สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงนวพร  โนราช
 
1. นางวีนา  ขันติโล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงแพรวโพยม  พาเจริญสุข
 
1. นางสนอง  พรมโนนศรี
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงสริดา  บุษดา
 
1. นางวนิดา  ศรีอ่อนหล้า
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงฐืตินันท์  ทุมทุมา
 
1. นางมณีวรรณ์  มิตราช
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงปาริดา  ปักษารัมย์
 
1. นางมลิวรรณ  จันทเขต
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีบู้อ่ำ
 
1. นางนิลัดดา  เนื่องศรี
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาค่าย 1. เด็กชายพิเชษฐา  บริบาล
 
1. นางเปรียญ  หอมทอง
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงอรุณ
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
 
9 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 1. เด็กชายสารัช  คาระโก
2. เด็กหญิงสไบแพร  เพชรสีสุข
 
1. นางเสาวคนธ์  ลาตรินทร์
 
10 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงชุติมา  ศิริสม
2. เด็กหญิงรัชนู  แก้วโพธิ์
 
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงนิรชา  โชติกานต์
2. เด็กหญิงนิสรา  บุญลอยสงค์
 
1. นางลัดดาวัลย์  แทนรินทร์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงสุภาพร  มุลศรีสุข
 
1. นางสาวจิรนันท์  นาวัลย์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นางสาวสายทิพย์  ปะระทัง
 
1. นางรุ่งทิพย์  ปินะสา
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยอดทองดี
2. เด็กหญิงศิริประภา  ดุสมศักดิ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  แสงอรุณ
 
1. นางณัฏฐพัชร์  ดีพรม
2. นางนิศารัตน์  ชื่นใจ
 
15 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวนิตยา  บุญบุตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  วิเศษศรี
3. นางสาวอาทิตยา   สืบสุนทร
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  นามมงคล
2. นางอัจฉรา  ประทุมขำ
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายสมพร  สุทธิสา
2. เด็กชายสุรพงษ์  นวลนุกูล
 
1. นางสาวสุภาพ  ศิลารัตน์
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงบุษยารัตน์  กิจไธสง
2. เด็กชายภัควัติน์  เจียไธสง
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นางอัชรายุ  ชูชะกา
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 1. เด็กชายวัชระพงษ์  แสนแก้ว
 
 
19 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) 1. เด็กชายสหรัฐ  ไฝจันทึก
 
1. นายวินิจ  มณี
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กชายสุทธิพงษื  แก้วสุวรรณ
 
1. นางบัวผัน  เพียรโคตร
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กชายอาทิตย์  สุวรรณศรี
 
1. นายสมสมัย  วรรณปะเก
 
22 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายขวัญณรงค์พล  ศรีโยวงค์
2. เด็กหญิงจิตประภัส   พ้องเสียง
3. เด็กหญิงชรามารตรี  จันทร์สด
 
1. นางเยาวรัตน์  ชินภักดี
2. นายไพบูลย์  ธิมาศ
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. นางสาวมินประภา  คล้ายคลึง
2. นางสาววรารัตน์  ปัตตาเนย์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ปาปะไพ
 
1. นายอดุล  สุรวาทกุล
2. นางอารีวงค์  เดาขุนทด
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  จันทร์ยาง
2. เด็กหญิงธัญสิริ  ชำนาญจันทร์
3. เด็กหญิงไออุ่น  ทุมมาลา
 
1. นางสาวศุ๓ศิริ  ชิณวงศ์
2. นางสุชาวดี  ปัตตังเว
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า    
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประทุมโต
2. เด็กหญิงกุสุมา  เบิกขุนทศ
3. เด็กหญิงตุ๊กตา  โนมะยา
 
1. นายธวัชชัย  กัตโร
2. นายบุรี   ปาปะตัง
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  มาตรโพธิ์ทอง
2. เด็กชายสำเร็จ  โพธิมัด
3. เด็กชายเริงชัย  อุปนันท์
 
1. นางยุพิน  กันบุรมย์
2. นางสกุล  คำพิพจน์
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงพรนภา  กำหัวเรือ
2. เด็กหญิงพัชรี  โพธิ์ชัยเลิศ
3. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  แหวนเครือ
 
1. นายจตุพล  ปะติตังโข
2. นางนัยน์ปพร  จันโทสุทธิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงชัญธิดา  อินทะสะ
2. เด็กหญิงศศิธร  ไชยโม
3. เด็กหญิงอัญชลี  สีทน
 
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแก    
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. นายศรรักษ์  ป้องขวาเลา
2. เด็กชายเฉลิมฉัตร  เอ้ตุโพธิ์
 
1. นางนิภาภรณ์  วิสุงเร
2. นายสุรสิทธิ์  บัวบาน
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวนิชย์
2. เด็กชายศุภฤกษ์   คำมณี
 
1. นางสุดา  จันทพรม
2. นางเยาวรัตน์  ชินภักดี
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 97.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 1. เด็กชายกฤษดา  ปัตตายะโส
2. เด็กชายคุโนปการ  อุชี
 
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายสิทธิพล  พินกอคำ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญลอยสง
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายพีระพงษ์  พิมพ์ภักดี
2. เด็กชายเดชดนัย  ยานแก้ว
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายจรัญ  ธงไธสง
2. เด็กชายธนวัฒน์  สารกาล
 
1. นางปรีญา  ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ  ปะกำแหง
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายสัญพิชญ์  บุญทะระ
2. เด็กชายอดิศร  อะมะมูล
 
