งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 000086
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเจตนา    ปธิเก
2. เด็กหญิงอัญศญา    พูนรัตนทรัพย์
3. เด็กหญิงพวงทอง    ศรีคง
1. นางเต็มดวง    ทบศรี
2. นางพิศมัย    โคตรมี
2 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร์    หลงมาดี
2. เด็กหญิงศกุนิชญ์    พิมพ์จันทร์
3. เด็กหญิงปริยา    หล้าสุดตา
1. นางสาววัชราภรณ์    ศรีสุดา
2. นางสาวเมธาวี    มุติมรรคา
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนลินนิภา    สาสีเสาร์
2. เด็กหญิงอัญธิชา    พาชิน
3. เด็กหญิงสิริภาพร    เทียงดี
1. นางสาวบุญมี    มุ่งชู
4 โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธีระพงษ์    ฮุยนอก
2. เด็กชายไชยวัฒน์    แสงศิลา
3. เด็กชายอนุศร    แก้วขวัญข้า
1. นายทวีศักดิ์    เพชรสีสุก
5 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภัทรภณ    ชูรัตน์
2. เด็กชายพลจันทร์    เรียนไธสง
3. เด็กชายเจษฎา    ปิดตาทะสา
1. นางสกุล    คำพิพจน์
2. นางสาวจารุวรรณ    ประเสริฐสังข์
6 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเจนนิสา    กองพลพรม
2. เด็กหญิงเจวรินทร์    น้อยสิงห์
3. เด็กหญิงภาคภูมิ    อัปมระกา
1. นางสาวเย็น    กะวิเศษ
2. นายเอกราช    สิงหาราโท
7 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ทิมะพันธ์
2. เด็กหญิงอัญชลี    จิตนอก
3. เด็กชายโชคชัย    ดวงพายัพ
8 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภูสิทธิ์    โสโพธิ์์
2. เด็กหญิงอรวรรณ    ปัดติลาพัง
3. เด็กชายนครินทร์    โคตรชมภู
9 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนิศาชล    จีระออน
2. เด็กหญิงกรพิน    เจียมใจ
3. เด็กหญิงบัวทิพย์    หานนท์
1. นางสุนทร    ปิดตานัง
2. นายวิไล    เขมะรัง
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปรณต    ปักสังคะเนย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา    โยทะมาต
3. เด็กหญิงปณิตา    สังคะโน
1. นางสุจิตรา    ชาวด่าน
2. นางจินตนา    ปฏิการ
11 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมณีวรรณ    จันทร์โส
2. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์    เจริญสุข
3. เด็กหญิงจุลเกตุ    รื่นนุสาร
1. นายยอดเยี่ยม    มะลาศรี
12 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวีรวุฒิ    ศัตรู
2. เด็กหญิงอาทิติยา    ชิลวงษ์
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์    บุญใหม่
1. นางอรุณ    จ้อยอารีย์
2. นายสายัณต์    แก้วบุดดา
13 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายขวัญณรงค์พล    ศรีโยวงค์
2. เด็กหญิงจิตประภัส    พ้องเสียง
3. เด็กหญิงชรามารตรี    จันทร์สด
1. นายไพบูลย์    ธิมาศ
2. นางเยาวรัตน์    ชินภักดี
14 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภาริณี    อรัญนารถ
2. เด็กหญิงสิรินดา    ปะวะเสนัง
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    อัสดง
1. นางเสวียน    ประวรรณถา
2. นางเสงี่ยม    หมื่นแก้ว
15 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอดิสา    คำโฮง
2. เด็กหญิงธนัญญา    อัปปะมะโห
3. เด็กหญิงศรณี    กรมไธสง
1. นางจันทนา    ทับสีรัก
2. นางนิศารัตน์    ชื่นใจ
16 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    ปาสาวัน
2. เด็กชายนวันธร    เพ็งแข
3. เด็กชายคชรัตน์    พิมวัน
1. นางวรุณรัตน์    ประทุมวัน
2. นางนิภา    รัตนพร
17 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวายุภักษ์    สีโท
2. เด็กหญิงนลิน    รัตนะ
3. เด็กหญิงธนโชติ    ลีหล้าน้อย
1. นางละมุด    ณรงค์ศักดิ์
2. นางเพ็ญศรี    บุญถม
18 โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชนิดา    คำพันธ์
2. เด็กชายอดิศักดิ์    ทองตุ้ย
3. เด็กชายเจษฎากร    พลสิมมา
1. นางกาญจนา    วิชานนท์
2. นายจักรพงษ์    วิชานนท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................