล
2. นายอำนาจ   อินโท่โล่
 
542 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาเลา 1. นายธนาวัฒน์    ทับสรบัติ
2. นายปาณเดช    ประสานตรี
3. นายสิริวัฒน์   นามวงษ์
 
1. นายบุรินทร์   ปริปุณณะ
2. นายอารีย์   ปาสานะเก
 
543 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81.4 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นายธนากร   วิเศษศรี
2. นายศุภกฤษ    ภูจอมจิตร
3. นายอินธร   ตะโครด
 
1. นายเกียรติศักดิ์   บัวรัตน์
 
544 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  คำภู
 
1. นายสังคม  ทองดวง
 
545 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายสุรยุทธ   นาพิมพ์แสง
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
546 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กชายพงศกร  คำศรีสุข
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เพียรโคตร
 
547 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายทินกร   ศรีทุม
 
1. นายสุริยา   ปราณี
 
548 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงสิราวรรณ   วงษ์ภา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เพียรโคตร
 
549 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายยุทธภูมิ   สร้างนา
 
1. นายสุริยา   ปราณี
 
550 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กชายศรายุธ  ปาสาวัน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เพียรโคตร
 
551 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายสุนทร   แซ่ด่าน
 
1. นายสุริยา   ปราณี
 
552 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กชายภัทรพงษ์  พลพิทักษ์
 
1. นายสวัสดิ์  ทานะขันธ์
 
553 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายสุขสันต์  สมคิด
 
1. นายสุริยา  ปราณี
 
554 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์แก้ว
 
1. นายสมร   ศรีนนเรือง
 
555 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงนราตรีกาญ   พรพะกา
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
556 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโสกยาง    
557 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงนฤมล  ประวรรณมาตา
 
1. นายประยูร  ทาอามาตย์
 
558 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโสกยาง    
559 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปีคูณ
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
560 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายเทวฤทธิ์   ประกอบแจ่ม
 
1. นายสังวร   ศรีธรณ์
 
561 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงสิรินทรา   ยิ่งยืน
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
562 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนหัน 1. เด็กหญิงจันทิมา   รามศรีดา
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  อาระหัง
 
563 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายมนัส   แว่นจันทร์ลา
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
564 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงจรรยา   โตรากุล
 
 
565 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายพีระ   อินธิแสน
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
566 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ปะนัดตะนัง
 
1. นายจักรพงษ์   จันทราศรี
 
567 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กหญิงชลธิชา   รุดโถ
 
1. นางลำเนา   ทานะขันธ์
 
568 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายวรันธร   รวมฤทธิ์
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
569 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงทรรศนีย์   อินอุ่นโชติ
 
 
570 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   นานกระโทก
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
571 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กชายณัฐพล   พิมพ์บาล
 
1. นายจักรพงษ์   จันทราศรี
 
572 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายพิชชา  ลีหล้าน้อย
 
1. นายคเชนทร์  กำจัด
 
573 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ยะถีโล
 
1. นายสวัสดิ์  ทับสีรัก
 
574 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 1. เด็กหญิงจิตติมา  จันทรเทพ
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
 
575 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝ่าย 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ภูตะดา
 
1. นางสาวศิริพรรณ  พร้อมพิมพ์
 
576 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 1. เด็กหญิงอนุชรา   มากแก้ว
 
1. นายธีระพงศ์   สาฆ้อง
 
577 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนจาน 1. เด็กชายธณพล  อนันท์
 
1. นายวรรควุฒิ  สมศรี
 
578 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายทศวรรษ   พรมมาแข้
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
579 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายพีรพล  แก้วไชยพาน
 
1. นางสุรัตน์วดี  โนศรี
 
580 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กหญิงยุพิน  พานดร
 
1. นายชูศิลป์  นามเมืองคุณ
 
581 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงปวีณา   ไชยคำภา
 
 
582 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงมนต์นภา   เวโสวา
 
1. นางพจมาลย์  ป้อมจาหยับ
 
583 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงกีรนันท์  เเก้วบัวดี
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปะนัดตะนัง
3. เด็กชายณัฐพล  พิมพ์บาล
4. เด็กหญิงนฤมล  ประวรรณมาตา
5. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์แก้ว
6. เด็กชายพงศกร   ภูวงค์
7. เด็กชายวีรยุทธ  สมอบ้าน
8. เด็กหญิงสุดาพร  สุขวันดี
 
1. นายจักรพงษ์  จันทราศรี
2. นางรุ่งทิวา  หารสุโพธิ์
3. นายสมพร  รักษาภายใน
 
584 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายกฤษตฤณนันท์   แคนติ
2. เด็กชายกษิดิศ   สุพะกำ
3. เด็กชายจตุรพร   ปะทังโข
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปัดชัยสังข์
5. เด็กหญิงชมพูนุช   บุตรดาวงศ์
6. เด็กชายฐิตินันท์   โสภาพร
7. เด็กหญิงฑิตฐิตา  โสภาพร
8. เด็กหญิงณัฐธิดา    แก่นภักดี
9. เด็กหญิงดวงกมล   แคนติ
10. เด็กหญิงปนัดดา   แก่นภักดี
11. เด็กชายปริญญา  ทองอาสน์
12. เด็กชายพรชัย  ศรีพรายม์น้อย
13. เด็กชายภควัตร   แคนติ
14. เด็กชายภูมิพัฒน์   ปัตวงศ์
15. เด็กชายรัชพล   ปัตตาเคนัง
16. เด็กหญิงสิริกิตติยา   สีสังข์
17. เด็กชายสุทธิพงษ์  แสงสุข
18. เด็กชายสุพชา  ภักดียา
19. เด็กหญิงเบญจวรรณ   จันทะกล
20. เด็กชายแสนเก่ง   อะทุมชาย
 
1. นายทองมา  ปัดตาปัดโต
2. นายธีระ  ทบทอบ
3. นางสาวศรัญญา   แสงเนตร
4. นางสาวศุภกัญญา   พิลานนท์
5. นายสุวิชัย  มัธยมนันท์
 
585 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   อาปัดชิง
2. เด็กหญิงฉัตรลดา   กัตโร
3. เด็กหญิงชลดา   บุรี
4. เด็กชายธราธร   สร้อยนวมเพรช
5. เด็กชายนราธิป   ถาปันนา
6. เด็กชายปรีชา   หารศรีภูมิ
7. เด็กหญิงปวีณา   เจ้ยไธสง
8. เด็กหญิงพิยดา   ดีมา
9. เด็กชายภาคภูมิ   พะวัดทะ
10. เด็กหญิงรักษณาลี   มูลศรีสุข
11. เด็กชายวทัตญู   พะวัดทะ
12. เด็กชายวสันต์   บุญตัว
13. เด็กหญิงศศิธร   สิทธิจันทร์
14. เด็กชายสรรชัย   ชาตาธิคุณ
15. เด็กหญิงสุธิดา   ฆารเจริญ
16. เด็กชายอนุรักษ์   ทาบุตร
17. เด็กชายอภิสิทธิ์   สิทธิจันทร์
18. เด็กหญิงอรสา   คำบุญตรี
19. เด็กหญิงอรัญญา   สุริยามาตย์
20. เด็กชายไพรฑูรย์   ศรีมุงคุณ
 
1. นายบุญเลิศ  รินทะ
2. นายวัชระ  ทองหล่อ
3. นางสุพรรณี  เหล่าอรรคะ
4. นางหนูแดง  อินละคร
5. นายอนุชิต  ผาสุขขี
 
586 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. นางสาวกาญจนา   ลามินิตน์
2. เด็กชายกายสิทธิ์   โสพันโต
3. เด็กชายคมสัน   ปิดตาทะนัง
4. นางสาวจันทร์จิรา   เทวรัตน์
5. นางสาวจุฑามาตร   ธรรมกาโร
6. นางสาวจุ๋ม   ปัจจัยคา
7. เด็กชายชนินท์   ปิดตาลาพา
8. เด็กชายชัยยา   ทับหัวหนอง
9. เด็กชายชำนาญ   เอกรักษา
10. นางสาวชไมพร   ชอบธรรม
11. นายณัฐวัฒน์   เที่ยงโยธา
12. นางสาวดลนภา   ภาระโถ
13. นางสาวธิติยาภรณ์   บุญเต็ม
14. เด็กชายธีรพงษ์  ติมุลา
15. นายธีรภัทร์   มูลประถม
16. นางสาวธีราพร   ทองชมพู
17. เด็กชายนวาธร   มูลประถม
18. เด็กหญิงนัฐกานต์   ติมุลา
19. นางสาวนัฐพร   นามประเส
20. นางสาวนิรชา   ปิดตาลาโพ
21. นางสาวปนัดดา   โคตรชมพู
22. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   รางศรี
23. นางสาวพิมหฤดา   โคตบุตโต
24. นางสาวมลทิยา   ปิดตาทะโน
25. เด็กหญิงวรรณฤดี   ปิดตาทะสา
26. เด็กชายวรวุฒิ   ขอบคุณ
27. นางสาววันสว่าง   เพวงศ์
28. นายศักดิ์ดา   เวียงอินทร์
29. นายสราวุธ   ระหารนอก
30. เด็กชายสายชล   ขัติยะ
31. เด็กหญิงสุดธิดา   ขมิ้นเครือ
32. เด็กหญิงสุภาพร   อบกลิ่น
33. เด็กชายอภิราช   หวายสุด
34. เด็กชายอภิวัฒน์   รางศรี
35. นายอภิวัฒน์   นพบรรลัง
36. เด็กหญิงอรวรรณ   ยะปะเภา
37. นายอัตพล   แคนอินทร์
38. นางสาวอัมรินทร์   รักษาอินทร์
39. เด็กชายโชคทวัฒน์   ปิดตาระโส
40. เด็กชายไพรัตน์   นุ่นปิ่นปัก
 
1. นายคำพันธ์  ทบวอ
2. นายบุญเหลือ  ประทานัง
3. นางปทุมทิพย์  โคตุทา
4. นายมงคล  โคนาโล
5. นางวรรณา  พลสอน
 
587 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายทวี  พลวิเศษ
 
1. นางพงษ์ลัดดา  วันชา
 
588 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พิมพาซ้อย
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
589 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวงัว 1. เด็กชายสหัศวรรษ   แสงสวาท
 
1. นางสาวกนกกาญจน์   พลตื้อ
 
590 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายอภิชัย   ปะลาโพธิ์
 
1. นายจำเนียร   ปะเมนาโพธิ์
 
591 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กชายสุทธิชาติ  ปัดตาเทสัง
 
1. นางหอมรับ  ซุ้ยไกร
 
592 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเครือซูด 1. เด็กชายก้องหล้า   สิงห์คำ
 
1. นายถวิล   ไหวดี
 
593 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กชายอภิวิชญ์    ภูกาบเพชร
 
1. นางทัศนีย์  พลตื้อ
 
594 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาภู 1. เด็กชายวรพล  แนนไธสง
 
1. นางทัศนีย์  บุบผามะตะนัง
 
595 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ปินะโต
 
1. นางทองกร  กางโสภา
 
596 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1. เด็กชายชาตรี  งามทอง
 
1. นางสาวแพรวชนก  แน่นชารี
 
597 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโนนจาน 1. เด็กชายณัฐพรชัย  ไร่รัตน์
 
1. นางยุภาภรณ์  ภูชื่นแสง
 
598 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กชายนิธิ  บุญกรอง
 
1. นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
 
599 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83.2 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 1. เด็กชายนัชชา   กึกไธสง
 
1. นายสุระชัย   ภูกาเมฆ
 
600 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 82.8 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กชายพิสิฐษ์เกษม   เสาวโล
 
1. นายประยูร   ขูรีรัง
 
601 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. นายพลวัฒน์    รามสีดา
 
1. นางเอมอร   ปานจำลอง
 
602 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายศุภชัย  คุ้มญาติ
 
1. นายบุญโสม  พันธ์ภักดี
 
603 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. นายอนันท์   วงค์สุข
 
1. นางจันทร์ศรี   จำละคร
 
604 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กชายกฤษฎา   ป้อมไธสง
 
1. นางสาวสุคนธวัลย์   วงศ์นิรามิษ
 
605 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กชายวราสันติ์   ปิมะแม
 
1. นางสาวรัตนา   ประกอบนันท์
 
606 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายฐานันดร  เอ็มประโคน
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
607 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กชายนันทกร   เทียบมา
 
1. นายวุฒิ   เทียบโพธิ์
 
608 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายธนพงษ์  สกุณี
 
1. นางสาวสุภาพร  การบรรจง
 
609 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปฏิมากร  ประภาวิชา
 
1. นางวิมลรัตน์  เทพนนท์กลาง
 
610 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ   โสภัย
 
1. นายโสภณ   สิงห์ลี
 
611 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงนันทิภา   ชามารัตน์
 
1. นางโสภา  คุณโน
 
612 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 1. เด็กหญิงรัตติกา  ฝ่ายวงศ์
 
1. นางสาวธาริณี  เพิ่มทอง
 
613 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงอธิชา   สิงหะนาม
 
1. นางสาวพีระพร   โมชัย
 
614 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปทุมวัน
 
1. นางทับทิม  สิงห์สีโว
 
615 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงปิ่นเพชร  วุฒิวงษ์
 
1. นายเลื่อน  วาเสนัง
 
616 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงญานินท์   แก้วบุตรสา
 
1. นางดวงสมร   รัดจันทอง
 
617 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.54 ทอง 9 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 1. เด็กหญิงสิรินทรา   สัมมาสาโก
 
1. นายพูลชัย   ไชยศักดิ์
 
618 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.51 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงภาพิมล   เกลี้ยงกลม
 
1. นางสุรัตน์วดี  โนศรี
 
619 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.05 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 1. เด็กหญิงกิราภรณ์  คองสิงห์
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
 
620 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองปอ 1. เด็กหญิงนุชจรี  ดวงศรี
 
1. นางศุภกาญจน์  ดงจารย์
 
621 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กหญิงอนุธิดา   วงศ์วิลาศ
 
1. นายพรชัย   มากมน
 
622 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. นางสาวจิรนันท์   แก้วบุตรสา
 
1. นางดาราวรรณ   ดวงมาลัย
 
623 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงณิชากร   แสนสมัคร
 
1. นางชนากานต์    กาหลง
 
624 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. นางสาวพิมพ์ชนก   นินทราช
 
1. นางเอมอร   ปานจำลอง
 
625 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    เฮียงเหี่ย
 
1. นางจันทร์ศรี   จำละคร
 
626 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นางสาวอนุสรา   ขอพินกลาง
 
1. นางสาวกชกมล   ประวันจะ
 
627 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.9 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นางสาวอุบลรัตน์  ขวัญกิจสิริกุล
 
1. นางบังอร  ประโยชริด
 
628 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.08 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงภัทราพร  นันทะศรี
 
1. นายบุญโสม  พันธ์ภักดี
 
629 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.06 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. นางสาววรรณิภา   ปะจุนลา
 
1. นายชัยรัตน์  แยงคำ
 
630 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.04 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงชลิดาภรณ์   ทอนโพธิ์แก้ว
 
1. นางจูม   ศรีสุนทร
 
631 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.02 ทอง 11 โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กหญิงกุลศิริ   สุขสนิท
 
 
632 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองนอก
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
633 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.9 ทอง 13 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงจันทะนี  โพธิ์เวียง
 
1. นางสาวสุภาพร  การบรรจง
 
634 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    วันทา
 
 
635 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงวิภาดา  วิกรัยพัฒน์
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
 
636 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงซาลีนา   เกิดสันติ
 
 
637 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวงัว 1. เด็กชายสหัสวรรษ   แสงสวาท
 
1. นางสาวถนอมศิลป์  โทบุญ
 
638 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 1. เด็กชายอัครพล  แก้วกาเหรียญ
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
 
639 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ดงจารย์
 
1. นายเถวียน  ดงเรืองศรี
 
640 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายนาวิน   ดาราวรรณ์
 
1. นางคำนวณ   บุญศรี
 
641 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กชายนราธิป  แก้วสีขาว
 
1. นางอรุณี  ปลายขอก
 
642 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 1. เด็กชายวีระศักดิ์   สีทน
 
 
643 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไก่นา 1. เด็กชายเรืองศักดิ์  ไปพบ
 
1. นายอุดร  ไชยเสนา
 
644 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายสัญญา  เทพสาร
 
1. นางพงษ์ลัดดา  วันชา
 
645 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กชายนิรชา    ยางงาม
 
1. นางนฤมล   แสงแก้ว
 
646 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง 10 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายสุทธิราช  พลอยกระโทก
 
1. นางสาวนภาภรณ์  จตุรปา
 
647 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายนิธิวัฒน์   พุดลา
 
1. นางประยูร  บุญยัสสะ
 
648 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  วรรณปะเก
 
1. นางทับทิม  สิงห์สีโว
 
649 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงสิริวิมล  สืบสุนทร
 
1. นายสุเนตร  ราชบัณฑิต
 
650 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  บัณฑิต
 
1. นางพงษ์ลัดดา  วันชา
 
651 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงทัศรัตน์   มณีล้อม
 
1. นางสาวกชกมล   ประวันจะ
 
652 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.36 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงวาสนา   สัตถาวะโห
 
1. นางเพ็ญศรี   สำโรงแสง
 
653 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.1 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาลา
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
 
654 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.08 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กหญิงวีระยา   สุทธิสน
 
1. นางสาวรจเรข    บุญเจษฎารักษ์
 
655 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.3 ทอง 8 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   อาสายศ
 
1. นางนิภา   จันทิชัย
 
656 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคึมบง 1. เด็กหญิงเพชรดา   นพไธสง
 
1. นางกาญจนา   สุทธิสา
 
657 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   คล้ายคลึง
 
1. นางอนันตยา   แถวโสภา
 
658 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   บัวรัตน์
 
1. นางประยูร  บุญยัสสะ
 
659 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายโชคอนันต์  นางสีคุณ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
660 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายวิชัย  โกมล
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
661 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงมัลลิกา    พุฒพันธ์
 
1. นายธงชัย    สุทธะพินทุ
 
662 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  สมมัจฉา
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
663 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. เด็กหญิงแคทลียา    กิบบอนส์
 
1. นายยรรยงค์   ประวารระ
 
664 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงพัชรา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
665 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. นายนุกูล   ปัญจะแก้ว
 
 
666 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายชานนท์   กุลโต
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
 
667 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประแหย่ง 1. เด็กชายวรวุฒิ   ราชแก้ว
 
1. นายนิภา   จันทิชัย
 
668 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายทวี  พลวิเศษ
 
1. นางพงษ์ลัดดา  วันชา
 
669 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว 1. เด็กชายสหัศวรรษ   แสงสวาท
 
1. นายประสิทธิ์   พลศรี
 
670 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กชายสุวัฒน์   ปะติตัง
 
1. นางสาวสุคัณธามาศ   จุลนาถ
 
671 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายอรรถพล  หอมดี
 
1. นางนงเยาว์  สรภัคธนานนท์
 
672 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
673 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  จันทร์วิจิตร
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
674 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายณัฐพงค์   สุขกระโทก
 