1. นางจุรีวรรณ  นิไทรโยค
2. นางสุรีพร  โสภา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาค่าย 1. เด็กหญิงบงกช  จอดนอก
2. เด็กชายพีรพร  สุทธิสาร
3. เด็กหญิงภัทรภา  คำดำ
4. เด็กชายวัฒนชัย  รุดโถ
5. เด็กชายอนุชา  พุ่มโต
 
1. นางชุติมา  ใจวงค์ผาบ
2. นางเปรียญ  หอมทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาค่าย 1. เด็กหญิงพรธีรา  พลรัตน์
2. เด็กชายพัรภัทร์  มีชัย
3. เด็กชายพิเชษฐา  บริบาล
4. เด็กชายวีรพงษ์  เสามั่น
5. เด็กหญิงเปรมวดี  เมืองนาม
 
1. นางอำนวย  ตังศุภศิริ
2. นางเปรียญ  หอมทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทอนเสาร์
2. เด็กหญิงณัฐชา  กองสิงห์
3. เด็กหญิงปวีณา   สุจจชารี
4. เด็กหญิงวาสนา  ตรีเมฆ
 
1. นายชื่นชัย  เสตเตมิย์
2. นางพรรณี  ปาปะไพ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงทิพยดา  เกษร
2. เด็กหญิงพนิดา  ชาชำนาญ
3. เด็กหญิงอัมรินทร์  สง่าศรี
4. เด็กหญิงอินธิรา  โพธิ์สา
5. เด็กชายเดชาธร  บำรุงธรรม
 
1. นางบุษบา  เมาะสมาน
2. นางสาวพวงบุปผา  เขมะรัง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงชนิดา  ทองภู
2. เด็กหญิงนริศรา  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงพิมชนก  สิงห์หาร
4. เด็กหญิงวนพร  ประกอบนันท์
5. เด็กหญิงอรนุช  ประโพเทติ
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. นางสาวธารทิพย์  สีทาป
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ประทุมพงค์
3. นางสาววนิดา  ไปด้วย
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ตะสุ้ย
5. เด็กหญิงอรัญญา  โคตะขุน
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นายจารุเดช  สัตถาระโห
2. เด็กหญิงช่อรักษ์  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงมนทการณ์  คำพิละ
4. เด็กหญิงวิภาดา  ยาลัยศรี
5. นายศตวรรณ  พรรณา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ภวภูตานนท์
2. นายอัษฏากร  เกตมาลา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงกฤษณา  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงณัชกานณ์  ประทาน
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ปุเลโต
4. เด็กหญิงหทัยชนก  วิเทห์
5. เด็กหญิงอันดามัน  บัวสุคนธ์
 
1. นายคมสันต์  เสนาคำ
2. นายประหยัด  พลละคร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรั่งพร้อมกุล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทรา
3. เด็กหญิงชนิดาพร  พลขุนทด
4. เด็กหญิงชลิดา  คุรุทานัง
5. เด็กหญิงดวงกมล  โพธิ์กระโทก
6. เด็กหญิงธนพร  จันทร์พล
7. เด็กหญิงธนวรรณ  เฮียงเฮี่ย
8. เด็กชายธราเทพ  จูมพลา
9. เด็กหญิงนลินี  ชาวพงษ์
10. เด็กหญิงนวรา  บางวิเศษ
11. เด็กชายพงศ์นริศร์  ราชจันทร์
12. เด็กหญิงพรไพริน  ประวันโน
13. เด็กชายศิรินทร  เภาอ้วน
14. เด็กหญิงศิริยากร  สัตนาโค
15. เด็กหญิงสุธิดา  ทองกำไร
16. เด็กหญิงสุภัทรา  บัวบาน
17. เด็กหญิงไตรทิพย์สุดา  ปักเคเต
 
1. นางจริยา  บัวบาน
2. นายถาวร  ฉายประดับ
3. นางนัยนา  ประภูชะเนย์
4. นายสมัย  มณีทัพ
5. นางสายใจ  ฉายประดับ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงรสิตา  ปาปะโพธิ์
 
1. นายพยงค์  ภวภูตานนท์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ศรีสมเพชร
 
1. นางยุพิน  แก่นผกา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุริศรี
 
1. นายจรูญ  แก้วรังษี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. นายสันติ  แก่นสมบัติ
 
1. นายเสนอ  สุทธิเจริญ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ประกิระสา
2. เด็กชายติณห์  ผึ่งบรรหาร
 
1. นางกฤษณา  กิตติเสรีบุตร
2. นายสุวิทย์  จ่าพา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายวรพล  ศรีสารคาม
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  เหลาคม
 
1. นางสาวณัฏฐนิชา  โสมเกียรติตระกูล
2. นางสุนทรา  ชัยพิพัฒน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงธนพร  ชาวแขก
2. เด็กชายพงศธร  พงษ์มิตร
 
1. นางกฤษณา  กิตติเสรีบุตร
2. นายสุวิทย์  จ่าพา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงพีรพรรณ  มะลิเลิศ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อัปปะมายา
 
1. นางทัศนีย์  กำมะไชยคำ
2. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายพีรณัฐ  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงภาวิณี  หงษ์คำ
 
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงจุฑาพร  นุชาญรัมย์
2. เด็กหญิงช่อผกามาศ  บาตโพธิ์
3. เด็กหญิงณัฐวรา  บัณฑิต
4. เด็กหญิงธณพร  คำดำ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีวังลาศ
6. เด็กหญิงนัทญา  น้อยจันทร์วงศ์
7. เด็กหญิงพรพรรษา  คุ้มไพฑูรย์
8. เด็กหญิงพรพิชา  แทนนำ
9. เด็กหญิงระพีพร  เกิดผิวดี
10. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  เกี้ยงกลอนแก้ว
 
