งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 000709
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    ทองแก้ว
1. นายพิทักษ์    สนรัมย์
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายสมคิด    จันทร์ทองทิพย์
1. นายผิน    ดาวเรือง
3 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวุฒิพงศ์    ยอดสีลาวงศ์
1. นายวิฑูรย์    ภาคไม้
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณรงฤทธิ์    ปะทุติตา
1. นางปาริฉัตร    อินทร์ไชย
5 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกฤตนัย    คงสมบัติ
1. นายเผด็จ    คำคูณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................