1. นางพิมพ์ภักดิ์   อุทปา
 
675 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 1. เด็กชายวุฒินันท์  พันธ์มหา
 
1. นางโสภา  คุณโน
 
676 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายอภิชัย   ปะลาโพธิ์
 
1. นางจำเพียร   ปะเมนาไพร
 
677 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กชายสุริยะ   เอี้ยงจันทร์ทึก
 
1. นางโสภิญฆ์ฎา   มนตรี
 
678 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กชายกฤษดา   ชารีวัน
 
1. นางสาวรัตนา   ประกอบนันท์
 
679 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กชายตะวัน   ฤทธิ์บุญ
 
 
680 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 1. เด็กชายเอกรัชต์   ประสัจจัง
 
 
681 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  แสงอรุณ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
682 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กหญิงเจนจิรา   มูลกิตติ
 
1. นางบุษกร   ผือโย
 
683 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงมัลลิกา   พุฒพันธ์
 
1. นายธงชัย   สุทธะพินทุ
 
684 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงวิชุดา  ระหารนอก
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
685 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีบู้อ่ำ
 
1. นางธัญพิชชา   ทิพสีลาด
 
686 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย 1. เด็กหญิงปาริชาด   โพธิ์รินทร์
 
1. นางปัทมา  ฉายาภักดี
 
687 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงพรนิรัน  ช่วยโนน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทะดวง
 
688 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  ปวงประชัน
 
1. นางอุไรวรรณ  ปัตตานี
 
689 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เข็มพิลา
 
1. นางสาวปิยพร  อาระหัง
 
690 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กหญิงอติกานต์   พาหนวด
 
1. นางจุฬารัตน์   เขตคาม
 
691 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประแหย่ง 1. เด็กหญิงนงนภัส   สามงามยา
 
 
692 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงอุษมา  ธิชาน
 
1. นางพิมพ์ภักดิ์  อุทปา
 
693 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กหญิงภัทรวดี   จุลหงษ์
 
 
694 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กหญิงกมลชนก   นันทเสน
 
1. นางสาวรจเรข   บุญเจษฎารักษ์
 
695 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงสิริวิมล  สืบสุนทร
 
1. นายสุเนตร  ราชบัณฑิต
 
696 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงโยศิตา   ทูลมาลา
 
 
697 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงกัลยกร    บุญยะเพ็ญ
 
1. นางวันเพ็ญ   บางวิเศษ
 
698 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 1. เด็กหญิงนุศรา   ปังสี
 
1. นางวารุณี  นาคเสน
 
699 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงชรัญญา   ทบแก้ว
 
1. นางสาวสุคณธาวาศ    จุลนาถ
 
700 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  บาลศรี
 
1. นางอุษาวดี  บุตรวิเศษ
 
701 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงอารียา  ทรัพย์ประเทือง
 
1. นางมณีรัตน์  พนาดร
 
702 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์   พุฒศรี
 
 
703 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงศิริเขต  มะปะเม
 
1. นางนงเยาว์  สรภัคธนานนท์
 
704 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   เกี้ยงดา
 
 
705 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 1. เด็กหญิงแก้วกมล  ยมภักดี
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
 
706 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.4 ทอง 12 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  โคนไธสง
 
1. นางสาวสถิต  พันธ์โยศรี
 
707 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงยุวนันท์   อันทานัง
 
 
708 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 1. เด็กหญิงวิระดา  โสดา
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
 
709 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคึมบง 1. เด็กหญิงเพชรดา    นบไธสงค์
 
 
710 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  ปะโคทัง
 
1. นางสาวสาวิตรี  ปาริโต
 
711 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงขวัญพร    สำราญดี
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
 
712 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 15 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงธิติมา   เชื้อคนแข็ง
 
 
713 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงอรจิรา  จันดา
 
1. นางอรวรรณ  สุระศรี
 
714 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพเทพา
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
715 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กชายสิทธิชัย   บาลโส
 
1. นางสาวรัตนา   ประกอบนันท์
 
716 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายวัชรพงษ์   ชมภูหลง
 
1. นางสาวสุภาพร  การบรรจง
 
717 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายวิชัย  โกมล
 
1. นางจุรีวรรณ  นิไทรโยค
 
718 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายวีระศักดิ์   ทองบ่อ
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
 
719 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงอนุสรา   ขอพันกลาง
 
 
720 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงประณิตา  ทองนาค
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
 
721 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงมัทณา  พิมพ์ศรี
 
1. นางสาวสุภาพร  การบรรจง
 
722 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กหญิงจิราพร   บรรเทา
 
 
723 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยิ่งยืน
 
1. นายบุญโสม  พันธ์ภักดี
 
724 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงสุริสา   โพธิไพร
 
 
725 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. เด็กหญิงแคทลียา    กิษษอนส์
 
 
726 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงดวงกมล  ตองติรัมย์
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
727 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัลละภา
2. เด็กชายกรรภิรมย์    สิงมาดา
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จำปานิล
4. เด็กชายกัณฑิมา   นาคสูงเนิน
5. เด็กชายกิตติศักดิ์   มาลาวรรณ
6. เด็กชายก้องเกียรติ   วัลละภา
7. เด็กชายจักรพล  เกไธสง
8. เด็กชายจิรายุทธ    ดวงตา
9. เด็กหญิงชลธิชา  ใจวงษ์
10. เด็กชายชัยภัคดิ์    ไอยะ
11. เด็กชายชาคริต  เชื้อนิตย์
12. เด็กหญิงณัฐพร  กระออมกลาง
13. เด็กชายธนาวุฒิ   พิมพาซ้อย
14. เด็กหญิงนริศรา  นาคนวล
15. เด็กชายปริญญา   คำตา
16. เด็กหญิงพรรณทิพา    มาลาวรรณ
17. เด็กชายพันพิชาติ  โพธิขำ
18. เด็กหญิงภนิดา  ศรีสุวรรณ
19. เด็กชายภาณุพงศ์   นวนมิตร
20. เด็กชายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
21. เด็กชายราชวัตร   อาปัดชิง
22. เด็กชายวรวิทชญ์  มงคลสกุลกิจ
23. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์เทศ
24. เด็กชายสิทธิพัศ   คำภาไพร
25. เด็กหญิงอรชุดา   บุตรวงค์
26. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีสิทธิ์
27. เด็กชายอาทิตย์   ชุนรัมย์
28. เด็กหญิงอารยากุล  นางสีคุณ
29. เด็กชายอิทธิพล   มูลตื้อ
30. เด็กชายเทิดศักดิ์   จันทร์วิจิตร
31. เด็กหญิงเบญจมาศ    สุบุญมี
32. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    บุตรสีสวย
 
1. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
2. นางวรรณรัตน์  ศรีรัง
3. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
4. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
728 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   น้อยนันท้าว
2. เด็กชายจักรี  บุญไธสง
3. เด็กหญิงจิรานันท์  คำนนท์
4. เด็กชายฐานันดร  เอ็มประโคน
5. เด็กชายณัฐพล  แก้วดอนรี
6. เด็กหญิงณัฐมน  ดียิ่ง
7. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองนอก
8. เด็กชายธนวัฒน์  โพเทพา
9. เด็กหญิงธิมาพร  คำภาไพร
10. เด็กชายนัทธกานต์  โชงรัมย์
11. เด็กหญิงนัธมล  ปะทะรัมย์
12. เด็กชายนันทวัฒน์  ชินบุตร
13. เด็กหญิงพรนภา  นวนมิตร
14. เด็กหญิงพิราวรรณ  สมมัชฉา
15. เด็กชายพุฒิพงษ์  คำหลวง
16. เด็กหญิงภัทนาวดี  เชื้อนิตย์
17. เด็กหญิงมณฑกานต์  แสงอรุณ
18. เด็กหญิงมณฑิรา  จำปานิล
19. เด็กชายรวิชญ์  ส่วนบุญ
20. เด็กชายรัฐกิจ  สายาง
21. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พานิชศิริ
22. เด็กหญิงวิรดา  นาคนวล
23. เด็กหญิงวิราวรรณ  โนนสังข์
24. เด็กหญิงวิราสิณี  เกลี้ยงกรแก้ว
25. เด็กหญิงศรีสกุล  สังสุวรรณ์
26. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขันชนะ
27. เด็กชายอดุลย์  พลมีเดช
28. เด็กชายอนุพงษ์  สีดาชมภู
29. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีทน
30. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงตา
31. เด็กชายอรรคพล  โพธิ์เทพา
32. เด็กชายอรรถพล  พลวิเศษ
33. เด็กหญิงอริสา  วัลละภา
34. เด็กหญิงเจนจิรา  ปกสันเที๊ยะ
35. เด็กชายเปรมวดี  สุดา
36. เด็กชายโชคอนันต์  นางสีคุณ
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ
2. นางสาวพรรณี  ตัณฑ์ประศาสน์
3. นางรัตนา  ศิลป์ศิริวานิชย์
4. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
5. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
6. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
7. นายสุวิทย์  คำมณี
 
729 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงจันทนิภา    จันทะสอน
2. เด็กหญิงจิตยา    เหยื่อแสวง
3. นายชัฃรินทร์    ภูสะเทือน
4. เด็กชายณัฐพล   จันทร์สุภาเสน
5. เด็กหญิงบุษราคัม   วันชนะ
6. นายพงษ์ดนัย   สังเสวี
7. เด็กชายพรชัย    โพธิ์กล้าง
8. เด็กชายพิศาล    ลีรัตน์
9. เด็กชายภาคินัย   อุ่นบุญ
10. เด็กชายวรวุฒิ    จันดวง
11. เด็กชายวรายุส    เล็งไธสง
12. เด็กหญิงวิชาลดา    มะลิสา
13. เด็กชายวิศรุต    เลงไธสง
14. นายศรัญ    คานไธสง
15. เด็กชายศิรชัช    ตะโหนด
16. เด็กหญิงอรวินท์   จันทะเสน
17. นายเสฏฐวุฒิ    โพธิ์จันทร์
18. เด็กชายไกรวิทย์    สาริมา
19. เด็กชายไวทยา   พูลเกษม
 
1. นายถวิล  สืบสุนทร
2. นายบัณฑิต  ทาชารี
3. นายพยงค์  การิเทพ
 
730 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงจินดาหรา  จัตวี
2. เด็กหญิงจิราพร  ยอดสง่า
3. เด็กหญิงจิราภรณ์   ล่อดงบัง
4. เด็กชายธีระพล  ตาตะนันท์
5. เด็กชายปิยะราช  ล่อดงบัง
6. เด็กชายยุทธพล  หารฮุย
7. เด็กชายสิทธิโชค   แน่นชารี
8. เด็กหญิงเปียวดี  เทพสถิต
 
1. นางสาวปริชาติ  อินทศิลา
2. นายสมบัติ  คุณโน
3. นางโสภา  คุณโน
 
731 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายกฤษฎา   นะวงษ์
2. เด็กหญิงชฎาพร   ยะมะหาญ
3. เด็กหญิงทักษิณา   บุญสวาย
4. เด็กชายปานจิตร   แพงพงษ์มา
5. เด็กหญิงลลิตา   ศรจันทร์
6. เด็กชายวรากร   น้อยจันวงษ์
7. เด็กหญิงอพิศรา   เผ่าเวียงคำ
8. เด็กชายอรรถชัย   วังเวียง
 
1. นางนางพิกุล   ไตรโพธิ์ท่อน
2. นางสาวภัทราวรรณ   สอนวงษ์แก้ว
 
732 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย 1. เด็กหญิงญานาธร  ปะมะโน
2. เด็กชายภานุพันธ์  สักกุนัน
3. เด็กหญิงรุ่งธิดา  ประทุมโม
4. เด็กชายวิศรุต  โนนพล
5. เด็กหญิงศรีสุนันท์  คณะโท
6. เด็กชายศิริวัฒน์  โนนพล
7. เด็กชายสายันต์  พันอินจ่อง
8. เด็กหญิงสุจิตตา  บุระภักดิ์
 
1. นางสาวอารยา  พันธุ์บุบผา
 
733 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงกุสุมา  เกิดไธสง
2. เด็กหญิงจันทิมา  เกิดไธสง
3. เด็กชายจิรายุ  เม็ดไธสง
4. เด็กชายธนากร  สะเดา
5. เด็กชายนัฐพฤทธิ์  จำปามูล
6. เด็กหญิงนุชนภา  ปิติลาพัง
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญเจริญ
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปะติตัง
9. เด็กชายอดิศักดิ์  ยางหงษ์
10. เด็กชายอนุรินทร์  สร้างนานอก
 
1. นางทิพวัลย์  บำรุง
2. นางธนัญชนก  ศิริไพบูลย์
3. นายพินิจ  บำรุง
 
734 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ชูเนตร
2. เด็กหญิงนิตยาภรณ์  พลอามาตย์
3. เด็กหญิงพัชชาภรณ์  บุราณรมย์
4. เด็กหญิงภัทรดา  ประทุมทอง
5. เด็กหญิงภาทิณี  สอนพรม
6. เด็กหญิงลลิตา  ใจเย็น
7. เด็กหญิงศิวาพร  นามมะลัย
8. เด็กหญิงอารีญา  อาษากิจ
9. เด็กหญิงอิศราภรณ์  บุราณรมย์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์เงิน
 
1. นายประสงค์  สีทอนสุด
2. นางพิสมัย  สีทอนสุด
3. นายวานิช  จรรยา
 
735 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 1. เด็กชายคมชาญ   ตรีกุล
2. เด็กหญิงนันธิดา  วันกำมิโก
3. เด็กหญิงปนิดา   แก้วกองนอก
4. เด็กหญิงพิรพร   พันมหา
5. เด็กชายภานุวัฒน์   บุญอุดม
6. เด็กชายวิพัฒน์   บุญประกอบ
7. เด็กหญิงหทัยรัตน์   ผ่านสะอาด
8. เด็กชายอนันตศักดิ์   ภูผาผิว
 
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  ฝั่งไธสง
2. นางสาววรรณวิษา   วงษ์วิจารณ์
 
736 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ปะระนัง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ปัดตาปัดโต
3. เด็กชายธนดชติ   สีหาโบราณ
4. เด็กหญิงพรรณิภา   ภุลสิงห์
5. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร   มาสุขา
6. เด็กหญิงระวิวรรณ   กัลยาลือ
7. เด็กชายวัชรพล    ปัดตาลาคะ
8. เด็กหญิงสุนันทา   ปัจตาลาละ
9. เด็กชายอนิรุต   เลิศสีดา
10. เด็กชายอภิสิทธิ์   ดำรงกิจเจริญ
 
1. นางทัศน์วรรณ   พันธ์วงษ์
2. นายสุรสิทธิ์    ปินะเล
 
737 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายกาญจนา   มาลาวรรณ
2. เด็กชายคำพันธ์    พันสถาน
3. เด็กหญิงดวงนภา    อ่วมสันเทียะ
4. เด็กหญิงทัศนีวรรณ    จูสันเทียะ
5. เด็กชายพลวัตร   ไปรณรงค์
6. เด็กหญิงภควรรธน์   คำจันทร์วงษ์
7. เด็กชายสิมิหลา    อองบางน้อย
8. เด็กชายสุทัศน์    เบิกบาน
9. เด็กชายสุพะนิช   ปัสโก
10. เด็กหญิงอนุธิดา    กิ้นบุราณ
 
1. นางภัทรพร   ปินะภา
2. นายศิริพรรณ   ละครแก้ว
3. นางไพฑูรย์   ยิ่งยืน
 
738 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กชายธวัชชัย   สารสมัคร
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์   พรมพิมล
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ชิดทอง
4. เด็กชายพิศิษฐ์   เอี่ยมกลาง
5. เด็กหญิงวันจิรา   พันธ์สีภูมิ
6. เด็กชายอรรถพล   แก้วกองสี
7. เด็กชายอานุ   พูลวงษ์
8. เด็กหญิงเรนุกา   พรมพิมล
 
1. นายชูผกา   ประจะเนย์
2. นางธนิดา   ปะระทัง
3. นางบุญร่วม   ศรีสุนารถ
 
739 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อันธิชัย
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีบุญชัย
3. เด็กหญิงภิรดา  มาตรพรมราช
4. เด็กหญิงมัสยา  จุมพลมา
5. เด็กหญิงรัตนาพร  บุญถม
6. เด็กหญิงศศิธร  ลิวไธสง
7. เด็กหญิงสุภัสตรา  ชินวงศ์
8. เด็กหญิงอภิญญา  นามน้อย
 
1. นางบัวแก้ว  ทรงศิลา
 
740 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นนทะศรี
2. เด็กหญิงธัญญาพร  ภูชมชื่น
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ศรัทธาคลัง
4. เด็กหญิงปิยะพร   ภูชมชื่น
5. เด็กหญิงมนทิรา   เพียงเกตุ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  สีหา
 
1. นายวัลลภ  ประวาระณะ
2. นางสาวสาวิตรี  บุตรมาตร
3. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
 
741 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   มูลทรัพย์
2. เด็กหญิงประกายเพชร   เช่นพิมาย
3. เด็กหญิงภัทรวดี   ประดับการ
4. เด็กหญิงวิภาวิณ    รัตน์ไพร
5. เด็กหญิงศิริวรรณ   หมั่นยืน
6. เด็กหญิงสุมณฑา   มูลสาร
 
1. นายวัลลภ   ประวารณะ
2. นางสุรพิน   รักษาพันธ์
3. นางเพชรพันธุ์  ประภาศรี
 
742 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงกรกมล  พิลาแดง
2. เด็กหญิงนิศรา  รัตทะรินทร์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  พันธ์หนองหว้า
4. เด็กหญิงอุรวดี  ศรีประเสริฐ
5. เด็กหญิงเจนภา  พาสนิท
6. เด็กหญิงเบญญาภรณ์  วงศ์ประเมตฐ์
7. เด็กหญิงโชติกา  โพนเงิน
8. เด็กหญิงโชษิตา  จันทร์เทพ
 
1. นางถนอม  อรรควัฒนากูร
2. นางพิมพ์ภักดิ์  อุทปา
3. นางอมรา  เนื่องโคตะ
4. นางสาวเสาวนีย์  อามาตย์เสนา
 
743 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สายทองทวี
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปาปะกี
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชาวบ้านใน
4. เด็กหญิงสุธิดา  บุญตู้
5. เด็กหญิงอภิญญา  บรรณศรี
6. เด็กหญิงอมรวรรณ  กระซันซาบ
 
1. นางจิลาวัลย์  ประจุดทะศรี
2. นายถาวร  ตาพล
3. นายธงชัย  ประจุดทะศรี
4. นางนภาวรรณ  ปักขันติ
 
