งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 000091
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2
2 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอมรเทพ    เทียบกึง
2. เด็กหญิงสกาวฟ้า    แสนหล้า
3. เด็กหญิงฐิติมา    ปิดตาระโพธิ์
1. นายชูเกียรติ    ปะเสทะกัง
2. นางอุทัย    รุ่งร่มเย็น
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงไพจิต    หมื่นพิพัฒน์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ผางชัยภูมิ
3. เด็กหญิงธิภาพร    สอนวงษ์
1. นางจงกล    ต่อโชติ
2. นางสาวสุกัญญา    ปาปะสา
4 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวมณทิยา    ปิดตาทะโน
2. นางสาวกาญจนา    ลานิมิต
3. นางสาวอัมรินทร์    รักษาอินทร์
1. นางสาวสุพัตรา    หารโกทา
5 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพีรพล    ปินะภา
2. เด็กชายปณชัย    พรมมากุล
3. เด็กหญิงดรุณี    ไตรโพธ์ิท่อน
1. นางอารีวงค์    เดาขุนทด
2. นายอดุล    สุรวาทกุล
6 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวกาญจนาพร    คำรัตน์
2. นายสุทน    ปานกลาง
3. นายทิวากร    พุทธธรรม
1. นางสาวเปรมสิณี    ช่างยา
2. นางยุพา    ชาวพงษ์
7 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2
8 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงยลดา    หงษ์สาหิน
2. เด็กชายภูวดล    ภูธรรมมา
3. เด็กหญิงนันทศิริ    สุขโสม
1. นายวรวุฒิ    ปะกำแหง
2. นางปรีญา    ไหมหรือ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................