1. นางวันเพ็ญ  บางวิเศษ
2. นางศิริพร  กิติวกูล
3. นางสุรัตน์วดี  โนศรี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไก่นา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณรัก
2. เด็กชายชาติสมัย  สิงห์คำป้อง
3. เด็กหญิงดาหวัน  ไชยมี
4. เด็กหญิงนภาพร  ก่อเกียรติพงษ์
5. เด็กหญิงภัทธิรา  วงค์พรมมา
6. เด็กหญิงรัชนีกร  อัฒจักร์
7. เด็กหญิงรินดา  เหลา
8. เด็กหญิงรุ้งนภา  ปะวันนา
9. เด็กชายสัจพงษ์   เหลา
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหลา
11. เด็กหญิงสไบทิพย์  เพชรอิน
12. เด็กชายอนุรักษ์  ประไพรเพชร
13. เด็กหญิงอภิญญา  ธงเอก
14. เด็กหญิงอรพรรณ  แสงงาม
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  ปะวะโข
 
1. นางพรชนก  สีหาบุดโต
2. นางสัมฤทธิ์  ประสงค์สุข
3. นายอุดร  ไชยเสนา
4. นางอ้อยใจ  ประกอบคำ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงนัทกานต์  หมื่นลือ
2. เด็กหญิงปรียานุช  แว่นจันลา
3. เด็กหญิงพรพิมล  พัดตังโม
4. เด็กหญิงภาลินี  ทนิตไธสง
5. เด็กหญิงมนทิรา  โมนาติ
6. เด็กหญิงวรรณา  สุรพล
7. เด็กหญิงวรัญญา  คำชนะชัย
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  เหล็กเหม่เทพ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  เพ็งหวัง
10. เด็กหญิงสุพัตรา  สุรพล
11. เด็กหญิงสุภาพร  พรมโคตร
12. เด็กหญิงสุมาลี  แสงสว่าง
13. เด็กหญิงเกตฤดี  ราชวินทร์
14. เด็กหญิงเขมิกา  อะปะมายา
15. เด็กหญิงเจนจิรา   อะปะมายา
 
1. นางสาวนภาภรณ์  จตุรปา
2. นายพานิช  วิริยะ
3. นางสาววิลาวัลย์  จันทะดวง
4. นายสราวุฒิ  จันทรสมบัติ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ปาละโค
2. เด็กหญิงศรินยา  บุตรบ้านเขวา
3. เด็กหญิงอนุศรา  สืบราศี
 
1. นางกันยา  จอมศรีกระยอม
2. นายสุพจน์  จอมศรีกระยอม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ    
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกุลกันยา  บุญมาศ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปทุมขำ
 
1. นางวันดี  มุสิกา
2. นายเสาวนาถ  ศิริพรทุม
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงมยุรี  ประกายสี
2. เด็กชายวุฒิชัย  ทุมณี
 
1. นางพรทิพย์  ปะวาระณะ
2. นางสาวศิวารัตน์  ประจุดทะเก
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กหญิงพิมพิลา    เอี่ยมสำอาง
2. เด็กหญิงสุพัตรา   อินจิโน
3. เด็กหญิงอักษรสวรรค์   สวรรณศรี
 
1. นายรักวิทย์   ภวภูตานนท์
2. นายราชิต    โสภาไฮ
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงปภาวดี  วิชานนท์
2. เด็กชายศราวุธ  อนุศิริ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มหา
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงษ์
2. นายอดุล  สุรวาทกุล
 
65 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงปาริชาติ   รับไธสง
2. เด็กหญิงวาสนา   ถอนโพธิ์
3. เด็กหญิงสุจิตรา   แลโสภา
 
1. นายประจักษ์   คำภะวา
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กหญิงสุภาวดี   ทิ้งโคตร
 
1. นายสมชาติ    ราชจำเริญ
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 1. เด็กหญิงจุฬธิดา  แดงประเสริฐ
 
1. นางเข็มทอง   โพธิ์ แสงดา
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. นางสาวขวัญจิรา  แก่นไธสง
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
69 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพเดช
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กชายอรรถชัย  ชุมจันทร์
 
1. นายเสนอ  สุทธิเจริญ
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงวราลี  พลรักษ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สองสี
 
1. นางประดิษฐ์  บุ้งทอง
2. นางสถาพร  บุตรสำราญ
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ทวยไธสง
2. เด็กหญิงนิระชา  อินวังดู่
 
1. นายปิยพงษ์  น้อยหลุบเลา
2. นางแสงเดือน  อินทร์วังดู่
 
73 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. นางสาววนิดา  บุพเต
2. นางสาวศุภาวรรณ  สีพรมมา
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงศ์
2. นายอดุล  สุรวาทกุล
 
74 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กชายชาตรี   ชัยลิ้นฟ้า
 
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนจาน 1. เด็กชายกานต์  ทองพลอย
2. เด็กชายธีระพงษ์  ปะวะเสนัง
3. เด็กหญิงเกสรปทุมมา  อยู่อินทร์
 
1. นางยุภาภรณ์  ภูชื่นแสง
2. นางเจียมจิต  สมสรี
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายธนกฤษพิพัฒน์  สวัสดี
2. เด็กชายธนชาติ  ยศคำลือ
3. เด็กชายธีระภัทร  ประสีระเตนัง
 
