งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 000710
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสรัน    ภาวะรัตน์
1. นายคำหวัน    เทพคำ
2 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายฉัตรชัย    ปุเลตัง
1. นายประมวล    เที่ยงโยธา
3 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวรชาติ    ป้อป้อม
1. นายบุญเกียง    จันเสนา
4 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณรงค์ชัย    ดีนอก
1. นางนริศรา    วัฒนขำ
5 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนกฤต    ปะโปตินัง
1. นายประมวล    ประมายะยัง
6 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนกร    นนทะคำจันทร์
1. นางอรวรรณ    พ้องเสียง
7 โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจักรพงศ์    สุวรรณศรี
1. นายโชค    มะลิรัตน์
8 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปวิทัศน์    เวียงสุวัฒนา
1. นายชัยชาญ    อะโน
9 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุปรียา    เวียงใต้
1. นางอุไรวรรณ    ล่อดงบัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................