744 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โพธิ์เกตุ
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ทิพชรา
3. เด็กหญิงนิธิธร  ทิพชรา
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ลาดเหลา
5. เด็กหญิงศศิธร  เทียงกล้า
6. เด็กหญิงสุภาวิณี  ศิริสุรักษ์
7. เด็กหญิงอนุสรณ์  เทียบมัง
 
1. นางสาวพัชรี  ประทุมเทา
2. นางมยุรี  สุดตะนา
 
745 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ประจันทัน
2. เด็กหญิงเปมิกา   พันนาสี
 
1. นางสาววรรณวิษา   วงษ์วิจารณ์
 
746 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงชฎาพร   ยะมะหาญ
2. เด็กหญิงทักษิณา   บุญสวาย
3. เด็กหญิงลลิตา   ศรจันทร์
4. เด็กหญิงอพิศรา   เผ่าเวียงคำ
5. เด็กหญิงอรอุมา   พรภิรมณ์
6. เด็กหญิงอิศริญา   ลีละออง
 
1. นางพิกุล   ไตรโพธิ์ท่อน
2. นางสาวภัทราวรรณ   สอนวงษ์แก้ว
3. นางสุวัฒนา   นิลสิริ
4. นางหนูนวล   พันธ์ภักดี
 
747 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ต้นเขียว
2. เด็กหญิงปวีณา  สุขสรณ์
3. เด็กหญิงปิยนุช  แก้วประเสริฐ
4. เด็กหญิงพนิด  โพธิ์เงิน
5. เด็กหญิงศศินา  บุญหมั่น
6. เด็กหญิงศิรภา  ภาโสภะ
7. เด็กหญิงสุธาสินี  แก้วประเสริฐ
8. เด็กหญิงสโรชา  บุราณรมย์
9. เด็กหญิงอักษรศรา  ศรีหรณ์
10. เด็กหญิงอิศราภรณ์  บุราณรมย์
 
1. นางคำตัน  บัวไชยยา
2. นายประสงค์  สีทอนสุด
3. นางพิสมัย  สีทอนสุด
4. นายวานิช  จรรยา
 
748 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. นางสาวชุติมา   กูลรัตน์
2. นางสาวนุชรีพร   ช่างไถ
3. นางสาวมัลลิกา    อู่อรุณ
4. นางสาวศศิรักษ์    แสนบุดดา
5. นางสาวสุธาทิพย์    ต้นงาม
 
1. นางกัณลยาณีย์   ทิพย์พิชัย
2. นางสุกัญญา   แสนบุดดา
3. นางเอมอร   ปานจำลอง
4. นายโชติวัติ   โคตรรุฉิน
 
749 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่านาเชือก 1. เด็กหญิงกฤษกร  นามัสเก
2. เด็กชายกฤษฎาง  ล่ำสุง
3. เด็กหญิงจุติพร  การสัย
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขอบใจ
5. เด็กชายธนศาสตร์  ปะสาวะเท
6. เด็กชายบรรจง  สงเสริฐ
7. เด็กหญิงรสิตา  พะกะยะ
8. เด็กหญิงวิชุดาภรณ์  ทิพย์รัมย์
9. เด็กหญิงสุภาพร  ปัดตาเทสัง
10. เด็กชายอรจิรา  สมอ่อน
11. เด็กหญิงอารียา  ทุมปัด
12. เด็กชายเจษฎาพงษ์  เสนหาญ
 
1. นายธนวิชญ์  ทวีวัฒนาปัญญากุล
2. นางสาวสถิต  พันธ์โยศรี
 
750 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาลอก 1. เด็กหญิงกุลธา   เอี่ยมป้อ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    โบดพันธ์
3. เด็กหญิงชรินรัตน์   สังเสวี
4. เด็กหญิงชลธิชา   สังเสวี
5. เด็กหญิงนงนุช   โสดรุด
6. เด็กชายนพพล   จันทะสิงห์
7. เด็กชายรุ่งเพชร    ชามนตรี
8. เด็กหญิงวรรณวลี   บุญครอบ
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ปองน้ำสังข์
10. เด็กหญิงสุดารัตน์   แซ่อั่น
11. เด็กหญิงสุมาลี   หิรัญญาพร
12. เด็กชายอภิชิต   บุญหลาย
13. เด็กหญิงอินทิรา   พลคำมาก
14. เด็กชายเนติพงษ์   หอมหวน
 
1. นางนงลักษณ์   การิเทพ
2. นางศศิธร   วาระโก
 
751 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคำ
2. เด็กหญิงชนาภา  ฉัตรพิมาย
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ไปแดน
4. เด็กหญิงชลธาร  ปะวัดสา
5. เด็กหญิงฐิติชญา  พรมโคตร
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  คำจันดี
7. เด็กหญิงนลิตา  บุดดา
8. เด็กหญิงรุ่งจิราวรรณ  อาป้อง
9. เด็กหญิงวรรณญา  หนองเหล็ก
10. เด็กหญิงศศิกานต์  ประนัดศรี
11. เด็กหญิงอภัสรา  ฉัตรพิมาย
12. เด็กหญิงแพรวพรรณ  กรมรินทร์
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
2. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
3. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
4. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
752 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 1. เด็กชายน้ำทิพย์   วรรณสิงห์
2. เด็กหญิงปนัดดา   วงษ์ภักดี
3. เด็กหญิงประภัสสร   ประกอบ
4. เด็กหญิงปวิภาลักษณ์   สิทธิ์ตา
5. เด็กหญิงปิยธิดา   หงษ์วิชา
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ชิณราช
7. เด็กหญิงอัญชลิดา   นรทร
8. เด็กหญิงเปมิกา   เมืองวงษ์
 
1. นางสาวกรรณิกา   ไทยน
2. นางนงค์นิตย์   ประกอบ
3. นางนิตยาพร    แสงสีงาม
4. นางพรรณี   ชิณโภคัง
5. นางพรเนรมิต   ชิณราช
 
753 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงกมลชนก  อินธิจักร
2. เด็กหญิงดวงเดือน  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรมพิมล
4. เด็กหญิงประพิมพร  แตงรื่น
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชิดทอง
6. เด็กหญิงวันจิรา  พันธ์สีภูมิ
7. เด็กหญิงสมิตา  ขวัญเมือง
8. เด็กหญิงเรนุกา  พรมพิมล
 
1. นายชินรัตน์  จงเพิ่มกลาง
2. นางชูผกา  ประจะเนย์
3. นายธนากร  ประจะเนย์
4. นางบุญร่วม  ศรีสุนารถ
5. นายสุเมธ  ศรีอ่อนหล้า
 
754 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 94.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  มณีศรี
2. เด็กชายยิ่งพันธ์   ดีสมุทร
3. เด็กชายศุภกร  ดวงภักดีรัมย์
4. เด็กชายอรรถพล  พลวิเศษ
5. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ศรีสิทธิ์
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ
2. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
755 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. นายรณธพร   จันทิชัย
 
1. นายผิน   ดาวเรือง
 
756 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายปิยะ   วงษ์ลา
 
1. นางประดับศรี   กิจชัย
 
757 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงจิรัชญา   โคตรแก้ว
 
1. นายประเคน   มะหัด
 
758 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายวสันต์  ศรีวรรณะ
 
1. นายคำพันธ์  ทบวอ
 
759 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กชายภูมิธรรม   หอมทอง
 
1. นางสาวอรพรรณ   นนทไชย
 
760 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 1. เด็กชายพงศกร  กุณโฮง
 
1. นายนิวัต  แคนสา
 
761 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปะวะศรี
 
1. นายทองสุข  ประพันธมิตร
 
762 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายวชิระพงษ์  สุขดี
 
1. นายประจักษ์  เทียงดาห์
 
763 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. นายวิสา  บัวบุญ
 
1. นายธนกฤต  มะธุเสน
 
764 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. นายกรุงกฤษ   ผลผาเลิศ
 
1. นางอุไรวรรณ   ล่อดงบัง
 
765 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   ประธาน
 
1. นายบัวผิน   สุระมาศ
 
766 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายพิพัฒน์   ปิดตาไชโย
 
 
767 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายชัยพร  อันศิริ
 
1. นายคเชนทร์  กำจัด
 
768 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายอนันตศักดิ์  พวงเพชร
 
1. นายประหยัด  ศรีสมศักดิ์
 
769 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายธีรพงษ์  ติมุลา
 
1. นายคำพันธ์  ทบวอ
 
770 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ปักกังวะยัง
 
1. นายประมวล  ประมายะยัง
 
771 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  ปะทุติตา
 
1. นางปาริฉัตร  อินทร์ไชย
 
772 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กชายกฤตนัย   คงสมบัติ
 
1. นายเผด็จ   คำคูณ
 
773 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายณัฐพล   ทองแก้ว
 
1. นายพิทักษ์   สนรัมย์
 
774 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. นายสมคิด  จันทร์ทองทิพย์
 
1. นายผิน  ดาวเรือง
 
775 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายศุภชัย   ศรีคุณ
 
1. นายชัยวัฒน์   มะหัด
 
776 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประแหย่ง 1. เด็กชายปรีดา   พวงบุรี
 
1. นายมานิต   ประจุดทะเนย์
 
777 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปอ 1. เด็กชายชัยแพน  แสนแก้ว
 
1. นายแส  แก้วงาม
 
778 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายอนุรักษ์   ปิดตามาตา
 
1. นายสุรินทร์  เชตะโพธิ์
 
779 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนจาน 1. เด็กชายณัฐพล  คำสอนพันธ์
 
1. นายประพต  ปะวันนา
 
780 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายอรรณพ  จันทะรัง
 
1. นายเสมือน  สิทธิจันทร์
 
781 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  มิลน้อย
 
1. นางนริศรา  วัฒนขำ
 
782 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กชายอธิวัฒน์   ชมพูนุช
 
1. นางสาวอรพรรณ   นนทไชย
 
783 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านจอกขวาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โลหา
 
1. นายวัฒนา  สุวรรณพันธุ์
 
784 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กชายชนมการ   หอมไทสด
 
1. นายสมจิต   สีหาบุญทอง
 
785 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 1. เด็กชายจักรรินทร์   เพ็งเภา
 
1. นายชัยชาญ   อะโน
 
786 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 1. เด็กชายเฉลิมชัย   โคฮาด
 
1. นายวุฒินันทร์  พรนิคม
 
787 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายนฤพนธ์  ประทุมแสง
 
1. นางอาภรณ์  อำพินธุ์
 
788 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายนพพล  แคว้นคอนฉิม
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
789 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายธนกร   นนทะคำจันทร์
 
1. นางอรวรรณ  พ้องเสียง
 
790 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายวรชาติ  ป้อป้อม
 
1. นายบุญเกียง  จันเสนา
 
791 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายฉัตรชัย   ปุเลตัง
 
1. นายประมวล    เที่ยงโยธา
 
792 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  ปะโปตินัง
 
1. นายประมวล  ประมายะยัง
 
793 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 1. เด็กชายปวิทัศน์   เวียงสุวัฒนา
 
1. นายชัยชาญ   อะโน
 
794 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 1. เด็กชายจักรพงศ์   สุวรรณศรี
 
1. นายโชค   มะลิรัตน์
 
795 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ดีนอก
 
1. นางนริศรา  วัฒนขำ
 
796 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงกฤตยา   มะธิปิไข
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    โม้ทองศรี
3. เด็กหญิงจิรัชญา   โคตรแก้ว
4. เด็กชายชัยรัตน์  วิจิตรศักดิ์
5. เด็กชายชิณกร   สะแกทอง
6. เด็กชายชินวัตร   ปัตถามัง
7. เด็กหญิงฐนิชา    ประกอบสำเนียง
8. เด็กชายณัฐชัย   สุปะมา
9. เด็กหญิงดาราวรรณ   ราชมี
10. เด็กหญิงทับทิม   พึ่งกุล
11. เด็กชายธนกร   นนทะคำจันทร์
12. เด็กหญิงธิดารัตน์   จันทับ
13. เด็กชายนนทวัฒน์   มะลาพิมพ์
14. เด็กชายนราธิป   มะธิปีไข
15. เด็กหญิงพีระดา   มาดแท่น
16. เด็กชายภานิกร   สุปะมา
17. เด็กหญิงมณีรัตน์   สัตพันธ์
18. เด็กชายรุ่งเรือง   โนนศิลา
19. เด็กชายวรายุ   ภูมิฐาน
20. เด็กหญิงวิลาวัลย์   สีหาโบราณ
21. เด็กชายวิศวกร   มะธิปิไข
22. เด็กหญิงศิริวรรณ   ประธาน
23. เด็กชายศุภชัย   ศรีคุณ
24. เด็กหญิงสุจิตรา   ศรีสารคาม
25. เด็กหญิงสุฑาทิพย์   พันธ์คลอง
26. เด็กหญิงสุธาสินี   ปะริเตสัง
27. เด็กชายอนุวัฒน์   โม้ทองศรี
28. เด็กชายอภิชัย   ก้อนแก้ว
29. เด็กหญิงอังสุมาลิน   คนซื่อ
30. เด็กหญิงเกษฎาพร   อัปมาทัง
 
1. นางสาวกิ่งดาว  วรรณปะเก
2. นายชัยวัฒน์  มะหัด
3. นายบัวผิน   สุระมาศ
4. นายประเคน   มะหัด
5. นายรักบรรชา   พิมพระจันทร์
6. นางสาววิรดา  แสนงาม
7. นางอรวรรณ   พ้องเสียง
 
797 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประทุมโต
2. เด็กหญิงกฤษณา  ปะภาวะ
3. เด็กหญิงกุสุมา  เบิกขุนทศ
4. เด็กชายคัสมา  เก้าศักดา
5. เด็กหญิงชญาดา  บุญนาน
6. เด็กชายณัฐกิตติ์  ภูชาดา
7. เด็กหญิงณัฐริกา  ชารีวัลย์
8. เด็กชายธนวัตร  ทิพย์โอสถ
9. นายนพเกศ  พืชหมอ
10. เด็กหญิงนริศรา  ฉวีหินตั้ง
11. เด็กหญิงนฤมล  ทบบัณฑิตย์
12. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทะแสน
13. เด็กหญิงบุษกร  ประทุมมา
14. เด็กหญิงปิยะพร  สาสอน
15. เด็กชายพงศกร  พลภักดี
16. เด็กหญิงพรชิตา  พันสุดน้อย
17. เด็กชายภานุวัฒน์  เที่ยงโยธา
18. เด็กชายภูธร  นามปราศรัย
19. เด็กชายภูมิจิตร  ปิดตังระภา
20. เด็กหญิงมยุรฉัตร  เทียบศรี
21. เด็กหญิงมัลลิกา  สีคาม
22. เด็กชายยงยุทธ  บุญโพธิ์
23. เด็กหญิงวรรณนิภา  พลหารศึก
24. เด็กชายศรันย์  มูลวงศ์
25. เด็กหญิงสุกัญญา  คาทิพาที
26. เด็กหญิงสุณิสา  สุทินรัมย์
27. เด็กชายอดิศักดิ์  ปินะโต
28. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญมา
29. เด็กหญิงอารยา  น้าสุข
30. เด็กหญิงเจนจิรา  นาหนองตูม
 
1. นายทรงวุฒิ  ปะพะลา
2. นางทองกร  กางโสภา
3. นายธวัชชัย  กัตโร
4. นายบุรี   ปาปะตัง
5. นางรุจิรา  แดงจันทึก
6. นางอำพร  ประทุมศิลา
7. นายเพียร  ประทุมศิลา
 
798 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคึมบง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    บุญทองโท
2. เด็กหญิงชาธีญา   ปัสสาโก
3. เด็กชายณัฐพล   แคนดา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   แบขุนทด
5. เด็กชายทักษพร   แก้วงาม
6. เด็กชายธนพล   มุยสีทอง
7. เด็กหญิงธิตาภรณ์   ปัญญากอง
8. เด็กชายธีระพงษ์   สีหานอก
9. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์   มาตา
10. เด็กชายนิธิบดี   หลาบมาลา
11. เด็กหญิงนิพัทธา   ทองคำรัตน์
12. เด็กหญิงพรรธิษา   สิงห์ทอง
13. เด็กชายพลวัตร   ม่วงยิ้ม
14. เด็กหญิงพัทราวรรณ   นุชนาถ
15. เด็กหญิงมนัสวี   มะธิมะโน
16. เด็กหญิงมลธิรา   สิงห์ทอง
17. เด็กหญิงรุ่งนภา   ราหา
18. เด็กชายวรพงษ์   หันแจ๊ด
19. เด็กหญิงวราภรณ์   ลาหา
20. เด็กหญิงศิริรัตน์   ภักดีจุ
21. เด็กชายสกาย  แคนเภา
22. เด็กชายสิทธิพร   พฤกษ์ธานี
23. เด็กหญิงสุพิชชา   ลาดวิเศษ
24. เด็กหญิงสุภัตรา    คำสมบัติ
25. เด็กชายอภิรักษ์   จันศิริ
26. เด็กหญิงอารีพร   ทองแสง
27. เด็กชายเทอดไท   สมบูรณ์
28. เด็กหญิงเพชรดา    นพไธสงค์
29. เด็กหญิงโสรยา   สระทอง
30. เด็กชายไชยวัฒน์   โคตรมี
 
1. นางกาญจนา   สุทธิสา
2. นางดวงจันทร์   ปะวะทัง
3. นายประยนต์   ทัดวงษ์
4. นายสุพัฒน์   สุทธิสา
 
799 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กชายกิตติชัย   ขุนคินี
2. เด็กชายกุลธร   เอ้นแคน
3. เด็กชายขัตติยะ   ประภาวิชา
4. เด็กชายชิติพัทธ์   นามมะ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   หม่อยปู้
6. เด็กชายธนพรรธน์   ดอมไธสงค์
7. เด็กหญิงธิติมา    เชื้อคนแข็ง
8. เด็กชายปฐมพร   สาวันดี
9. เด็กหญิงปณิดา   สมมุ่ง
10. เด็กหญิงปัทมา   คุณสิทธิวาณิชย์
11. เด็กหญิงปิยธิดา    เอ้นแคน
12. เด็กหญิงพลอยไพลิน   คำภูธร
13. เด็กหญิงฟาฏิมา   นนทไชย
14. เด็กชายภานุพงษ์   หอมกลิ่น
15. เด็กชายรณภพ   ชารีอัน
16. เด็กหญิงรัชนีกร    เกตุลำ
17. เด็กหญิงวรัญญา    ศรีภูวงศ์
18. เด็กหญิงศรินธร    เกี้ยมแสนเมือง
19. เด็กหญิงศิริรักษ์   ชูทอง
20. เด็กชายศุภวิชญ์   สุวรรณี
21. เด็กหญิงสุนิสา   ดาราช
22. เด็กหญิงหทัยรัตน์    แสนกันยา
23. เด็กชายอดิศร   ทวีศรี
24. เด็กหญิงอภิสรา   วงษ์คำจันทร์
25. เด็กชายเกษม   แสงรวม
26. เด็กหญิงเบญญาภา   นรเพ็ชร
 