1. นายจักรกฤษณ์  อนุฤทธิ์
2. นางพรรณดร  กองบุตร
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. นายธีรวัฒน์   แหวงเงิน
2. นายพลวัฒน์    รามสีดา
3. นายอรรถชัย   นะธิไทย
 
1. นายโชติวัติ   โคตรรุฉิน
2. นายไพฑูรย์   มะเสนะ
 
78 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กชายพงศกร  คำศรีสุข
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เพียรโคตร
 
79 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายยุทธภูมิ   สร้างนา
 
1. นายสุริยา   ปราณี
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายสุนทร   แซ่ด่าน
 
1. นายสุริยา   ปราณี
 
81 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงนราตรีกาญ   พรพะกา
 
1. นายสุระศักดิ์   แก้วสียา
 
82 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโสกยาง    
83 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายเทวฤทธิ์   ประกอบแจ่ม
 
1. นายสังวร   ศรีธรณ์
 
84 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนหัน 1. เด็กหญิงจันทิมา   รามศรีดา
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  อาระหัง
 
85 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงจรรยา   โตรากุล
 
 
86 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ปะนัดตะนัง
 
1. นายจักรพงษ์   จันทราศรี
 
87 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงทรรศนีย์   อินอุ่นโชติ
 
 
88 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กชายณัฐพล   พิมพ์บาล
 
1. นายจักรพงษ์   จันทราศรี
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กหญิงยุพิน  พานดร
 
1. นายชูศิลป์  นามเมืองคุณ
 
90 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   อาปัดชิง
2. เด็กหญิงฉัตรลดา   กัตโร
3. เด็กหญิงชลดา   บุรี
4. เด็กชายธราธร   สร้อยนวมเพรช
5. เด็กชายนราธิป   ถาปันนา
6. เด็กชายปรีชา   หารศรีภูมิ
7. เด็กหญิงปวีณา   เจ้ยไธสง
8. เด็กหญิงพิยดา   ดีมา
9. เด็กชายภาคภูมิ   พะวัดทะ
10. เด็กหญิงรักษณาลี   มูลศรีสุข
11. เด็กชายวทัตญู   พะวัดทะ
12. เด็กชายวสันต์   บุญตัว
13. เด็กหญิงศศิธร   สิทธิจันทร์
14. เด็กชายสรรชัย   ชาตาธิคุณ
15. เด็กหญิงสุธิดา   ฆารเจริญ
16. เด็กชายอนุรักษ์   ทาบุตร
17. เด็กชายอภิสิทธิ์   สิทธิจันทร์
18. เด็กหญิงอรสา   คำบุญตรี
19. เด็กหญิงอรัญญา   สุริยามาตย์
20. เด็กชายไพรฑูรย์   ศรีมุงคุณ
 
1. นายบุญเลิศ  รินทะ
2. นายวัชระ  ทองหล่อ
3. นางสุพรรณี  เหล่าอรรคะ
4. นางหนูแดง  อินละคร
5. นายอนุชิต  ผาสุขขี
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พิมพาซ้อย
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายศุภชัย  คุ้มญาติ
 
1. นายบุญโสม  พันธ์ภักดี
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ   โสภัย
 
1. นายโสภณ   สิงห์ลี
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. นางสาวจิรนันท์   แก้วบุตรสา
 
1. นางดาราวรรณ   ดวงมาลัย
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 1. เด็กชายอัครพล  แก้วกาเหรียญ
 
1. นางนงลักษณ์  ชาติแพงตา
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงสิริวิมล  สืบสุนทร
 
1. นายสุเนตร  ราชบัณฑิต
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายวิชัย  โกมล
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. เด็กหญิงแคทลียา    กิบบอนส์
 
1. นายยรรยงค์   ประวารระ
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  สมมัจฉา
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายชานนท์   กุลโต
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวงัว 1. เด็กชายสหัศวรรษ   แสงสวาท
 
1. นายประสิทธิ์   พลศรี
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กชายสุวัฒน์   ปะติตัง
 
1. นางสาวสุคัณธามาศ   จุลนาถ
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กหญิงเจนจิรา   มูลกิตติ
 
1. นางบุษกร   ผือโย
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงพรนิรัน  ช่วยโนน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทะดวง
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  ปวงประชัน
 
1. นางอุไรวรรณ  ปัตตานี
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กชายสิทธิชัย   บาลโส
 
1. นางสาวรัตนา   ประกอบนันท์
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงประณิตา  ทองนาค
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
 
108 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเครือซูด 1. เด็กชายกิตติโชค   แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายก้องภพ   ชัยวงษ์
3. เด็กชายก้องหล้า    สิงห์คำ
4. เด็กหญิงจิรัชญา   โปสันเทียะ
5. เด็กชายฉัตรมงคล   มหาวงษ์
6. เด็กหญิงชลธิชา   บัวศรีภูมิ
7. เด็กชายชานนท์   พันดุลัย
8. เด็กหญิงณัฐณิชา   ระรงค์
9. เด็กหญิงดาวไพร   ไปพรมราช
10. เด็กหญิงธนันญพัช    บุ้งทอง
11. เด็กชายบัญญวิต    ใจตรง
12. เด็กหญิงปนัดดา    บัวศรีภูมิ
13. เด็กหญิงปพัศราพร   ปักกาโล
14. เด็กหญิงปาริฉัตร   มหาวงษ์
15. เด็กชายพงค์ภูเบศ    แก้วชนะ
16. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ชัยวงษ์
17. เด็กชายพีระพัฒน์   แซ่โคว้
18. เด็กหญิงมาริษา   ลือโสภา
19. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   บุตเต
20. เด็กหญิงวริศรา    โคตรแปร
21. เด็กชายวิศวะ    แสงสว่าง
22. เด็กหญิงศรสวรรค์    บุญพา
23. เด็กชายศิริพงษ์    คงตะใน
24. เด็กหญิงศิวมล   สุวิชา
25. เด็กชายสมชัย   ปะลาโพธิ์
26. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ประโยทิน
27. เด็กหญิงสุกัญญา   มีแก้ว
28. เด็กชายสุริยันต์   มาดาโต
29. เด็กชายอิทธินันท์    จันปัสสา
30. เด็กชายเพชรรัตน์   บุดทะสุ
 
