งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 000009
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2
2 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายมนตรี    กิ่งภาร
1. นายพิทยา    ลาพรมมา
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2
4 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมธุรส    ปะฏิพังเค
1. นางรัชนี    วงศ์วิลาศ
5 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2
6 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปิยนุช    สัมมาขันธ์
1. นางมัชฌิมา    ส่งสัมพันธ์สกุล
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกฤษกร    ปริชัยยะ
1. นายสุวรรณ์    มนัสสิลา
8 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2
9 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    สัจจัง
1. นางบาลเมือง    เอกรักษา
10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวชาลินี    ยิ่งสมบัติ
1. นางบังอร    ประโยชริด
11 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิลาณี    แสนสุภา
1. นางสาวปรีดาภรณ์    ถั่วอรัณ
12 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2
13 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวรัญธิมา    ชัยสิทธิ์
14 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปาริดา    ปักษารัมย์
1. นางมลิวรรณ    จันทเขต
15 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวงเดือน    ทองใบ
1. นางสาวนฤบล    ธรรมพล
16 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2
17 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวประภาศิริ    เทียมสน
1. นางพรทิพย์    ปะวาระณะ
18 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    สันเสนา
1. นายทองดี    จันโทสุทธิ์
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2
21 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2
22 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอธิติยา    อะนนท์
1. นางกรรณิการ์    พัฒนนิติศักดิ์
23 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    บุตรโคตร
1. นายสมบัติ    ปักเขมายัง
24 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุจิตรา    โยธาสุภาพ
1. นายอำนาจ    อินโท่โล่
25 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2
26 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    บุญสะอาด
1. นางสายศิลป์    เจริญพันธุวงศ์
27 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    โคกศรีอำนวย
1. นางนวลฉวี    บึงมุม
28 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุพิน    จิตร์จันทึก
1. นางสาวอัจฉรารัตน์    โพธิ์พยัคฆ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................