งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สภานักเรียน ป.1-ป.6 000071
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอำพล    อุปมัย
2. เด็กชายณัฐกานต์    บุพตา
3. เด็กชายนัฐวุฒิ    แก้วภา
4. เด็กหญิงนุชนันท์    อุปกัง
5. เด็กหญิงอารียา    เนื่องเม็ก
6. เด็กหญิงนภาพร    ไสวงาม
7. เด็กหญิงเกศมณี    จิตรแก้ว
8. เด็กชายศราวุธ    แก้วภา
1. นางทิพย์รัตน์    ทุมา
2. นางสุนิกุล    พลกุล
3. นายอภิชาติ    เชิงสะอาด
2 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจิราวัฒน์    ดวงแพงมาตร
2. เด็กชายปองพล    ฝ่ายพลแสน
3. เด็กชายธีระพงษ์    ประทุมชัน
4. เด็กชายมนตรี    คาธิพาที
5. เด็กชายวัชรกร    ณะสีแสง
6. เด็กหญิงประภัสรา    บุญตาแสง
7. เด็กหญิงอรจิรา    จันดา
8. เด็กหญิงทิพกัญญา    บุบผามะตะนัง
9. เด็กหญิงนารีนารถ    วาปีเก
10. เด็กหญิงเนตรนภา    ปะธิตัง
1. นายบัวเรียน    วาปีสา
2. นางมณีวรรณ    สามูล
3. นางสาวขวัญสุดา    โยวะผุย
3 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรัตติการต์    แสนภาวัลย์
2. เด็กชายสุทธิพงศ์    แสงสุข
3. เด็กชายสุพชา    ภักดียา
4. เด็กหญิงทิตฐิดา    โสภาพร
5. เด็กหญิงอนงค์นาถ    ดงเรืองราช
6. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ปัดชัยสังข์
7. เด็กหญิงนารีรัตน์    พินะเล
8. เด็กชายปริญญา    ทองอาสน์
9. เด็กชายพรชัย    ศรีพรหมน้อย
10. เด็กหญิงอินทิรา    อินทฤชัย
1. นายสุวิชัย    มัธยมนันท์
2. นายธีระ    ทบทอบ
4 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................