1. นายฐิติกร    ปิตโต
2. นายถวิล    ไหวดี
3. นายปัญญา   ป้อมยายับ
4. นางยุพิน   วังหนองเสียว
5. นางหอมจันทร์   ไหวดี
6. นายอาวุธ   อุดมนาค
7. นายอุดม   ป้อมยายับ
 
109 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงจันทนิภา    จันทะสอน
2. เด็กหญิงจิตยา    เหยื่อแสวง
3. นายชัฃรินทร์    ภูสะเทือน
4. เด็กชายณัฐพล   จันทร์สุภาเสน
5. เด็กหญิงบุษราคัม   วันชนะ
6. นายพงษ์ดนัย   สังเสวี
7. เด็กชายพรชัย    โพธิ์กล้าง
8. เด็กชายพิศาล    ลีรัตน์
9. เด็กชายภาคินัย   อุ่นบุญ
10. เด็กชายวรวุฒิ    จันดวง
11. เด็กชายวรายุส    เล็งไธสง
12. เด็กหญิงวิชาลดา    มะลิสา
13. เด็กชายวิศรุต    เลงไธสง
14. นายศรัญ    คานไธสง
15. เด็กชายศิรชัช    ตะโหนด
16. เด็กหญิงอรวินท์   จันทะเสน
17. นายเสฏฐวุฒิ    โพธิ์จันทร์
18. เด็กชายไกรวิทย์    สาริมา
19. เด็กชายไวทยา   พูลเกษม
 
1. นายถวิล  สืบสุนทร
2. นายบัณฑิต  ทาชารี
3. นายพยงค์  การิเทพ
 
110 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายกฤษฎา   นะวงษ์
2. เด็กหญิงชฎาพร   ยะมะหาญ
3. เด็กหญิงทักษิณา   บุญสวาย
4. เด็กชายปานจิตร   แพงพงษ์มา
5. เด็กหญิงลลิตา   ศรจันทร์
6. เด็กชายวรากร   น้อยจันวงษ์
7. เด็กหญิงอพิศรา   เผ่าเวียงคำ
8. เด็กชายอรรถชัย   วังเวียง
 
1. นางนางพิกุล   ไตรโพธิ์ท่อน
2. นางสาวภัทราวรรณ   สอนวงษ์แก้ว
 
111 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กชายธวัชชัย   สารสมัคร
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์   พรมพิมล
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ชิดทอง
4. เด็กชายพิศิษฐ์   เอี่ยมกลาง
5. เด็กหญิงวันจิรา   พันธ์สีภูมิ
6. เด็กชายอรรถพล   แก้วกองสี
7. เด็กชายอานุ   พูลวงษ์
8. เด็กหญิงเรนุกา   พรมพิมล
 
1. นายชูผกา   ประจะเนย์
2. นางธนิดา   ปะระทัง
3. นางบุญร่วม   ศรีสุนารถ
 
112 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นนทะศรี
2. เด็กหญิงธัญญาพร  ภูชมชื่น
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ศรัทธาคลัง
4. เด็กหญิงปิยะพร   ภูชมชื่น
5. เด็กหญิงมนทิรา   เพียงเกตุ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  สีหา
 
1. นายวัลลภ  ประวาระณะ
2. นางสาวสาวิตรี  บุตรมาตร
3. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
 
113 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สายทองทวี
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปาปะกี
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชาวบ้านใน
4. เด็กหญิงสุธิดา  บุญตู้
5. เด็กหญิงอภิญญา  บรรณศรี
6. เด็กหญิงอมรวรรณ  กระซันซาบ
 
1. นางจิลาวัลย์  ประจุดทะศรี
2. นายถาวร  ตาพล
3. นายธงชัย  ประจุดทะศรี
4. นางนภาวรรณ  ปักขันติ
 
114 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงจันทิมา   สุขวารี
2. เด็กหญิงดารินทร์   จารุจัน
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    แวงวรรณ์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์   ทับสงเคราะห์
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ   กองไธสง
6. เด็กหญิงอรอุษา   ไชยโม
7. เด็กหญิงอรัญณา   ชุ่มกลาง
8. เด็กหญิงอารียา   บุญเพิ่ม
 
1. นางกิตติวรรณ   เชาระกำ
2. นางดวงสมร   รัดจันทอง
3. นางยุภาพรณ์    จันทเขต
4. นางอรสกุล   จันทะรัง
 