1. นางพูนทรัพย์   กันหา
2. นางราตรี   สีหาบุญทอง
3. นายสมจิต   สีหาบุญทอง
4. นายสมจิตร   นนทไชย
 
800 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงจินตวีณ์  อันเวลา
2. เด็กหญิงธนิษฐา  พานมาต
 
1. นางสาวเพชรศิริวรรณ  อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา  เสนา
 
801 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. เด็กหญิงพรภิมล   ผ่อนตาม
2. เด็กหญิงวิภาดา  ทองย่อม
 
 
802 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กชายทรงธรรม  มิเล
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ทิ้งโคตร
 
1. นางสมสมัย  จันทร์แทน
2. นายสมหมาย  สุทธิเภท
 
803 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายบุรินทร์  พิมพล
2. เด็กหญิงสุภัตรา   นันทชาด
 
1. นางสาวกฤษณา  วงศ์คำจันทร์
2. นางสาวธัญญรัตน์  อัฐิปา
 
804 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กชายวรวิทย์   ทัตโร
2. เด็กหญิงสิริธิดา   ด่านแก้ว
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  ธิวรรณ
 
805 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกรกนก  ประทิพอาราม
2. เด็กชายเรืองชัย  ไปวันเสาร์
 
1. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
806 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปองขวัญ  อินทร์ไชย
2. เด็กหญิงวรัญญา  พันเชื้อ
 
1. นางดารุณี  มัดถาปะโท
2. นายวรากร  ปะตังทะโล
 
807 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กชายดลนรินทร์  หลักคำพันธ์
2. เด็กหญิงปัณพร  โรมวาปี
 
1. นางจันทร์ฉาย  ปักเขตานัง
2. นางทองสุข  สุธรรมมา
 
808 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แวงดงบัง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  แสงแก้ว
 
1. นายประหยัด  พลละคร
2. นางอรอุมา  แก้วสิยา
 
809 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  ช่างการนอก
2. เด็กหญิงพิณภัส  สีโท
 
1. นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
2. นางเพ็ญศรี  บุญถม
 
810 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 1. เด็กชายพัฒนากร  ทองบ่อ
2. เด็กชายวีรวัฒน์  หวัดวาปี
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  พันบุญมา
2. นายนราวุธ  โคนะโร
 
811 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงวิชิดา  ร่มรื่น
2. เด็กหญิงวิชิตา  ร่มรื่น
 
1. นายประจักษ์  เทียงดาห์
 
812 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงณันฐพร  อุดมศักดิ์
2. เด็กชายธนโชติ  อันทะริน
 
1. นางกาญจนา  จูศรี
2. นายไพรัตน์  แก้วฤทธิ์
 
813 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองปอ 1. เด็กชายภูธเนตร  พลพิทักษ์
2. เด็กชายรณชัย  จันแก้ว
 
1. นายภูวไนย  ซ่อนกลาง
2. นางสมาพร  ซ่อนกลาง
 
814 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กชายจักพรรดิ์  ตอเสนา
2. เด็กชายธนาภูมิ  เสียงใส
 
1. นางมนิดา  สุชาติพงศ์
2. นางรัตนา  สืบเมืองซ้าย
 
815 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้    
816 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเตาบ่า    
817 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายบูรพา  อินทร์ปัญญา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปินะถา
 
1. นางสาวพรยุภา  วงศ์วิลาศ
 
818 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายชุษณะ  ประสีระตา
2. เด็กชายธนพล  โม่งเครือ
3. เด็กชายอภินันท์  ปักกังเวสัง
 
1. นางนงนุช  บุดดีสี
2. นายอดิศร  บุดดีสี
 
819 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  คะนองมาตร
2. เด็กชายศิวกร  คำภา
3. เด็กชายสุรเดช  ชินรัมย์
 
 
820 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายธนากร  เจือจันทึก
2. เด็กชายนครินทร์  ดอกไม้
3. เด็กชายเสกสรร  เขิงภูเขียว
 
1. นายสุพจน์   อัปมะระกัง
2. นายอุดม  สาวิกัน
 
821 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  เหล็กหลุ่ม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กำหัวเรือ
3. เด็กหญิงสุทธิดาภรณ์  ทุมรินทร์
 
1. นางวราภรณ์  มาตามูล
2. นางวัชราภรณ์  จำปาสุข
 
822 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายชินวัตร  มายา
2. เด็กชายวาริช  สุริยแก่นทราย
3. เด็กชายสวิตญ์   ศรีหงษ์
 
 
823 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวสระ 1. เด็กชายธวัชชัย  ปริชัยยะ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  มิเล
3. เด็กชายวิลาวุฒิ  บุญมา
 
1. นายจำนงค์  อัปภัย
2. นายสมาน  รัตนธรรม
 
824 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงแคน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะนุย
2. เด็กชายวัชรพล  สิงบุดดี
3. เด็กชายวัชรพล  ด่านประชุม
 
1. นายประวัติ  ศิริวงษ์
2. นางฤดี  บุตชา
 
825 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา   บำรุงนอก
2. เด็กหญิงรุจิรา  ปักการะโก
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีภูวงษ์
 
 
826 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประกอบกิจ
2. เด็กชายชาญชล  เชิดดอก
3. เด็กชายวิชิตชัย  แสนบุญยัง
 
 
827 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายขจรศักดิ์   อำไธสง
2. เด็กชายประดิพัทร์  รอดสุโข
3. เด็กชายวุฒิชัย   เหมือนใจ
 
1. นายบุญมี  ศรีวงษา
2. นายอนุพล  อุปนันท์
 
828 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   จันทะวงษ์
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ภูมิภักดิ์
3. เด็กชายธนพล  ภักดีทา
 
1. นางมยุรี  ติดวงษา
2. นายวุฒิ  พลเยี่ยม
 
829 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงจุฑานันท์   ราชวงษา
2. เด็กชายธนพล   ราชวงษา
3. เด็กหญิงนัฎฒพร   เกษกุล
 
1. นางชูศรี   นนทะนำ
2. นางทองพูล   สอนบุญชู
 
830 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองคลอง 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ภิรมรักษ์
2. เด็กหญิงธารทิพย์  สุปะมา
3. เด็กชายสิทธิพร  บัวสิงห์
 
 
831 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 1. เด็กหญิงกิติยา  พรมน้ำฉ่า
2. เด็กชายจิรายุ  โบราณผล
3. เด็กชายภูบดินทร์  ทบซิน
 
 
832 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ยางนอก
2. เด็กชายปกร  แสนจัก
3. เด็กชายสุรเดช  ปะริเวทัง
 
 
833 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายธนวัตร   ทิพย์โอสถ
2. เด็กชายอภิชาติ  ประทุมเทา
3. เด็กชายเฉลิม   สอนเสนา
 
1. นางจามรี  ลอยนอก
2. นางทองกร  กางโสภา
 
834 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 1. เด็กชายกวิน  ปาปะเค
2. เด็กชายณัฐพล  ปฏิสัจจ์
3. เด็กชายวรเทพ  ศรีรักษา
 
1. นายสถิต  ปาปะขา
 
835 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. นายทรงพล  ลาหนองแก
2. นายสมชาย  แก้วฉาย
3. นายสรวิชญ์  ไกรจันทร์
 
1. นายบัวผิน  ฝาแก้ว
2. นางเยาวรัตน์  ธนูสา
 
836 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนน 1. นายจักรกฤษณ์  ประพาศพงษ์
2. นายจิรวัฒน์  ปักกังวะยัง
3. นายวิจิตร  แคนสี
 
1. นายทองอินทร์  คลังดงเค็ง
2. นายไพยนต์  ประพาศพงษ์
 
837 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายกรวิทย์  ใจสี
2. เด็กชายภูมินทร์  รินไธสง
3. เด็กชายโกวิทย์  ปิตตังนาโพธิ์
 
1. นางสาวนภาภรณ์  จตุรปา
2. นายวงเดือน  กำมะไชยคำ
 
838 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กชายณัฐพล   อเดโช
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   ภารวงค์
3. เด็กชายอภิรักษ์   พลสิมมา
 
1. นายกิตติศักดิ์    พลสิทธิ์
2. นางคำนึง   พลสิทธิ์
 
839 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.25 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กชายพันธกานต์   พันลีคำ
2. เด็กชายอาทิตย์    วงสีสา
3. เด็กชายเฉลิมพร   เพชรวงษ์
 
1. นางฐิติพร   เขมะปัญญา
2. นางสาวมณี   จันปัญญา
 
840 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กชายพิสิฐ  อัปมะโห
2. เด็กหญิงภัทราพร  จันนา
3. เด็กหญิงอรทัย  ภูดวงตา
 
1. นายณัฐพงษ์   รามสีดา
2. นายประยูร   ขูรีรัง
 
841 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. นางสาวมินตรา  วรรณสุข
2. นางสาวเนตรสกาว  ธิมาไชย
 
1. นางนิภา  รัตนพร
2. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
 
842 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เพียงเกตุ
2. เด็กหญิงนฤมล  ปะมะโข
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์   วงศา
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
 
843 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระแคน 1. นายจักรี  เจริญใส
2. นายณัฐพล  ศิริเวช
3. นายวิศรุต  ผองผา
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นายวุฒิพงศ์  ลาหนองแคน
 
844 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายพงศ์ธร  จีระออน
2. เด็กชายภานุมาศ  สุโข
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางสาวอภิรัชพร  ทิ้งแสน
 
845 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กชายธีรพงษ์  สุนทะวงษ์
2. เด็กชายสินศิริ  นุพัด
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  สีหาชาติ
 
1. นายนิคมชัย  ปาลี
2. นายสว่าง  อ่างคำ
 
846 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสนาม    
847 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 1. เด็กชายสถิต  หลงสิม
2. เด็กชายสันติ  หลงสิม
 
1. นายชูเกียรติ  ปะเสทะกัง
2. นายเสน  ธนบุรี
 
848 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยรัตน์
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
2. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
849 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแคน 1. นายประกาย  เสนาบุญ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โคตรทิพย์
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
850 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. นายวัชระ  ไชยศรี
2. นายเกรียงศักดิ์  อาระโน
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
2. นายบัวผิน  ฝาแก้ว
 
851 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยาสุขศรี
2. เด็กชายเสรสรร  จินโจ
 
1. นางดรณี  ปะสังติโย
2. นางลักษมาภรณ์  จีระออน
 
852 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กชายอรรถพล   กาวไธสง
2. เด็กชายโชคชัย   ศรีบุ่งง้าว
 
1. นางสาวอุษณีย์  เศรษฐกิจ
 
853 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. นางสาวกัญยรัตน์  สิงห์คำ
2. นายณัฐวุฒิ  บุญกอง
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
 
854 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. เด็กชายวันเฉลิม  มาเย็น
2. นายอนันต์  มาเย็น
 
 
855 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงปิยนุช  สำราญดี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุตรโคตร
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
856 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายกฤษฎา  คุณารักษ์
2. เด็กชายอาทิตย์  เขมะโร
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางอรสกุล  จันทะรัง
 
857 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 1. เด็กหญิงกฤษณา  ปะกิระนา
2. เด็กหญิงชลธิชา  แพรนาพันธ์
3. เด็กหญิงนิตยา  ปะติเส
4. เด็กชายภูวดล  ปาปะเพ
5. เด็กหญิงรัชนีกร  สุขภู่
6. เด็กชายวุฒิพงษ์  ปะมาถา
 
1. นายธนุชัย  ดาหาญ
2. นางประยงค์  รัฐเมือง
3. นางสุจิต  ขันชะพัฒน์
 
858 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงวุสสุตา  สำราญดี
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ผลพืช
3. เด็กหญิงสมัชญา  ทนุนาจารย์
4. เด็กหญิงสาวิตรี  สุคำภา
5. เด็กหญิงอารียา  ทนุนาจารย์
6. เด็กชายไตรภพ  ทนุนาจารย์
 
1. นางสาวนงนุช  มหา
2. นางมยุรี  บุญบรรจง
3. นางรัชนี  เอกชาตรี
 
859 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มิทราวงศ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สีดา
3. เด็กหญิงวนิดา  ประไพชาติ
4. เด็กหญิงวันวิสา  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงวารุณี  ปาปัชชิง
6. เด็กหญิงวิชชุดา  ปิยะวงษ์
 
1. นางนฤมล  แสงแก้ว
2. นางสาวรจเรข  บุญเจษฏารักษ์
 
860 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงชนิดา  ศาลางาม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  คำพะลุ
3. เด็กหญิงดาราวลี  ชิตทอง
4. เด็กหญิงนริศรา  คูคำ
5. เด็กชายศุภกิตติ์  คำสิงห์
6. เด็กหญิงสุพรรณี  พุทธสงค์
 
1. นางมณทิพย์  หมอนทอง
2. นางวัฒนา  ดุลยเกียรติ
 
861 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกลียวนาก
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  พลคำเดช
3. เด็กหญิงชมพูนุท  คุ้มไพฑูรย์
4. เด็กชายนิรุต  ป้องขวาเลา
5. เด็กหญิงสุกัญญา  มณีศรี
6. เด็กหญิงสุพรรษา  กองแก้ว
 
1. นางสาวดุษฏี  พะโยโค
2. นายสมบูรณ์  ปะกำแพง
 
862 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 1. เด็กหญิงธิดาพร  ประเสริฐแก้ว
2. เด็กหญิงนริศรา  ไชยราช
3. เด็กหญิงมาลินี  ภคะวา
4. เด็กชายวรวุฒิ  ทุมดี
5. เด็กชายอนนท์  ปทุมวงษ์
6. เด็กชายอภิสิทธ์ิ  วิรวรรณ
 
1. นางอดิสรณ์  ศรีประย่า
2. นายไพสณ  โพธิ์วิเศษ
 
863 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายณัฐดนัย  สอนวงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงดุษฎีพรรณ  สิทธิแก้ว
3. เด็กหญิงน้ำฝน  พิลา
4. เด็กหญิงพิชชา  อาทิตย์ตั้ง
5. เด็กชายอภิวัฒน์  สมเภท
6. เด็กหญิงเพชร  มาตวังแสง
 
1. นางทองสร้อย  ปะวะภูตา
2. นางบุษบา  คงทน
3. นายอดุล  สุรวาทกุล
 
864 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 1. เด็กหญิงชลธิชา  โสภา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญตาแสง
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมดอนกลอย
4. เด็กหญิงศศิประภา  ริมสา
5. เด็กหญิงอารียา  แสนแก้ว
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญชู
 
1. นายพรหมประทาน  ปินะกาโพธิ์
2. นางสาวรจนา  แก้วลาด
3. นายสุเทพ  กุภาพันธ์
 
865 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงธัญสุดา  รักษาภักดี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ตะชา
3. เด็กหญิงพิมลดา  บุญสุข
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พรมเทศน์
5. เด็กหญิงสกาวรรณ  เกี้ยวไธสง
6. เด็กหญิงอาทิตยา   ปนัดสาโก
 
1. นางพิณพิมล  มะโนสา
2. นางวราภรณ์  มาตามูล
3. นางอมร  บัวบาน
 
866 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 1. เด็กหญิงชลธิชา   แสนสุข
2. เด็กหญิงพรณภา   ปะมะพุทโต
3. เด็กหญิงอารียา   ไชยศักดิ์
4. เด็กหญิงอุไรวรรณ   มะหา
5. เด็กหญิงเกศรา   ชัยกวงชา
 
1. นางดวงมาลา   สัตตรัตนำพร
2. นางสุจิตรา  ปาปะไพ
3. นางเกษร   วัฒนบุตร
 
867 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กชายชลธาร  พามนอก
2. เด็กหญิงพรธิดา  ไลออน
3. เด็กหญิงลักษิกา  เจียกการ
4. เด็กหญิงอารยา  สีโส
5. เด็กหญิงเมธิญา  พุทธเสน
6. เด็กชายโกมล  ศรีนวลจัน
 
1. นางฉวีวรรณ  เขตคาม
2. นางสาวปวันรัตน์  วานทุม
3. นางสัมพันธ์  มณีอินทร์
 
868 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลันวงษา
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ปะมะคะโต
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ขุมคำ
4. เด็กหญิงศศิธร  สิงขรณ์
5. เด็กชายสุริยา   กางโสภา
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วันดี
 
1. นางจินดา  กองสา
2. นางสาวสุภาวดี  เนื่องศรี
3. นายอดิศร  จันทะค้อม
 
869 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงนันทพร  เขียวอุดสา
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ภารวงษ์
3. เด็กหญิงพรวิไล  สายนาค
4. เด็กชายอนุรักษ์  ยังจันทร์
5. เด็กหญิงเขมิกา  คำพะอุ
6. เด็กหญิงเสาวรักษณ์  พวงพันธ์
 
1. นางนวลฉวี  บึงมุม
2. นางพันทิพา   ปัจจังคะตา
3. นางมยุรี  นะราวัง
 
870 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงนริสรา  บุญลอยสง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขคำ
3. นางสาวลดาวัลย์  ชัยสว่าง
4. เด็กหญิงวรรณิกา  แสงขาว
5. เด็กชายสุริยันต์  วรจันทร์
6. เด็กหญิงสุวัจนี  สุริยะวงศ์
 
1. นายกาสี  ยกน้อยวงษ์
2. นางพรทิพย์  โมกศรี
3. นางพิสมัย  ยกน้อยวงษ์
 
871 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงกนกอร  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงลลิตา  ขันตรี
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ฤทธิ์จันดี
4. เด็กหญิงวิภารักษ์  มาตะขันธ์
5. เด็กหญิงสุวนันท์  กองบุตร
6. เด็กหญิงเกศญา  เตชะบุตร
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ภูมาศ
 
872 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กหญิงกชพร  มืดทัพไทย
2. เด็กหญิงพีระดา  สุนเจิม
3. เด็กหญิงภิรมญา  คำวงษ์
4. เด็กหญิงวาทินี  บาตทอง
5. เด็กหญิงศศิบุศย์  ปิดตาทะโย
6. เด็กหญิงโสรยา  จันดี
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณที
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
873 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  การิโก
2. เด็กหญิงนัฐนิกา  วิชานนท์
3. เด็กหญิงบุษยา  หงษ์คาร
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  พูนไธสง
5. นางสาวศิริกัญญา  สิริบุรี
6. เด็กหญิงสุริยรัตน์  บัวแดง
 
1. นางทองสร้อย  ปะวะภูตา
2. นางบุษบา  คงทน
3. นายอดุล  สุรวาทกุล
 
874 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกันทิมา   ตอรบรัมย์
2. เด็กหญิงคลาวเดีย   พลศักดิ์เดช
3. นางสาวจิตติพร   อิ่มนาง
4. นางสาวพัณณิตา   ฟักสูงเนิน
5. เด็กหญิงศิรินันท์   สุขสุทธิ
6. นางสาวอทิติยา   สังฆขี
 
