งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 000008
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศกุนตลา    ปะธิเก
1. นางสุรำพันธ์    ทูลมาลา
2 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงฐืตินันท์    ทุมทุมา
1. นางมณีวรรณ์    มิตราช
3 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต 2
4 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    ธิมะเณ
1. นางอิชรีย์    ปะัวันเณย์
5 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเนตรนภา    ปะธิตัง
1. นางสาวปนัดดา    ธนกิจโสภณ
6 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    ค่าโค
1. นางกันหา    คำบุญเรือง
7 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    พิรมรักษ์
1. นายภานุพงศ์    นามปักใต้
8 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์    ลายนอก
1. นางลำดวน    ยอดสะเทิน
9 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรันดาวรรณ    จันกอ
1. นางประไพ    บัวสุคนธ์
10 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์    วงษ์ปัน
1. นายเถวียน    ดงเรืองศรี
11 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุจินตนาภรณ์    ติดวงษา
1. นางบัลลังก์    พรจันทร์ท้าว
12 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนวพล    สุวรรณพันธ์
1. นางสาวประเทือง    ทาอามาตย์
13 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    นนทศรี
1. นางเพชรพันธ์    ประภาศรี
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอนุตรีย์    ละออง
1. นางพรกมล    ไทยวิจารย์
15 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    ศรีกุล
1. นางวรุณรัตน์    ประทุมวัน
16 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรินณลี    แสงอรุณ
1. นางสมใจ    สมอุดร
17 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริมล    คำพระ
1. นางสาวรจเรข    บุญเจษฎารักษ์
18 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรักษ์จิรา    ประตินัง
1. นางอุมาพร    สุริยา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................