งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 000093
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจินดามณี    ไชยแสน
2. เด็กชายสรจักร    แก้วหอม
3. เด็กชายวรชน    รุ่มรื่น
1. นางสุชาวดี    ปัตตังเว
2. นางสาวศุภศิริ    ชิณวงศ์
2 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ตาติจันทร์
2. เด็กชายชัยวัฒน์    ชานิยันต์
3. เด็กหญิงสุภา    ประตังเวสา
1. นายสมพงษ์    ปะวะถา
3 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายคัฆณานนท์    กรอนหมี
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    ช่อชู
3. เด็กหญิงสุดา    ทองอันชา
1. นางจันทร์เพ็ญ    โทนรินทร์
2. นางอัชรีย์    ประวัณเนย์
4 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ประทุมโต
2. เด็กหญิงกุสุมา    เบิกขุนทศ
3. เด็กหญิงตุ๊กตา    โนมะยา
1. นายธวัชชัย    กัตโร
2. นายบุรี    ปาปะตัง
5 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    ปัจจัยโคภา
2. เด็กหญิงศศิกานต์    อะทมชาย
3. เด็กชายภูมิรินทร์    นาสินสง
1. นางสุนทรี    ไชยดี
2. นางสาวรติพร    ทมทอย
6 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐภัทร    บุญมาพิลา
2. เด็กหญิงฐนิชา    มีจันทร์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    เกี่ยงภา
1. นายสราวุฒิ    วงศ์ภาคำ
2. นางศิริกัญญา    วงศ์ภาคำ
7 โรงเรียนบ้านแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ศรีสุรักษ์
2. เด็กหญิงสิรินญา    อัปมะเทา
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา    ชาญฉลาด
1. นางสวรรยา    วัชรานุสรณ์
2. นายนพราช    โนราช
8 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจันทิมา    พาโคกทม
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    อินธิแสง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    อนุสา
1. นายปฐมพงษ์    อัปมระกา
2. นางสมฤดี    สุปะติ
9 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสาธิตา    ธะนะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา    หงษ์ศรีหม่น
3. เด็กชายเด็กชายสหภาพ    ไชยเขียน
1. นายวิเชียร    ประจะนัง
2. นางทองใส    ศรีจันทร์
10 โรงเรียนบ้านดอนหมี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจักรพันธ์    พุทธถนอม
2. เด็กชายสุริยา    พุทธปัญโญ
3. เด็กชายปัญญากร    ปะโกสันตัง
1. นายประเสริฐ    ปะระทัง
2. นายแก้ว    กฐินเทศ
11 โรงเรียนบ้านเมืองเตา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนันธวัฒน์    อาษากิจ
2. เด็กชายนิตินัย    แก้วประเสริฐ
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    จันทร์เสน
1. นายทรงเดช    บัวไชยยา
2. นางวรรัตน์    สุวรรณศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................