1. นายนิกรณ์   วรรณปะโพธิ์
2. นางบังอร   วรรณปะโพธิ์
3. นายสนอง   ศรีสารคาม
 
875 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ภูครองนาค
2. นางสาวดวงตะวัน  คะกาเนปะ
3. นางสาวนัฐยา  มหาสิงห์
4. นางสาวพรนภา  ปุริตาเน
5. นายสันติ  แก่นสมบัติ
6. เด็กหญิงอำไพพร  ค้ากระบือ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประเสริฐสังข์
2. นางมัชฌิมา  ส่งสัมพันธ์สกุล
3. นางยุพิน  กันบุรมย์
 
876 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  บุญเรือ
2. เด็กหญิงชลดา  รจนาสม
3. เด็กหญิงนัฐสิมา  พลตรี
 
1. นางสมัย  คุณสีขาว
2. นายสุรินทร์  เณรสุวรรณ
 
877 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงกันตยา  ทุมลี
2. เด็กหญิงฐนิชา  แก้วกองนอก
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
2. นางสาวแสง  สมสา
 
878 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงธนภร  ผินแก้ว
2. เด็กหญิงนิตยา  บุญมี
3. เด็กหญิงศรินญา  ชินไธสง
 
1. นางยุวดี  ประดับวัน
2. นางสุคัณธามาศ  จุลนาถ
 
879 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ไปเจอะ
2. เด็กหญิงพิมชนก  สิงห์หาร
3. เด็กหญิงเกวลิน   ประกอบกิจ
 
1. นางเพชรพันธุ์  ประภาศรี
2. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
 
880 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงวัฒสิกา   วิลาศ
2. เด็กหญิงสุภาวิณี   สิมมาลา
3. เด็กหญิงไอรดา   ธานี
 
1. นางทองพูล   สอนบุญชู
2. นางปภิญญา   แสงสุริยา
 
881 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนิชนันท์  จำปานิล
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ลุนศรี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  แสงคำ
 
1. นายวิเชษฐ  นันทเสนา
2. นางเบญจารี  สีลาวัน
 
882 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงนารีนารถ  วาปีเก
2. เด็กหญิงประภัสรา  บุญตาแสง
3. เด็กหญิงอรจิรา   จันดา
 
1. นางสาวปนัดดา  ธนกิจโสภณ
2. นางมณีวรรณ  สามูล
 
883 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  เทพจั้ง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประโคทัง
 
1. นายนายสถิตย์  รางศรี
2. นายวรากร  ปะตังทะโล
 
884 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปอ 1. เด็กชายณัฐพล  ละครศรี
2. เด็กชายพีระพัฒน์  วงค์ฮาด
 
1. นายภูวไนย  ซ่อนกลาง
2. นางสมาพร  ซ่อนกลาง
 
885 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจิราพงษ์  เมืองเดช
2. เด็กหญิงปณิดา  พระนาจันทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  กิ่วไธสง
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทับละ
 
886 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 1. เด็กหญิงนฤมล  โคตรดี
2. เด็กหญิงนฤมล  บุดดีวงศ์
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  มุ่งชู
 
1. นางบุญเลิง  สินไชย
 
887 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปะนะภูเต
2. เด็กชายภานุวัตร  ปัตตายะโส
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ภาระโข
 
1. นางวรรดารันต์  พลจันทึก
2. นางสัมพันธ์  อุดมศิลป์
 
888 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 1. เด็กหญิงวันนะลี  ทาพิมพ์
2. เด็กหญิงศุธิดา  ปิดตาทะเนา
3. เด็กชายอรรถกร  แว่นไธสง
 
1. นายทวีวัฒน์  แก้วหานาม
2. นายสังคม  โคตรมี
 
889 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสระบาก 1. เด็กหญิงชณากานต์  สุดสิงห์
2. เด็กหญิงรัตติยากร  วรกิจ
3. เด็กหญิงสุภิตา  นามราช
 
1. นางรุ่งอรุณ  ดวงวรรณลี
 
890 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงนรีมาศ  ทองนอก
2. เด็กหญิงพัชราภา  แพงพงษ์มา
3. เด็กหญิงพิมพิสา  ยังคุณ
 
1. นางมยุรี  ติดวงษา
2. นายวุฒิ  พลเยี่ยม
 
891 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงดาราวรรณ   จันดาผล
2. เด็กชายพรสถิตย์   แสนโคตร
3. เด็กชายรติพงษ์   พสดวงสี
 
1. นายสุริยา   ปราณี
2. นายอนันต์   พิทักษ์
 
892 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กหญิงพาลินี  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  อารามพระ
3. เด็กหญิงวิสุดา  อุปเต
 
1. นางพรรณทิพา  อินทะมน
 
893 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 1. เด็กชายกฤษฏา  มะหา
2. เด็กหญิงจันทิมา  พาโคกทม
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินธิแสง
 
1. นางวันพร  มะหัด
2. นายสุรพงศ์  ก้านสรรไชย
 
894 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายนนทกร  กดไธสง
2. นางสาวมณีรัตน์  พิมพ์ภักดี
3. นางสาวอุไร  เสไธสง
 
1. นางพรทิพย์  โมกศรี
2. นางพิสมัย  ยกน้อยวงษ์
 
895 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงปัณณพร  พรมแสง
2. เด็กชายเดชาธร  สารีบุตร
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
2. นางอนงค์  เหล่าเคน
 
896 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายสิทธิราช  ทิพย์วงศา
2. เด็กชายเอกพงษ์  หงสะคู
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
2. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
897 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุขยา
2. เด็กหญิงณัฐกุล  เกวิโก
3. เด็กหญิงสนธิญา  สัมมาสาโก
 
1. นางลัดดา  อาปัดชิง
2. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
 
898 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายยุทธนา  ร่มไธสง
2. เด็กชายอนันตชัย  อินทะ
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางอรสกุล  จันทะรัง
 
899 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงกณิกา  อำนาจ
2. เด็กหญิงธนัญญา   ภัมภิรานนท์
3. เด็กหญิงสุธิดา   ตะสุ้ย
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
 
900 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   ยุทไธสง
2. เด็กหญิงพรรณิภา    ลาหนองแคน
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   จันทโชติ
 
1. นางฐิติพร   เขมะปัญญา
2. นายสุพล   แสงกะลา
 
901 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กหญิงชนาพร   เสนเพ็ง
2. เด็กหญิงสิริยากร   ชื่นจิตต์
3. เด็กชายสิริวัฒน์  บุตรไธสง
 
1. นายธีระศักดิ์   นพเก้า
2. นางพรไพร   ภูลายใบ
 
902 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวณัฐมล  สุนทะวงษ์
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ทอนโพธ์ิแก้ว
3. นางสาวไพจิต  หมื่นพิพัฒน์
 
1. นางบัวไข  รุจิรเมธากุล
2. นายเสนีย์  ศรีสุนทร
 
903 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 1. เด็กชายธีรภัทร  น้อยจันวงษ์
2. เด็กชายนนทกาญจน์  น้อยจันวงษ์
3. เด็กชายพีรยุทธ  โยธิบาล
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  พันบุญมา
2. นายปิยพงษ์  น้อยหลุบเลา
 
904 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 1. เด็กชายชาคริต    สมภักดี
2. เด็กชายยงยุทธ   หวังเจริญ
3. เด็กชายศุภสันต์    พันธ์จันทร์
 
1. นายสมพร  แข็งพิลา
 
905 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อันชื่น
2. เด็กหญิงปภัสสวดี  จุตตา
3. เด็กหญิงพรนภัทร  วงศ์จิรชกุล
 
1. นางสุนิสา  เบ้าหนองบัว
 
906 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนทุม
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  พลภูเมือง
3. เด็กชายสุทธิพร  จันภักดิ์
 
1. นางจุไรรัตน์  ภูดวงจิตร์
2. นายทองคำ  คำดำ
 
907 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 90.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงคณิศรา  ปาปะขัง
2. เด็กหญิงศรุตา  น้อยศรี
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  กวนฮางฮอง
 
1. นางประนอม  เที่ยงธรรม
2. นางวิมลวัลย์  อักษรพิมพ์
 
908 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 90.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ  แช่มรัมย์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มิเล
 
1. นางปราณี  แสนเมืองแก้ว
2. นางพิสมัย  ไชยหงษา
 
909 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 90.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายปราโมทย์  ไหยะโก
2. เด็กหญิงพิมพิลา  ผลสง่า
3. เด็กหญิงสุดธิตา  เทียบเพชร
 
1. นายประชิต  ขจรไชยา
2. นางเกศศิริ  ปัดตาปัดโต
 
910 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89.8 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 1. เด็กชายนรากร  ปาติสัตย์
2. เด็กชายพันธ์กร  โพธ์ชัยเลิศ
3. เด็กชายศรายุทธ์  ระพือพล
 
1. นายประยูร  เที่ยงธรรม
 
911 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายจีรสิน  ติ๊บนวล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สุทธิสา
 
1. นายนิพนธ์  ใบสน
2. นางสาวสุปรียา  ภูขาว
 
912 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กชายบริวัฒน์  ช้างแย้ม
2. เด็กชายพงศธร  สาฆ้อง
3. เด็กชายเทพฤทธิ์  ภารวงษ์
 
 
913 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนภัทร   หน่อทองหลาง
2. เด็กชายธนสิทธิ์   เครือบุญสินธุ์
3. เด็กชายเกียรติภูมิ   มะปะเม
 
1. นายนิกรณ์   วรรณปะโพธิ์
2. นายวิเชษฐ   นันทเสนา
 
914 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สมภักดี
2. เด็กหญิงศศิภา  คำทอง
3. เด็กหญิงสุรนันท์  แต้มทอง
 
1. นายถวิล  สืบสุนทร
 
915 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงงาม
2. เด็กชายพงศธร  น้อยจันวงษ์
3. เด็กชายพินิจนันท์  ประทุมมี
 
 
916 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดงแคน 1. เด็กชายดนัย  ซ้ายก่า
2. เด็กชายนพดร  อาษานอก
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ธนะประเวศน์
 
1. นายประวัติ  ศิริวงษ์
2. นางพูนพิศ  อุ่นศิริวงศ์
 
917 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  ติปัน
2. เด็กหญิงรัชดาพร  วันทะวงษ์
 
1. นางสาวเพชรศิริวรรณ  อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา  เสนา
 
918 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.2 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายชิตพรรณ  ลีหล้าน้อย
2. เด็กชายปรมินทร์  หอมหวน
3. เด็กหญิงวุฒิกรณ์  กองแก้ม
 
1. นายสุมิตร  พินิจ
 
919 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย 1. เด็กชายกิตติ  ปะวะถา
2. เด็กชายทิวากร  ทำนานอก
3. เด็กชายอัศวิน  พรมบุบผา
 
1. นายบุญถม  คำพิพจน์
 
920 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 1. เด็กชายนนทิวากร  ครองสม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ปะโกสันตัง
3. เด็กหญิงวัชรี  ขุนพินี
 
 
921 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86.4 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุดมแก้ว
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ผ่องอุดม
3. เด็กหญิงพรรณทิพา  อันทรินทร์
 
1. นางคณิตถา  เทียมจัตุรัส
2. นายนิพนธ์  ศรีวิโรจน์
 
922 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลาธิ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มาพร
 
1. นายปริญญา  ระถี
2. นายสุนันท์  ประทุมเมศ
 
923 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มะลิกัน
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์   มุกดาตระกูล
 
1. นางพิรุณมาศ   ประเสริฐโส
2. นายวิระพงษ์   ปะนามะเส
 
924 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีวิธี
2. เด็กชายนพรัตน์  โพธิ์กระสัง
 
1. นางสมสมัย  จันทร์แทน
2. นายสมหมาย  สุทธิเภท
 
925 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 1. เด็กหญิงชลดา  นุชบ้านป่า
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  สุวรรณวงษ์
 
1. นางคำตัน  บัวไชยยา
2. นางวรรัตน์  สุวรรณศรี
 
926 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  หงษ์สาพันธ์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  นาราษฎร์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ปะสาวะเท
 
927 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงชลณิชา  ชาวพงษ์
2. เด็กหญิงวิชุดา  เจริญดี
 
1. นางอาภรณ์  มะปะเข
2. นายเชาวฤทธิ์  อาระหัง
 
928 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองผง 1. เด็กชายมินชา  ดาประชัน
2. เด็กหญิงรชนก  ลาภา
 
 
929 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายภานุพงษ์   จะริรัมย์
2. เด็กหญิงสุนันทา   ผูกมั่น
 
1. นางชุลีกร   ประสาทาเส
 
930 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเตาบ่า 1. เด็กชายชนะศักดิ์  พลจุรี
2. เด็กชายธนากร  สิมะลี
 
 
931 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. เด็กหญิงปิยะวดี  รางศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ปินะกะเส
 
 
932 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายศรันย์  ประทุมตรี
2. เด็กชายเฉลิม  โอบอ้อม
 
1. นายนพรัตน์  เมิกข่วง
 
933 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงพรประสพ  ไชยกิจ
2. เด็กหญิงพัชราพรรณ  ไขศรี
 
1. นางสาวกุสุมา  โกษาทอง
2. นางเนตรดาว  ศรีพงษ์
 
934 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายฐานะ  ทิพย์อำนวย
2. เด็กชายอพิทักษ์  กงซุย
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
2. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
935 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ห่านคำวงษ์
2. เด็กหญิงนฤมล  วัฒโก
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
936 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงธิดา  เมสัง
2. เด็กชายพรพิสิทธิ์  จันขุนทด
3. เด็กชายเอกพล  สุวรรณกูฏ
 
1. นางศิริพร  สุทธิยา
2. นายสฤษดิ์  สุทธิยา
 
937 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  มือขุนทด
2. เด็กหญิงนาตยา  เจริญสุข
3. เด็กชายวัชรพงษ์  คำเขื่อนแก้ว
 
1. นางพันทิพา  ปัจจังคะตา
2. นายเผด็จ  คำคูณ
 
938 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงศ์วิริยะ
2. เด็กชายสิทธิชัย  บาลโส
3. เด็กชายสิทธิพร  จันสนิท
 
1. นายบุญจิตร  มหาโคตร
2. นางสาวรัตนา  ประกอบนันท์
 
939 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงกัญญารัต  หม้อยา
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก่นไธสง
3. เด็กหญิงชนิดา  พานิชย์
 
1. นายถวิล  สืบสุนทร
2. นางพิสมัย  ยกน้อยวงษ์
 
940 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.4 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงชนิตา  อะมะมูล
2. เด็กหญิงลลิตา  แสงสารพัด
3. เด็กหญิงศศิธร  ปัตตังทานัง
 
1. นางประไพพร  โยวผุย
2. นางเพ็ญศรี  ลาวงศ์
 
941 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กหญิงปรารถนา  ภูบาลชื่น
2. เด็กชายพรทวี   พรมจันทร์
3. เด็กชายเทพประทาน   พุทธปัญโญ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เศรษฐกิจ
 
942 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กหญิงจิตรสินี  ชิณวงศ์
2. เด็กหญิงณัชณิชา  จันทะขาน
3. เด็กหญิงสุทัดตา  พะวัดทะ
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นายวุฒิพงศ์  ลาหนองแคน
 
943 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจิตกร   บัวบาน
2. เด็กชายณัฐกร   มะปะเม
3. เด็กชายมณู   นามเหลา
 
1. นางยุพา   ชาวพงษ์
2. นางสาวเปรมสิณี   ช่างยา
 
944 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. นายชยันต์   ยูพา
2. นายภานุกร   จีระออน
3. นายวีระศักดิ์   พลธรรม
 
1. นายกิตติศักดิ์  พลสิทธิ์
2. นางสนอง   พรมโนนศรี
 
945 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ปิดตามานัง
2. เด็กชายวีระพงษ์   พุทธตาเต
3. เด็กชายวุฒิชัย  ใยไธสง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประเสริฐสังข์
2. นางสกุุล  คำพิพจน์
 
946 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงกุ้ง  ภูตะดา
2. เด็กหญิงนฤทัย  สุนทวงษ์
3. เด็กหญิงอัมพร  สายสิงห์
 
1. นางวิมลรัตน์  ภัทราบุญญากุล
2. นายเสนีย์  ศรีสุนทร
 
947 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงชริสรา  วรสิทธิ์
2. เด็กชายสุทธิกร  แสนสัญญา
 
1. นางนิภา  รัตนพร
2. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
 
948 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโดน    
949 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. เด็กชายรณฤทธิ์  รางศรี
2. เด็กชายอนันต์  มาเย็น
 
 
950 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงชญาดา  รังศิริ
2. เด็กชายพงศกร  หงษา
 
1. นางกุลธิดา  ภารวงษ์
2. นางดรณี  ปะสังติโย
 
951 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายบัณฑิต  พลหนุ่ย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  อินทะ
 
1. นางดาราวรรณ  ดวงมาลัย
2. นายสุพจน์  ชาวหนอง
 
952 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงจันทรา  อาระโน
2. เด็กหญิงอารียา  เจียไธสง
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
2. นายบัวผิน  ฝาแก้ว
 
953 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายชินดนัย  พุทไธสง
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  กิ้นโบราณ
 
1. นายคงศักดิ์  ปักกาเวสา
2. นายอดุล  สุรวาทกุล
 
954 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 1. เด็กหญิงกิตติภาพร  อัปการัตน์
2. เด็กหญิงอารยา  จินโจ
 
1. นายชูเกียรติ  ปะเสทะกัง
2. นายเสน  ธนบุรี
 
955 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายธราเทพ  กลึงเหลี่ยม
2. นายอิทธศักดิ์  สังสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภาพร  การบรรจง
2. นางเอมอร  อุปเทห์
 
956 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงปรียาพร  บิลโภชน์
2. เด็กหญิงรัตน์ติยากร  อินอ่อน
 
1. นายทองชัย  ภูตะลุน
2. นางอัญญาณี  ภูตะลุน
 
957 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กชายชัยยันต์  กูนา
2. นางสาวปพิญญา  ศรีสมศักดิ์
 
1. นางปรีดาวรรณ  ถั่วอรัญ
 
958 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลีหล้าน้อย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ปาละโค
3. เด็กหญิงวิญาดา  มงคุล
 
1. นางสาวนฤบล  บุญส่งตระกูล
2. นางลัดดา  อาปัดชิง
 
959 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กชายกฤษฏา  ทรงประโคน
2. เด็กชายธนพล  ปาสารักษ์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  รักษาพล
 
1. นางบาลเมือง  เอกรักษา
2. นางยุวดี  ประดับวัน
 
960 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงธนัชชา  เผื่อนภิญโญ
2. เด็กหญิงธนิกานต์  จำชาติ
 
1. นายนิพนธ์  ใบสน
2. นางสาวสุปรียา   ภูขาว
 
961 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงน้ำพั๊นซ์  ทันจร
2. เด็กหญิงเบญจมินทร์  ยี่รัมย์
3. เด็กหญิงโชติกา  ดีชัยรัมย์
 
