งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 000085
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2
3 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป. มหาสารคาม เขต 2
4 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเริงชัย    อุปนันท์
2. เด็กชายสำเร็จ    โพธิมัด
3. เด็กชายธณกฤต    สุทธิเภท
1. นางสกุล    คำพิพจน์
2. นางยุพิน    กันบุรมย์
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    โพธิ์เกตุ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    เทียบคำ
3. เด็กหญิงฐิติพร    จ้อยสุ่ม
1. นางจุรีวรรณ    นิไทรโยค
2. นางสุรีพร    โสภา
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    ปานาง
2. เด็กหญิงชฎาพร    วิชาผา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    ขุนเพียนประดิษฐ์
1. นางสาวสุกัญญา    ปาปะสา
2. นางจงกล    ต่อโชติ
7 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ติมุลา
2. เด็กหญิงอรวรรณ    ยะปะเภา
3. เด็กหญิงวรรณฤดี    ปิดตาทะสา
1. นางสาวสุพัตรา    หารโกทา
8 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเอกบุรุษ    สุคันธรังษี
2. นางสาวพัชรี    นะตะ
3. นางสาวสุนันทา    ทองจำปา
1. นางสาวเสาวลักษณ์    น้อยอาษา
2. นางสาวเสาวลักษณ์    น้อยอาษา
9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวธนันญา    ปาสาบุตร
2. นางสาววาสนา    พรหล่อ
3. นางสาวกังสดาล    อินทร์ศรีลา
1. นางสุกัญญา    ปัตตาเนย์
2. นางกัญจนพร    ศรีวงยาง
10 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาววรารัตน์    ปัตตาเนย์
2. นางสาวมินประภา    คล้ายคลึง
3. เด็กหญิงอาทิตยา    ปาปะไพ
1. นางอารีวงค์    เดาขุนทด
2. นายอดุล    สุรวาทกุล
11 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2
12 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาววาสนา    เทพราม
2. เด็กชายวงศ์เฉลิม    ไชยสอน
3. เด็กชายสุรชาติ    สารีผล
1. นางสาวนฤบล    ธรรมพล
2. นางสาวอำนวยพร    ลีสี
13 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุชาติ    ดวงหิรัญ
2. เด็กหญิงมนทิราวรรณ    หมั่นจินดา
3. เด็กหญิงแพนทอง    ชัยสุมัง
1. นางนัยน์ปพร    จันโทสุทธิ์
2. นายจตุพล    ปะติตังโข
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2
16 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายธนพงษ์    พิมพ์ภักดี
2. เด็กหญิงเปลียววลี    พาลี
3. นางสาวพัชรัยา    เกไธสง
1. นายประหยัด    โมกศรี
2. นางเยาวรัตน์    ธนูสา
17 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายหาญชนะ    คำจันทร์
2. เด็กชายสิทธิกร    พวงณะที
3. เด็กหญิงสุพรรณวดี    เจือไธสง
1. นางนิศารัตน์    ชื่นใจ
2. นางจันทนา    ทับสีรัก
18 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เหล่าจันทร์
2. เด็กหญิงธิดาพร    วรรณุเสน
1. นายวิพล    ปาปะขำ
2. นายธงชัย    ประจุดทะศรี
19 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายปวริศ    คำควร
2. นางสาวนิตา    วงศ์อุดทา
3. เด็กหญิงปรางค์สุดา    ตรีวิเศษ
1. นางอุไรพร    เปี่ยมเมธางค์
2. นางอนุสรณ์    พัฒอำพันธ์
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2
21 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปวีณา    ลาโพธิ์
2. เด็กหญิงพัชริดา    สารีบุตร
3. เด็กหญิงอณามิกา    พรมลี
1. นายอนุรักษ์    บูรณธนิต
2. นางสถาพร    บุตรสำราญ
22 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2
23 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    ลีหล้าน้อย
2. เด็กหญิงวรางคณา    โสภามาตย์
1. นายคำพันธ์    ลีหล้าน้อย
2. นายเวียงพิงค์    ทาสีทำ
24 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุวัฒน์    วงษ์สีษา
2. เด็กหญิงสุภาพร    ไม้สันเทียะ
3. เด็กหญิงทอฝัน    หงษ์สาหิน
1. นางปรีญา    ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ    ปะกำแหง
25 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอรรถภา    พวงผกา
2. เด็กหญิงชนิตร์นันท์    โถทอง
3. เด็กหญิงนันทนา    อ่อนอัฐ
1. นายวุฒิพงศ์    ลาหนองแคน
2. นายพิสิษฐ์    เพชรอาวุธ
26 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2
27 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................