115 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาลอก 1. เด็กหญิงกุลธา   เอี่ยมป้อ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    โบดพันธ์
3. เด็กหญิงชรินรัตน์   สังเสวี
4. เด็กหญิงชลธิชา   สังเสวี
5. เด็กหญิงนงนุช   โสดรุด
6. เด็กชายนพพล   จันทะสิงห์
7. เด็กชายรุ่งเพชร    ชามนตรี
8. เด็กหญิงวรรณวลี   บุญครอบ
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ปองน้ำสังข์
10. เด็กหญิงสุดารัตน์   แซ่อั่น
11. เด็กหญิงสุมาลี   หิรัญญาพร
12. เด็กชายอภิชิต   บุญหลาย
13. เด็กหญิงอินทิรา   พลคำมาก
14. เด็กชายเนติพงษ์   หอมหวน
 
1. นางนงลักษณ์   การิเทพ
2. นางศศิธร   วาระโก
 
116 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายปิยะ   วงษ์ลา
 
1. นางประดับศรี   กิจชัย
 
117 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายวสันต์  ศรีวรรณะ
 
1. นายคำพันธ์  ทบวอ
 
118 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. นายกรุงกฤษ   ผลผาเลิศ
 
1. นางอุไรวรรณ   ล่อดงบัง
 
119 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายพิพัฒน์   ปิดตาไชโย
 
 
120 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กชายกฤตนัย   คงสมบัติ
 
1. นายเผด็จ   คำคูณ
 
121 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประแหย่ง 1. เด็กชายปรีดา   พวงบุรี
 
1. นายมานิต   ประจุดทะเนย์
 
122 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายนพพล  แคว้นคอนฉิม
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
123 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายวรชาติ  ป้อป้อม
 
1. นายบุญเกียง  จันเสนา
 
124 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประทุมโต
2. เด็กหญิงกฤษณา  ปะภาวะ
3. เด็กหญิงกุสุมา  เบิกขุนทศ
4. เด็กชายคัสมา  เก้าศักดา
5. เด็กหญิงชญาดา  บุญนาน
6. เด็กชายณัฐกิตติ์  ภูชาดา
7. เด็กหญิงณัฐริกา  ชารีวัลย์
8. เด็กชายธนวัตร  ทิพย์โอสถ
9. นายนพเกศ  พืชหมอ
10. เด็กหญิงนริศรา  ฉวีหินตั้ง
11. เด็กหญิงนฤมล  ทบบัณฑิตย์
12. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทะแสน
13. เด็กหญิงบุษกร  ประทุมมา
14. เด็กหญิงปิยะพร  สาสอน
15. เด็กชายพงศกร  พลภักดี
16. เด็กหญิงพรชิตา  พันสุดน้อย
17. เด็กชายภานุวัฒน์  เที่ยงโยธา
18. เด็กชายภูธร  นามปราศรัย
19. เด็กชายภูมิจิตร  ปิดตังระภา
20. เด็กหญิงมยุรฉัตร  เทียบศรี
21. เด็กหญิงมัลลิกา  สีคาม
22. เด็กชายยงยุทธ  บุญโพธิ์
23. เด็กหญิงวรรณนิภา  พลหารศึก
24. เด็กชายศรันย์  มูลวงศ์
25. เด็กหญิงสุกัญญา  คาทิพาที
26. เด็กหญิงสุณิสา  สุทินรัมย์
27. เด็กชายอดิศักดิ์  ปินะโต
28. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญมา
29. เด็กหญิงอารยา  น้าสุข
30. เด็กหญิงเจนจิรา  นาหนองตูม
 
1. นายทรงวุฒิ  ปะพะลา
2. นางทองกร  กางโสภา
3. นายธวัชชัย  กัตโร
4. นายบุรี   ปาปะตัง
5. นางรุจิรา  แดงจันทึก
6. นางอำพร  ประทุมศิลา
7. นายเพียร  ประทุมศิลา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. เด็กหญิงพรภิมล   ผ่อนตาม
2. เด็กหญิงวิภาดา  ทองย่อม
 
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  คะนองมาตร
2. เด็กชายศิวกร  คำภา
3. เด็กชายสุรเดช  ชินรัมย์
 
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนน 1. นายจักรกฤษณ์  ประพาศพงษ์
2. นายจิรวัฒน์  ปักกังวะยัง
3. นายวิจิตร  แคนสี
 
1. นายทองอินทร์  คลังดงเค็ง
2. นายไพยนต์  ประพาศพงษ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระแคน 1. นายจักรี  เจริญใส
2. นายณัฐพล  ศิริเวช
3. นายวิศรุต  ผองผา
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นายวุฒิพงศ์  ลาหนองแคน
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายพงศ์ธร  จีระออน
2. เด็กชายภานุมาศ  สุโข
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางสาวอภิรัชพร  ทิ้งแสน
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 1. เด็กชายธนโชติ  โนนพล
2. เด็กชายเฉลิมชัย  โคฮาด
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  ประทุมมัง
 
1. นายวุฒินันทร์  พรนิคม
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. นายวัชระ  ไชยศรี
2. นายเกรียงศักดิ์  อาระโน
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
2. นายบัวผิน  ฝาแก้ว
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงวุสสุตา  สำราญดี
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ผลพืช
3. เด็กหญิงสมัชญา  ทนุนาจารย์
4. เด็กหญิงสาวิตรี  สุคำภา
5. เด็กหญิงอารียา  ทนุนาจารย์
6. เด็กชายไตรภพ  ทนุนาจารย์
 
1. นางสาวนงนุช  มหา
2. นางมยุรี  บุญบรรจง
3. นางรัชนี  เอกชาตรี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงนริสรา  บุญลอยสง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขคำ
3. นางสาวลดาวัลย์  ชัยสว่าง
4. เด็กหญิงวรรณิกา  แสงขาว
5. เด็กชายสุริยันต์  วรจันทร์
6. เด็กหญิงสุวัจนี  สุริยะวงศ์
 