1. นางบุษบา  เมาะสมาน
2. นางสาวพวงบุปผา  เขมะรัง
 
962 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงกันณิกา  ม่วงมา
2. เด็กหญิงรัตนา   ปริทำมา
3. เด็กหญิงอารยา  ปะวะเส
 
1. นายนันทิเดช  พรหมดี
2. นางมณีรัตน์  พนาดร
 
963 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นักทำนา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สีหาบุญลี
3. เด็กชายพงศ์พันธ์  สุภศร
 
1. นางอุไรวรรณ  ปัตตานี
2. นางเยือน  ปทุมชาติพัฒน์
 
964 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 1. เด็กหญิงจินตนา  สุคำภา
2. เด็กหญิงพิมพิสา  จันทะสี
3. เด็กหญิงอริสา  เหมวิพัฒน์
 
1. นางกันยา  จอมศรีกระยอม
2. นางสาวสุจิตรา  ไสยาศรี
 
965 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สวัสดิ์ละคร
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศุภผล
 
1. นางสาวเพชรศิริวรรณ  อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา  เสนา
 
966 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  วิปาด
2. เด็กหญิงณัฐยา  อ่อนแก้ว
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แพงสาย
 
1. นายมนูญ  อุทัยแพน
2. นายเศรษฐพัฒน์  แก่นผกา
 
967 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายนรธีร์  อุทปา
2. เด็กหญิงศรัญญา  บานศิริ
 
1. นางสาวนภาภรณ์  จตุรปา
2. นางสาววิลาวัลย์  จันทะดวง
 
968 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  อินธิแสง
2. เด็กชายศราวุฒิ  ปัตวัง
 
1. นายมิตร  สกุลจร
2. นางวันทนีย์  สกุลจร
 
969 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โคบราน
2. เด็กหญิงศศิกาญน์  สงครินทร์
3. เด็กหญิงสมปอง  คณะโท
 
1. นายสุวรรณ  หนองสี
2. นางโฉมยุพิน  หนองสี
 
970 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองคลอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมขวัญ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวสิงห์
3. เด็กหญิงกาญจนา  ราหา
 
 
971 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงนิวาริน  จันทะรัง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองพล
3. เด็กหญิงวิจิตรา  สุพรรณ์
 
1. นางทิพวัลย์  บำรุง
2. นางธนัญชนก  ศิริไพบูลย์
 
972 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายวิศรุต  สร้างนา
2. เด็กชายอนุชา   ปัตจัตตัง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โทนรินทร์
2. นางสาวชุลิกร   ปะสาทาเส
 
973 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. เด็กหญิงปิยะวดี  รางศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ปินะกะเส
 
1. นายยรรรงค์  ประวารณะ
2. นางสมจิตร  อาจจอหอ
 
974 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 1. เด็กชายพรเทพ  พุทธนันท์
2. เด็กหญิงพิมพ์นรี  เดชาภัทร์ชุติกุล
3. เด็กหญิงอริสรา  วรโชติ
 
 
975 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ 1. เด็กชายนพกร  อุปัชฌาย์
2. เด็กหญิงเกวลี  โทแสง
 
 
976 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงสุนิตา  ปินะสา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  หงษ์ศรีหม่น
 
1. นางสาวอุลัยภรณ์  ประสีระเก
 
977 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  ปัสสาวัน
2. เด็กชายวิทยา  เจนไธสง
 
1. นายอนุราช  ลิลากูด
 
978 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทับหัวหนอง
2. เด็กหญิงวิสา  จิประพันธ์
 
1. นายธนะรัตน์  ภูครองแง้
2. นางสาวปราณี  ใจภักดี
 
979 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายชนะเกียรติ  ประวันทะกัง
2. เด็กชายณัฎฐจิตต์  บุญจรัล
 
1. นายไกรทอง  พนาดร
 
980 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.4 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กชายธนกร    นิตไธสง
2. เด็กหญิงธนัญญา   จันทร์ศรี
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  ธิวรรณ
 
981 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 1. เด็กชายคมสัน  เจิดพงศ์พิสัย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ภามทุม
 
 
982 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโนนแร่ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ผาลารักษ์
2. เด็กหญิงอภิญญาพักตร์   หมื่นกล้า
 
1. นางสาวนิติยาภรณ์   สืบทิพย์
 
983 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.8 ทอง 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 1. เด็กหญิงจิรนุช  ราชบุรี
2. เด็กหญิงชลิตา  สืบสิงห์
 
1. นางสมัย  คุณสีขาว
2. นายสุรินทร์  เณรสุวรรณ
 
984 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กหญิงณัฐวรา  พลรัตน์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ใจมั่น
 
1. นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
2. นางเพ็ญศรี  บุญถม
 
985 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทะชัย
2. เด็กชายอนันต์  ดวงมาลา
 
1. นายไพรัตน์  แก้วฤทธิ์
 
986 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  จันทรวงศ์
2. เด็กหญิงนันทศิริ  สุขโสม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญสะอาด
 
1. นางสาวนฤบล  บุญส่งตระกูล
2. นางสายศิลป์   เจริญพันธุวงศ์
 
987 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงบุษบา   การรักษ์
2. เด็กหญิงพรรณิภา   บุญยัสสะ
3. เด็กหญิงสุประวีณ์   พิลึก
 
1. นางฐิติพร   เขมะปัญญา
2. นางสริตา   จีบค้างพลู
 
988 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กหญิงกิตติยาพร   สมดอกแก้ว
2. เด็กหญิงพรพิมล   สารเงิน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   พวงจำปา
 
1. นางธัญภร   วัฒนบุตร
2. นางสุจินดา   จันทะกระยอม
 
989 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวชรินรัตน์  คำกองแก้ว
2. นางสาวสมฤดี  เงาเศษ
3. นางสาวสุนิสา  แก้วภา
 
1. นางภัทรา  นครศรี
2. นางมริยา  ศรีสังข์
 
990 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงกมลพร  ฮุ้ยพรมมา
2. เด็กหญิงธนัญญา  โยธาจันทร์
3. เด็กหญิงรินรดา  พระมะโส
 
1. นางสาวนงนุช  มหา
2. นางรัชนี  เอกชาตรี
 
991 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงธิดามาศ  นาราษฏร์
2. เด็กชายธิติวัฒน์  ภูมาศ
3. เด็กหญิงพุธิตา  บัวรัตน์
 
1. นางฉวีวรรณ  พร้อมสมุด
2. นางพรทิพย์  บุปผารัตน์
 
992 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวชิด
2. เด็กหญิงนิภากร  ปะติเต
3. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  วรสาร
 
1. นางนิราวรรณ์  ดิษระ
2. นางสุภาวดี  เฮืองศรี
 
993 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ชาวพงษ์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สุปะเม
3. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีสังข์
 
1. นางสมหมาย  ประมาคะเต
2. นางอุไรวรรณ  ชาวพงษ์
 
994 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองฮี 1. เด็กหญิงจินตพร  โคตรวงษ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  โคตรวงษ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ภาระจ่า
 
1. นางสาวนวลฉวี   คู่กระสังข์
2. นางสาวสมหมาย  โพธิ์นรินทร์
 
995 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กหญิงดุษฎี   ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงสายฝน  ลีหล้าน้อย
3. เด็กหญิงสโรชา  ตรีเมืองซ้าย
 
1. นางพจนา  เพ็ญนวลประเสริฐ
2. นางพรพรรณ  ทรงงาม
 
996 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงช่อผกา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงวิยะดา  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ปิดตาสังข์
 
1. นางทิพวัลย์  บำรุง
2. นางธนัญชนก  ศิริไพบูลย์
 
997 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  มูลศรีสุก
2. เด็กชายจักรพงษ์  รังสี
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  สุทธิทิพย์
 
1. นางกุลธิดา  ภารวงษ์
2. นางลักษมาภรณ์  จีระออน
 
998 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 1. เด็กหญิงทิพย์อาภา  แป้นไทย
2. เด็กหญิงวรากร  ทองรุ้ง
3. เด็กหญิงสุวิมล  ภูตาเลิศ
 
 
999 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงจิตลดา  สิมสีดา
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ตั้งชารี
3. เด็กหญิงชลดา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางนุชนาถ  ทองกอง
2. นายสมคิด  คำจันทร์วงษา
 
1000 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อุตรัตน์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ปทุมศิลา
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ยิบไธสง
 
1. นางสกุณี  ตุ่ยสิมา
 
1001 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองปอ 1. เด็กชายธวัชชัย  จันทวี
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  นาขาม
3. เด็กชายสุวิชา  มะโนรา
 
1. นางสาวเย็น  กะวิเศษ
2. นายเอกราช  สิงหาราโท
 
1002 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงกรกช  สุปะติ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลาดนาเลา
3. เด็กหญิงธารทิพย์  จันทร์พู
 
1. นางฉวีวรรณ  พร้อมสมุด
2. นางพรทิพย์  บุปผารัตน์
 
1003 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวกัลยณัฐ   สุวรรณธาดา
2. เด็กหญิงชนิกาญ   ประเมนาโพธิ์
3. เด็กหญิงทิฆัมพร   ลินลา
 
1. นางยุพา   ชาวพงษ์
2. นางสาวเปรมสิณี   ช่างยา
 
1004 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระบาก 1. เด็กหญิงดวงกมล  กุมภวา
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เฉลิมศักดิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กะตะศิลา
 
1. นางกัลยาณี  กระจายศรี
2. นางละมัย  สุวรรณทา
 
1005 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ศิริ
2. เด็กชายศรายุทธ  แดงวิบูลย์
 
1. นางดาราวรรณ  ดวงมาลัย
2. นายสุพจน์  ชาวหนอง
 
1006 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มะลิกัน
2. เด็กชายฉันทพล  อาจพลไทย
 
1. นางพิรุณมาศ   ประเสริฐโส
2. นายวิระพงษ์  ปะนามะเส
 
1007 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงจันทร์ดี  ประทุมแบน
2. เด็กชายธนพล  พาชัย
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  พระมะโส
 
1. นายบุญร่วม  บุตรทา
2. นางสุกัญญา  เชาระกำ
 
1008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงจริญญา  วงษ์สหัสวรรษ
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  โปณะทอง
 
1. นายประหยัด  พลละคร
2. นางอรอุมา  แก้วสิยา
 
1009 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ติดวงษา
2. เด็กชายสิรภพ  เทพจั้ง
 
1. นายนายสถิตย์  รางศรี
2. นายวรากร  ปะตังทะโล
 
1010 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กหญิงพรกนก  บุตรวงษ์
2. เด็กหญิงอังษฎางค์  สิงห์ทอง
 
1. นางสมสมัย  จันทร์แทน
2. นายสมหมาย  สุทธิเภท
 
1011 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปานไธสง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงกล้า
 
 
1012 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 1. เด็กหญิงละมัย  นาลา
2. เด็กหญิงศรีสุดา  เทียรโชค
3. เด็กหญิงสุมาลี   จอมศรีกระยอม
 
1. นางนิภาพร   เฮียงกัน
2. นางสาวเนตรนภิส   สังสีราช
 
1013 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  หลาบสีดา
2. เด็กชายทศพล  กางมาเทศ
 
1. นางสาวสมหวัง  อาระหัง
2. นายสุพล  โคตรสังข์
 
1014 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยางนอก
2. เด็กหญิงชนกานต์  แพงสาย
3. เด็กหญิงปวีณา  พิลาโสภา
 
1. นางสาวพีริยาภรณ์  แท่นแก้ว
2. นางรำภา  ละทัยนิล
 
1015 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุมชาด
2. เด็กหญิงทักษพร   บรรณตั้ง
3. เด็กหญิงวริศรา  บุบผามะตะนัง
 
1. นายบัวลัย  ด้วงแหวะ
2. นางอรทัย  เจริญนิติกุล
 
1016 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายกิตติพัช  พิลาวรรณ
2. เด็กชายมิฬฑาฏา  ทองบุตร
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
2. นายสิทธิพร  ชลาชัย
 
1017 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงกัลนิการ์  สืบสุนทร
2. เด็กหญิงพิมผกา  โทแสง
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  กองสิงห์
 
1. นางพรทิพย์  บุปผารัตน์
2. นางวิมลรัตน์  ภัทราบุญญากุล
 
1018 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงตติยา  เพียกุนา
2. เด็กหญิงปรียากร  หงษา
3. เด็กหญิงภัคจิม  พาสนิด
 
1. นางกุลธิดา  ภารวงษ์
2. นายอนุพล  อุปนันท์
 
1019 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไก่นา 1. เด็กชายธีรพัฒน์   ภูมิแกดำ
2. เด็กหญิงสุนิสา   กล้าหาญ
3. เด็กหญิงอาทิตยา   ผลาผล
 
1. นางพรทิพย์  วรรภา
2. นางอาลัย  ปาปะเถ
 
1020 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 1. เด็กหญิงกิตติยาวรรณ  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  สร้อยทอง
 
1. นางคำตัน  บัวไชยยา
2. นางสาวประภา  กันยายน
 
1021 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงธิติยา  ผดาวัน
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญครอง
 
 
1022 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 1. เด็กหญิงธารารัตน์   เฉลิมศักดิ์
2. เด็กหญิงศิริกานดา    ปัดคำ
3. เด็กหญิงอริสยา   สมการ
 
1. นางสาววันดี  บุตรอุดร
2. นางสุภาณี  กลับสุข
 
1023 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิดา  ชูพันธ์
2. เด็กหญิงวนิดา  เจนทะโกฏิ์
 
1. นายนิรันดร์  ปาปะโข
2. นางโฉมยุพิน  หนองสี
 
1024 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 1. เด็กชายอนาวิล  ศรีเดช
2. เด็กชายอัษฏา  พรหมสุขันธ์
 
1. นายสุพัฒน์  มาลาม
2. นางสาวสุภาวดี  ทบง่อม
 
1025 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สีสุแล
2. เด็กหญิงวรนุช  บุตรวัด
3. เด็กหญิงวิยะดา  ยะถีโล
 
1. นางพจนา  เพ็ญนวลประเสริฐ
2. นางพรพรรณ  ทรงงาม
 
1026 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงปภิชญา  เหมือดนอก
2. เด็กหญิงอุษณา  บัวใหญ่รักษา
 
1. นางสาวพิมพาภรณ์  ปัดตังทานัง
2. นายไชยณรงค์  ประพฤติใน
 
1027 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.75 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงศศิธร   ไหยะโก
2. เด็กชายศุภโชค   วรรณปโพธิ์
3. เด็กหญิงเยาวภา   หิตายะโส
 
1. นางบังอร   วรรณปะโพธิ์
2. นางยุพา   ชาวพงษ์
 
1028 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงปภัสนันณ์  ทัดไทย
2. เด็กหญิงวริศรา  พงษ์เบิก
3. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  บุญละคร
 
1. นางพรรดร  วงษ์กาฬสินธ์
 
1029 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ราชวงศ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  บรรเทา
3. เด็กหญิงศิรินาถ  ปะทิเก
 
1. นางศุภมาศ  สิทธิศรีจันทร์
2. นางเมธาวี  นพผล
 
1030 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวปาริชาติ  สืบสุนทร
2. นางสาวมณีนุช  อ๊อดทอง
3. นางสาวสุธิตา  โพธิ์ไพร
 
1. นางวิมลรัตน์  ภัทราบุญญากุล
2. นายเสนีย์  ศรีสุนทร
 
1031 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เหล่าจันทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  นามา
 
1. นายทองชัย  ภูตะลุน
2. นายอนันต์  โสภาใฮ
 
1032 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. นายธัญญบูรณ์  จันทรา
2. นางสาวมยุรี  สูงยาง
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
2. นางสาวแสง  สมสา
 
1033 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงทินมณี   ลินลา
2. นางสาวลักษณา   บุระเวทายัง
3. นางสาวสุดารัตน์   อาแคนใส
 
1. นางยุพา   ชาวพงษ์
2. นางสาวเปรมสิณี   ช่างยา
 
1034 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงพาณิภัค  อินทวี
2. เด็กหญิงอุไรพร  สิงบุดดี
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
1035 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. นางสาวณัฐณิชา  จอมทอง
2. นางสาวปิยนุช  สัมมาขันธ์
3. นางสาวอังคณา  ชะตารุ้ง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประเสริฐสังข์
2. นางสกุล  คำพิพจน์
 
1036 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงนรศรา  ผิวบาง
2. เด็กหญิงปิยะดา  มิละถาโก
3. เด็กหญิงวรัญญา  มลิเลิศ
 
1. นางกุลธิดา  ภารวงษ์
2. นางอัมพร  ลดาวัลย์
 
1037 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงดาวรุณี  วะรงค์
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  แก่นพรม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  บัวพันตอง
 
1. นางสาวนงนุช  มหา
2. นางมยุรี  บุญบรรจง
 
1038 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 1. เด็กหญิงฐานิดา  พาเจริญ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  พรลำเดช
3. เด็กหญิงปุสยา  สมศรี
 
1. นางละไม  พิเศษ
 
1039 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 1. เด็กหญิงจารุณี  เกียนนอก
2. เด็กหญิงพรนภา  ปินะพัง
3. เด็กหญิงอรปรียา  ปินะสา
 
1. นางนันทิยา  สีสุแล
2. นางสาวนิตยา  สังขะพัฒน์
 
1040 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 1. เด็กหญิงชลิดา  ปะกินัง
2. เด็กหญิงประณิดา  เมรุด
3. เด็กหญิงพรพิมล  ปะนาโต
 
1. นางทองสาร  สีหาบุญมาก
2. นางแก้วตา  เสนาคุณ
 
1041 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พานอก
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ชาวพงษ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสงโทโพ
 
1. นางพุทธรักษ์  ภูตาโก
2. นางสุวพร  ศรีสารคาม
 
1042 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคึมบง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หลายมาลา
2. เด็กหญิงบุษกร  พรมดอยกลอย
3. เด็กหญิงสุภัตรา  คำสมบัติ
 
1. นายสนั่น  ชาบัวน้อย
2. นางอำไพ  บุญทองโท
 
1043 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ฝ่ายพลแสน
2. เด็กหญิงพัชริดา  รัชสมบัติ
3. เด็กหญิงยุพา  กองเกิด
 
1. นางละเอียด  วิชาชัย
2. นางสุริพร  ปิดตังนาโพธิ์
 
1044 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กหญิงการญา  หอมพันนา
2. เด็กหญิงปาริมา  ระวิไชย
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ประุทุมฝาย
 
1. นางพรรณทิพา  อินทะมน
 
1045 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นางสาวกนกพร  จันทะกา
2. นางสาวดวงลดา  แสงอรุณ
3. นางสาวรัติติยากร  พลยามา
 
1. นางอัมพร   ลดาวัลย์
2. นางเกวรินทร์  สุทธะพินทุ
 
1046 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. นางสาวพรรณภา   มาตย์แท่น
2. เด็กชายภูภัทร   แก้วหะวงศ์
3. เด็กหญิงวารุณี   หอมเชย
 
