งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 000708
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอธิวัฒน์    ชมพูนุช
1. นางสาวอรพรรณ    นนทไชย
2 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเฉลิมชัย    โคฮาด
1. นายวุฒินันทร์    พรนิคม
3 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอรรณพ    จันทะรัง
1. นายเสมือน    สิทธิจันทร์
4 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอนุรักษ์    ปิดตามาตา
1. นายสุรินทร์    เชตะโพธิ์
5 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชัยแพน    แสนแก้ว
1. นายแส    แก้วงาม
6 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชนมการ    หอมไทสด
1. นายสมจิต    สีหาบุญทอง
7 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภูมินทร์    มิลน้อย
1. นางนริศรา    วัฒนขำ
8 โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    คำสอนพันธ์
1. นายประพต    ปะวันนา
9 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศุภชัย    ศรีคุณ
1. นายชัยวัฒน์    มะหัด
10 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายไชยวัฒน์    บุญลอยสง
1. นายบัณฑิต    ทาชารี
11 โรงเรียนบ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปรีดา    พวงบุรี
1. นายมานิต    ประจุดทะเนย์
12 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอัฐพล    ตรีสอน
1. นายคเชนทร์    กำจัด
13 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอนุสรณ์    สุขฤทธิ์
1. นายอำนาจ    สืบสุนทร
14 โรงเรียนบ้านจอกขวาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    โลหา
1. นายวัฒนา    สุวรรณพันธุ์
15 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจักรรินทร์    เพ็งเภา
1. นายชัยชาญ    อะโน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................