งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Science Show ม.1-ม.3 000096
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจามร    เชาระกำ
2. เด็กหญิงวรรณพร    ใจเพียร
3. เด็กหญิงสตรัรัตน์    วงศรี
1. นางสาวนิตยา    ปัตตายะโส
2. นางนิตย์รดี    สารจันทร์
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชัชวาลย์    ปาติสัตย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    เดชวงษา
3. เด็กหญิงมณฑิรา    รัชวงษ์
1. นางทิพย์พวรรณ    สุวรรณพันธ์
2. นางสาวมยุรี    ศรีวรรณะ
3 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................