1. นางธัญภร   วัฒนบุตร
2. นางสุจินดา   จันทะกระยอม
 
1047 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายจิตรกร  สำราญดี
2. เด็กหญิงดารุณี  กานัง
3. เด็กหญิงสุวิมล  แสงอรุณ
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
2. นางอรุณี  ราชโคตร
 
1048 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กหญิงกรพลอย  คงพัฒน์
2. เด็กหญิงธิติมา  วงบ้านดู่
3. เด็กหญิงสุภาพร  วรติยะ
 
1. นางพรรณทิพา  อินทะมน
 
1049 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวฐิตินันท์  พงษ์กะฐิน
2. นางสาวพรชิตา  ชัยเฉลิม
3. นางสาวเกศราพร  สืบสุนทร
 
1. นางมริยา  ศรีสังข์
2. นางวิมลรัตน์  ภัทราบุญญากุล
 
1050 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงนิตยา  สอนกลาง
2. เด็กหญิงพนิดา  ยอดคำ
3. เด็กหญิงลลิตา  ธนาภูมิพิทักษ์
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
1051 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายดนัย  เขมะโร
2. เด็กชายนราธร  กัณหาป้อง
3. เด็กชายวัลลภ  โคตรภูมี
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางอรสกุล  จันทะรัง
 
1052 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. นางสาวนิตติยา  แก้วกองนอก
2. นางสาววลัยพร  บุญอุ่น
3. นายอนุชา  เสือนิน
 
1. นายกวีภัทร  ชื่นใจ
2. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
 
1053 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กชายนิภัทร์  ประธรรมโย
2. เด็กชายอภินันท์  รักษาภักดี
 
1. นายพัฒนเดช  เสตเตมิย์
2. นางละมุล  เชื่อนิตย์
 
1054 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายกฤษกร  ปริชัยยะ
2. เด็กหญิงวิภาดา  วิกรัยพัฒน์
 
 
1055 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กชายธงชัย  สุขสำราญ
 
1. นางสมควร  เวทพิทักษ์
 
1056 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายเจษฎา  ปิดตาทะโน
 
1. นางชนิดา  น้อยตาแสง
 
1057 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกเต่า 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีกุลคร
 
 
1058 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ปาสาจัง
 
1. นางประภาวดี  เหล่าสิทธิ์
 
1059 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงอาทิติยา   หนอสีหา
 
1. นายอุดมพร   ถาโคตร
 
1060 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงดลพร  จันโทสุทธิ์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  อัฐิปา
 
1061 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.4 ทอง 7 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนันธนา  ครองวัง
 
1. นางสมพิศ  แพงจันทร์
 
1062 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 1. เด็กชายกฤษณะ   จำเริญ
 
 
1063 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงศศิญาภรณ์  คงไธสง
 
 
1064 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 1. เด็กชายปัญญาสิทธิ์  แทนชิน
 
 
1065 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 1. เด็กหญิงชุติมา  ไปดง
 
 
1066 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงอภิวรรณ  โยธาศรี
 
 
1067 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงแคน    
1068 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหารฮี 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มาตรทอง
 
 
1069 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.2 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงทักศิกา  อินทพงษ์
 
1. นางสาวพุ่มพวง  ไชยสงคราม
 
1070 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    หนอสีหา
 
1. นางนุชนาถ  ทองกอง
 
1071 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงอาทิตยา  โยธะมาตย์
 
 
1072 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงศศิริญญ์  แสงชาติ
 
1. นางอาริยา  ตรีวิเศษ
 
1073 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงวันณิภา  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  อามาตย์เสนา
 
1074 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกเต่า 1. เด็กหญิงสุภาวัน  เทาดี
 
 
1075 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  พวงศรี
 
1. นางสาวพีระญาณ์  พิมพ์ดอนอัด
 
1076 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 1. เด็กหญิงทิพเนตร  แทนชิน
 
 
1077 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 1. เด็กหญิงนริศรา   แสนโฉม
 
 
1078 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 1. เด็กหญิงศศิธร  ฤทธิ์จันดา
 
1. นางยุพิน  พิมสอน
 
1079 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงศุภกานต์   จงเทพ
 
1. นางสาววิมลฉัตร   นามมนตรี
 
1080 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายเอกภพ  พลศรีพิมพ์
 
1. นางเครือฟ้า  ไวแสน
 
1081 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงปวริศา  ภูมิภักดิ์
 
1. นางจริยาภรณ์  ชมภูพาน
 
1082 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปริณดา  กึกก้อง
 
1. นางสมพร  แก่นนาคำ
 
1083 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายภูรินทร์   ยอดมาลี
 
1. นางสมควร  สีเชียงหา
 
1084 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาข่า 1. เด็กหญิงญาณิศา  มะปะเท
 
1. นางอรุณี  ทุมดี
 
1085 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองลือ
 
 
1086 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงชนพร  น้อยตาแสง
 
1. นางสาวสุวัจนา  สาทองขาว
 
1087 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ไปพบ
 
1. นางสมหวัง  ทัพสุริย์
 
1088 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงนภัสศร  โพธิรินทร์
 
 
1089 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   อุณาธิเนย์
 
1. นางนุชนาถ  ทองกอง
 
1090 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงอัจฉรา    อ่อนศิลา
 
1. นางสาววิมลฉัตร   นามมนตรี
 
1091 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. นางสาวเหมือนฝัน  แสงอรุณ
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
 
1092 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุดทาทอง
 
1. นางสายฝน  อัปมะโน
 
1093 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงณัฐพร  สายเพชร
 
1. นางสาวนิตยา  ปักกาโล
 
1094 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงวิภาพร  แก้วหมื่นทรง
 
1. นางเกวรินทร์  สุทธะพินทุ
 
1095 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ทิพย์วงศา
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
1096 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ช่างเหล็ก
 
 
1097 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงวิภา  ศิริเลี้ยง
 
1. นางวันทนีย์  พินิจ
 
1098 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. นางสาวสมฤดี  สอนวิเศษ
 
 
1099 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงวงเดือน  ทองใบ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ทองพราว
 
1100 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงจิรประภา  ใจหาญ
 
1. นางสาวศิริมา  จันทะคาม
 
1101 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 1. เด็กชายอัครพล  บุญแผน
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
1102 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 1. เด็กหญิงวรรณิสา  สอนสิทธิ์
 
 
1103 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.75 ทอง 4 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายธนา   พลอาษา
 
1. นางรัศมี  พูลทา
 
1104 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กหญิงเพชรัตน์  เรืองวงศ์
 
1. นางสาวปิยพร  อาระหัง
 
1105 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    สมรูป
 
1. นางสาววิมลฉัตร   นามมนตรี
 
1106 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.75 ทอง 7 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงนฤมล  ผิวทอง
 
1. นางยุวนิต  ประโคทัง
 
1107 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงจิระนันท์  จูมเกตุ
 
1. นางสายฝน  อัปมะโน
 
1108 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาภู 1. เด็กหญิงเกศมณี  ศรีณรงค์
 
1. นางอมรพรรณ  สุขเอี่ยม
 
1109 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายวรฤทธิ์  นพไธสง
 
1. นางชนิดา  น้อยตาแสง
 
1110 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงรักษ์สุดา  เวียงบาล
 
 
1111 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงพีระดา  จันทะนัน
 
 
1112 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงวรรณณิสา   โยธาวงศ์
 
1. นางสาววิมลฉัตร   นามมนตรี
 
1113 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงนันทวดี  เขียวอุดสา
 
 
1114 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงอรุณ
 
1. นางเกวรินทร์  สุทธะพินทุ
 
1115 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. นางสาวอัญชลี  อันน้อยนนท์
 
1. นางเครือฟ้า  ไวแสน
 
1116 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงบุษบา  พูลเจริญ
 
1. นางพัชรี  ปะมา
 
1117 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ประทาศรี
 
1. นางอุทัย  รุ่งร่มเย็น
 
1118 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทรจร
 
1. นางสาวนิตยา  ปักกาโล
 
1119 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายเรวัฒน์  แสงโพธิ์ดา
 
1. นางชนิดา  น้อยตาแสง
 
1120 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงสรวงสุดา  อินทรวิเศษ
 
1. นางสาวรัตนา  ปักกะมานัง
 
1121 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงจินตนา  พันบุดดา
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
 
1122 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงนภัสกร  โคตรจันทึก
 
1. นางสาวสุวัจนา  สาทองขาว
 
1123 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปณาลี  กึกก้อง
 
1. นายทองคำ  คำดำ
 
1124 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงนริศรา  อาสาเสนา
 
1. นางอธิกา  โพธิสัย
 
1125 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 1. เด็กหญิงณฐฐิติพร  สอนเจริญ
 
 
1126 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงอรชุมา   สีแหงโคตร
 
1. นางสาววิมลฉัตร   นามมนตรี
 
1127 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กชายนันทพงษ์  บุญรินทร์
2. เด็กชายบัญญธร   ประจุคะเนย์
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ปาปะเค
4. เด็กหญิงพรรณิภา  พรมลี
5. เด็กหญิงศศิวิมล  สายยศ
 
1. นายกวีภัทร  ชื่นใจ
2. นางบัวผัน  เพียรโคตร
 
1128 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงนุจรินทร์  สาแก
2. เด็กหญิงนุชรี  แสนศรี
3. เด็กชายพีระพล   ทิพย์มนต์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชมชื่น
5. เด็กหญิงสุภรภาณ์  วินิจ
 
1. นางบาลเมือง  เอกรักษา
2. นางสาวรัตนา  ปักกะมานัง
 
1129 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  ชินปัทม์
2. เด็กหญิงจรูญวรรณ  บุตะกะ
3. นางสาวณรากรณ์  โพธิ์ไพร
4. นางสาวมินตรา  ปะติเท
5. เด็กหญิงวราลักษณ์  โพธิจักร
 
1. นางสายฝน  อ
2. นางสายฝน  อัปมะโน
 
1130 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงญาณิญา  โพธิสาร
2. เด็กชายทวีเกียรติ  เทียงที
3. เด็กหญิงพรประวีณ์  บุตรพรม
4. เด็กหญิงรัชฎาพร  โสภา
5. เด็กหญิงเกศรา  เทพราชา
 
 
1131 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมรักษ์
2. เด็กชายชนายุทธ  พิมพ์มี
3. เด็กหญิงพัชรา  บรรดาศักดิ์
4. เด็กชายพีรพล  มะธิโตปะโน
5. เด็กหญิงเสาวรัตน์  วันดี
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
2. นางสาวเมลดา  นนทสิงห์
 
1132 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีวรรณะ
 
1. Mr.GUI  LINGQIN
 
1133 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  เจริญเขต
 
1. นางสุวัจนา  สาทองขาว
 
1134 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 1. เด็กชายไพบูลย์  ปาปะไพ
 
 
1135 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วรรณปะโพธิ์
 
1. นายสมชาย  สัจจะเขตร์
 
1136 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงรัตติยา  อินอ่อน
 
1. นางวันทนีย์  พินิจ
 
1137 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงศุภัสรา  อินเทพ
 
1. นางสาวสุคัณธามาศ  จุลนาถ
 
1138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  อุ่นอก
2. เด็กหญิงธันยพร  แก้ววิเศษ
3. เด็กชายภูมินทร์  ดงขันตี
4. เด็กหญิงวรัญญา  วรลักษณ์
5. เด็กหญิงอนุสรา  เวียงสิมา
6. เด็กชายอาทิตย์  สิมวงศ์
 
1. นายสมชาย  สิงหะนาม
2. นางหอมรับ  ซุ้ยไกร
3. นายไสว  หอมมาลัย
 
1139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายจิรพัฒน์  บุญผ่อง
2. เด็กชายชัยณรงค์  สะพานหล้า
3. เด็กชายธนวัฒน์  เทียนลู
4. เด็กชายธนากร  ทองประสม
5. เด็กชายประวิน  เสนคำมี
6. เด็กชายภูริพัฒน์  ปักษา
 
1. นายกำจร  สุภักดี
2. นางจริยา  บุญเลิศ
3. นายไพบูลย์  เทียมพยุพา
 
1140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 1. เด็กชายกฤษฎา  ครองสิงห์
2. เด็กชายคณาธิป  ศรีโชติ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  มัชปะโม
4. เด็กชายพลพล  ปะกิลากัง
5. เด็กชายวรชาติ  คำพันธุ์
6. เด็กชายสิทธิพล  โสหนองบัว
 
1. นายจักรเพชร  พร้อมสมุด
2. นายบัณฑิตย์  ทุมา
3. นายวัลลภ  บุญมาตุ่น
 
1141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1. เด็กชายกฤษฎา  พันธไชย
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  พลพราหมณ์
3. เด็กชายณัฐพล  ผุยพันธุ์
4. เด็กชายธีรวัฒน์  โพธิ์ผา
5. เด็กชายนครินทร์  คงเจริญ
6. เด็กชายบริญญา  พันวัน
7. เด็กชายสิทธิพงษ์   ประมูลจักโก
 
1. นายศรีจันทร์  จักษุมา
2. นายสมศักดิ์  เหลืองทอง
3. ส.ต.อ.อุทร  ซุ้ยไกร
 
1142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงภาพ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ปะทะณี
3. เด็กชายนัฐพงษ์  ปุริสังข์
4. เด็กชายปิยพงษ์  ขันทอง
5. เด็กชายสิทธิพงษ์  เศษภักดี
6. เด็กชายอนุกูล  ธรรมโส
 
1. นายทวี  โจไธสง
2. นายบัวลัย  ด้วงแหวะ
3. นายเสนอ  สุทธิเจริญ
 
1143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายจารุพงศ์  น้อยคำแพง
2. เด็กชายชาญวิทย์  มาดวังแสง
3. เด็กชายปภังกร  เชื้อนิตย์
4. เด็กชายปริญญา  คำตา
5. เด็กชายวัชรากร  ปัดตาชารี
6. เด็กชายศุภโชค  เพชรก้อน
7. เด็กชายอภิวัฒน์  โพรีแสงดา
 
1. นายจำนงค์  คำแหงพล
2. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
3. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
 
1144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ประเมทะโก
2. เด็กชายตะวัน  มามี
3. เด็กชายธีระพัฒน์  ขุนวารินทร์
4. เด็กชายบัญญัติ  พรดี
5. เด็กชายพงษ์รัตน์  หลักพัมคำ
6. เด็กชายภานุพงษ์  ชินภา
7. เด็กชายรุจิโรจน์  ประธรรมสาร
8. เด็กชายอนาวิน  อะสุชีวะ
 
1. นายบุญโฮม  สุวรรณเหลา
2. นายวิรัตน์  บุญมาก
3. นายอภัย  วิโนนองเสียว
 
1145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 1. เด็กชายกิตติ  สอนวงษ์แก้ว
2. เด็กชายทิวัทต์  ผาพงษา
3. เด็กชายธวัชชัย  ยองมะณี
4. เด็กชายภูมินทร์  ยองมณี
5. เด็กชายสิทธิชัย  เสบ้านแท่น
6. เด็กชายอรรถชัย  ทูลนอก
 
1. นายคเชนทร์ชัย  สุระพล
2. นายนิพนธ์  ทอนโพธิ์แก้ว
3. นายวิเชียร  กุลิณี
 
1146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 1. เด็กชายนัททวัฒน์  สร้อยทอง
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  งามสง่า
3. เด็กชายยุทธนา  โสนาอุ่น
4. เด็กชายศราวุธ  สุทธิสน
5. เด็กชายศุภกร  คงทรง
6. เด็กชายสุทธิภัทร์  แข้งแรง
 
1. นางกันยา  จอมศรีกระยอม
2. นายสุพจน์  จอมศรีกระยอม
3. นายสุระ  ธีรวัฒนากร
 
1147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อรุณโน
2. เด็กชายณัฐพล  เวสา
3. เด็กชายธนาดล  ปะนัดเท
4. เด็กชายธรรมรัตน์  ปะสังคะโย
5. เด็กชายพิรชัย  ปักกาเว
6. เด็กชายภานุพงษ์  ปะวะกัง
7. เด็กชายศรัณย์  ปะวะเค
 
1. นายจรูญ  ราชเจริญ
2. นายทวง  พรมโชติ
3. นายสนอง  โคตรสีเขียว
 
1148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายจักรรินทร์  คงสัตย์
2. เด็กชายจิตริน  โคตรฉิน
3. เด็กชายธนดล  ตันติกุลวัฒนกิจ
4. เด็กชายธรรมพัศ   แสงทอง
5. เด็กชายปิยะ  โนราช
6. เด็กชายภัทรศักดิ์  วันละ
7. เด็กชายรชต  หิตายะโส
8. เด็กชายศุภวิท  อ้วนมะโฮง
 
1. นายคะนอง  อินลคร
2. นายสถิตย์  รางศรี
3. นายไพบูลย์  ธิมาศ
 
1149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายจิรภัทร  บุญสวาย
2. เด็กชายฐิติกร  อินธิแสง
3. เด็กชายพีระพงษ์  สีทอง
4. เด็กชายวีรวุฒิ  จันอร่าม
5. เด็กชายสรวิศ  แก้วทน
6. เด็กชายอนุวัฒน์  สีหา
7. เด็กชายอภิวัฒน์  อันลูกท้าว
8. เด็กชายอานนท์  บุญมีมาก
 
1. นายกำจร  สุภักดี
2. นายธีระศักดิ์  สุทธะพินทุ
3. นายไพบูลย์  เทียมพยุทา
 
1150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุปเสน
2. เด็กชายจักรพงษ์  กุลจันทร์
3. เด็กชายพงษ์พันธ์  มะกา
4. เด็กชายวัชรพงษ์  ดงเรียงราช
5. เด็กชายอานุภาพ  ศรีพัฒน์
6. เด็กชายโชคชัย  ทิ้งโคตร
 
1. นายถาวร  เมิกข่วง
2. นายนพราช  โนราช
3. นางสวรรยา  วัชรานุสรณ์
 
1151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 1. เด็กชายชัยวุฒิ  มาลาหอม
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นาวิชัย
3. เด็กชายธีรภัทร  ปิดตาทะเนา
4. เด็กชายยุวรัตน์  หินไชยศรี
5. เด็กชายวันใหม่  สารโชติ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปิติทะโน
 
1. นายชัยวัฒน์  ศรีโนรินทร์
2. นายโกวิทย์  เหล่าศรี
 
1152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เหล่าราช
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วรรณพิรุณ
3. เด็กชายตรีวิทย์  ปาปะกี
4. นายพงศกร  ศรีวรรณะ
5. เด็กชายวรวิทย์  ภูแม่นเขียน
6. เด็กชายศิลา  ปาปะขำ
7. เด็กชายอนุพงษ์  ปาปะขำ
8. เด็กชายเสกสรร  สุขเจริญ
 
