งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 000712
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนวัตร    ทิพย์โอสถ
2. เด็กชายยงยุทธ    บุญโพธิ์
3. เด็กชายอดิศักดิ์    ปินะโต
4. เด็กชายภานุวัฒน์    เที่ยงโยธา
5. เด็กหญิงบุษกร    ประทุมมา
6. เด็กหญิงอารยา    น้าสุข
7. เด็กหญิงอรอนงค์    บุญมา
8. เด็กชายภูธร    นามปราศรัย
9. เด็กชายคัสมา    เก้าศักดา
10. เด็กชายภูมิจิตร    ปิดตังระภา
11. เด็กชายพงศกร    พลภักดี
12. เด็กชายณัฐกิตติ์    ภูชาดา
13. เด็กหญิงปิยะพร    สาสอน
14. เด็กหญิงมัลลิกา    สีคาม
15. เด็กหญิงพรชิตา    พันสุดน้อย
16. เด็กหญิงวรรณนิภา    พลหารศึก
17. เด็กหญิงณัฐริกา    ชารีวัลย์
18. เด็กหญิงกฤษณา    ปะภาวะ
19. เด็กหญิงสุกัญญา    คาทิพาที
20. เด็กหญิงนฤมล    ทบบัณฑิตย์
21. เด็กหญิงสุณิสา    สุทินรัมย์
22. เด็กหญิงน้ำฝน    จันทะแสน
23. เด็กหญิงกุสุมา    เบิกขุนทศ
24. เด็กหญิงนริศรา    ฉวีหินตั้ง
25. เด็กหญิงเจนจิรา    นาหนองตูม
26. นายนพเกศ    พืชหมอ
27. เด็กหญิงมยุรฉัตร    เทียบศรี
28. เด็กหญิงชญาดา    บุญนาน
29. เด็กหญิงกรรณิการ์    ประทุมโต
30. เด็กชายศรันย์    มูลวงศ์
1. นายเพียร    ประทุมศิลา
2. นายบุรี    ปาปะตัง
3. นางทองกร    กางโสภา
4. นายธวัชชัย    กัตโร
5. นางอำพร    ประทุมศิลา
6. นางรุจิรา    แดงจันทึก
7. นายทรงวุฒิ    ปะพะลา
2 โรงเรียนบ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายไชยวัฒน์    โคตรมี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    แบขุนทด
3. เด็กชายวรพงษ์    หันแจ๊ด
4. เด็กชายเทอดไท    สมบูรณ์
5. เด็กชายพลวัตร    ม่วงยิ้ม
6. เด็กชายอภิรักษ์    จันศิริ
7. เด็กชายธนพล    มุยสีทอง
8. เด็กชายณัฐพล    แคนดา
9. เด็กชายธีระพงษ์    สีหานอก
10. เด็กชายสิทธิพร    พฤกษ์ธานี
11. เด็กหญิงมนัสวี    มะธิมะโน
12. เด็กหญิงชาธีญา    ปัสสาโก
13. เด็กหญิงพรรธิษา    สิงห์ทอง
14. เด็กหญิงมลธิรา    สิงห์ทอง
15. เด็กหญิงโสรยา    สระทอง
16. เด็กชายนิธิบดี    หลาบมาลา
17. เด็กหญิงนิพัทธา    ทองคำรัตน์
18. เด็กหญิงสุภัตรา    คำสมบัติ
19. เด็กหญิงสุพิชชา    ลาดวิเศษ
20. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์    มาตา
21. เด็กหญิงวราภรณ์    ลาหา
22. เด็กหญิงพัทราวรรณ    นุชนาถ
23. เด็กหญิงเพชรดา    นพไธสงค์
24. เด็กหญิงกมลวรรณ    บุญทองโท
25. เด็กชายทักษพร    แก้วงาม
26. เด็กหญิงรุ่งนภา    ราหา
27. เด็กชายสกาย    แคนเภา
28. เด็กหญิงศิริรัตน์    ภักดีจุ
29. เด็กหญิงธิตาภรณ์    ปัญญากอง
30. เด็กหญิงอารีพร    ทองแสง
1. นางกาญจนา    สุทธิสา
2. นายสุพัฒน์    สุทธิสา
