งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 000092
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายคณิตศร    ทาชาลี
2. เด็กหญิงเบญญา    แพนไธสง
3. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์    เสถียรวัฒนา
4. เด็กหญิงชรัญธร    แพงพงษ์มา
5. เด็กหญิงอริสา    การิโก
1. นายวันชาติ    ชัยพิพัฒน์
2. นางมลิวรรณ    จันทเขต
2 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จันทรจร
2. เด็กหญิงวรรณิภา    แสนลืม
3. เด็กหญิงปวีณา    พูลวงษ์
4. เด็กหญิงณัฐพร    สายเพชร
5. เด็กหญิงจิตติมา    อัตพล
1. นางสาวอาทิพร    โมสืบแสน
2. นางสาวนิตยา    ปักกาโล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................