งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 000090
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธัญสิริ    ชำนาญจันทร์
2. เด็กหญิงไออุ่น    ทุมมาลา
3. เด็กหญิงธนาวรรณ    จันทร์ยาง
1. นางสาวศุ๓ศิริ    ชิณวงศ์
2. นางสุชาวดี    ปัตตังเว
2 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกิตติคุณ    กุยลา
2. เด็กหญิงศิรินทรา    ทศมงคล
3. เด็กหญิงนฤมล    โคตรดี
1. นายบุญเลิง    สินไชย
2. นายอุดม    ศักดิ์ศรี
3 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชรันดา    พันวิเศษ
2. เด็กชายก่อกุศล    สอนสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงชนิดา    การะวิโก
1. นางเยาวนีย์    ทองปาน
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมริษา    ใหมทอง
2. เด็กหญิงอินทิรา    แก้วธานี
3. เด็กชายนิวัฒน์    บัวปัด
1. นางจงกล    ต่อโชติ
2. นางสาวสุกัญญา    ปาปะสา
5 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    ลาธิ
2. เด็กหญิงทิพกัญญา    บุบผามะตะนัง
3. เด็กหญิงนลิสรา    เคนบุญ
1. นางสาวปนัดดา    ธนกิจโสภณ
2. นางมณีวรรณ    สามูล
6 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุริยา    จันเสนา
2. เด็กชายอดิสร    จันทร์พรม
3. เด็กชายนุพร    ภูคำศักดิ์
1. นางวันเพ็ญ    ปินะกาโพธิ์
2. นางนิตยา    มุ่งร่มกลาง
7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศุภธิดา    กุมชาด
2. เด็กหญิงเจนจิรา    แก้วหาวงษ์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ปะระทัง
1. นางสุกัญญา    ปัตตาเนย์
2. นางยุวดี    ไลออน
8 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเกศกนก    เอ่นแคน
2. เด็กหญิงอนัญญา    มหิงสาเดช
3. เด็กหญิงปวีณา    น้อยจันทร์วงษ์
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    สวัสดี
2. นางพงษ์ลดา    วรรณปะกา
9 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ    ประทุมวัง
2. เด็กหญิงศศิกานต์    ขุรีลัง
3. เด็กหญิงชุติมา    นาพูล
1. นางโสภิญฆ์ฎา    มนตรี
2. นายดุสิต    โมกขรัตน์
10 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเมฆขลา    ยะพลหา
2. เด็กหญิงศุภพร    สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงนัทกานต์    เชื้อบุญมี
1. นางพัชรินทร์    โคตรสมบัติ
2. นางสมจิตร    อาจจอหอ
11 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงประวีณา    กองพิมพ์
2. เด็กหญิงพิมพิชชา    สีหาบุดโต
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ไชยธิสาร
12 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจุลนทรัพย์    เหง่าโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    นนทะศรี
3. เด็กหญิงพิมชนก    สิงห์หาร
1. นางสาธุตา    เลื่อมใส
2. นางสาวสุจิตรา    นาครัตน์
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภานุมาศ    จตุพงศา
2. เด็กหญิงมลรักษ์    ชินชาด
3. เด็กหญิงศศิธร    พลกำแหง
1. นางธันยพร    ประจะเนย์
2. นางสาวภัทรียา    เที่ยงแก้ว
14 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิชุดา    ตันตะวาโย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    ศรีคำ
3. เด็กหญิงนิภาพร    ปกป้อง
1. นางมะลิวัลย์    ศรีวิเศษ
2. นางเบญจพร    คำควร
15 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอรจิรา    จันทนันต์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ    มโนวรรณ
3. เด็กชายรัชพล    ฉลองคุณ
1. นายนิคม    บุญเข็ม
2. นางสลักจิต    บุญเข็ม
16 โรงเรียนบ้านหนองฮี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิตรฤดี    จงสงวนกลาง
2. เด็กหญิงศิราพร    บุตรพรม
3. เด็กหญิงสุพิชญา    พรมรังศรี
1. นางจุฑาทิพย์    จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวพิชามญชุ์    จันทร์สุวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................