3. นายประยนต์    ทัดวงษ์
4. นางดวงจันทร์    ปะวะทัง
3 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปัทมา    คุณสิทธิวาณิชย์
2. เด็กหญิงฟาฏิมา    นนทไชย
3. เด็กหญิงปณิดา    สมมุ่ง
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน    คำภูธร
5. เด็กหญิงอภิสรา    วงษ์คำจันทร์
6. เด็กหญิงธิติมา    เชื้อคนแข็ง
7. เด็กหญิงณัฐธิดา    หม่อยปู้
8. เด็กหญิงศรินธร    เกี้ยมแสนเมือง
9. เด็กหญิงวรัญญา    ศรีภูวงศ์
10. เด็กหญิงสุนิสา    ดาราช
11. เด็กหญิงเบญญาภา    นรเพ็ชร
12. เด็กหญิงหทัยรัตน์    แสนกันยา
13. เด็กชายปฐมพร    สาวันดี
14. เด็กหญิงปิยธิดา    เอ้นแคน
15. เด็กหญิงรัชนีกร    เกตุลำ
16. เด็กหญิงศิริรักษ์    ชูทอง
17. เด็กชายธนพรรธน์    ดอมไธสงค์
18. เด็กชายภานุพงษ์    หอมกลิ่น
19. เด็กชายชิติพัทธ์    นามมะ
20. เด็กชายกุลธร    เอ้นแคน
21. เด็กชายกิตติชัย    ขุนคินี
22. เด็กชายเกษม    แสงรวม
23. เด็กชายศุภวิชญ์    สุวรรณี
24. เด็กชายอดิศร    ทวีศรี
25. เด็กชายรณภพ    ชารีอัน
26. เด็กชายขัตติยะ    ประภาวิชา
1. นายสมจิต    สีหาบุญทอง
2. นายสมจิตร    นนทไชย
3. นางพูนทรัพย์    กันหา
4. นางราตรี    สีหาบุญทอง
4 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    จันทับ
2. เด็กหญิงอังสุมาลิน    คนซื่อ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    โม้ทองศรี
4. เด็กหญิงพีระดา    มาดแท่น
5. เด็กหญิงสุจิตรา    ศรีสารคาม
6. เด็กหญิงทับทิม    พึ่งกุล
7. เด็กหญิงกฤตยา    มะธิปิไข
8. เด็กหญิงฐนิชา    ประกอบสำเนียง
9. เด็กหญิงดาราวรรณ    ราชมี
10. เด็กชายธนกร    นนทะคำจันทร์
11. เด็กชายนราธิป    มะธิปีไข
12. เด็กหญิงมณีรัตน์    สัตพันธ์
13. เด็กชายภานิกร    สุปะมา
14. เด็กชายศุภชัย    ศรีคุณ
15. เด็กหญิงสุฑาทิพย์    พันธ์คลอง
16. เด็กหญิงสุธาสินี    ปะริเตสัง
17. เด็กชายชิณกร    สะแกทอง
18. เด็กชายอภิชัย    ก้อนแก้ว
19. เด็กชายวิศวกร    มะธิปิไข
20. เด็กชายนนทวัฒน์    มะลาพิมพ์
21. เด็กชายวรายุ    ภูมิฐาน
22. เด็กชายอนุวัฒน์    โม้ทองศรี
23. เด็กชายชินวัตร    ปัตถามัง
24. เด็กชายรุ่งเรือง    โนนศิลา
25. เด็กหญิงศิริวรรณ    ประธาน
26. เด็กหญิงเกษฎาพร    อัปมาทัง
27. เด็กชายณัฐชัย    สุปะมา
28. เด็กหญิงจิรัชญา    โคตรแก้ว
29. เด็กหญิงวิลาวัลย์    สีหาโบราณ
30. เด็กชายชัยรัตน์    วิจิตรศักดิ์
1. นายประเคน    มะหัด
2. นายบัวผิน    สุระมาศ
3. นางอรวรรณ    พ้องเสียง
4. นายรักบรรชา    พิมพระจันทร์
5. นางสาวกิ่งดาว    วรรณปะเก
6. นางสาววิรดา    แสนงาม
7. นายชัยวัฒน์    มะหัด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................