1. นายถาวร  ตาพล
2. นายธงชัย  ประจุดทะศรี
3. นายอำนาจ   อินโท่โล่
 
1153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กชายพิพิธภัณฑ์  รามางกูร
2. เด็กชายภัทรพงศ์  เจริญสุข
3. เด็กชายวรเมธ  แสงมณี
4. เด็กชายศุภชัย  โพธาราม
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ท้าวสิงห์
6. เด็กชายอภิศิษฐ์  จิตรตรีเมต
7. เด็กชายเจษฎายุทธ  สิงคะเตลิด
8. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  สุนทะวงษ์
 
1. นายประจันทร์  พูลเพิ่ม
2. นางภัทรา  นครศรี
 
1154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายจรัญ  นันตะนะ
2. เด็กชายชุติพนธ์  แก้วบุดสา
3. เด็กชายธีระพงษ์  ภาพร
4. เด็กชายวีระศักดิ์  ชิณพัฒน์
5. เด็กชายสิทธิพร   พลชุมแสง
6. เด็กชายสุริยา  พิลาลี
7. เด็กชายสุวิทย์  พันนาเหนือ
8. เด็กชายอภินันท์  จันทร์ปา
 
1. นางสาวพรรณี  ตัณฑ์ประศาสน์
2. นางรัตนา  ศิลป์ศิริวานิชย์
3. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
1155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงทองคำ  กองแก้ม
2. เด็กหญิงปาริมา  ชัญถาวร
3. เด็กชายพันธกานต์  รูขะจี
4. เด็กชายภานุวัชร  ยอดปราสาท
5. เด็กหญิงวิภาดา  พวงเพชร
6. เด็กหญิงวิมลศิริ  ทาสีนวล
7. เด็กชายศุภศักดิ์  ยิ่งเสมอ
8. เด็กชายศุภศักดิ์  ทองนาค
9. เด็กชายอภิชัย  ดอกมะลิ
10. เด็กชายโยธิน  ภักดี
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
2. นางสาวอาทิพร  โมสืบแสน
3. นายไพรัช  กัณโสภา
 
1156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายจิราวัฒน์  ดวงแพงมาตร
2. เด็กหญิงทิพกัญญา  บุบผามะตะนัง
3. เด็กชายธีระพงษ์  ประทุมชัน
4. เด็กหญิงนารีนารถ  วาปีเก
5. เด็กหญิงประภัสรา  บุญตาแสง
6. เด็กชายปองพล  ฝ่ายพลแสน
7. เด็กชายมนตรี  คาธิพาที
8. เด็กชายวัชรกร  ณะสีแสง
9. เด็กหญิงอรจิรา  จันดา
10. เด็กหญิงเนตรนภา  ปะธิตัง
 
1. นางสาวขวัญสุดา  โยวะผุย
2. นายบัวเรียน  วาปีสา
3. นางมณีวรรณ  สามูล
 
1157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปัดชัยสังข์
2. เด็กหญิงทิตฐิดา  โสภาพร
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  พินะเล
4. เด็กชายปริญญา  ทองอาสน์
5. เด็กชายพรชัย  ศรีพรหมน้อย
6. เด็กหญิงรัตติการต์  แสนภาวัลย์
7. เด็กชายสุทธิพงศ์  แสงสุข
8. เด็กชายสุพชา  ภักดียา
9. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ดงเรืองราช
10. เด็กหญิงอินทิรา  อินทฤชัย
 
1. นายธีระ  ทบทอบ
2. นายสุวิชัย  มัธยมนันท์
 
1158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 1. เด็กชายณัฐกานต์   บุพตา
2. เด็กหญิงนภาพร   ไสวงาม
3. เด็กชายนัฐวุฒิ   แก้วภา
4. เด็กหญิงนุชนันท์  อุปกัง
5. เด็กชายศราวุธ   แก้วภา
6. เด็กหญิงอารียา   เนื่องเม็ก
7. เด็กชายอำพล   อุปมัย
8. เด็กหญิงเกศมณี   จิตรแก้ว
 
1. นางทิพย์รัตน์    ทุมา
2. นางสุนิกุล    พลกุล
3. นายอภิชาติ   เชิงสะอาด
 
1159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองห้าง    
1160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายคณิตศร  ทาชาลี
2. เด็กหญิงชรัญธร  แพงพงษ์มา
3. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เสถียรวัฒนา
4. เด็กหญิงอริสา  การิโก
5. เด็กหญิงเบญญา  แพนไธสง
 
1. นางมลิวรรณ  จันทเขต
2. นายวันชาติ  ชัยพิพัฒน์
 
1161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทรจร
2. เด็กหญิงจิตติมา  อัตพล
3. เด็กหญิงณัฐพร  สายเพชร
4. เด็กหญิงปวีณา  พูลวงษ์
5. เด็กหญิงวรรณิภา  แสนลืม
 
1. นางสาวนิตยา  ปักกาโล
2. นางสาวอาทิพร  โมสืบแสน
 
1162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปะติเต
2. เด็กชายกฤษฎา  สวาทพันธ์
3. เด็กหญิงรังสิมา  ปัจจัยคา
 
1. นางดารา  กงคูคำ
 
1163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงรัศมี  อรรถโยโค
2. เด็กชายวัชรพล  มะลิลา
3. เด็กหญิงศุราภรณ์  มาลี
 
1. นางอุมาพร  บุญถม
 
1164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์วิเศษ
2. เด็กหญิงจิรัติกาล  ปทุมเพชร
3. เด็กหญิงศศิกานต์  มูลหนองแวง
 
1. นางมารศรี  โกการัตน์
2. นางไขนภา  ศรีโยวงค์
 
1165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงพรชิตา  ปะวะเสนัง
2. เด็กหญิงวรัญญา  สังฆมณี
3. เด็กหญิงอณิฌา  ปะวันนา
 
1. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
1166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงภัทราพร  ราชดา
2. เด็กหญิงวริศรา  ยอดสะเทิน
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ผจวบโชค
 
1. นางสาวปรียานุช  อนุนิวัฒน์
2. นางมณีวรรณ์  มิตราช
 
1167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองปอ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บรรเทพ
2. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ศรีวงษ์ษา
3. เด็กหญิงรัศมี  วัฒนธรรม
 
1. นางกันหา  คำบุญเรือง
2. นายอัมพร  คำบุญเรือง
 
1168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิมศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงวรรณณา  ประทุมโม
3. เด็กหญิงอารยา  น้าสุข
 
1. นางทองกร  กางโสภา
2. นางรุจิรา  แดงจันทึก
 
1169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น    
1170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงนฤมล  จินโจ
2. เด็กหญิงพรชนก  เพียกุนา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ชุมสีดา
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
2. นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
 
1171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนาม    
1172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  รอดบำรุง
2. นางสาววิสาพร  สุขกับหลง
3. นางสาวสุมิตรา  พิลาวุฒิ
 
1. นางพรรณี  ปาปะไพ
2. นางภัทรา  นครศรี
 
1173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วชุมพล
2. เด็กหญิงศกุลธิดา  พงษ์พยัคฆ์
3. เด็กชายอธิวัฒน์  แพงสุ่ย
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
2. นายสิทธิพร  ชลาชัย
 
1174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า    
1175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีประย่า
2. นางสาวสุมะณี  แก้วสิมมา
 
1. นายกัมปนาท  ศรีสุนทร
2. นางรัชนี  ศรมงคล
 
1176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงจินตนา  พันบุดดา
2. เด็กหญิงณัฐชยา  บรรพบุตร
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
 
1177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนกู่สันตรัตน์    
1178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายคุณากร  ทานะสี
2. เด็กหญิงปวีณา  น้อยจันทร์วงษ์
 
1. นางนุชนาถ  ทองกอง
2. นางสมควร  สีเชียงหา
 
1179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หันทะยุง
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีสุข
 
1. นางวันดี  มุสิกา
2. นางอัณชนาพร  ศิริพรทุม
 
1180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายธนวัฒน์  กุมไธสง
2. เด็กหญิงสรินญา  พูลเจริญ
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
1181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" 1. เด็กหญิงขวัญลิสา   ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงชัญญา   ชินโคตร
 
1. นายวัชรินทร์   ศรีโยวงค์
2. นายวีระชัย   แสงโทโพธิ์
 
1182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  เกษมราษฏร์
2. เด็กชายวชิรวุธ   ตาลวงศ์
 
1. นายจวน  ขันติโล
2. นางยุวลักษณ์  ใหญ่นอก
 
1183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงชญาดา  สุขทั่ว
2. เด็กหญิงทิวาพร  ดาบสีพาย
 
1. นางอุมาพร  บุญถม
 
1184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 86.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง    
1185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  วังงาม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองประดับ
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
1186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 85.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเลา    
1187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายคุณากร  ทานะสี
2. เด็กชายวรพล  เกษหอม
 
1. นางพจมาลย์  ป้อมจาหยับ
2. นางลำดวน  ยอดสะเทิน
 
1188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แซ่น้า
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ฤทธิ์มหา
 
1. นางดารณี  สีเล
2. นายสุริยา  อุ่นประชา
 
1189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงพรนะภา  ประเพชรักษ์
2. เด็กชายเลอสรร  พันชาด
 
1. นางสาวสมาน  วังทัน
2. นางหนูลักษณ์  ใจดี
 
1190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กชายวัฒนา  คุ้มหมู่ม่วง
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สิงห์ทอง
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
1191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ    
1192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาภู 1. เด็กชายกิตติกร  ตลับทอง
2. เด็กชายปณิธาน  ปะวะทัง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เบ้าหัวดง
 
1193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา    
1194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน    
1195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐกมล   พลศรีราช
2. เด็กหญิงอารียา   วรรณวงษา
 
1. นายบรรเทิง   รัตนเถรา
2. นายวัชรินทร์   ศรีโยวงค์
 
1196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงศิวพร  ดวงภักดีรัมย์
 
1. นายสุวิทย์  คำมณี
 
1197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า    
1198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง    
1199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ภูมิกระจ่าง
 
1. นางอุไรวรรณ  ราชบัณฑิต
 
1200 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงรัชดากร  สีละออง
 
1. นางเยาวลักขณ์  คิดประเสริฐ
 
1201 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงอารียา  บุตรพรม
 
1. นางเสาวลักษณ์  บรรดา
 
1202 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงพิชญา  วัฒนวรินทร์ธร
 
1. นางวรุณกาญจน์  ฉัตรทอง
 
1203 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  หลำสุวรรณ
 
1. นางจุฬาพันธ์  นัยวัฒน์
 
1204 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. เด็กหญิงวันวิสา  สิพิช
 
1. นางวงเดือน  นิสยันต์
 
1205 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 1. เด็กหญิงสุลิษา  พะมูลลิลา
 
1. นางสาวศิรินทร์ธร  แก้วนารี
 
1206 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 1. เด็กหญิงทิวไผ่งาม  สำเภาทอง
 
1. นางสุภา  ยศคำลือ
 
1207 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 1. เด็กหญิงกิมิทา  ช่างยา
 
1. นางอุทัย  บุญโรจน์
 
1208 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงมาลี  ประครอง
 
1. นางกฤตยา  พรหมสุรินทร์
 
1209 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงณัฐชา  นามพิลา
 
1. นางสมศรี  บุญยัง
 
1210 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงพีรดา  กองศิริ
 
1. นางธีรารัตน์  แก้ววิเศษ
 
1211 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์  พิมพา
 
1. นางสายทอง  ปาปะไพ
 
1212 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มาดี
 
1. นางสาวบุญยัง  ทองอาสน์
 
1213 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  มอญสุข
 
1. นางหนูเนี่ยม  สินเธาร์
 
1214 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงมาลิษา  จรศรชัย
 
1. นางทองบน  มาระตา
 
1215 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงบุษกร  สิงหนสาย
 
1. นางประภาสินี  ภาจันคู
 
1216 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงวัชรี  ปะทิเก
 
1. นางศรินทร์ณา  ประทุมมาตร์
 
1217 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 1. เด็กหญิงนริศรา  ยอดเสนา
2. เด็กชายสิรภัทร  พูลวงศ์
3. เด็กหญิงอลิสา  น้อยสุพรรณ
 
1. นางอรชร  ปะวันโน
 
1218 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายกฤษณ์จินต์  ศรีสารคาม
2. เด็กชายอานันทร   โยธะมาตย์
3. เด็กชายเทิดไทย  ศุภเมธี
 
1. นางพรทิพย์  ชัยนิพพันธ์
2. นางมณฑา  วงษาไฮ
 
1219 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายธรรมศักดิ์  ไชยศิริ
2. เด็กหญิงศิริวิภา  เมธิโส
3. เด็กหญิงสรีรัน  ปะนิทานะโต
 
1. นางนงลักษณ์  ดวงศรี
2. นางพวงรัตน์  แซ่โค้ว
 
1220 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงณรินรัตน์  เสวตเวชากุล
2. เด็กหญิงสุชาดา  ผ่องใส
3. เด็กหญิงอัยรดา  ขันดี
 
1. นางประภาสินี  ภาจันคู
2. นางศิวพร  พลจารย์
 
1221 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ครองเวียง
2. เด็กชายพัดชรพล  ชินชาด
3. เด็กหญิงสุพัดชราภา  น้อยเสนา
 
1. นางทองนาค  เทียบโฮม
2. นางนวลจันทร์  สารบุญ
 
1222 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงปาณิตา   สาสีดา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   ประกายศรี
3. เด็กชายอิทธิ   ศักดิ์ศรี
 
1. นางพรพนา   บรรหารักษ์
2. นางสาวเกียรติยา   นารถสิทธิ์
 
1223 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.7 ทอง 7 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงทิตยา  สังวุฒิโต
2. เด็กหญิงพิชชาภา  พิลาพา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางราตรี  สีมาบุญทอง
2. นางศรีประไพ  ปะนะภูเต
 
1224 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงแคน 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ป่าพิมาย
2. เด็กหญิงปพัสรา  บุญโจม
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปิดดังทานัง
 
1. นางมยุรี  พลดร
2. นางไพรินทร์  สิงบุดดี
 
1225 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จันบัติ
2. เด็กชายภูวิศ  วรมูล
3. เด็กชายศุภวัทน์  ลีลาหอม
 
1. นางวงเดือน  นิสยันต์
2. นางสุกัญญา  ทุมทุมา
 
1226 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ชูใส
2. เด็กชายภูริทัติ  ไชยสงค์
3. เด็กหญิงสุนิสา  พรมขาว
 
1. นางอาภรณ์  ร้อยลา
 
1227 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอีโต้ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปุริมายะตา
2. เด็กหญิงนรรธพร  ทองจุลละ
3. เด็กชายสุรเกียรติ  ปุผาลา
 
1. นางวราภรณ์  พัฒนวิบูลย์
 
1228 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.5 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กชายกฤษดา  ชัยธานี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สัทธานนท์
3. เด็กหญิงอริศรา  บรรหาร
 
1. นางสาวจันจิรา  จำปีกาง
2. นางสาวอนงลักษณ์  สุทธิ
 
1229 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงนิธิษา  เกี้ยงกรแก้ว
2. เด็กหญิงวริศรา  สะตะ
3. เด็กหญิงศิริกานต์  พุทไธสง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แพงเวียงจันทร์
2. นางจงรักษ์  ลุนทองทา
 
1230 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภูสะเทือน
2. เด็กหญิงพอเพียง  จำปาทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  ยศลา
 
1. นางสุนา  ดงดินอ่อน
2. นางสุนีย์  สุทธิสน
 
1231 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงกนกพร  จีระออน
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ลือโสภา
3. เด็กหญิงสุดาศิริ  พินกอคำ
 
1. นายพัฒนศักดิ์  พลอยสมบูรณ์
2. นางสาวสมพร  คำกอง
 
1232 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ถิ่นทัพไทย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์รินทร์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สมประสงค์
 
1. นางวงเดือน  นิสยันต์
2. นางสาวสุกัญญา  ทุมทุมา
 
1233 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านก่อ 1. นายชลณิชา  ชาวพงษ์
2. เด็กหญิงวิชุดา  เจริญดี
3. เด็กหญิงอัฐติยา  โยอาศรี
 
1. นางทองจันทร์  คำกอง
2. นางพิไรภรณ์  แสนบุดดา
 
1234 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชัยทา
2. เด็กชายธนโชค  แสนสุภา
3. เด็กชายอัจฉริยะ  ชัยยุทธ
 
1. นางอรทัย  ประจักษ์แจ้ง
2. นางอัฐฏภิญญา  จูมแพงจารุพงศ์
 
1235 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ไปใกล้
2. เด็กหญิงวันนิษา  ปักสังคะเนย์
3. เด็กหญิงอินธิรารัตน์  แสนบุดดา
 
1. นางบุญยศ  ฉัตรศรี
2. นางประภากานต์  มณีทัพ
 
1236 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กชายปิติชนก  จุมเกตุ
2. เด็กชายรพีภัทร  นันสวาท
3. เด็กหญิงวิมาพร  คำสมัย
 
1. นางวิไลภรณ์  ภวภูตานนท์
2. นางสุวรรณ  ปาลี
 
1237 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงปรานิตถา  นะราวงษ์
2. เด็กหญิงเกศรา  เพียรศิริ
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  สุริยาโส
 
1. นางสาวน้ำฝน  ศรีวรรณะ
2. นางอุทัยวรรณ  อินศร
 
1238 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์  กรองแก้ว
2. เด็กหญิงปณิดา  ชัชวาล
3. เด็กหญิงเกศรา  เพียรศิริ
 
1. นางสาวสุวรรณา  แตงกวารัมย์
2. นางเพ็ญพักตร์  เพชรอาวุธ
 
1239 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  นะสูง
2. เด็กชายปิยะนุช  นามวิจิตร
3. เด็กหญิงลักษมนต์  สุระสา
 
1. นางจิราภรณ์  วัฒนมนตรี
2. นางประดับ  สุวรรณมูล
 
1240 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ    
1241 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ราชจันทร์
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แพงสาย
3. เด็กหญิงสุนิสา  พิลาโสภา
 
1. นางสาวพีริยาภรณ์  แท่นแก้ว
2. นางรัชนี  มาตแท่น
 
1242 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงกฤษณา  กรรมหาวงค์
2. เด็กหญิงจิรภัทร  คะกาเนปะ
3. เด็กหญิงปณิตา  ปิดตาทะโน
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ปะโคทัง
 
1243 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1. เด็กหญิงฐาปนี  บุราณรักษ์
2. เด็กชายธรรมรัตน์  วรรณวิจิตร
3. เด็กชายวรินทร์  มาตรพรมราช
 
1. นางสาวลำใย  แสงประเวช
2. นางสาวเบญจมาศ  ทัดมาลา
 
1244 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเตาบ่า 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พลคำ
2. เด็กหญิงวาสนา  ผมดำ
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  สักลา
 
1. นายทองไสย  นวลคิด
2. นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ์
 
1245 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปิดตามาตา
2. เด็กชายภัทรพล  ปะสาวะเก
3. เด็กหญิงวราพร  พรมบุตร
 
1. นางนิพพา  มีไธสง
2. นางสุนันทา  ใบนอก