งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Science Show ป.4-ป.6 000095
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ปะวะโก
2. เด็กหญิงสิริเกษ    โสภา
3. เด็กหญิงปวีณา    คำทองสุข
1. นางเต็มดวง    ทบศรี
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปวรรณา    เทพไชย
2. เด็กหญิงรัตติกาล    ทบมาตย์
3. เด็กหญิงบุญยวีร์    มงคล
1. นายสากล    โคตรมี
2. นางสาวบุญมี    มุ่งชู
3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงยศวดี    คำวิเศษ
2. เด็กชายกีรติ    แหวนหล่อ
3. เด็กหญิงชาคริยา    มากามูล
1. นางสาวศุภศิริ    ชิณวงศ์
2. นางสุชาวดี    ปัตตังเว
4 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิสา    งามเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐฐา    เพชรล้ำ
3. เด็กหญิงสุปรียา    ประติทานะโต
1. นางรังศรี    เรืองพิสิฐ
2. นางอัญญารัตน์    พวงศรีคุณ
5 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรัตติกาล    เลิศฉลาด
2. เด็กหญิงวริศรา    บุบผามะตะนัง
3. เด็กหญิงกัลยา    ปิดตามานัง
1. นางสกุล    คำพิพจน์
2. นางยุพิน    กันบุรมย์
6 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    พฤกษชาติ
2. เด็กหญิงกาญจนา    ฮุยน้อย
3. เด็กหญิงสิริวิมล    เรไธสง
1. นางหนูจีน    เนตะวงศ์
7 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพยุหพล    รุ่งแสง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    เสนาคม
3. เด็กหญิงชญาดา    ปินะถา
1. นายทวีศิลป์    เอกรักษา
2. นางยุวดี    ประดับวัน
8 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายมหัคฆพันธ์    สังเสวี
2. เด็กชายปราบชนะ    ป้อมยาหยับ
3. เด็กหญิงจิราพร    พานิชศิริ
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    สวัสดี
2. นางพิกุล    เสนาโนฤทธิ์
9 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    บุตรมะ
2. เด็กหญิงจินดารัตน์    อินทรักษา
3. เด็กชายอนันต์    อันนอก
1. นายประยูร    ขูรีรัง
2. นายณัฐพงษ์    รามสีดา
10 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชัญธิดา    อินทะสะ
2. เด็กหญิงอัญชลี    สีทน
3. เด็กหญิงศศิธร    ไชยโม
11 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนัญชัย    ปะหุสี
2. เด็กชายสุทิน    วรรณปะมี
3. เด็กชายวัชราภรณ์    โอปัณกา
1. นางมณีวรรณ    จิตรมั่น
12 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวรายุทธ    ปะกำแหง
2. เด็กชายกฤษฏา    มะหา
3. เด็กชายโรมรันต์    ปะวันเต
1. นายปฐมพงษ์    อัปมระกา
2. นางสมฤดี    สุปะติ
13 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงทินมณี    ตั้งตระกูล
2. เด็กชายคเชนทร์    อัคพิน
3. เด็กหญิงประภัสสร    ปิตตานัง
1. นางมณีวรรณ    แก้วรังษี
2. นางมณีรักษ์    คำดำ
14 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์    คำสอนพันธ์
2. เด็กหญิงสุวรรณี    ไหลหาโคตร
3. เด็กหญิงอรญา    ทับชม
1. นางเสวียน    ประวรรณถา
2. นายพจนปกรณ์    ถนัดไร่
15 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ    กิ่วไธสง
2. เด็กหญิงจิตรฤดี    กองไธสง
3. เด็กหญิงศุภดา    พูลเกษม
1. นายสุระชัย    ภูกาเมฆ
2. นางเพ็ญศิริ    ภูกาเมฆ
16 โรงเรียนบ้านหนองฮี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายรัชตะ    วิริยะ
2. เด็กชายนภดล    ภาโสภะ
3. เด็กหญิงพรรภษา    ชาวสวน
1. นางจุฑาทิพย์    จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวพิชามญชุ์    จันทร์สุวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................