1. นายกาสี  ยกน้อยวงษ์
2. นางพรทิพย์  โมกศรี
3. นางพิสมัย  ยกน้อยวงษ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงธนภร  ผินแก้ว
2. เด็กหญิงนิตยา  บุญมี
3. เด็กหญิงศรินญา  ชินไธสง
 
1. นางยุวดี  ประดับวัน
2. นางสุคัณธามาศ  จุลนาถ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปอ 1. เด็กชายณัฐพล  ละครศรี
2. เด็กชายพีระพัฒน์  วงค์ฮาด
 
1. นายภูวไนย  ซ่อนกลาง
2. นางสมาพร  ซ่อนกลาง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  เทพจั้ง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประโคทัง
 
1. นายนายสถิตย์  รางศรี
2. นายวรากร  ปะตังทะโล
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายสิทธิราช  ทิพย์วงศา
2. เด็กชายเอกพงษ์  หงสะคู
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
2. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุขยา
2. เด็กหญิงณัฐกุล  เกวิโก
3. เด็กหญิงสนธิญา  สัมมาสาโก
 
1. นางลัดดา  อาปัดชิง
2. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 1. เด็กชายชาคริต    สมภักดี
2. เด็กชายยงยุทธ   หวังเจริญ
3. เด็กชายศุภสันต์    พันธ์จันทร์
 
1. นายสมพร  แข็งพิลา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  ติปัน
2. เด็กหญิงรัชดาพร  วันทะวงษ์
 
1. นางสาวเพชรศิริวรรณ  อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา  เสนา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ห่านคำวงษ์
2. เด็กหญิงนฤมล  วัฒโก
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  มือขุนทด
2. เด็กหญิงนาตยา  เจริญสุข
3. เด็กชายวัชรพงษ์  คำเขื่อนแก้ว
 
1. นางพันทิพา  ปัจจังคะตา
2. นายเผด็จ  คำคูณ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงศ์วิริยะ
2. เด็กชายสิทธิชัย  บาลโส
3. เด็กชายสิทธิพร  จันสนิท
 
1. นายบุญจิตร  มหาโคตร
2. นางสาวรัตนา  ประกอบนันท์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กชายกฤษฏา  ทรงประโคน
2. เด็กชายธนพล  ปาสารักษ์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  รักษาพล
 
1. นางบาลเมือง  เอกรักษา
2. นางยุวดี  ประดับวัน
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สวัสดิ์ละคร
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศุภผล
 
1. นางสาวเพชรศิริวรรณ  อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา  เสนา
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กหญิงกิตติยาพร   สมดอกแก้ว
2. เด็กหญิงพรพิมล   สารเงิน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   พวงจำปา
 
1. นางธัญภร   วัฒนบุตร
2. นางสุจินดา   จันทะกระยอม
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงบุษบา   การรักษ์
2. เด็กหญิงพรรณิภา   บุญยัสสะ
3. เด็กหญิงสุประวีณ์   พิลึก
 
1. นางฐิติพร   เขมะปัญญา
2. นางสริตา   จีบค้างพลู
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงธิดามาศ  นาราษฏร์
2. เด็กชายธิติวัฒน์  ภูมาศ
3. เด็กหญิงพุธิตา  บัวรัตน์
 
1. นางฉวีวรรณ  พร้อมสมุด
2. นางพรทิพย์  บุปผารัตน์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวกัลยณัฐ   สุวรรณธาดา
2. เด็กหญิงชนิกาญ   ประเมนาโพธิ์
3. เด็กหญิงทิฆัมพร   ลินลา
 
1. นางยุพา   ชาวพงษ์
2. นางสาวเปรมสิณี   ช่างยา
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงจริญญา  วงษ์สหัสวรรษ
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  โปณะทอง
 
1. นายประหยัด  พลละคร
2. นางอรอุมา  แก้วสิยา
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 1. เด็กหญิงละมัย  นาลา
2. เด็กหญิงศรีสุดา  เทียรโชค
3. เด็กหญิงสุมาลี   จอมศรีกระยอม
 
1. นางนิภาพร   เฮียงกัน
2. นางสาวเนตรนภิส   สังสีราช
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. นายธัญญบูรณ์  จันทรา
2. นางสาวมยุรี  สูงยาง
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
2. นางสาวแสง  สมสา
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงทินมณี   ลินลา
2. นางสาวลักษณา   บุระเวทายัง
3. นางสาวสุดารัตน์   อาแคนใส
 
1. นางยุพา   ชาวพงษ์
2. นางสาวเปรมสิณี   ช่างยา
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงดาวรุณี  วะรงค์
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  แก่นพรม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  บัวพันตอง
 
1. นางสาวนงนุช  มหา
2. นางมยุรี  บุญบรรจง
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. นางสาวพรรณภา   มาตย์แท่น
2. เด็กชายภูภัทร   แก้วหะวงศ์
3. เด็กหญิงวารุณี   หอมเชย
 
1. นางธัญภร   วัฒนบุตร
2. นางสุจินดา   จันทะกระยอม
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายดนัย  เขมะโร
2. เด็กชายนราธร  กัณหาป้อง
3. เด็กชายวัลลภ  โคตรภูมี
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางอรสกุล  จันทะรัง
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายกฤษกร  ปริชัยยะ
2. เด็กหญิงวิภาดา  วิกรัยพัฒน์
 
