งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 000094
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสำเร็จ    โพธิมัด
2. เด็กชายเริงชัย    อุปนันท์
3. เด็กชายธีรศักดิ์    มาตรโพธิ์ทอง
1. นางสกุล    คำพิพจน์
2. นางยุพิน    กันบุรมย์
2 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุวนันท์    แสงสว่าง
2. เด็กหญิงนุสรา    ข่าขันมะลิ
3. เด็กหญิงศิริพร    ประมาคะเต
1. นางยุวพิน    มะลิมาศ
2. นางศิริพรรณ    ซุยโพธิ์น้อย
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรี    โพธิ์ชัยเลิศ
2. เด็กหญิงพรนภา    กำหัวเรือ
3. เด็กหญิงรัตติยากรณ์    แหวนเครือ
1. นางนัยน์ปพร    จันโทสุทธิ์
2. นายจตุพล    ปะติตังโข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................