งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 000099
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธีรเดช    เปรมไธสง
2. เด็กชายอดิลักษณ์    กอนไธสง
1. นายพรชัย    มากมน
2 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    มะธิปิไข
2. เด็กหญิงนิพาดา    โพธิมัด
1. นายทวง    พรมโชติ
2. นางจีม    หาทรัพย์
3 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐนันท์    ปลาปัง
2. เด็กชายสิทธิชัย    แป้นประโคน
1. นายปฐมพงษ์    อัปมระกา
2. นายสุรพงศ์    ก้านสรรไชย
4 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศุภฤกษ์    คำมณี
2. เด็กชายศุภณัฐ    ศรีวนิชย์
1. นางสุดา    จันทพรม
2. นางเยาวรัตน์    ชินภักดี
5 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกมลชนก    นาระคล
2. เด็กหญิงกฤษณา    ปะวะโข
1. นางเสวียน    ประวรรณถา
2. นายพจนปกรณ์    ถนัดไร่
6 โรงเรียนบ้านดอนหมี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายคมสัน    ทัศตะคุ
2. เด็กชายวิสุทธิพร    สีโห
1. นายประเสริฐ    ปะระทัง
2. นายยุทธนา    ทุมมาลา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................