 
158 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายเจษฎา  ปิดตาทะโน
 
1. นางชนิดา  น้อยตาแสง
 
159 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงอาทิตยา  โยธะมาตย์
 
 
160 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายเอกภพ  พลศรีพิมพ์
 
1. นางเครือฟ้า  ไวแสน
 
161 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปริณดา  กึกก้อง
 
1. นางสมพร  แก่นนาคำ
 
162 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองลือ
 
 
163 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. นางสาวเหมือนฝัน  แสงอรุณ
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
 
164 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 1. เด็กชายอัครพล  บุญแผน
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
165 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงนันทวดี  เขียวอุดสา
 
 
166 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปณาลี  กึกก้อง
 
1. นายทองคำ  คำดำ
 
167 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงนุจรินทร์  สาแก
2. เด็กหญิงนุชรี  แสนศรี
3. เด็กชายพีระพล   ทิพย์มนต์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชมชื่น
5. เด็กหญิงสุภรภาณ์  วินิจ
 
1. นางบาลเมือง  เอกรักษา
2. นางสาวรัตนา  ปักกะมานัง
 
168 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  เจริญเขต
 
1. นางสุวัจนา  สาทองขาว
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายจิรพัฒน์  บุญผ่อง
2. เด็กชายชัยณรงค์  สะพานหล้า
3. เด็กชายธนวัฒน์  เทียนลู
4. เด็กชายธนากร  ทองประสม
5. เด็กชายประวิน  เสนคำมี
6. เด็กชายภูริพัฒน์  ปักษา
 
1. นายกำจร  สุภักดี
2. นางจริยา  บุญเลิศ
3. นายไพบูลย์  เทียมพยุพา
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงภาพ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ปะทะณี
3. เด็กชายนัฐพงษ์  ปุริสังข์
4. เด็กชายปิยพงษ์  ขันทอง
5. เด็กชายสิทธิพงษ์  เศษภักดี
6. เด็กชายอนุกูล  ธรรมโส
 
1. นายทวี  โจไธสง
2. นายบัวลัย  ด้วงแหวะ
3. นายเสนอ  สุทธิเจริญ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กชายพิพิธภัณฑ์  รามางกูร
2. เด็กชายภัทรพงศ์  เจริญสุข
3. เด็กชายวรเมธ  แสงมณี
4. เด็กชายศุภชัย  โพธาราม
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ท้าวสิงห์
6. เด็กชายอภิศิษฐ์  จิตรตรีเมต
7. เด็กชายเจษฎายุทธ  สิงคะเตลิด
8. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  สุนทะวงษ์
 
1. นายประจันทร์  พูลเพิ่ม
2. นางภัทรา  นครศรี
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปัดชัยสังข์
2. เด็กหญิงทิตฐิดา  โสภาพร
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  พินะเล
4. เด็กชายปริญญา  ทองอาสน์
5. เด็กชายพรชัย  ศรีพรหมน้อย
6. เด็กหญิงรัตติการต์  แสนภาวัลย์
7. เด็กชายสุทธิพงศ์  แสงสุข
8. เด็กชายสุพชา  ภักดียา
9. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ดงเรืองราช
10. เด็กหญิงอินทิรา  อินทฤชัย
 
1. นายธีระ  ทบทอบ
2. นายสุวิชัย  มัธยมนันท์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทรจร
2. เด็กหญิงจิตติมา  อัตพล
3. เด็กหญิงณัฐพร  สายเพชร
4. เด็กหญิงปวีณา  พูลวงษ์
5. เด็กหญิงวรรณิภา  แสนลืม
 
1. นางสาวนิตยา  ปักกาโล
2. นางสาวอาทิพร  โมสืบแสน
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงรัศมี  อรรถโยโค
2. เด็กชายวัชรพล  มะลิลา
3. เด็กหญิงศุราภรณ์  มาลี
 
1. นางอุมาพร  บุญถม
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนาม    
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีประย่า
2. นางสาวสุมะณี  แก้วสิมมา
 
1. นายกัมปนาท  ศรีสุนทร
2. นางรัชนี  ศรมงคล
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หันทะยุง
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีสุข
 
1. นางวันดี  มุสิกา
2. นางอัณชนาพร  ศิริพรทุม
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 74.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ    
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  เกษมราษฏร์
2. เด็กชายวชิรวุธ   ตาลวงศ์
 
1. นายจวน  ขันติโล
2. นางยุวลักษณ์  ใหญ่นอก
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 85.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเลา    
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แซ่น้า
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ฤทธิ์มหา
 
1. นางดารณี  สีเล
2. นายสุริยา  อุ่นประชา
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า    
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง    
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงสิริยากร  พันชาด
 
1. นางอรุณลักษณ์  คำมณี
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายณัฐพงค์  ยอดผล
 
1. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
 
186 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงพิชญา  วัฒนวรินทร์ธร
 
1. นางวรุณกาญจน์  ฉัตรทอง
 
187 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงอารียา  บุตรพรม
 
1. นางเสาวลักษณ์  บรรดา
 
188 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายกฤษณ์จินต์  ศรีสารคาม
2. เด็กชายอานันทร   โยธะมาตย์
3. เด็กชายเทิดไทย  ศุภเมธี
 
1. นางพรทิพย์  ชัยนิพพันธ์
2. นางมณฑา  วงษาไฮ
 
189 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภูสะเทือน
2. เด็กหญิงพอเพียง  จำปาทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  ยศลา
 
1. นางสุนา  ดงดินอ่อน
2. นางสุนีย์  สุทธิสน